50 Hz
GS20-GS21-GS30
Serisi
DÝKEY ÇOK KADEMELÝ ELEKTRÝKLÝ POMPA E-SV™ SERÝSÝNE SAHÝP
SABÝT HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ
Kod 191000501 Rev.A Baský 10/2010
ÝÇÝNDEKÝLER
Genel giriþ .........................................................................................................................................
3
Seçim ve tercih .................................................................................................................................
4
GS.../SV Serisi ...........................................................................................................................
11
Debi aralýðý ..................................................................................................................................
13
Elektrikli pompalarýn özellikleri ..................................................................................................
14
Hidrolik performans tablolarý .........................................................................................................
19
Elektriksel veri tablolarý ................................................................................................................
25
GSD20 - GSY20 Serisi .................................................................................................................
27
GSD21 - GSY21 Serisi .................................................................................................................
41
GSD30 - GSY30 Serisi .................................................................................................................
51
50 Hz’de çalýþma karakteristikleri ................................................................................................
62
Hc basýnç düþme eðrisi ...............................................................................................................
85
Aksesuarlar ..................................................................................................................................
89
Teknik Bilgiler ..............................................................................................................................
93
WEB 10-2010
2
HÝDROFOR SETLERÝ GS SERÝSÝ
GENEL GÝRÝÞ - ÜRÜN TANIMI
GS serisi hidrofor üniteleri baþlýca iki ya da üç SV serisi dikey çok kademeli pompa veya FH veya SH serisi tek
parça yatay pompa takýlý hidrofor ünitelerinden oluþur. Daha küçük olan pompa ana pompalara eklenebilir. Genellikle
pilot pompa olarak bilinen pompa, ana pompayý çalýþtýrmadan sistem basýncýný korumak için kullanmak amacýyla
küçük çaplý kullanýmlar için saðlanýr.
GS serisi hidrofor üniteleri sabit hýzlý setlerdir ve ýsýtma veya doldurma sistemlerinde suyu daðýtmak için kullanýlýr.
Pompalar, açma-kapatma vanalarý, çekvalfler ve basma ve dönüþ manifoldlarý gibi diðer hidrolik bileþenlerle birlikte
tek bir þaseye monte edilir.
Bir montaj braketiyle birlikte gelen elektrikli panel, hidrofor ünitesinin þasesine takýlýr.
Pompalar, basýnç dönüþtürücü tarafýndan elektrikli kontrol paneline gönderilen sinyallere göre çalýþýr ve durur.
Ýkincisine dahili bir elektronik kart takýlýdýr. Pompalar, sistemin su talebine baðlý olarak otomatik þekilde çalýþýr ve
durur.
Bu hidrofor sistemleri, dengeli bir çalýþma saðlamak ve pompalarýn çalýþtýrýlma sýklýðýný azaltmak için uygun genleþme
tanklarýyla birleþtirilir.
Genleþme tankýnýn kapasitesiyle ilgili doðru seçim için katalogun 102. sayfasýndaki ilgili konuya bakýn.
ÇALIÞMA TANIMI
Pompalar, basýnç dönüþtürücü tarafýndan algýlanan ayarlanmýþ basýnçlara göre çalýþýr ve durur böylece, gereken
miktardaki su sisteme basýlýr. Basýnç deðerleri doðrudan elektronik kart üzerinde ayarlanabilir.
Pilot pompalý üniteler için, ayarlanan basýnç deðerlerine göre ikincisi ilk önce baþlar ve en son durur.
Bir musluk açýldýðýnda su tanktan çekilir, basýnç ilk pompanýn baþlangýç deðerine ulaþýncaya kadar düþmeye
baþlar. Suyun gönderimi artar, basýnç daha da düþer ve su talebine göre sýradaki diðer pompa çalýþýr.
Tüketim düþtüðünde sistemdeki basýnç artar ve ayarlanan eþik basýnç deðerlerine eriþildiðinde pompalar durur.
Tüketim sýfýr kullanýcý talebine düþerse son pompa da durur.
“Zamanlayýcý” iþlevi kullanýlýrsa çalýþacak son pompa, maksimum basýnca ulaþmak için kapatýldýktan sonra belirli
bir süre çalýþýr durumda kalýr. Maksimum basýncýn, pompanýn takýlý olduðu sistemle uyumlu olduðundan emin olun.
Örnek: GS serisi hidrofor üniteleri, çalýþtýrma.
Durdur
H
P1
P2
P3
%DúODW
Pompa 1
Pompa 2
Pompa 3
P1
P2
P3
¨p
Q
Δp pompalar arasýndaki basýnç farký 0,5 bar’a azaltýlabilir.
3
HÝDROFOR SETLERÝ GS SERÝSÝ
SEÇÝM VE TERCÝH
Hidrofor sistemi talebi genellikle, hizmet verilecek kullanýcý yapýsý türüne göre tasarýmcý tarafýndan belirlenir.
Kullanýcýlar, okul, hastane, ev, ofis, fabrika, otel ve alýþveriþ merkezi olabilir ve her biri için su talebi, bu yapýlarda
yaþayan ve çalýþan kiþilerin farklý gereksinimleri nedeniyle deðiþiklik gösterir. Ýlgili sistemin doðru debiyi bulmak
için hizmet verilecek kullanýcýnýn tipine uygun debiye dair bir fikir veren önceden hesaplanmýþ debiye bakmak
mümkündür (bu katalogda sayfa 94-95’e bakýn).
Bütün sistem hesaplamasý, aþýrý yanlýþ boyutlandýrmayý önler ve böylece çalýþtýrma ve montaj maliyetlerini azaltýr.
Teorik su talebi, her kullanýcýnýn talebinin toplanmasýyla hesaplanýr. Ancak, tüm kullanýcýlarýn ayný anda su kullanmasý
pek olasý olmadýðýndan gerçek talep teorik talepten daha düþüktür.
Sistemin debi belirlendikten sonra yükseklik hesaplanmalýdýr. Bunun için aþaðýdakiler dikkate alýnmalýdýr:
- toplam basma yüksekliði: - hidrofor ünitesi ve en yüksekteki kullanýcý arasýndaki seviye farký
- artýk basma yüksekliði: hizmet vermek için en uç kullanýcýdan gelen basýnç talebi
- basýnç düþüþleri: basma borularýndaki sürtünme nedeniyle metre cinsinden basýnç düþüþ deðeri
- giriþ yüksekliði: pompa giriþi ve tanktaki su yüzeyi arasýndaki seviye farký
(montaj tipine göre pozitif veya negatif)
- giriþ basýncý düþüþleri: giriþ borularýndaki ve tüm eðri ve valflerdeki sürtünme nedeniyle metre cinsinden basýnç
düþüþ deðeri
Yukarýdakileri inceledikten sonra sistem için gereken basma yüksekliði hesaplanýr.
Artýk debi ve basma yüksekliði deðerleri bilindiði için sistem için en uygun hidrofor ünitesi seçilebilir. Tasarýmcý, iki
pompalý bir hidroforu veya pompa bakým dönemleri sýrasýnda üçüncü veya daha fazla pompanýn talebi karþýlayan
yedek pompa olacaðý üç veya daha fazla pompalý bir hidroforu seçmeye karar vermelidir.
MONTAJ
GS serisi hidrofor üniteleri, motorlarýn soðumasýna izin verecek þekilde donmaya karþý korunan ve yeterince
havalandýrýlan alanlara monte edilmelidir. Basma ve emme borularý, sistemdeki titreþimleri ve rezonansý sýnýrlamak
için titreþim önleyici baðlantýlar kullanýlarak baðlanmalýdýr.
basma
titreşim önleyici bağlantı
emiş
4
HÝDROFOR SETLERÝ GS SERÝSÝ
MONTAJ
GS serisi hidrofor üniteleri genellikle sistem için uygun kapasitedeki basýnçlý tanklara baðlanýr. Bu tanklar normalde
kapasitesi 500l veya daha fazlaya varan genleþme tanklarýdýr. Gerekiyorsa daha yüksek kapasitedeki tanklar da
saðlanabilir.
Her iki durumda da tanklar hidrofor ünitesi basma hattýna baðlanmalýdýr. Genellikle “otoklav” olarak bilinen bu sistem,
sisteme basýnçlý bir su rezervi saðlar ve pompanýn sýk çalýþtýrýlmasýný önler.
Bu sistemler için hidrofor setinin monte edildiði bölgede her zaman yeterli alan saðlanmalýdýr.
Ýlgili basýnç için doðru tanklarý seçmek amacýyla her zaman maksimum pompa basýncýný kontrol edin.
emiş
basma
EMME KOÞULLARI
Hidrofor setinin montajý özellikle emme koþullarýna göre deðerlendirilmelidir. Emme koþullarý, hidrofor ünitesinin
performansýný ve sonuç olarak sistem performansýný olumlu ya da olumsuz þekilde etkileyebilir.
Pompalarý sürekli olarak çalýþmaya hazýr durumda tutacaðýndan ve seviyedeki pozitif farklýlýk sisteme basýnç
ekleyeceðinden pozitif bir emme yükü, hidrofor ünitesi için idealdir.
Negatif bir emme yükü farklýdýr. Bu durumda, pompalar için bir tehlike oluþur; bu da emme borularýyla, pompanýn
NPHS’siyle ve pompa ile tanktaki su arasýndaki seviye farkýyla baðlantýlýdýr.
Bu tür bir montajda pompanýn emme kapasitesi kontrol edildikten sonra pompa performansýný ve sonuç olarak
hidrofor ünitesi performansýný düþüreceðinden emme hattýndaki toplam basýnç düþüþü hesaplanmalýdýr.
Doðru hidrofor ünitesini seçmek için hidroforlara monte edilen pompalarýn performans seviyeleri bu katalogda
gösterilmektedir. Net basýncýn hesaplanmasýný basitleþtirmek amacýyla pompalarýn basma ve emme hattý için
basýnç düþüþü eðrileri eklenmiþtir (ilgili bölüme bakýn).
5
HÝDROFOR SETLERÝ GS SERÝSÝ
NET BASINCI HESAPLAMA
GS serisi hidrofor ünitelerini seçerken pompa performansýna bakýlmalýdýr.
Performans, pompalarýn karakteristik eðrilerinden hesaplanýr ve hidrofor ünitelerindeki gibi boru ve valflerin oluþturduðu
basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
Doðru hidroforu seçmeye ve basma manifoldundaki doðru basýncý hesaplamaya yardýmcý olmasý için aþaðýda bir
örnek gösterilmektedir:
Kesiþim noktasý Q = 42 m3/h H = 105 mss ve iki pompa çalýþýyorsa, en uygun karakteristik eðriye sahip pompa,
yani gerekli akýþý ve basma yüksekliði deðerlerini saðlayan eðriye sahip olan pompa seçilir.
~ 2900 [dev/dk]
22SV10
0
100
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
Q [US gpm]
H [ft]
0
ISO 9906 - Ek A
Örnekte, sistem performansýný saðlayan 22SV10 serisi
pompayý seçtik. Pompa eðrisi biraz büyüktür ancak bu,
hidrofor ünitesi borularýndaki basýnç düþüþlerine karþý
koymak için bir güvenlik payý saðlamaktadýr.
Basma manifoldundaki etkin basýncý öðrenmek için her bir
pompanýn emme ve basma hatlarýndaki basýnç düþüþleri
hesaplanýr.
H [m]
180
160
500
140
400
120
100
Hesaplamalarý basitleþtirmek için bu katalogun 85.
sayfasýndaki her pompanýn basýnç düþüþ eðrileri kullanýlýr.
300
80
1P
2P
3P
NPSH [m]
15
NPSH [ft]
200
60
6
Emme hattýndaki çekvalfli bir hidroforun seçildiðini
varsayarsak (Hc basýnç düþüþlerinin B eðrisi), bu aþaðýdaki
þekilde devam eder:
4
10
2
5
0
0
0
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
3
3
Q [m100
/h]
/s]
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
76842_A_CH
0
Pompa emme hattýndaki Hc basýnç düþüþleri “B” eðrisinde deðerlendirilecektir. 21 m3/h debide Hc = 2,8 m’dir.
Benzer þekilde pompanýn basma hattýndaki Hc basýnç düþüþleri “B” eðrisinde deðerlendirildiði gibi analiz edilir. 21
m3/h debide Hc = 0,035 m’dir.
Bu nedenle basma ve emme hatlarýndaki toplam basýnç düþüþü 2,84 m’dir.
Emme ve basma manifoldlarýndaki basýnç düþüþü, pompa emme ve basmasýndaki basýnç düþüþüne göre %5
olarak düþünülebilir.
Bu durumda bu deðer, 0,142 m’dir.
Toplam basýnç düþüþü yaklaþýk: 3 m.
42 m3/h debideki ünite performansý analiz edildiðinde, basma yüksekliði H 115 m’dir.
Basma manifoldundaki net basýnç 115 – 3 = 112 m’dir.
Bu deðer nominal deðerle karþýlaþtýrýldýðýnda, 112 m > 105 m’dir.
Bu nedenle ünite, sistemin talebini karþýlayabilir.
6
HÝDROFOR SETLERÝ GS SERÝSÝ
EMME KOÞULLARI
Yukarýdaki örnekte, hidrofor ünitesinin son performansý benzer þekilde etkileyen emme koþullarý dikkate alýnmamýþtýr.
Bu nedenle emme hattýnýn her zaman, özellikle de pozitif basma yüksekliði olan montajlar söz konusu olduðunda,
kontrol edilmesi iyidir.
Yukarýda durumla ilgili olarak pozitif basma yüksekliðine sahip bir montaja örnek aþaðýda gösterilmektedir:
Pozitif basma yüksekliðine sahip bir montajda
tasarýmcý, kavitasyonu ve böylece pompanýn
havasýnýn alýnmasýný önlemek için güvenlik
koþullarýndaki pompanýn minimum montaj
yüksekliðini (Hg) hesaplamalýdýr.
Kontrol edilmesi gereken ve bu ölçümle ilgili olan
baðýntý aþaðýda verilmiþtir:
Eþitliðin sýnýr koþul olduðu yerde kullanýlabilir
NPSH ≥ istenen NPSH.
Kullanýlabilir NPSH = Patm + Hg - ∑ basýnç
düþüþü.
Burada:
Patm 10,33 m’ye eþit olan atmosferik basýnçtýr
HG, jeodezik seviye farkýdýr
Basýnç düþüþleri emme borularýna ve ilgili valflere
(taban ve kesme valfi) baðlýdýr
Ýstenen NPSH pompanýn performans eðrisinden
alýnan bir pompa parametresidir, bizim
durumumuzda bu, 21 m3/h debide 2,5 m’ye karþýlýk
gelir.
Kullanýlabilir NPSH’yi hesaplamadan önce, çelik
gibi bir malzeme düþünülerek bu katalogun
103-104. sayfalarýndaki tablolar kullanýlarak emme
basýncý düþüþleri hesaplanýr.
Emme borusunun seçilen çapý DN80’dir.
90° dirsek DN80 = 2,11 m
Çekvalf DN80 = 0,28 m
Tahliye valfi DN80 = 0,3 m (tedarikçinin verilerinden hesaplanýr)
Borular DN80 = 0,61 m (2,5 m uzunluðunda olduðu varsayýlýr)
Borular DN80, emme manifoldu = 0,04 m (manifoldun uzunluðu 0,61 m)
Pompa emme hattýndaki basýnç düþüþü (eðri B) = 2,8 m
∑ basýnç düþüþleri = 6,1 m
Þunu unutmayýn: Kullanýlabilir NPSH = 10,33 + Hg - 6,1
Deðiþtirme: 10,33 + Hg - 6,1 ≥ 2,5
Hg = 2,5 + 6,1 – 10,33 = - 1,73 m sýnýrý gösterir, bu nedenle: Kullanýlabilir NPSH = istenen NPSH
Bu nedenle genel anlamda, kavitasyon riski söz konusu olduðunda doðru çalýþma koþullarýný saðlamak için
pompanýn, emme yüksekliðinin 1,73 m sýnýr deðerinden daha düþük olmasý amacýyla tank seviyesinin üzerine
yerleþtirilmesi gerekir.
7
SET TANIMLAMA KODU
GS
D
I
21
RA
/
SV4603F110T
+
3SV11F11T
/ DW / PA
Seçenekler
Modeller:
_
= Standart model
DW = Ýçme suyu modeli
A316 = Özel model AISI 316
A304 = Özel model AISI 304
Pilot pompanýn (varsa) kodu
Ana pompanýn kodu
_ = basma hattýndaki çekvalf ile
RA = emme hattýndaki çekvalf ile
20 = 2 ana pompa
21 = 2 ana pompa + 1 pilot pompa
30 = 3 ana pompa
_ = standart
I = otomatik testli
Ana pompanýn elektrikle çalýþtýrýlmasý
D = doðrudan, 22 kW’ye (dahil) kadar
Y = yýldýz/üçgen
SF = Frekans konvertörlü yol verici
Seriye referans
GS = basýnç sensöründen komut
SEÇENEKLER (TALEP ÜZERÝNE)
2C
2EV24
BAP
CM
CV
IP65
KV
MA
PA
PR.2C
RA
RE
RV
SA
SC
SCA
VA
WM
PP
Ýki hava soðutmalý kompresörlü ünite
N°2 elektrovalf 24 Volt
Basma manifolduna monte edilmiþ yüksek basýnç þalteri
Aþýrý büyük emme veya basma manifoldu
Genleþme tanklý ünite (normalde 24 litre ayrý olarak tedarik edilir ve monte edilmez)
Kontrol paneli modelleri IP65
Faz anahtarlý Voltmetre Kiti
Emme manifolduna takýlan basýnç göstergesi
Kuru çalýma korumasý için emme manifolduna takýlan minimum basýnç göstergesi
Ýki hava soðutmalý kompresör için ünite
Emme hattýna takýlan çekvalfler
Termostatla kontrol edilen yoðuþma önleyici ýsýtýcý içeren panel
Eksik fazlý, faz asimetrili, minimum - maksimum voltaj kontrollü elektrik paneli
Emme manifoltsuz: Emme valfi ve emme manifoldu yok
Basýnç þalteri ya da transmiter gibi kontrol cihazlarý olmayan grup; manometre vardýr
Emme manifoldu (emme valfleri var)
Analog voltmetre ve ampermetre takýlý elektrik kontrol paneli
Sabitleme týrnaklarý olan duvara monte edilen elektrik paneli. Kablolar L= 5m
Basýnç þalteri kontrolü
ÖZEL MODELLER
Malzemeler, çalýþma sýcaklýðý, istek üzerine ek iþlevlerin mümkün olduðu kontrol panelleri için özel
modeller.
8
GS20, GS21, GS30 ÝÇÝN KONTROL PANELÝ
Elektrik paneli en fazla üç adet üç fazlý pompayý çalýþtýrmak,
kontrol etmek ve korumak için, çelik plaka muhafazalý (þekil 1)
ve IP55 korumalý.
þekil 1
Ana özellikler:
- Genel kilit düðmesi, sigorta yuvalarý ve sigortalar,
çalýþtýrma kontaktörleri ve devre kesiciler.
- Standart giriþ voltajý: 3x400Vca %+/-10, 50/60Hz.
Standart dýþý voltajlar istek üzerine kullanýlabilir, 1x230Vac
%+/-10, 3x230ca %+/-10, 50/60Hz.
- Yardýmcý düþük voltaj devresi için transformatör; yardýmcý
voltaj 24Vac.
- LCD ekraný ve programlama klavyesi (bkz. þekil 2) olan
Lowara SM30 dijital mikroiþlemci-kontrollü kontrol ünitesi
aþaðýdaki iþlevlere sahiptir:
• Gösterge lambalarý: güç açýk (ref.1), güç arýzasý (ref.2),
su yok alarmý (ref.3), pompa çalýþýyor (ref.4);
• Programlama klavyesi (ref.5);
• Manuel pompa durdurma/çalýþtýrma (her pompa için bir
düðme) (ref.5);
• Ýki elektronik basýnç sensörü olan otomatik sýralý pompa
kontrolü. Bir sensör arýzalanýrsa kart otomatik olarak ikinci
sensöre geçer.
Basýnç þalteri kontrolü talep üzerine mevcuttur.
• Pilot pompa yönetimi.
• Eþit yaþlandýrma (devre dýþý býrakýlabilir). Otomatik olarak
pompalarý her çalýþtýrma/durdurma iþleminden sonra
deðiþtirir.
• Her pompa için (kart içinde) otomatik, manuel veya devre
dýþý moduna geçilir.
• Hidrolik devreyi açan bir elektrovalf komutuna sahip
periyodik otomatik sistem testi iþlemi, bir basýnç düþüþünü
simüle eder ve sonuç olarak kontrol cihazlarýný (basýnç
þalterleri ve basýnç sensörleri) etkinleþtirir.
GS
1
2
3
4
þekil 2
5
• Su yok koruma sistemi alternatifleri: hassasiyet ayarlý þamandýra, minimum basýnç þalteri, harici kontak veya
elektrot uygulamalarý.
• Su yok koruma sistemini harekete geçirmeyi geciktiren ayarlanabilir zamanlayýcý.
• Her pompanýn çalýþmasýný geciktiren ayarlanabilir zamanlayýcý.
• Her pompanýn çalýþmasýný uzatan ayarlanabilir zamanlayýcý.
• Sistem basýnç düþürme ofset iþlevi, yalnýzca basýnç göstergesiyle kullanýlabilir. Bu iþlev sistem kararlýlýðýný
artýrýr.
• Analog giriþ sinyalini görmek için ayarlanabilir analog çýkýþ, 4-20mA veya 0-10Vdc.
• Yapýlandýrýlabilir gerilimsiz kontaklý röle, gecikmeli etkinleþtirme, aþaðýdaki durumlarý uyarma:
- Motor aþýrý yük koruma alarmý.
- Su yok devresi alarmý.
- Basýnç sensörü arýzasý.
- Eðri dýþýnda çalýþma alarmý (yalnýzca otomatik test devre dýþý býrakýlmýþsa).
- Maksimum emme basýncý alarmý.
- Otomatik test devresi için elektrovalf açma izni.
• Yapýlandýrýlabilir dijital giriþler.
- AUX1 giriþ konfigürasyonu, maksimum basýnç þalteri veya harici otomatik test iþlemi.
- AUX2 giriþ konfigürasyonu, harici cihazdan izin (NO) veya harici alarm (NC).
- AUX3 giriþ konfigürasyonu, deðiþtirme seti (NO) veya eðri dýþýnda çalýþan basýnç þalteri.
• Sesli alarmý çalýþtýrmak için 12Vdc çýkýþ.
9
GS20, GS21, GS30 ÝÇÝN KONTROL PANELÝ
• Takýlan her pompa için alarm kaydý ve saat sayaçlarý. Ekranda görünen alarmlar:
- Maksimum, minimum basýnç;
- Her motor için devre kesici;
- Basýnç sensörü arýzasý.
- Eðri dýþý çalýþma;
- Su yok;
- Harekete geçirilen harici cihaz (PTC, sýcaklýk probu, vb.) için engelleme
- Otomatik test baþarýsýz oldu
Tüm alarmlar Arýza lambasýný yakar (ref.2 – þekil 2)
Su yok alarmý Seviye alarmý lambasýný yakar (ref.3 – þekil 2)
• Standart, RS485 seri baðlantý, yan ve ModBus RTU protokolü.
• GSM/GPRS modülü, pompa alarmlarýný ve/veya çalýþma durumlarýný kýsa mesaj veya e-posta yoluyla
göndermek için baðlanabilir.
RS485 seri baðlantýyla baðlantý. SIM kart dahil deðildir.
• Aþaðýdaki sinyalleri artýrmak için bir röle kartý (isteðe baðlý) baðlanabilir: pompa çalýþýyor, her pompa için
aut-man modu, aþýrý yük alarmý, su yok alarmý, maksimum/minimum basýnç alarmý, güç açýk, otomatik test
baþarýsýz.
Ýsteðe baðlý sinyal artýrýcý kartýnýn altý rölesi vardýr, bunlarýn her biri Lowara SM30 kontrol ünitesi kullanýlarak
yapýlandýrýlabilir.
REFERANS STANDARTLAR
• Lowara hidrofor setleri aþaðýdaki yönergelere uygun olacak þekilde CE iþareti taþýmaktadýr:
- Makineler Direktifi: 2006/42/EC.
- Düþük Voltaj Direktifi 2006/95/EC.
- Elektromanyetik Uygunluk Direktifi 2004/108/EC.
• Elektrikli pompa performansý aþaðýdaki standart ile uyumludur:
ISO 9906-A Rotodinamik pompalar – hidrolik performans kabul testleri.
10
GS.../SV
GS.../SV Serisi
Sabit hýzlý hidrofor setleri
Dikey Çok Kademeli elektrikli pompalar e-SV™serisi
yüksek verimli PLM motorlarla donatýlmýþtýr
360 m3/sa’ya varan debi
50 Hz
11
GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
40
60
40
60
80
80
100
200
100
Q
60[Imp
0 gpm]
400
20 0
40 0
600
200
Q [US
80gpm]
0
500
400
100
90
80
70
H [ft]
600
H [m]
300
200
60
50
40
30
100
GS.../SV
80
70
20
60
50
40
10
9
8
7
6
30
20
5
4
5
6
100
7
8
10
20
20 0
30
40 0
40
600
12
50
800
60
1000
70
80
3
200
Q
/h]
Q [m3/s]
100
2 000
Q [l/min]
[l/dk]
Q
76929_A_CH
GS.../SV
20
GS serisi sabit hýzlý hidroforlar, her uygulamanýn özel gereksinimlerini karþýlamak için 2 veya 3
elektrikli ana pompa ve bir isteðe baðlý pilot pompadan oluþur.
GS20 SETLER
• Ýki adet çok kademeli dikey ana
pompasý olan sabit hýzlý setler,
SV serisi, güç derecelendirmesi
37 kW’ye varmaktadýr.
160 m’ye varan basma
yüksekliði.
240 m3/sa’ya varan debi.
GS21 SETLER
• Ýki ana pompa ve bir pilot
pompasý olan sabit hýzlý setler.
Çok kademeli dikey elektrikli
pompalar, SV serisi, güç
derecelendirmesi 37 kW’ye
varmaktadýr.
160 m’ye varan basma
yüksekliði.
240 m3/sa’ya varan debi.
GS30 SETLER
• Üç adet çok kademeli dikey ana
pompasý olan sabit hýzlý setler,
SV serisi, güç derecelendirmesi
37 kW’ye varmaktadýr.
13
160 m’ye varan basma
yüksekliði.
360 m3/sa’ya varan debi.
GS.../SV
DEBÝ ARALIÐI
GS.../SV
ELEKTRÝKLÝ POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ
SV pompasý, normal standart bir motorla birleþik çok kademeli dikey bir pompadýr, kendinden emiþli deðildir.
Hidrolik parça, üst kapak ile pompa gövdesi arasýndaki yerde baðlama çubuklarýyla tutulur. Pompa gövdesi farklý
konfigürasyonlarda ve baðlantý tiplerinde kullanýlabilir.
Teknik Bilgiler:
Pompa debisi: en fazla 120 m3/h.
Basma yüksekliði: en fazla 160 m.
Pompalanan sývý sýcaklýðý:
- 3, 5, 10, 15, 22SV standart model için -30°C ila +120°C
arasý
- SV 33, 46, 66, 92 standart model için -30°C ila +120°C
arasý.
ISO 9906 ek A’ya göre test edilmiþtir.
Pompayý üstten gören saat yönündeki
dönüþ yönü (braket ve baðlantýda bir
okla gösterilir).
Mekanik salmastra
SV pompalar (yalnýzca 5,5 kW 10, 15, 22SV ≥ ve SV33,46,66,92) standart olarak pompadan motoru çýkarmaya
gerek kalmadan deðiþtirilebilen dengeli bir mekanik salmastraya sahiptir.
Motor
Tamamen kapalý, fan soðutmalý kýsa devre sincap kafesli motor. 4 kutuplu model için 7,5 kW’ye (dahil) kadar ve
standart olarak verilen 2 kutuplu model için 22 kW’ye (dahil) kadar Lowara motorlar. Daha yüksek güçtekiler için
diðer motor markalarý. Lowara PLM yüzey motorlarýnýn performans seviyeleri genellikle verimlilik sýnýfý 1 olarak
belirtilen seviyeye dahildir.
Koruma sýnýfý IP55.
Sýzdýrmazlýk sýnýfý F.
EN 60034-1’e göre performans seviyeleri.
Standart voltaj:
Tek fazlý model: 220-240 Vac, 50 Hz.
Üç fazlý model: 3 kW’ye kadar güç derecelendirmesi için 220-240/380-415 Vac, 50 Hz
3 kW’den yüksek güç derecelendirmesi için 380-415/660-690 Vac, 50 Hz
Malzemeler
Ýçme suyunun pompalanmasý için uygundur (WRAS onaylý)
14
3, 5, 10, 15, 22SV SERÝSÝNÝN KARAKTERÝSTÝKLERÝ
• Dikey çok kademeli santrifüj pompa. Pompalanan
sývýya temas eden tüm metal parçalar paslanmaz
çelikten üretilmiþtir.
• Aþaðýdaki modelleri kullanabilirsiniz:
- F: yuvarlak flanþlar, sýralý basma ve emme çýkýþlarý,
AISI 304.
- T: oval flanþlar, sýralý basma ve emme çýkýþlarý,
AISI 304.
- R: yuvarlak flanþlar, emme hattý üzerine denk gelen
basma çýkýþýna sahip dört konumada uygun,
AISI 304.
- N: yuvarlak flanþlar, sýralý basma ve emme çýkýþlarý,
AISI 316.
- V: Victaulic® sýralý basma ve emme çýkýþlarý,
AISI 316.
- C: kelepçe kaplinler (DIN 32676), sýralý basma ve
emme çýkýþlarý, AISI 316.
- K: diþli kaplinler (DIN 11851), sýralý basma ve emme
çýkýþlarý, AISI 316.
• Düþürülmüþ eksenel güç piyasada kolayca
bulunabilen standart motorlarýn kullanýlmasýný
saðlar. Lowara SM 0,75 kw'a kadar (0,75 kw
dahil olmak üzere) ve yüzey motorlarý
verimlilik sýnýfý 2 olarak adlandýrýlan aralýða
düþen randýman deðerlerine sahiptir.
• Mekanik salmastranýn yanýndaki kritik alanda hava
birikmesini önlemek için tasarlanmýþ muhafaza haznesi.
• 3, 5SV ve 10, 15, 22SV (≤ di 4 kW) serisi için EN
12756 (örn DIN a24960) ve ISO 3069’a uygun
mekanik salmastra.
• EN 12756 (örn DIN 24960) ve ISO 3069 ile uyumlu
dengeli mekanik salmastra 10, 15 ve 22SV
(≥ di 5,5 kW) serisi için motoru pompadan
çýkarmadan deðiþtirilebilir.
• Mekanik salmastranýn yanýndaki kritik alanda hava
birikmesini önlemek için tasarlanmýþ muhafaza
haznesi.
• 10, 15, 22SV serisi için ikinci bir hava alma týpasý
mevcuttur.
• EN 1092’ye göre karþý flanþlarla birleþtirilebilen
yuvarlak flanþlý modeller.
• Paslanmaz çelikten yapýlmýþ diþli, oval karþý flanþlý
T modellerinde standart olarak verilir.
• Paslanmaz çelikten yapýlmýþ yuvarlak karþý flanþlar
F, R ve N modelleri için istek üzerine mevcuttur.
• Kolay bakým. Montaj ya da sökme iþlemi için hiçbir
özel araç gerekmez.
• Malzemeler içme suyunu iþlemek için
uygundur (WRAS ve ACS onaylý).
• -30°C ila +120°C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart
model.
SV33, 46, 66, 92 SERÝSÝNÝN KARAKTERÝSTÝÐÝ
• Çarklarýn, difüzörlerin ve dýþ gövdenin paslanmaz
çelikten yapýldýðý ve standart modelde pompa ve
motor adaptörünün dökme demir olduðu çok
kademeli dikey santrifüj pompa.
• Tamamen AISI 316 paslanmaz çelikten yapýlmýþ N
modeli.
• Dört modelde, yüksek basma yüksekliði ve
kapasitesi: SV 33, 46, 66 ve 92 (önceki
model SV 30 ve 60'ýn yerini alan).
• Yeniden tasarlanmýþ hidrolik kýsým, artýrýlmýþ
verimlilik ve enerji tasarrufu saðlar.
• Daha yüksek basma yüksekliðine sahip yenilikçi
eksenel yük dengeleme sistemi. Bu, düþürülmüþ
eksenel güç saðlar ve piyasada kolayca bulunabilen
motorlarýn kullanýlmasýný saðlar. Lowara PLM
yüzey motorlarý, verimlilik sýnýfý 1 olarak
adlandýrýlan aralýða düþen randýman
deðerlerine sahiptir.
• 12756 (örn DIN 24960) ve ISO 3069 ile uyumlu
dengeli mekanik salmastra motoru pompadan
çýkarmadan deðiþtirilebilir.
• Mekanik salmastranýn yanýndaki kritik alanda hava
birikmesini önlemek için tasarlanmýþ muhafaza
haznesi.
• Malzemeler içme suyunu iþlemek için
uygundur (WRAS onaylý).
• -30°C ila +120°C aralýðýndaki sýcaklýklar için standart
model.
• Hem emme hem de basma flanþlarýna manometre
monte etmek için pompa gövdesine kaplinler
takýlýdýr.
• EN 1092 ile uyumlu karþý flanþlarla birleþtirilebilen
yuvarlak flanþlý sýralý çýkýþlar.
• Mekanik dayanýklýlýk ve kolay bakým. Montaj ya da
sökme iþlemi için hiçbir özel araç gerekmez.
15
GS.../SV
GS SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝNDE KULLANILAN ELEKTRÝKLÝ
POMPALARIN ÖZELLÝKLERÝ
GS.../SV
ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ ve SINIRLAR
dDO×üDELOGLùLV×Y×ODU
6×Y×V×FDNO×ù×
2UWDPV×FDNO×ù×
$]DPLoDO×üPDEDV×QF×
0LQLPXPJLULüEDV×QF×
*D]YH\DDü×QG×U×F×YHYH\DDJUHVLIPDGGHLoHUPH\HQVX
ƒ&LODƒ&
ƒ&LODƒ&
EDU
136+HùULYHND\×SODU×QDJ|UHPLQLPXPPV×Q×U×QGD
6×I×UGHELGHSRPSDEDV×QF×QDHNOHQHQJLULüEDV×QFׁQLWHQLQPDNVLPXPoDO×üPD
EDV×QF×QGDQD]ROPDO×G×U
+DYDNRüXOODU×QDNDUü×NRUXPDO×NDSDO×PHNDQODUGD,V×ND\QDNODU×QGDQX]DNWD
$]DPLUDN×P'6hP$]DPLQHP\RùXüPDV×]
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH0RWRUDGRùUXGDQ\ROYHUPH
N:”3Q”N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH<×OG×]oJHQ\ROYHUPH
3Q N:VDDWEDü×D]DPL\ROYHUPH<×OG×]oJHQ\ROYHUPH
7DEOR\DEDN×Q
0DNVLPXPJLULüEDV×QF×
7HVLVDW
6DDWOLN\ROYHUPH
WHNSRPSD
6HVHPLV\RQX
<XNDU×GDNL31LVWHN]HULQHSRPSD\DGDKLOHGLOHELOLU
JIL[BSHQBEBWL
SES EMÝSYON DÜZEYLERÝ
50 Hz 2900 dev/dk
LpA (dB ±2)**
P 2 (kW)
IE C *
G ..20
G ..30
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
71R
71
80R
80
90R
90R
100R
112R
132R
132
160R
160
160
180R
200
200
<70
<70
<70
<70
70
71
74
76
74
76
73
77
77
<70
<70
<70
71
72
73
76
78
76
78
75
79
79
5 0LOX]DQW×V×YHLOJLOLIODQüDEDùO×RODUDNER\XWXD]DODQPRWRUPXKDID]DV×
gsfix_2p-en_a_tr
6DGHFHHOHNWULNOLPRWRUXQJUOWGHùHUL
16
3-5-10SV pompalý setler:
Nikel kaplamalý pirinç vanalar, nikel kaplamalý pirinç
çekvalfler. 4 kW’ye kadar 2 pompa ünitesi için titreþim
önleyici ayaklar eklenmiþtir.
15-22SV pompalý setler:
Nikel kaplamalý pirinç vanalar, paslanmaz çelik klapeli
çekvalfler.
SV33-46-66-92 pompalý setler:
Epoksi kelebekli vanalar, paslanmaz çelik klapeli
çekvalfler.
Standart modelle ayný boyutlar.
AISI304 Modeli (GS../A304),
AISI 316 (GS../A316)
Özel uygulamalar için
Manifoldlar, vanalar, çekvalfler ve pompalanan sývý ile
temas eden ana parçalar AISI 304 veya AISI 316
paslanmaz çelikten üretilmiþtir.
Standart modelle ayný boyutlar.
4 kW’ye kadar 2 pompa ünitesi için titreþim önleyici
ayaklar eklenmiþtir.
• Her bir pompanýn emme ve basma hattýndaki ana
Açma-kapatma vanalarý 2" boyutuna kadar
küresel tip dahildir. Flanþlar arasýndaki montajda
daha büyük çaplar için kelebek tipi kullanýlýr.
• Flanþlar arasýna sýðmasý için her pompanýn basma
hattýnda çekvalf, yaylý tip 1”1/2 boyutuna varan
diþli kaplinin yaný sýra çift salýnýmlý tipi.
Hava yastýklý dalgalanma tankýna uygulanýrken,
bunlar emme hattýna monte edilir ve set G 1/2" diþli
esnek hava besleme borusu (GS..RA serisi) soketi
ile donatýlýr.
• Modele baðlý olarak galvanize veya AISI 304
paslanmaz çelikten yapýlmýþ pompa türüne baðlý
olarak diþli veya flanþlý tarafa sahip emme
manifoldu (resimlere bakýn). Su dolumu için diþli
kaplin.
• Modele baðlý olarak galvanize veya 304 paslanmaz
çelikten yapýlmýþ pompa türüne baðlý olarak diþli
veya flanþlý tarafa sahip basma manifoldu
(resimlere bakýn). 24 litrelik diyafram basýnçlý
tanklarýn baðlanmasýna izin vermek için kapaklý iki
R1" diþli.
• Ünitenin basma hattýnda bulunan manometre ve
2 kontrol transmiteri.
• Nikel kaplamalý pirinç, galvanize çelik veya
paslanmaz çelikten yapýlmýþ çeþitli boru
baðlantý elemanlarý.
• Pompa seti, ve panel montaj braketleri için montaj
tabaný:
- ≤ 4kW güç derecelendirmeli 3-5-10SV serisi
pompalar için galvanizli çelik;
- > 4kW güç derecelendirmeli 10 SV pompalar için
boyalý çelik;
- 15-22SV, SV33-46-66-92 serisi pompalara sahip
diðer tüm üniteler için boyanmýþ çelik;
• Elektrik kontrol paneli, IP55 koruma sýnýfý.
Aksesuarlar talep üzerine mevcuttur.
• Aþaðýdaki modellerin birinde kuru çalýþmaya
karþý korumalý cihazlar:
- filatör, pozitif emme yükü için;
- prob elektrot kiti, filatör, pozitif emme yükü için;
- minimum basýnç þalteri, pozitif emme yükü için.
• Aþaðýdaki modeller dalgalanma tanký:
- Kompresöre sahip hava yastýklý dalgalanma tanký ve
dalgalanma tanký ile kompresör için aksesuarlar.
- Hava yastýklý tanka bir alternatif olarak diyafram
tank.
• Maksimum pompa yüksekliðine baðlý olarak
aþaðýdaki modellerde küresel vanalý (her pompa için
bir tane) 24 litre litrelik diyafram genleþme
tanký:
- 24 litrelik 8 çubuk silindirli su tanký kiti
- 24 litrelik 10 çubuk silindirli su tanký kiti
- 24 litrelik 16 çubuk silindirli su tanký kiti
• Alarm kiti;
• RA modeli için hava besleme;
• RA modeli için havalý kompresör.
STANDART MODELLER
KULLANILABÝLÝR
Malzeme tablosuna bakýn.
STANDART MODEL
Genel uygulamalar için
3-5-10SV pompalý setler:
Nikel kaplamalý pirinç vanalar, pirinç çekvalfler,
galvanizli çelik manifoldlar, tapalar, kapaklar ve
flanþlar. 4 kW’ye kadar 2 pompa ünitesi için titreþim
önleyici ayaklar eklenmiþtir.
15-22SV pompalý setler:
Nikel kaplamalý pirinç vanalar, paslanmaz çelik klapeli
çekvalfler.
SV33-46-66-92 pompalý setler:
Poliamid kelebekli vanalar, paslanmaz çelik klapeli
çekvalfler.
DW modeli (GS../DW)
Ýçme suyuna uygulamalarý için.
Suyla temas eden ana bileþenlerin içme suyuna
uygunluðu onaylýdýr veya AISI 304 ya da daha yüksek
seviyede paslanmaz çelikten yapýlmýþtýr.
ÝSTEÐE BAÐLI TEDARÝK EDÝLEBÝLEN
ÖZEL MODELLER
(Satýþ ve Teknik Yardým Hizmetine
baþvurun)
• Standart olmayan giriþ voltajlý üniteler, örneðin
üç fazlý 3x230V, 3x440V.
• Tek fazlý giriþ voltajý 1x230V olan üniteler.
• Katalogda resmi verilen standart modellerin dýþýnda
pilot pompa.
• AISI 304, AISI 316 paslanmaz çelikten destek
tabaný.
• Paslanmaz çelikten genleþme tanklý üniteler.
• Özel valfli üniteler.
• 4 elektrik pompalý üniteler (GS40...).
• 5 elektrik pompalý üniteler (GS41... GS50...).
17
GS.../SV
ANA BÝLEÞENLER
4kW’ye KADAR 3-5-10SV POMPALI SETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
MALZEME
GS.../SV
ADI
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDQDV×
Çekvalfler
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
Destek
Zemin
3RPSDJ|YGHVL
'×üJ|YGH
(STANDART)
DW
Galvanize çelik
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
Galvanize çelik
Galvanize çelik
$,6,
$,6,
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
$,6,
$,6,
$,6,
Galvanize çelik
Galvanize çelik
$,6,
$,6,
A 304
AISI 304
AISI 316
AISI 304
$,6,
$,6,
$,6,
Galvanize çelik
Galvanize çelik
$,6,
$,6,
A 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
$,6,
$,6,
$,6,
Galvanize çelik
Galvanize çelik
$,6,
$,6,
gfixvsv_2p-en_c_tm
4kW ÜZERÝ 10SV POMPALI SETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
MALZEME
ADI
(STANDART)
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDQDV×
Çekvalfler
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
'HVWHN
=HPLQ
3RPSDJ|YGHVL
'×üJ|YGH
Galvanize çelik
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
DW
A 304
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
Pirinç
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
AISI 304
AISI 316
AISI 304
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
A 316
AISI 316
AISI 316
AISI 316
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
gfixvsv8_2p-en_b_tm
15-22SV POMPALI SETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
MALZEME
ADI
(STANDART)
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDQDV×
AISI304
1LNHONDSODPDO×SLULQo
dHNYDOIOHU
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
'HVWHN
=HPLQ
3RPSDJ|YGHVL
'×üJ|YGH
DW
A 304
A 316
3DVODQPD]oHOLNNODSHOL
ER\DO×G|NPHGHPLU
AISI 304
AISI 304
1LNHONDSODPDO×SLULQo AISI 316
3DVODQPD]oHOLN
$,6,
NODSHOLER\DO×
G|NPHGHPLU
AISI 316
AISI 316
$,6,
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
N:¶DNDGDULNLSRPSDOÕVHWOHULoLQJDOYDQL]HoHOLN
JIL[YVYBSHQBEBWP
SV33-46-66-92 POMPALI SETLER ÝÇÝN MALZEME TABLOSU
MALZEME
ADI
(STANDART)
Manifoldlar
$oPDNDSDWPDYDQDV×
DW
AISI 304
3ROLDPLG
Çekvalfler
AISI 304
(SRNVL
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLNNODSHOL
NODSHOLER\DO×
ER\DO×G|NPHGHPLU
G|NPHGHPLU
%DV×QoüDOWHUOHUL
%DV×QoVHQV|UOHUL
.DSDNODUWDSDODUIODQüODU
'HVWHN
=HPLQ
3RPSDJ|YGHVL
'×üJ|YGH
.URPNDSO×oLQNRDODü×P×
$,6,
*DOYDQL]HoHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
'|NPHGHPLU
$,6,
AISI 304
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
'|NPHGHPLU
$,6,
A 304
A 316
AISI 304
$,6,
$,6,
AISI 316
$,6,
$,6,
AISI 304
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
'|NPHGHPLU
$,6,
AISI 304
$,6,
$,6,
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
$,6,
$,6,
gfixvsv33_2p-en_b_tm
18
GS.../SV SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (PÝLOT POMPA)
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
l/dak
0
12
20
25
30
35
40
45
50
60
73
m3/s
0
0,7
1,2
1,5
1,8
2,1
2,4
2,7
3,0
3,6
4,4
+ 723/$00(75(686h7818
kW
HP
3SV02
0,37
0,5
15
14,5
14,3
14,0
13,5
13,0
12,4
11,7
9,8
6,5
3SV03
0,37
0,5
22
21,2
20,8
20,3
19,6
18,7
17,7
16,6
13,7
8,6
3SV04
0,37
0,5
29
27,7
27,1
26,2
25,2
23,9
22,5
20,8
16,8
10,1
3SV05
0,55
0,75
37
36,4
35,8
35,0
33,9
32,6
31,1
29,2
24,5
16,2
3SV06
0,55
0,75
44
43,4
42,6
41,6
40,2
38,6
36,6
34,3
28,5
18,5
3SV07
0,55
0,75
53
51,8
51,0
50,0
48,7
47,0
45,0
42,5
36,1
24,6
3SV08
0,75
1
60
59,1
58,2
57,0
55,4
53,4
51,0
48,1
40,7
27,5
3SV09
1,1
1,5
68
66,8
65,8
64,5
62,8
60,6
57,9
54,6
46,4
31,6
3SV10
1,1
1,5
75
73,8
72,7
71,3
69,3
66,9
63,8
60,2
51,0
34,5
3SV11
1,1
1,5
82
81,0
79,7
78,0
75,8
73,1
69,7
65,7
55,5
37,4
3SV12
1,1
1,5
90
87,8
86,4
84,5
82,1
79,1
75,5
71,1
59,9
40,1
3SV13
1,5
2
98
96,7
95,4
93,5
91,0
87,8
83,9
79,2
67,2
45,6
3SV14
1,5
2
106
104,1
102,5
100,4
97,7
94,2
89,9
84,8
71,8
48,5
3SV16
1,5
2
120
117,8
116,1
113,6
110,5
106,5
101,6
95,8
80,9
54,2
3SV19
2,2
3
144
142,3
140,3
137,5
133,9
129,2
123,5
116,7
99,1
67,6
3SV21
2,2
3
159
157
155
151
147
142
136
128
108
74
gfix_fhe_pp_3sv-2p50-en_a_th
GS20/10-15SV, GS21/10-15SV SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
h1ú7(
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
OGDN 0
m3/s
GS20/..
167
200
267
340
367
467
540
660
700
800
600
700
800
0
10
12
16
20,4
22
28
32
39,6
42
48
36
42
48
kW
+ 723/$00(75(686h7818
10SV01F007T
2 x 0,75
12
11,2
10,9
9,9
8,3
7,6
4,3
10SV02F007T
2 x 0,75
24
21,9
21,3
19,6
17,0
15,8
10,0
10SV03F011T
2 x 1,1
36
33,0
32,1
29,6
25,8
24,1
16,0
10SV04F015T
2 x 1,5
48
44,2
43,0
39,9
34,8
32,6
21,7
10SV05F022T
2 x 2,2
60
56,1
54,7
50,9
44,9
42,2
29,0
10SV06F022T
2 x 2,2
72
66,8
65,0
60,4
53,1
49,8
33,9
10SV07F030T
2x3
84
78,3
76,2
70,8
62,1
58,3
39,8
10SV08F030T
2x3
95
88,9
86,5
80,1
70,2
65,7
44,5
10SV09F040T
2x4
106 100,1
97,5
90,8
80,0
75,1
52,1
10SV10F040T
2x4
118 110,8
107,9
100,3
88,2
82,8
57,2
10SV11F040T
2x4
130 121,3
118,1
109,6
96,3
90,3
62,1
156 146,5
142,7
10SV13F055T
2 x 5,5
132,6
116,4
109,2
74,3
15SV01F011T
2 x 11
14
12,9
12,4
12,2
11,3
10,4
8,4
7,6
5,1
15SV02F022T
2 x 2,2
29
26,7
25,9
25,5
23,9
22,4
18,9
17,4
13,1
15SV03F030T
2x3
43
40,4
39,1
38,6
36,2
33,8
28,7
26,5
20,1
15SV04F040T
2x4
58
54,7
53,1
52,5
49,4
46,3
39,7
36,9
28,7
15SV05F040T
2x4
73
67,8
65,8
65,0
61,0
57,1
48,7
45,2
34,9
15SV06F055T
2 x 5,5
88
81,5
79,4
78,4
74,1
69,9
60,3
56,3
44,2
15SV07F055T
2 x 5,5
102
94,5
91,9
90,8
85,7
80,6
69,4
64,7
50,5
15SV08F075T
2 x 7,5
117
110,9
108,0
106,8
100,8
94,9
82,0
76,7
60,6
15SV09F075T
2 x 7,5
132
124,4
121,0
119,6
112,8
106,1
91,5
85,5
67,4
15SV10F110T
2 x 11
148
138,8
135,3
133,8
126,7
119,6
103,9
97,4
77,5
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
JPVBSVYBSHQBEBWK
19
GS.../SV
POMPA
GS.../SV
GS20/22SV, GS21/22SV SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
h1ú7(
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
OGDN 0
m3/s
GS20/..
167
200
267
340
367
467
540
660
700
800
860
920
967
10
12
16
20,4
22
28
32
39,6
42
48
52
55
58
0
kW
+ 723/$00(75(686h7818
22SV01F011T
2 x 1,1
15
13,5
12,7
12,0
10,4
9,7
7,7
6,3
4,7
3,4
22SV02F022T
2 x 2,2
30
28,4
27,2
26,0
23,3
22,2
18,9
16,6
13,8
11,5
22SV03F030T
2x3
45
42,2
40,4
38,5
34,5
32,8
27,8
24,2
20,2
16,6
22SV04F040T
2x4
61
56,8
54,4
51,9
46,6
44,4
37,9
33,1
27,7
23,0
22SV05F055T
2 x 5,5
76
70,9
67,9
64,9
58,3
55,6
47,4
41,4
34,7
28,8
22SV06F075T
2 x 7,5
93
88,8
85,7
82,5
75,4
72,4
63,3
56,7
49,1
42,6
22SV07F075T
2 x 7,5
1 09
103,1
99,4
95,7
87,2
83,7
73,1
65,3
56,5
48,8
22SV08F110T
2 x 11
125
119,2
115,2
111,0
101,6
97,7
85,7
77,0
66,9
58,2
22SV09F110T
2 x 11
140
133,7
129,2
124,4
113,8
109,3
95,8
86,0
74,6
64,8
22SV10F110T
2 x 11
155
148,2
143,1
137,8
125,9
120,9
105,8
94,8
82,3
71,3
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
JPVBSVYBSHQBDBWK
GS20/SV33-46, GS21/SV33-46 SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
h1ú7(
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
GS20/..
4 '(%ú
OGDN
0
500
600
733
833
1000
1167
1333
1500
1800
2000
m3/s
0
30
36
44
50
60
70
80
90
108
120
6,7
12,7
16,6
22,3
29,9
29,6
37,0
44,6
47,2
55,1
63,1
63,0
70,0
80,5
81,2
90,4
96,1
98,2
15,1
19,9
32,9
41,7
56,0
65,0
79,0
87,0
100,0
110,0
122,0
132,0
13,1
18,2
29,4
38,7
52,0
60,0
73,0
82,0
93,0
103,0
113,0
124,0
8,5
14,3
21,1
31,4
40,4
50,0
58,0
68,0
75,0
86,0
92,0
104,0
4,6
10,8
13,9
25,1
30,8
40,7
45,6
55,9
60,2
71,5
73,4
86,0
kW
SV3301/1F22T
SV3301F30T
SV3302/2F40T
SV3302/1F40T
SV3302F55T
SV3303/2F55T
SV3303/1F75T
SV3303F75T
SV3304/2F75T
SV3304/1F110T
SV3304F110T
SV3305/2F110T
SV3305/1F110T
SV3305F150T
SV3306/2F150T
SV3306/1F150T
SV3306F150T
SV3307/2F150T
SV4601/1F30T
SV4601F40T
SV4602/2F55T
SV4602F75T
SV4603/2F110T
SV4603F110T
SV4604/2F150T
SV4604F150T
SV4605/2F185T
SV4605F185T
SV4606/2F220T
SV4606F220T
2 x 2,2
2x3
2x4
2x4
2 x 5,5
2 x 5,5
2 x 7,5
2 x 7,5
2 x 7,5
2 x 11
2 x 11
2 x 11
2 x 11
2 x 15
2 x 15
2 x 15
2 x 15
2 x 15
2x3
2x4
2 x 5,5
2 x 7,5
2 x 11
2 x 11
2 x 15
2 x 15
2 x 18,5
2 x 18,5
2 x 22
2 x 22
+ 723/$00(75(686h7818
17,4
23,8
35,1
40,8
47,8
57,7
64,5
71,5
82,0
88,9
95,9
106,0
112,7
120,4
131,2
139,1
145,6
156,0
19,5
27,2
38,8
52,6
64,7
80,8
92,4
107,3
117,2
134,5
143,7
161,0
16,2
21,7
34,1
38,8
45,0
55,2
61,3
67,4
78,8
85,0
91,1
101,6
107,2
114,9
126,9
133,5
139,0
149,9
15,7
21,2
33,3
37,9
44,1
53,8
60,0
66,0
77,0
83,0
90,0
100,0
105,0
113,0
125,0
131,0
137,0
147,0
15,0
20,3
32,0
36,0
43,0
51,0
58,0
64,0
74,0
81,0
87,0
96,0
102,0
110,0
120,0
128,0
133,0
143,0
19,2
24,0
39,8
48,5
65,1
74,3
90,7
99,8
114,8
125,1
139,3
149,9
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
14,0
20,0
30,0
35,0
41,0
49,0
56,0
62,0
72,0
78,0
85,0
93,0
99,0
107,0
116,0
124,0
129,0
138,0
18,8
23,5
39,2
47,7
64,0
73,0
90,0
98,0
113,0
123,0
138,0
148,0
12,2
17,8
27,0
32,0
39,0
44,0
51,0
58,0
66,0
73,0
80,0
85,0
92,0
101,0
108,0
116,0
121,0
128,0
17,9
22,5
37,8
46,1
62,0
71,0
87,0
96,0
110,0
120,0
134,0
144,0
9,8
15,5
22,4
27,5
35,0
38,0
45,0
52,0
58,0
65,0
73,0
76,0
82,0
92,0
96,0
105,0
110,0
115,0
16,7
21,4
35,7
44,2
60,0
68,0
83,0
92,0
106,0
116,0
129,0
139,0
JPVBSVYBSHQBDBWK
20
GS20/SV66-92, GS21/SV66-92 SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
GS20/..
4 '(%ú
OGDN 0
m3/s
0
1000
1200
1400
1500
1800
2000
2400
2600
2833,3
3200
3600
4000
60
72
84
90
108
120
144
156
170
192
216
240
kW
+ 723/$00(75(686h7818
2x4
23,8
21,4
20,7
19,9
19,4
17,8
16,6
13,3
11,2
8,3
SV6601F55T
2 x 5,5
29,2
25,8
24,8
23,8
23,3
21,8
20,7
17,9
16,1
13,5
SV6602/2F75T
2 x 7,5
47,5
42,6
41,2
39,5
38,6
35,5
32,9
26,4
22,2
16,4
SV6602/1F110T
2 x 11
54,2
49,6
48,2
46,7
45,8
42,9
40,6
34,8
31,2
26,2
SV6602F110T
2 x 11
60,4
55,7
54,4
52,8
52,0
49,3
47,1
42,0
38,9
34,7
SV6603/2F150T
2 x 15
78,4
71,6
69,6
67,2
65,9
61,5
57,9
49,0
43,3
35,3
SV6603/1F150T
2 x 15
84,7
77,8
75,8
73,5
72,2
68,0
64,6
56,3
51,1
44,0
SV6603F185T
2 x 18,5
91,4
84,7
82,7
80,5
79,3
75,2
72,0
64,4
59,8
53,5
SV6604/2F185T
2 x 18,5
108,9
99,6
96,9
93,8
92,1
86,3
81,6
70,1
62,8
52,8
SV6604/1F220T
2 x 22
115,2 105,9
103,1
100,1
98,5
92,9
88,6
77,8
71,1
61,8
SV6604F220T
2 x 22
121,6 112,5
109,8
106,9
105,3
99,8
95,7
85,5
79,2
70,8
SV6605/2F300T
2 x 30
139,1 127,5
124,1
120,2
118,2
111,1
105,5
91,5
82,7
70,4
SV6605/1F300T
2 x 30
145,6 134,0
130,5
126,8
124,7
117,8
112,4
99,2
90,9
79,5
SV6605F300T
2 x 30
152,0 140,4
137,0
133,3
131,3
124,6
119,4
106,8
99,1
88,5
SV9201/1F55T
2 x 5,5
24,5
22,2
21,5
20,9
19,4
18,5
17,3
15,0
11,8
7,9
SV9201F75T
2 x 7,5
33,5
28,7
27,2
26,2
24,3
23,3
22,2
20,2
17,6
14,3
SV9202/2F110T
2 x 11
49,4
45,1
43,7
42,5
39,6
37,9
35,5
30,9
24,6
16,8
SV9202F150T
2 x 15
67,8
58,2
55,3
53,4
49,5
47,6
45,2
41,4
36,3
29,6
SV6601/1F40T
2 x 18,5
82,4
74,4
71,6
69,6
64,8
62,1
58,6
52,2
43,6
32,9
SV9203F220T
2 x 22
102,2
88,2
84,0
81,2
75,5
72,6
69,2
63,4
55,9
46,3
SV9204/2F300T
2 x 30
115,7
104,0
99,9
97,0
90,4
86,8
82,1
73,8
62,8
49,0
SV9204F300T
2 x 30
133,1
117,0
111,7
108,0
100,6
96,8
92,3
84,6
74,8
62,5
SV9205/2F370T
2 x 37
149,0
133,2
127,8
124,0
115,6
111,0
105,2
94,9
81,4
64,6
SV9203/2F185T
gms_2psv66-92_2p50-en_a_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
21
GS.../SV
h1ú7(
GS.../SV
GS30/10-15SV SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
h1ú7(
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
OGDN 0
m3/s
GS30/..
167
200
267
340
367
467
540
660
700
800
600
700
800
10
12
16
20,4
22
28
32
39,6
42
48
36
42
48
0
kW
+ 723/$00(75(686h7818
10SV01F007T
3 x 0,75
12
11,2
10,9
9,9
8,3
7,6
4,3
10SV02F007T
3 x 0,75
24
21,9
21,3
19,6
17,0
15,8
10,0
10SV03F011T
3 x 1,1
36
33,0
32,1
29,6
25,8
24,1
16,0
10SV04F015T
3 x 1,5
48
44,2
43,0
39,9
34,8
32,6
21,7
10SV05F022T
3 x 2,2
60
56,1
54,7
50,9
44,9
42,2
29,0
10SV06F022T
3 x 2,2
72
66,8
65,0
60,4
53,1
49,8
33,9
10SV07F030T
3x3
84
78,3
76,2
70,8
62,1
58,3
39,8
10SV08F030T
3x3
95
88,9
86,5
80,1
70,2
65,7
44,5
10SV09F040T
3x4
106 100,1
97,5
90,8
80,0
75,1
52,1
10SV10F040T
3x4
118 110,8
107,9
100,3
88,2
82,8
57,2
10SV11F040T
3x4
130 121,3
118,1
109,6
96,3
90,3
62,1
10SV13F055T
3 x 5,5
156 146,5
142,7
132,6
116,4
109,2
74,3
15SV01F011T
3 x 11
14
12,9
12,4
12,2
11,3
10,4
8,4
7,6
5,1
15SV02F022T
3 x 2,2
29
26,7
25,9
25,5
23,9
22,4
18,9
17,4
13,1
15SV03F030T
3x3
43
40,4
39,1
38,6
36,2
33,8
28,7
26,5
20,1
15SV04F040T
3x4
58
54,7
53,1
52,5
49,4
46,3
39,7
36,9
28,7
15SV05F040T
3x4
73
67,8
65,8
65,0
61,0
57,1
48,7
45,2
34,9
15SV06F055T
3 x 5,5
88
81,5
79,4
78,4
74,1
69,9
60,3
56,3
44,2
15SV07F055T
3 x 5,5
102
94,5
91,9
90,8
85,7
80,6
69,4
64,7
50,5
15SV08F075T
3 x 7,5
117
110,9
108,0
106,8
100,8
94,9
82,0
76,7
60,6
15SV09F075T
3 x 7,5
132
124,4
121,0
119,6
112,8
106,1
91,5
85,5
67,4
15SV10F110T
3 x 11
148
138,8
135,3
133,8
126,7
119,6
103,9
97,4
77,5
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
JPVBSVYBSHQBEBWK
GS30/22SV SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
h1ú7(
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
4 '(%ú
OGDN 0
m3/s
GS30/..
250
300
400
510
550
700
810
990
1050
1200
1290
1380
1450
15
18
24
30,6
33
42
49
59,4
63
72
77
83
87
0
kW
+ 723/$00(75(686h7818
22SV01F011T
3 x 1,1
15
13,5
12,7
12,0
10,4
9,7
7,7
6,3
4,7
3,4
22SV02F022T
3 x 2,2
30
28,4
27,2
26,0
23,3
22,2
18,9
16,6
13,8
11,5
22SV03F030T
3x3
45
42,2
40,4
38,5
34,5
32,8
27,8
24,2
20,2
16,6
22SV04F040T
3x4
61
56,8
54,4
51,9
46,6
44,4
37,9
33,1
27,7
23,0
22SV05F055T
3 x 5,5
76
70,9
67,9
64,9
58,3
55,6
47,4
41,4
34,7
28,8
22SV06F075T
3 x 7,5
93
88,8
85,7
82,5
75,4
72,4
63,3
56,7
49,1
42,6
22SV07F075T
3 x 7,5
109
103,1
99,4
95,7
87,2
83,7
73,1
65,3
56,5
48,8
22SV08F110T
3 x 11
125
119,2
115,2
111,0
101,6
97,7
85,7
77,0
66,9
58,2
22SV09F110T
3 x 11
140
133,7
129,2
124,4
113,8
109,3
95,8
86,0
74,6
64,8
22SV10F110T
3 x 11
155
148,2
143,1
137,8
125,9
120,9
105,8
94,8
82,3
71,3
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
JPVBSVYBSHQBDBWK
22
GS30/SV33-46 SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
7ú3ú
4 '(%ú
120ú1$/
GÜÇ
GS30/..
OGDN
0
750
900
1100
1250
1500
1750
2000
2250
2700
3000
m3/s
0
45
54
66
75
90
105
120
135
162
180
6,7
12,7
16,6
22,3
29,9
29,6
37
44,6
47,2
55,1
63,1
63
70
80,5
81,2
90,4
96,1
98,2
15,1
19,9
32,9
41,7
56
65
79
87
100
110
122
132
13,1
18,2
29,4
38,7
52
60
73
82
93
103
113
124
8,5
14,3
21,1
31,4
40,4
50
58
68
75
86
92
104
4,6
10,8
13,9
25,1
30,8
40,7
45,6
55,9
60,2
71,5
73,4
86
kW
SV3301/1F22T
SV3301F30T
SV3302/2F40T
SV3302/1F40T
SV3302F55T
SV3303/2F55T
SV3303/1F75T
SV3303F75T
SV3304/2F75T
SV3304/1F110T
SV3304F110T
SV3305/2F110T
SV3305/1F110T
SV3305F150T
SV3306/2F150T
SV3306/1F150T
SV3306F150T
SV3307/2F150T
SV4601/1F30T
SV4601F40T
SV4602/2F55T
SV4602F75T
SV4603/2F110T
SV4603F110T
SV4604/2F150T
SV4604F150T
SV4605/2F185T
SV4605F185T
SV4606/2F220T
SV4606F220T
3 x 2,2
3x3
3x4
3x4
3 x 5,5
3 x 5,5
3 x 7,5
3 x 7,5
3 x 7,5
3 x 11
3 x 11
3 x 11
3 x 11
3 x 15
3 x 15
3 x 15
3 x 15
3 x 15
3x3
3x4
3 x 5,5
3 x 7,5
3 x 11
3 x 11
3 x 15
3 x 15
3 x 18,5
3 x 18,5
3 x 22
3 x 22
+ 723/$00(75(686h7818
17,4
23,8
35,1
40,8
47,8
57,7
64,5
71,5
82
88,9
95,9
106
112,7
120,4
131,2
139,1
145,6
156
19,5
27,2
38,8
52,6
64,7
80,8
92,4
107,3
117,2
134,5
143,7
161
16,2
21,7
34,1
38,8
45
55,2
61,3
67,4
78,8
85
91,1
101,6
107,2
114,9
126,9
133,5
139
149,9
15,7
21,2
33,3
37,9
44,1
53,8
60
66,0
77
83
90
100
105
113
125
131
137
147
15
20
32
36
43
51
58
64
74
81
87
96
102
110
120
128
133
143
19,2
24
39,8
48,5
65,1
74,3
90,7
99,8
114,8
125,1
139,3
149,9
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
14
20
30
35
41
49
56
62
72
78
85
93
99
107
116
124
129
138
18,8
23,5
39,2
47,7
64
73
90
98
113
123
138
148
12,2
17,8
27
32
39
44
51
58
66
73
80
85
92
101
108
116
121
128
17,9
22,5
37,8
46,1
62
71
87
96
110
120
134
144
9,8
15,5
22,4
27,5
35
38
45
52,0
58
65
73
76
82
92
96
105
110
115
16,7
21,4
35,7
44,2
60
68
83
92
106
116
129
139
JPVBSVYBSHQBDBWK
23
GS.../SV
h1ú7(
GS.../SV
GS30/SV66-92 SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 HZ’DE HÝDROLÝK PERFORMANS DEÐERLERÝ TABLOSU (ANA POMPA)
h1ú7(
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
GS30/..
4 '(%ú
OGDN 0
0
m3/s
1500
1800
2100
2250
2700
3000
3600
3900
4250
4800
5400
6000
90
108
126
135
162
180
216
234
255
288
324
360
kW
+ 723/$00(75(686h7818
3x4
23,8
21,4
20,7
19,9
19,4
17,8
16,6
13,3
11,2
8,3
SV6601F55T
3 x 5,5
29,2
25,8
24,8
23,8
23,3
21,8
20,7
17,9
16,1
13,5
SV6602/2F75T
3 x 7,5
47,5
42,6
41,2
39,5
38,6
36
32,9
26,4
22,2
16,4
SV6602/1F110T
3 x 11
54,2
49,6
48,2
46,7
45,8
42,9
40,6
34,8
31,2
26,2
SV6602F110T
3 x 11
60,4
55,7
54,4
52,8
52
49,3
47,1
42
38,9
34,7
SV6603/2F150T
3 x15
78,4
71,6
70
67
66
62
58
49
43,3
35,3
SV6603/1F150T
3 x 15
84,7
77,8
76
74
72
68
65
56
51
44,0
SV6601/1F40T
SV6603F185T
3 x 18,5
91,4
84,7
83
81
79
75
72
64
60
53,5
SV6604/2F185T
3 x 18,5
108,9
99,6
97
94
92
86
82
70
63
52,8
SV6604/1F220T
3 x 22
115,2 105,9
103
100
99
93
89
78
71
61,8
SV6604F220T
3 x 22
121,6 112,5
110
107
105
100
96
86
79
70,8
SV6605/2F300T
3 x 30
139,1 127,5
124
120
118
111
106
92
83
70,4
SV6605/1F300T
3 x 30
145,6
SV6605F300T
3 x 30
152 140,4
SV9201/1F55T
3 x 5,5
SV9201F75T
3 x 7,5
SV9202/2F110T
SV9202F150T
131
127
125
118
112
99
91
79,5
137
133
131
125
119
107
99
88,5
24,5
22,2
21,5
20,9
19,4
18,5
17,3
15
11,8
7,9
33,5
28,7
27,2
26,2
24,3
23,3
22,2
20,2
17,6
14,3
3 x 11
49,4
45,1
43,7
42,5
39,6
37,9
35,5
30,9
24,6
16,8
3 x 15
67,8
58,2
55
53
49,5
47,6
45,2
41,4
36,3
29,6
3 x 18,5
82,4
74,4
72
70
65
62
59
52
43,6
32,9
SV9203F220T
3 x 22
102,2
88,2
84
81
76
73
69
63
56
46,3
SV9203/2F185T
134
SV9204/2F300T
3 x 30
115,7
104
100
97
90
87
82
74
63
49
SV9204F300T
3 x 30
133,1
117
112
108
101
97
92
85
75
62,5
SV9205/2F370T
3 x 37
149
133,2
128
124
116
111
105
95
81
64,6
gms_3psv66-92_2p50-en_a_th
7DEORSRPSDQ×QoDO×üW×ù×GXUXPLoLQKD]×UODQP×üW×U
24
6(59ú6
3203$6,
3ú/27
3203$
h1ú7(1ú1
.8//$1',ø,$.,0
3X400V
3X400V
3X400V
7ú33n
10SV01
10SV02
10SV03
10SV04
10SV05
10SV06
10SV07
10SV08
10SV09
10SV10
10SV11
10SV13
15SV01
15SV02
15SV03
15SV04
15SV05
15SV06
15SV07
15SV08
15SV09
15SV10
22SV01
22SV02
22SV03
22SV04
22SV05
22SV06
22SV07
22SV08
22SV09
22SV10
SV33 01/1
SV33 01
SV33 02/2
SV33 02/1
SV33 02
SV33 03/2
SV33 03/1
SV33 03
SV33 04/2
SV33 04/1
SV33 04
SV33 05/2
SV33 05/1
SV33 05
SV33 06/2
SV33 06/1
SV33 06
SV33 07/2
In
7ú33n
In
GS20
GS21
kW
A
kW
A
A
A
A
0,75
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
3
3
4
4
4
5,5
1,1
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
11
1,1
2,2
3
4
5,5
7,5
7,5
11
11
11
2,2
3
4
4
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
11
11
11
11
15
15
15
15
15
1,76
1,76
2,36
3,02
4,64
4,64
6,19
6,19
7,63
7,63
7,63
10,40
2,36
4,64
6,19
7,63
7,63
10,40
10,40
13,90
13,90
20,50
2,36
4,64
6,19
7,63
10,40
13,90
13,90
20,50
20,50
20,50
4,64
6,19
7,63
7,63
10,40
10,40
13,90
13,90
13,90
20,50
20,50
20,50
20,50
26,00
26,00
26,00
26,00
26,00
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
0,37
0,55
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
0,37
0,37
0,55
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
1,35
1,35
1,48
1,76
2,36
2,36
2,36
3,02
3,02
4,64
4,64
4,64
1,35
1,48
1,48
1,76
2,36
2,36
3,02
3,02
4,64
4,64
1,35
1,48
1,76
2,36
2,36
3,02
3,02
4,64
4,64
4,64
1,35
1,35
1,48
1,48
1,76
1,76
2,36
2,36
2,36
2,36
3,02
3,02
3,02
4,64
4,64
4,64
4,64
4,64
15,3
15,3
15,3
20,8
4,7
9,3
12,4
15,3
15,3
20,8
20,8
27,8
27,8
41,0
4,7
9,3
12,4
15,3
20,8
27,8
27,8
41,0
41,0
41,0
9,3
12,4
15,3
15,3
20,8
20,8
27,8
27,8
27,8
41,0
41,0
41,0
41,0
52,0
52,0
52,0
52,0
52,0
4,9
4,9
6,2
7,8
11,6
11,6
14,7
15,4
18,3
19,9
19,9
25,4
6,1
10,8
13,9
17,0
17,6
23,2
23,8
30,8
32,4
45,6
6,1
10,8
14,1
17,6
23,2
30,8
30,8
45,6
45,6
45,6
10,6
13,7
16,7
16,7
22,6
22,6
30,2
30,2
30,2
43,4
44,0
44,0
44,0
56,6
56,6
56,6
56,6
56,6
5,3
5,3
7,1
9,1
13,9
13,9
18,6
18,6
22,9
22,9
22,9
31,2
7,1
13,9
18,6
22,9
22,9
31,2
31,2
41,7
41,7
61,5
7,1
13,9
18,6
22,9
31,2
41,7
41,7
61,5
61,5
61,5
13,9
18,6
22,9
22,9
31,2
31,2
41,7
41,7
41,7
61,5
61,5
61,5
61,5
78,0
78,0
78,0
78,0
78,0
3SV02
3SV04
3SV05
3SV07
3SV09
3SV10
3SV12
3SV13
3SV14
3SV19
3SV19
3SV21
3SV03
3SV05
3SV06
3SV08
3SV10
3SV12
3SV13
3SV16
3SV19
3SV21
3SV03
3SV05
3SV07
3SV09
3SV11
3SV13
3SV14
3SV19
3SV19
3SV21
3SV03
3SV04
3SV05
3SV06
3SV07
3SV08
3SV09
3SV10
3SV11
3SV12
3SV13
3SV14
3SV16
3SV19
3SV19
3SV19
3SV21
3SV21
*|VWHULOHQDN×PQLWHQLQQRPLQDODN×P×G×U
GS30
gms_10-33sv_2p50-en_b_te
25
GS.../SV
GS20, GS21, GS30/10SV-SV33 SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 Hz’de ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
GS.../SV
GS20, GS21, GS30/SV46-92 SERÝSÝ HÝDROFOR SETLERÝ
50 Hz’de ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
6(59ú6
3203$6,
3ú/27
3203$
3X400V
7ú33n
kW
SV4601/1
SV4601
SV4602/2
SV4602
SV4603/2
SV4603
SV4604/2
SV4604
SV4605/2
SV4605
SV4606/2
SV4606
SV6601/1
SV6601
SV6602/2
SV6602/1
SV6602
SV6603/2
SV6603/1
SV6603
SV6604/2
SV6604/1
SV6604
SV6605/2
SV6605/1
SV6605
SV9201/1
SV9201
SV9202/2
SV9202
SV9203/2
SV9203
SV9204/2
SV9204
SV9205/2
3
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
4
5,5
7,5
11
11
15
15
18,5
18,5
22
22
30
30
30
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
30
37
h1ú7(1ú1
.8//$1',ø,$.,0
3X400V
In
A
6,19
7,63
10,40
14,00
20,50
20,50
26,00
26,00
33,20
33,20
38,60
38,60
7,63
10,40
14,00
20,50
20,50
26,00
26,00
33,20
33,20
38,60
38,60
53,60
53,60
53,60
10,40
14,00
20,50
26,00
33,20
38,60
53,60
53,60
65,80
3X400V
7ú33n
kW
3SV03
3SV04
3SV06
3SV08
3SV09
3SV11
3SV13
3SV14
3SV16
3SV19
3SV21
3SV23
3SV04
3SV05
3SV07
3SV08
3SV09
3SV11
3SV12
3SV13
3SV14
3SV16
3SV19
3SV19
3SV21
3SV21
3SV04
3SV05
3SV07
3SV10
3SV12
3SV13
3SV16
3SV19
3SV21
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
2,2
2,2
2,2
2,2
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
2,2
*|VWHULOHQDN×PQLWHQLQQRPLQDODN×P×G×U
In
A
GS20
A
GS21
A
GS30
A
1,35
1,35
1,48
1,76
2,36
2,36
3,02
3,02
3,02
4,64
4,64
4,64
1,35
1,48
1,76
1,76
2,36
2,36
2,36
3,02
3,02
3,02
4,64
4,64
4,64
4,64
1,35
1,48
1,76
2,36
2,36
3,02
3,02
4,64
4,64
12,4
15,3
20,8
28,0
41,0
41,0
52,0
52,0
66,4
66,4
77,2
77,2
15,3
20,8
28,0
41,0
41,0
52,0
52,0
66,4
66,4
77,2
77,2
107,2
107,2
107,2
20,8
28,0
41,0
52,0
66,4
77,2
107,2
107,2
131,6
13,7
16,6
22,3
29,8
43,4
43,4
55,0
55,0
69,4
71,0
81,8
81,8
16,6
22,3
29,8
42,8
43,4
54,4
54,4
69,4
69,4
80,2
81,8
111,8
111,8
111,8
22,2
29,5
42,8
54,4
68,8
80,2
110,2
111,8
136,2
18,6
22,9
31,2
42,0
61,5
61,5
78,0
78,0
99,6
99,6
115,8
115,8
22,9
31,2
42,0
61,5
61,5
78,0
78,0
99,6
99,6
115,8
115,8
160,8
160,8
160,8
31,2
42,0
61,5
78,0
99,6
115,8
160,8
160,8
197,4
gms_46-92sv_2p50-en_a_te
26
Hidrofor
setleri
KULLANIM ALANLARI
GENEL, ENDÜSTRÝYEL
UYGULAMALAR
• Katlarda, dairelerde, otellerde, alýþveriþ merkezlerinde,
fabrikalarda su þebekesi.
• Tarýmsal sulama þebekeleri için su temini (örn. sulama).
GSD20
GSY20
GSD20 - GSY20
Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• 240 m3/sa’ya varan debi
kapasitesi.
• 160 m’ye varan basma yüksekliði.
• Elektrik paneli besleme voltajý:
3 x 400V ± %10.
• Frekans 50 Hz.
• Motor çalýþtýrma:
- Pompa (GSD/) için dahil, 22 kW’ye
varan güçler için doðrudan.
- Daha yüksek güçler için
Yýldýz/Üçgen (GSY/ set).
- Frekans konvertörlü yol verici, talep
üzerine mevcuttur. (GSSF/ set).
• Dikey eksenli elektrikli
• Kontroller dýþ paneli için voltaj:
24 Vac.
• Elektrik paneli koruma sýnýfý IP 55.
• Maksimum ana pompa gücü:
2 x 37 kW.
27
pompalar:
- SV serisi (motor koruma sýnýfý IP55).
• Azami çalýþma basýncý:
16 bar.
• Maksimum pompalanan sývý sýcaklýðý:
+80°C.
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 20
DNA
DNM
A
STD/DW
10SV09F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
287
10SV10F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
287
10SV11F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
287
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
B
STD/DW
352
352
352
C
STD/DW
715
715
715
D
STD
550
550
550
DW
610
610
610
E
H
H1
H2
682
682
682
114
114
114
954
986
1018
640
640
640
gs20_10sv-new-small-en_a_td
28
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 20R A
DNA
DNM
A
STD/DW
10SV09F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
345
10SV10F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
345
10SV11F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
345
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
B
C
STD/DW
287
287
287
STD/DW
708
708
708
D
STD
550
550
550
DW
610
610
610
E
H
H1
H2
682
682
682
114
114
114
954
986
1018
640
640
640
gs20ra_10sv-new-small-en_a_td
29
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GSD
DNA
10SV13F055T R 2"1/2
A
DNM
R 2"1/2
B
C
D
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD
DW/AISI
301
356
366
497
743
929
550
610
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
H
H1
H2
H3
160
748
1251
771
gs20_10sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
30
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GSD 20 RA
DNA
10SV13F055T R 2"1/2
A
DNM
R 2"1/2
B
C
D
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD
DW/AISI
359
497
301
356
736
929
550
610
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
H
H1
H2
H3
160
748
1251
771
gs20ra_10sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
31
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 20
15SV01F011T
DNA
R 3"
A
DNM
R 3"
B
C
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
341
423
398
466
827
977
D
H
H1
H2
H3
610
170
765
742
689
15SV02F022T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
787
689
15SV03F030T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
845
689
15SV04F040T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
914
689
15SV05F040T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
962
689
15SV06F055T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1133
771
15SV07F055T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1181
771
15SV08F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1221
771
15SV09F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1269
771
15SV10F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1408
771
22SV01F011T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
742
614
22SV02F022T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
787
614
22SV03F030T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
845
614
22SV04F040T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
914
614
22SV05F055T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1085
771
22SV06F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1125
771
22SV07F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1173
771
22SV08F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1312
771
22SV09F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1360
771
22SV10F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
610
170
765
1408
771
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs20_15sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
32
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 20 R A
15SV01F011T
DNA
R 3"
A
DNM
R 3"
B
C
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
398
466
341
423
827
977
D
H
H1
H2
H3
610
170
765
742
689
15SV02F022T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
787
689
15SV03F030T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
845
689
15SV04F040T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
914
689
15SV05F040T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
962
689
15SV06F055T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1133
771
15SV07F055T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1181
771
15SV08F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1221
771
15SV09F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1269
771
15SV10F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1408
771
22SV01F011T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
742
614
22SV02F022T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
787
614
22SV03F030T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
845
614
22SV04F040T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
914
614
22SV05F055T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1085
771
22SV06F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1125
771
22SV07F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1173
771
22SV08F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1312
771
22SV09F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1360
771
22SV10F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
610
170
765
1408
771
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs20ra_15sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
33
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
34
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
SV3301/1F22T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
862
1017
SV3301F30T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
897
1017
SV3302/2F40T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
993
1017
SV3302/1F40T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
993
1017
SV3302F55T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
1069
1097
SV3303/2F55T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
1144
1097
SV3303/1F75T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
1136
1097
SV3303F75T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
1136
1097
SV3304/2F75T
100
80
448
701
1359
110
780
110
780
215
810
1211
1097
SV3304/1F110T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1307
1571
SV3304F110T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1307
1571
SV3305/2F110T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1382
1571
SV3305/1F110T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1382
1571
SV3305F150T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1448
1571
SV3306/2F150T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1523
1571
SV3306/1F150T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1523
1571
SV3306F150T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1523
1571
SV3307/2F150T
100
80
448
701
1401
110
780
110
780
215
810
1598
1571
SV4601/1F30T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
937
1017
SV4601F40T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
958
1017
SV4602/2F55T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1109
1097
SV4602F75T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1101
1097
SV4603/2F110T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1272
1571
SV4603F110T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1272
1571
SV4604/2F150T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1413
1571
SV4604F150T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1413
1571
SV4605/2F185T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1488
1571
SV4605F185T
125
100
484
739
1457
110
780
110
780
250
857
1488
1571
SV4606/2F220T
125
100
484
739
1499
110
780
110
780
250
857
1563
1821
SV4606F220T
125
100
484
739
1499
110
780
110
780
250
857
1563
1821
SV6601/1F40T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
983
1017
SV6601F55T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1059
1097
SV6602/2F75T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1141
1097
SV6602/1F110T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1237
1571
SV6602F110T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1237
1571
SV6603/2F150T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1393
1571
SV6603/1F150T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1393
1571
SV6603F185T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1393
1571
SV6604/2F185T
150
125
504
780
1551
110
780
90
820
250
870
1483
1571
SV6604/1F220T
150
125
504
780
1555
110
780
90
820
250
870
1483
1821
SV6604F220T
150
125
504
780
1555
110
780
90
820
250
870
1483
1821
SV9201/1F55T
200
150
529
794
1635
90
820
90
820
250
884
1059
1097
1097
SV9201F75T
200
150
529
794
1635
90
820
90
820
250
884
1051
SV9202/2F110T
200
150
529
794
1635
90
820
90
820
250
884
1237
1571
SV9202F150T
200
150
529
794
1635
90
820
90
820
250
884
1303
1571
SV9203/2F185T
200
150
529
794
1635
90
820
90
820
250
884
1393
1571
SV9203F220T
200
150
529
794
1635
90
820
90
820
250
884
1393
1821
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
35
JVBVYHQBDBWG
GSD20
GSY20
GSD20
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
36
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD20 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
SV3301/1F22T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
862
1017
SV3301F30T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
897
1017
SV3302/2F40T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
993
1017
SV3302/1F40T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
993
1017
SV3302F55T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1069
1097
SV3303/2F55T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1144
1097
SV3303/1F75T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1136
1097
SV3303F75T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1136
1097
SV3304/2F75T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1211
1097
SV3304/1F110T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1307
1571
SV3304F110T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1307
1571
SV3305/2F110T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1382
1571
SV3305/1F110T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1382
1571
SV3305F150T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1448
1571
SV3306/2F150T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1523
1571
SV3306/1F150T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1523
1571
SV3306F150T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1523
1571
SV3307/2F150T
100
80
713
436
1359
110
780
110
780
215
810
1598
1571
SV4601/1F30T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
937
1017
SV4601F40T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
958
1017
SV4602/2F55T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1109
1097
SV4602F75T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1101
1097
SV4603/2F110T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1272
1571
SV4603F110T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1272
1571
SV4604/2F150T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1413
1571
SV4604F150T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1413
1571
SV4605/2F185T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1488
1571
SV4605F185T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1488
1571
SV4606/2F220T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1563
1821
SV4606F220T
125
100
752
471
1457
110
780
110
780
250
857
1563
1821
SV6601/1F40T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
983
1017
SV6601F55T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1059
1097
SV6602/2F75T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1141
1097
SV6602/1F110T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1237
1571
SV6602F110T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1237
1571
SV6603/2F150T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1393
1571
SV6603/1F150T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1393
1571
SV6603F185T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1393
1571
SV6604/2F185T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1483
1571
SV6604/1F220T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1483
1821
SV6604F220T
150
125
794
490
1551
110
780
90
820
250
870
1483
1821
SV9201/1F55T
200
150
819
504
1635
90
820
90
820
250
884
1059
1097
1097
SV9201F75T
200
150
819
504
1635
90
820
90
820
250
884
1051
SV9202/2F110T
200
150
819
504
1635
90
820
90
820
250
884
1237
1571
SV9202F150T
200
150
819
504
1635
90
820
90
820
250
884
1303
1571
SV9203/2F185T
200
150
819
504
1635
90
820
90
820
250
884
1393
1571
SV9203F220T
200
150
819
504
1635
90
820
90
820
250
884
1393
1821
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
37
JVUDBVYHQBDBWG
GSD20
GSY20
GSD20RA
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSY20 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GSY20
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
SV6605/2F300T
150
125
504
780
1552
880
1702
SV6605/1F300T
150
125
504
780
1552
880
1702
1702
SV6605F300T
150
125
504
780
1552
880
SV9204/2F300T
200
150
529
794
1635
894
1612
SV9204F300T
200
150
529
794
1635
894
1612
SV9205/2F370T
200
150
529
794
1635
894
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
38
1702
JVBVYELJHQBDBWG
GSD20
GSY20
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSY20 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GSY20RA
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
SV6605/2F300T
150
125
794
490
1552
880
1087
SV6605/1F300T
150
125
794
490
1552
880
1087
1087
SV6605F300T
150
125
794
490
1552
880
SV9204/2F300T
200
150
819
504
1635
894
1612
SV9204F300T
200
150
819
504
1635
894
1612
SV9205/2F370T
200
150
819
504
1635
894
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
39
1702
JVUDBVYELJHQBDBWG
40
GSD20
GSY20
Hidrofor
setleri
KULLANIM ALANLARI
GENEL, ENDÜSTRÝYEL
UYGULAMALAR
• Katlarda, dairelerde, otellerde, alýþveriþ merkezlerinde,
fabrikalarda su þebekesi.
• Tarýmsal sulama þebekeleri için su temini (örn. sulama).
GSD21
GSY21
GSD21 - GSY21
Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• 240 m3/sa’ya varan debi
kapasitesi.
• 160 m’ye varan basma yüksekliði.
• Elektrik paneli besleme voltajý:
3 x 400V ± %10.
• Motor çalýþtýrma:
- Pompa (GSD/) için dahil, 22 kW’ye
varan güçler için doðrudan.
- Daha yüksek güçler için Yýldýz/
Üçgen (GSY/ set).
- Frekans konvertörlü yol verici, talep
üzerine mevcuttur. (GSSF/ set).
• Dikey eksenli elektrikli
• Frekans 50 Hz.
• Kontroller dýþ paneli için voltaj:
24 Vac.
• Elektrik paneli koruma sýnýfý IP 55.
• Maksimum ana pompa gücü:
2 x 37 kW.
41
pompalar:
- SV serisi (motor koruma sýnýfý IP55).
• Dikey eksenli elektrikli pilot
pompalar:
- SV serisi (motor koruma sýnýfý IP55).
• Azami çalýþma basýncý:
16 bar.
• Maksimum pompalanan sývý sýcaklýðý:
+80°C.
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD21 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 21
DNA
A
DNM
STD/D W
B
AISI
STD/D W
C
AISI
STD/D W
D
H
H1
H2
H3
AISI
10SV01F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
700
973
10SV02F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
700
973
10SV03F011T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
732
973
10SV04F015T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
809
973
10SV05F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
841
973
10SV06F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
873
973
10SV07F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
915
973
10SV08F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
947
973
10SV09F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1000
973
10SV10F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1032
973
10SV11F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1064
973
10SV13F055T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1251
973
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs21_10sv-new-en_a_td
42
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD21 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 21R A
DNA
A
DNM
STD/D W
B
AISI
STD/D W
C
AISI
STD/D W
D
H
H1
H2
H3
AISI
10SV01F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
700
973
10SV02F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
700
973
10SV03F011T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
732
973
10SV04F015T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
809
973
10SV05F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
841
973
10SV06F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
873
973
10SV07F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
915
973
10SV08F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
947
973
10SV09F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1000
973
10SV10F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1032
973
10SV11F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1064
973
10SV13F055T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1251
973
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs21ra_10sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
43
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD21 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 21
15SV01F011T
DNA
R 3"
A
DNM
R 3"
B
C
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
341
423
398
466
827
977
D
H
H1
H2
H3
1040
170
765
742
973
15SV02F022T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
787
973
15SV03F030T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
845
973
15SV04F040T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
914
973
15SV05F040T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
962
973
15SV06F055T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1133
973
15SV07F055T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1181
973
15SV08F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1221
973
15SV09F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1269
973
1570
15SV10F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1408
22SV01F011T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
742
973
22SV02F022T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
787
973
973
22SV03F030T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
845
22SV04F040T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
914
973
22SV05F055T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1085
973
22SV06F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1125
973
22SV07F075T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1173
973
22SV08F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1312
1570
22SV09F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1360
1570
22SV10F110T
R 3"
R 3"
341
423
398
466
827
977
1040
170
765
1408
1570
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs21_15sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
44
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD21 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 21 R A
15SV01F011T
DNA
R 3"
A
DNM
R 3"
B
C
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
STD/DW
AISI
398
466
341
423
827
977
D
H
H1
H2
H3
1040
170
765
742
973
15SV02F022T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
787
973
15SV03F030T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
845
973
15SV04F040T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
914
973
15SV05F040T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
962
973
15SV06F055T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1133
973
15SV07F055T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1181
973
15SV08F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1221
973
15SV09F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1269
973
1570
15SV10F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1408
22SV01F011T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
742
973
22SV02F022T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
787
973
973
22SV03F030T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
845
22SV04F040T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
914
973
22SV05F055T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1085
973
22SV06F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1125
973
22SV07F075T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1173
973
22SV08F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1312
1570
22SV09F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1360
1570
22SV10F110T
R 3"
R 3"
398
466
341
423
827
977
1040
170
765
1408
1570
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs21ra_15sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
45
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD..Y21 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
46
GSD21 / GSY21
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
SV3301/1F22T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3301F30T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3302/2F40T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3302/1F40T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3302F55T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3303/2F55T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3303/1F75T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3303F75T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3304/2F75T
100
80
448
701
1359
110
1220
110
1220
215
SV3304/1F110T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
1451
110
1220
110
1220
215
SV3304F110T
100
80
448
701
SV3305/2F110T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
SV3305/1F110T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
SV3305F150T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
SV3306/2F150T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
SV3306/1F150T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
SV3306F150T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
SV3307/2F150T
100
80
448
701
1451
110
1220
110
1220
215
SV4601/1F30T
125
100
484
739
1457
110
1220
110
1220
250
SV4601F40T
125
100
484
739
1457
110
1220
110
1220
250
SV4602/2F55T
125
100
484
739
1457
110
1220
110
1220
250
1220
110
1220
250
SV4602F75T
125
100
484
739
1457
110
SV4603/2F110T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV4603F110T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV4604/2F150T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV4604F150T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV4605/2F185T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV4605F185T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV4606/2F220T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV4606F220T
125
100
484
739
1499
110
1220
110
1220
250
SV6601/1F40T
150
125
504
780
1551
110
1220
90
1260
250
SV6601F55T
150
125
504
780
1551
110
1220
90
1260
250
SV6602/2F75T
150
125
504
780
1551
110
1220
90
1260
250
SV6602/1F110T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6602F110T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6603/2F150T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6603/1F150T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6603F185T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6604/2F185T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6604/1F220T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6604F220T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6605/2F300T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6605/1F300T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV6605F300T
150
125
504
780
1555
110
1220
90
1260
250
SV9201/1F55T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
SV9201F75T
SV9202/2F110T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
SV9202F150T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
SV9203/2F185T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
SV9203F220T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
SV9204/2F300T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
SV9204F300T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
SV9205/2F370T
%2<87/$5ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/(%ú/ú5
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
47
H1
H2
H3
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
857
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
884
884
884
884
884
884
884
884
862
897
993
993
1069
1144
1136
1136
1211
1307
1307
1382
1382
1448
1523
1523
1523
1598
937
958
1109
1101
1272
1272
1413
1413
1488
1488
1563
1563
983
1059
1141
1237
1237
1393
1393
1393
1483
1483
1483
1692
1692
1692
1059
1051
1237
1303
1393
1393
1599
1599
974
974
974
974
974
974
974
974
974
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
974
974
974
974
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1194
1194
1194
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1194
1194
1821
1821
1821
1821
1821
1821
JVBVYHQBDBWG
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD..Y21 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD..Y21 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
48
GSD21RA / GSY21RA
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
SV3301/1F22T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3301F30T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3302/2F40T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3302/1F40T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3302F55T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3303/2F55T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3303/1F75T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3303F75T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3304/2F75T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3304/1F110T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
1359
110
1220
110
1220
215
SV3304F110T
100
80
713
436
SV3305/2F110T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3305/1F110T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3305F150T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3306/2F150T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3306/1F150T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3306F150T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV3307/2F150T
100
80
713
436
1359
110
1220
110
1220
215
SV4601/1F30T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4601F40T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4602/2F55T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
1220
110
1220
250
SV4602F75T
125
100
752
471
1457
110
SV4603/2F110T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4603F110T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4604/2F150T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4604F150T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4605/2F185T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4605F185T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4606/2F220T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV4606F220T
125
100
752
471
1457
110
1220
110
1220
250
SV6601/1F40T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6601F55T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6602/2F75T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6602/1F110T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6602F110T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6603/2F150T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6603/1F150T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6603F185T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6604/2F185T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6604/1F220T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6604F220T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6605/2F300T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6605/1F300T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV6605F300T
150
125
794
490
1551
110
1220
90
1260
250
SV9201/1F55T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
SV9201F75T
SV9202/2F110T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
SV9202F150T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
SV9203/2F185T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
SV9203F220T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
SV9204/2F300T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
SV9204F300T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
SV9205/2F370T
%2<87/$5ú67(.h=(5ú1(7(0ú1('ú/(%ú/ú5
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
49
H1
H2
H3
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
810
857
857
857
8 57
857
857
857
857
857
857
857
857
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
870
884
884
884
884
884
884
884
884
862
897
993
993
1069
1144
1136
1136
1211
1307
1307
1382
1382
1448
1523
1523
1523
1598
937
958
1109
1101
1272
1272
1413
1413
1488
1488
1563
1563
983
1059
1141
1237
1237
1393
1393
1393
1483
1483
1483
1692
1692
1692
1059
1051
1237
1303
1393
1393
1599
1599
974
974
974
974
974
974
974
974
974
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
974
974
974
974
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1194
1194
1194
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1571
1194
1194
1821
1821
1821
1821
1821
1821
JVUDBVYHQBDBWG
GSD21
GSY21
ÝKÝ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD..Y21 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ PÝLOT POMPALI
DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
50
GSD21
GSY21
Hidrofor
setleri
KULLANIM ALANLARI
GENEL, ENDÜSTRÝYEL
UYGULAMALAR
• Katlarda, dairelerde, otellerde, alýþveriþ merkezlerinde,
fabrikalarda su þebekesi.
• Tarýmsal sulama þebekeleri için su temini (örn. sulama).
GSD30
GSY30
GSD30 - GSY30
Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
• 360 m3/sa’ya varan debi
kapasitesi.
• 160 m’ye varan basma yüksekliði.
• Elektrik paneli besleme voltajý:
3 x 400V ± %10.
• Motor çalýþtýrma:
- Pompa (GSD/) için dahil, 22 kW’ye
varan güçler için doðrudan.
- Daha yüksek güçler için Yýldýz/
Üçgen (GSY/ set).
- Frekans konvertörlü yol verici, talep
üzerine mevcuttur. (GSSF/ set).
• Frekans 50 Hz.
• Dikey eksenli elektrikli pompa:
• Kontroller dýþ paneli için voltaj:
• Azami çalýþma basýncý 16 bar.
• Maksimum pompalanan sývý sýcaklýðý:
24 Vac.
• Elektrik paneli koruma sýnýfý IP 55.
• Maksimum ana pompa gücü:
3 x 37 kW.
51
- SV serisi (motor koruma sýnýfý IP55).
+80°C.
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 30
DNA
A
DNM
STD/D W
B
AISI
STD/D W
C
AISI
STD/D W
D
H
H1
H2
H3
AISI
10SV01F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
700
973
10SV02F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
700
973
10SV03F011T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
732
973
10SV04F015T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
809
973
10SV05F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
841
973
10SV06F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
873
973
10SV07F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
915
973
10SV08F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
947
973
10SV09F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1000
973
10SV10F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1032
973
10SV11F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1064
973
10SV13F055T
R 2"1/2
R 2"1/2
301
356
366
497
825
956
1040
160
748
1251
973
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs30_10sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
52
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 30R A
DNA
A
DNM
STD/D W
B
AISI
STD/D W
C
AISI
STD/D W
D
H
H1
H2
H3
AISI
10SV01F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
700
973
10SV02F007T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
700
973
10SV03F011T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
732
973
10SV04F015T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
809
973
10SV05F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
841
973
10SV06F022T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
873
973
10SV07F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
915
973
10SV08F030T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
947
973
10SV09F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1000
973
10SV10F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1032
973
10SV11F040T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1064
973
10SV13F055T
R 2"1/2
R 2"1/2
359
497
301
356
760
929
1040
160
748
1251
973
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs30ra_10sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
53
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 30
15SV01F011T
DNA
100
A
DNM
80
B
C
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
353
435
398
466
961
1111
D
H
H1
H2
H3
1084
170
765
742
973
15SV02F022T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
787
973
15SV03F030T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
845
973
15SV04F040T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
914
973
15SV05F040T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
962
973
15SV06F055T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
1133
973
15SV07F055T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
1181
973
15SV08F075T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
1221
973
15SV09F075T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
1269
973
1570
15SV10F110T
100
80
353
435
398
466
961
1111
1084
170
765
1408
22SV01F011T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
742
973
22SV02F022T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
787
973
22SV03F030T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
845
973
22SV04F040T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
914
973
22SV05F055T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
1085
973
22SV06F075T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
1125
973
22SV07F075T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
1173
973
22SV08F110T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
1312
1570
22SV09F110T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
1360
1570
22SV10F110T
100
100
353
435
410
478
983
1133
1084
170
777
1408
1570
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs30_15sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
54
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
G S D 30 R A
15SV01F011T
DNA
100
A
DNM
80
B
C
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
STD/D W
AISI
410
478
341
423
961
1111
D
H
H1
H2
H3
1084
170
765
742
973
15SV02F022T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
787
973
15SV03F030T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
845
973
15SV04F040T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
914
973
15SV05F040T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
962
973
15SV06F055T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
1133
973
15SV07F055T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
1181
973
15SV08F075T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
1221
973
15SV09F075T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
1269
973
1570
15SV10F110T
100
80
410
478
341
423
961
1111
1084
170
765
1408
22SV01F011T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
742
973
22SV02F022T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
787
973
22SV03F030T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
845
973
22SV04F040T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
914
973
22SV05F055T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
1085
973
22SV06F075T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
1125
973
22SV07F075T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
1173
973
22SV08F110T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
1312
1570
22SV09F110T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
1360
1570
22SV10F110T
100
100
410
478
353
435
983
1133
1084
170
777
1408
1570
Boyutlar mm cinsindendir. Tolerans ± 10 mm.
gs30ra_15sv-new-en_a_td
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
55
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
56
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
SV3301/1F22T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
862
974
SV3301F30T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
897
974
SV3302/2F40T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
993
974
SV3302/1F40T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
993
974
SV3302F55T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
1069
974
SV3303/2F55T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
1144
974
SV3303/1F75T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
1136
974
SV3303F75T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
1136
974
SV3304/2F75T
125
100
461
713
1409
110
1220
110
1220
215
822
1211
974
SV3304/1F110T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1307
1571
SV3304F110T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1307
1571
SV3305/2F110T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1382
1571
SV3305/1F110T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1382
1571
SV3305F150T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1448
1571
SV3306/2F150T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1523
1571
SV3306/1F150T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1523
1571
SV3306F150T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1523
1571
SV3307/2F150T
125
100
461
713
1473
110
1220
110
1220
215
822
1598
1571
SV4601/1F30T
150
125
498
752
1517
110
1220
90
1260
250
870
937
974
SV4601F40T
150
125
498
752
1517
110
1220
90
1260
250
870
958
974
SV4602/2F55T
150
125
498
752
1517
110
1220
90
1260
250
870
1109
974
SV4602F75T
150
125
498
752
1517
110
1220
90
1260
250
870
1101
974
SV4603/2F110T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1272
1571
SV4603F110T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1272
1571
SV4604/2F150T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1413
1571
SV4604F150T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1413
1571
SV4605/2F185T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1488
1571
SV4605F185T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1488
1571
SV4606/2F220T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1563
1571
SV4606F220T
150
125
498
752
1527
110
1220
90
1260
250
870
1563
1571
SV6601/1F40T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
983
1194
SV6601F55T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1059
1194
SV6602/2F75T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1141
1194
SV6602/1F110T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1237
1571
SV6602F110T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1237
1571
SV6603/2F150T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1393
1571
SV6603/1F150T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1393
1571
SV6603F185T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1393
1821
SV6604/2F185T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1483
1821
SV6604/1F220T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1483
1821
SV6604F220T
200
150
529
794
1635
90
1260
90
1260
250
884
1483
1821
SV9201/1F55T
200
200
529
819
1688
90
1260
90
1260
250
910
1059
1194
1194
SV9201F75T
200
200
529
819
1688
90
1260
90
1260
250
910
1051
SV9202/2F110T
200
200
529
819
1688
90
1260
90
1260
250
910
1237
1821
SV9202F150T
200
200
529
819
1688
90
1260
90
1260
250
910
1303
1821
SV9203/2F185T
200
200
529
819
1688
90
1260
90
1260
250
910
1393
1821
SV9203F220T
200
200
529
819
1688
90
1260
90
1260
250
910
1393
1821
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
57
JVBVYHQBDBWG
GSD30
GSY30
GSD30
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
58
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSD30 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
DNA
DNM
A
B
C
D
E
F
G
H
H1
H2
H3
SV3301/1F22T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
862
974
SV3301F30T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
897
974
SV3302/2F40T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
993
974
SV3302/1F40T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
993
974
SV3302F55T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1069
974
SV3303/2F55T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1144
974
SV3303/1F75T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1136
974
SV3303F75T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1136
974
SV3304/2F75T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1211
974
SV3304/1F110T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1307
1571
SV3304F110T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1307
1571
SV3305/2F110T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1382
1571
SV3305/1F110T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1382
1571
SV3305F150T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1448
1571
SV3306/2F150T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1523
1571
SV3306/1F150T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1523
1571
SV3306F150T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1523
1571
SV3307/2F150T
125
100
726
448
1409
110
1220
110
1220
215
822
1598
1571
SV4601/1F30T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
937
974
SV4601F40T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
958
974
SV4602/2F55T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1109
974
SV4602F75T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1101
974
SV4603/2F110T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1272
1571
SV4603F110T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1272
1571
SV4604/2F150T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1413
1571
SV4604F150T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1413
1571
SV4605/2F185T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1488
1571
SV4605F185T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1488
1571
SV4606/2F220T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1563
1571
SV4606F220T
150
125
766
484
1517
110
1220
90
1260
250
870
1563
1571
SV6601/1F40T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
983
1194
SV6601F55T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1059
1194
SV6602/2F75T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1141
1194
SV6602/1F110T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1237
1571
SV6602F110T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1237
1571
SV6603/2F150T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1393
1571
SV6603/1F150T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1393
1571
SV6603F185T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1393
1821
SV6604/2F185T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1483
1821
SV6604/1F220T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1483
1821
SV6604F220T
200
150
819
504
1635
90
1260
90
1260
250
884
1483
1821
SV9201/1F55T
200
200
819
529
1688
90
1260
90
1260
250
910
1059
1194
1194
SV9201F75T
200
200
819
529
1688
90
1260
90
1260
250
910
1051
SV9202/2F110T
200
200
819
529
1688
90
1260
90
1260
250
910
1237
1821
SV9202F150T
200
200
819
529
1688
90
1260
90
1260
250
910
1303
1821
SV9203/2F185T
200
200
819
529
1688
90
1260
90
1260
250
910
1393
1821
SV9203F220T
200
200
819
529
1688
90
1260
90
1260
250
910
1393
1821
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
59
JVUDBVYHQBDBWG
GSD30
GSY30
GSD30RA
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSY30 SERÝSÝ
BASMA HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GSY30
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
SV6605/2F300T
200
150
529
794
1635
914
1722
SV6605/1F300T
200
150
529
794
1635
914
1722
1722
SV6605F300T
200
150
529
794
1635
914
SV9204/2F300T
200
200
529
819
1688
940
1632
SV9204F300T
200
200
529
819
1688
940
1632
SV9205/2F370T
200
200
529
819
1688
940
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
60
1722
JVBVYELJHQBDBWG
GSD30
GSY30
ÜÇ POMPALI HÝDROFOR SETLERÝ, GSY30 RA SERÝSÝ
EMME HATTINDA ÇEKVALFLÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR
GSY30RA
DNA
DNM
A
B
C
H1
H2
SV6605/2F300T
200
150
819
504
1635
914
1722
SV6605/1F300T
200
150
819
504
1635
914
1722
1722
SV6605F300T
200
150
819
504
1635
914
SV9204/2F300T
200
200
819
529
1688
940
1632
SV9204F300T
200
200
819
529
1688
940
1632
SV9205/2F370T
200
200
819
529
1688
940
1RW7LWUHüLPV|QPOH\LFLD\DNODUDVDKLSYHUVL\RQODUGD\NVHNOLNPPDUWDU
61
1722
JVUDBVYELJHQBDBWG
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (PÝLOT POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
3SV02..3SV21
0
5
0
ISO 9906 - Ek A
10
5
15
10
15
Q [Imp gpm]
20 Q [US gpm]
600
180
160
H [ft]
H [m]
200
21
500
19
140
120
16
100
14
13
400
300
12
11
80
10
09
EÐRÝLER
60
200
08
07
06
40
05
100
04
03
20
02
η
50
kW/kademe
30
15
10
5
0
33
Q
Q [m
[m5 /h]
/s]
4
2
0
0
0
1
10
2
20
30
3
40
50
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm³ yoðunluða ve ν = 1 mm²/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
62
4
60
70
Q
Q[l/min]
[l/dk]
80
NPSH [ft]
0,04
6
76928_C_CH
NPSH [m]
0,08
η [%]
0
70
Pp [kW]
0
0,12
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2850 [dev/dk]
10SV01
0
50
0
ISO 9906 - Ek A
100
50
150
100
150
~ 2850 [dev/dk]
10SV02
Q [Imp gpm]
0
200
Q [US gpm]
0
50
ISO 9906 - Ek A
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
Q [US gpm]
25
14
H [ft]
H [m]
H [ft]
H [m]
80
40
12
70
20
10
60
30
50
15
8
40
20
6
1P
2P
10
3P
1P
2P
3P
30
4
10
20
8
6
NPSH [ft]
NPSH [ft]
8
NPSH [m]
5
3
NPSH [m]
2
3
6
2
4
2
2
10
0
20
200
400
0
50
[l/dk]
QQ
[l/min]
800
600
150
100
0
0
150
10
0
ISO 9906 - Ek A
100
50
1
3
Q
/h]
Q [m
[m350
/s]
40
~ 2850 [dev/dk]
10SV03
0
30
20
200
400
0
200
Q [US gpm]
0
40
50
[l/dk]
QQ
[l/min]
800
600
ISO 9906 - Ek A
100
50
3
Q [m350
/h]
/s]
40
~ 2850 [dev/dk]
10SV04
Q [Imp gpm]
30
150
100
76812_A_CH
0
0
76811_A_CH
1
4
150
Q [Imp gpm]
EÐRÝLER
2
200
Q [US gpm]
50
H [ft]
H [m]
H [ft]
H [m]
160
120
140
40
100
30
120
100
30
80
80
20
60
1P
2P
20
3P
1P
2P
3P
60
40
40
8
6
NPSH [ft]
NPSH [ft]
8
NPSH [m]
10
3
NPSH [m]
10
3
6
2
4
2
2
0
0
0
10
20
200
30
400
40
600
3
Q [m350
/h]
/s]
Q
[l/dk]
Q
[l/min]
800
1
76813_A_CH
1
4
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
63
10
20
200
30
400
40
600
3
3
Q
/h]
Q [m
[m50
/s]
Q
[l/dk]
Q
[l/min]
800
76814_A_CH
2
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
50
100
50
150
100
150
~ 2850 [dev/dk]
10SV06
Q [Imp gpm]
0
200
Q [US gpm]
0
H [ft]
H [m]
70
50
ISO 9906 - Ek A
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
Q [US gpm]
H [ft]
0
0
ISO 9906 - Ek A
H [m]
~ 2850 [dev/dk]
10SV05
250
75
200
60
200
60
50
150
40
150
45
100
30
1P
2P
3P
1P
2P
3P
100
30
20
50
10
3
8
6
6
2
2
4
2
2
400
0
0
50
150
100
0
0
150
10
0
ISO 9906 - Ek A
100
50
Q
[l/min]
Q800
[l/dk]
600
~ 2850 [dev/dk]
10SV07
1
3
/s]
Q [m350
/h]
40
20
200
400
200
Q [US gpm]
0
90
0
50
Q
[l/dk]
Q
[l/min]
800
600
ISO 9906 - Ek A
100
50
3
3
Q
/h]
Q [m
[m50
/s]
40
~ 2850 [dev/dk]
10SV08
Q [Imp gpm]
30
150
100
76816_A_CH
200
30
H [m]
0
20
H [ft]
10
150
Q [Imp gpm]
200
Q [US gpm]
H [ft]
0
0
H [m]
4
76815_A_CH
1
100
300
250
75
80
250
200
60
200
60
150
45
150
1P
2P
40
3P
1P
2P
3P
100
30
100
NPSH [m]
NPSH [ft]
8
8
6
NPSH [ft]
20
3
3
NPSH [m]
6
2
1
4
4
2
2
0
0
0
10
20
200
30
400
40
600
3
3/h]
Q
Q [m
[m50
/s]
[l/dk]
QQ
[l/min]
800
1
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
64
10
20
200
30
400
40
600
3
Q [m350
/h]
/s]
Q
[l/dk]
Q
[l/min]
800
76818_A_CH
2
76817_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [m]
8
NPSH [ft]
NPSH [m]
3
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
100
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
Q [US gpm]
0
120
50
0
ISO 9906 - Ek A
100
50
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
Q [US gpm]
H [ft]
50
50
~ 2850 [dev/dk]
10SV10
H [m]
H [m]
0
0
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
~ 2850 [dev/dk]
10SV09
140
400
120
100
300
100
80
300
80
200
60
200
60
1P
2P
3P
1P
2P
3P
40
40
100
100
8
6
6
2
4
2
2
400
0
0
50
150
100
0
0
150
20
200
200
Q [US gpm]
140
50
[l/dk]
QQ
[l/min]
800
600
ISO 9906 - Ek A
100
50
3
/s]
Q [m350
/h]
40
~ 2850 [dev/dk]
0
0
30
400
10SV13
Q [Imp gpm]
150
100
150
Q [Imp gpm]
200
Q [US gpm]
175
400
120
10
0
ISO 9906 - Ek A
100
50
Q
[l/dk]
Q
[l/min]
800
600
~ 2850 [dev/dk]
10SV11
1
3
3
Q
/h]
Q [m
[m50
/s]
40
76820_A_CH
200
30
H [m]
0
20
H [ft]
10
H [ft]
0
0
76819_A_CH
1
4
500
150
100
EÐRÝLER
2
H [m]
NPSH [ft]
NPSH [ft]
8
NPSH [m]
20
3
NPSH [m]
20
3
125
400
300
80
100
300
200
60
1P
2P
75
3P
1P
40
2P
200
3P
50
100
100
8
6
NPSH [ft]
NPSH [ft]
8
NPSH [m]
25
3
NPSH [m]
20
3
6
2
4
2
2
0
0
0
10
20
200
30
400
40
600
3
Q [m350
/h]
/s]
Q
[l/dk]
Q
[l/min]
800
1
76821_A_CH
1
4
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
65
10
20
200
30
400
40
600
3
Q [m350
/h]
/s]
[l/dk]
QQ
[l/min]
800
76822_A_CH
2
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
0
50
100
50
100
150
150
200
200
Q [Imp gpm]
250
250
0
300 Q [US gpm]
350
50
0
100
50
100
150
150
ISO 9906 - Ek A
200
200
Q [Imp gpm]
250
250
300 Q [US gpm]
350
30
H [m]
16
H [m]
~ 2850 [dev/dk]
15SV02
H [ft]
0
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
~ 2850 [dev/dk]
15SV01
50
14
25
80
40
12
20
10
30
60
8
1P
2P
15
3P
20
6
1P
40
3P
4
15
4
10
10
2
2
5
5
400
600
0
1000
~ 2850 [dev/dk]
15SV03
0
800
50
100
50
100
150
150
1200
QQ[l/min]
[l/dk]
0
0
200
40
400
600
0
300 Q [US gpm]
350
0
50
800
1000
100
100
150
150
Q
Q[l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
200
200
1200
Q [Imp gpm]
250
250
300 Q [US gpm]
350
H [m]
75
H [m]
160
50
50
3
3
Q
/h]
Q [m80
/s]
60
~ 2850 [dev/dk]
15SV04
Q [Imp gpm]
250
250
20
0
ISO 9906 - Ek A
200
200
0
3
Q [m
[m380
/s]
Q
/h]
60
H [ft]
200
40
H [ft]
0
20
76824_A_CH
0
0
76823_A_CH
0
140
40
200
60
120
100
30
150
45
80
20
100
30
1P
2P
60
3P
1P
2P
3P
40
NPSH [ft]
15
4
15
NPSH [ft]
50
15
6
NPSH [m]
10
6
NPSH [m]
4
10
10
2
2
5
0
0
0
20
200
40
400
600
3
3
Q
/h]
Q [m80
/s]
60
800
1000
1200
Q
Q[l/min]
[l/dk]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
66
20
200
40
400
600
3
Q [m380
/h]
/s]
60
800
1000
1200
Q
Q [l/min]
[l/dk]
76826_A_CH
0
5
76825_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
NPSH [m]
10
6
NPSH [m]
4
6
2P
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
0
50
100
50
100
150
150
200
200
Q [Imp gpm]
250
250
~ 2850 [dev/dk]
15SV06
0
300 Q [US gpm]
350
50
0
H [ft]
0
ISO 9906 - Ek A
100
150
150
200
200
Q [Imp gpm]
250
250
300 Q [US gpm]
350
100
H [m]
H [m]
90
100
50
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
~ 2850 [dev/dk]
15SV05
300
250
75
80
250
200
60
200
60
150
45
150
40
1P
30
2P
100
3P
1P
2P
3P
100
50
4
15
NPSH [ft]
NPSH [m]
15
20
6
NPSH [ft]
NPSH [m]
15
6
4
10
10
2
2
5
400
600
50
100
50
100
150
150
Q
Q[l/min]
[l/dk]
200
40
400
600
0
300 Q [US gpm]
350
0
800
1000
100
100
150
150
Q [l/min]
[l/dk]
Q
ISO 9906 - Ek A
200
200
1200
Q [Imp gpm]
250
250
300 Q [US gpm]
350
140
H [m]
450
H [m]
120
50
50
3
Q [m380
/h]
/s]
60
~ 2850 [dev/dk]
15SV08
Q [Imp gpm]
250
250
20
0
ISO 9906 - Ek A
200
200
1200
0
0
H [ft]
0
1000
~ 2850 [dev/dk]
15SV07
0
800
0
3
3
Q [m80
/h]
/s]
60
100
400
120
300
350
80
100
300
200
60
80
250
1P
2P
3P
1P
40
2P
3P
200
60
100
150
4
15
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
NPSH [m]
40
6
NPSH [m]
20
6
4
10
10
2
2
5
0
20
200
40
400
600
3
Q [m
[m380
/s]
Q
/h]
60
800
1000
1200
Q[l/min]
[l/dk]
Q
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
67
20
200
40
400
600
3
/s]
Q [m380
/h]
60
800
1000
1200
Q[l/min]
[l/dk]
Q
76830_A_CH
0
0
76829_A_CH
0
5
EÐRÝLER
200
40
76828_A_CH
0
20
H [ft]
0
0
76827_A_CH
0
5
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
0
50
100
50
100
150
150
200
200
Q [Imp gpm]
250
250
~ 2850 [dev/dk]
15SV10
0
300 Q [US gpm]
350
50
0
140
100
50
100
ISO 9906 - Ek A
150
150
200
200
Q [Imp gpm]
250
250
300 Q [US gpm]
350
H [m]
160
H [m]
450
H [ft]
0
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
~ 2850 [dev/dk]
15SV09
120
500
400
140
350
120
300
100
400
100
300
80
250
80
1P
2P
3P
1P
2P
3P
200
60
200
60
150
15
4
15
4
10
10
2
2
5
5
600
1000
~ 2850 [dev/dk]
22SV01
0
100
0
800
300
200
40
400
100
0
16
50
800
1000
~ 2850 [dev/dk]
0
Q
Q[l/min]
[l/dk]
1200
ISO 9906 - Ek A
200
100
3
Q [m
[m380
/s]
Q
/h]
60
600
22SV02
400
Q [US gpm]
H [m]
20
0
Q [Imp gpm]
300
200
Q[l/min]
[l/dk]
Q
ISO 9906 - Ek A
200
100
1200
0
0
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
Q [US gpm]
H [ft]
400
0
Q [m3380
/s]
/h]
60
40
H [m]
200
40
H [ft]
0
20
76832_A_CH
0
0
76831_A_CH
0
120
14
40
12
100
30
10
80
30
8
20
60
20
6
1P
2P
3P
4
40
1P
2P
10
3P
10
2
6
4
15
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
NPSH [m]
6
NPSH [m]
4
10
10
2
2
5
0
0
0
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
33
/s]
Q [m100
/h]
QQ[l/min]
[l/dk]
1600
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
68
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
3
3
Q
/h]
Q [m
[m100
/s]
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
76834_A_CH
0
5
76833_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
NPSH [m]
40
6
NPSH [m]
40
6
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
100
0
200
100
300
200
300
~ 2850 [dev/dk]
22SV04
Q [Imp gpm]
0
400
Q [US gpm]
100
0
50
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
Q [US gpm]
H [m]
75
H [m]
160
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
0
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
~ 2850 [dev/dk]
22SV03
140
200
60
40
120
100
30
45
150
30
100
80
20
1P
2P
60
3P
1P
2P
3P
50
15
40
10
6
4
15
NPSH [ft]
NPSH [m]
15
NPSH [ft]
NPSH [m]
6
4
10
10
2
2
5
400
600
60
800
1000
1200
~ 2850 [dev/dk]
22SV05
0
100
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
0
0
300
200
300
20
0
ISO 9906 - Ek A
200
100
1400
0
33
Q [m100
/s]
/h]
200
40
400
600
Q [Imp gpm]
0
400
Q [US gpm]
800
100
0
80
1000
1200
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
ISO 9906 - Ek A
200
100
1400
3
3
Q [m100
/h]
/s]
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
Q [US gpm]
105
H [m]
H [m]
90
60
~ 2850 [dev/dk]
22SV06
H [ft]
0
80
60
200
45
150
300
90
250
75
75
250
60
200
45
150
100
30
1P
2P
30
3P
50
15
1P
2P
3P
50
15
4
15
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
NPSH [m]
6
NPSH [m]
6
100
4
10
10
2
2
5
0
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
3
3
Q [m100
/h]
/s]
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
69
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
33
Q [m100
/s]
/h]
Q [l/min]
[l/dk]
Q
1600
76838_A_CH
0
0
76837_A_CH
0
5
EÐRÝLER
200
40
H [ft]
0
20
76836_A_CH
0
0
76835_A_CH
0
5
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
0
100
200
100
300
200
300
~ 2850 [dev/dk]
22SV08
Q [Imp gpm]
0
400
Q [US gpm]
100
0
H [ft]
0
ISO 9906 - Ek A
200
100
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
Q [US gpm]
140
H [m]
450
H [m]
120
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
~ 2850 [dev/dk]
22SV07
100
400
120
300
350
80
100
300
200
60
80
250
1P
2P
3P
1P
40
2P
3P
200
60
100
150
4
15
4
10
10
2
2
5
5
200
40
400
600
60
800
1000
1200
~ 2850 [dev/dk]
22SV09
0
100
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
0
0
300
200
300
200
40
400
600
Q [Imp gpm]
0
800
100
0
80
1000
1200
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
ISO 9906 - Ek A
200
100
1400
3
3
/s]
Q [m100
/h]
300
200
300
Q [Imp gpm]
400
Q [US gpm]
180
H [m]
160
60
~ 2850 [dev/dk]
22SV10
400
Q [US gpm]
H [m]
20
0
ISO 9906 - Ek A
200
100
1400
0
3
3
/s]
Q [m100
/h]
H [ft]
0
80
H [ft]
0
20
76840_A_CH
0
0
76839_A_CH
0
500
140
160
500
400
120
140
100
400
120
300
80
100
2P
3P
300
200
60
80
1P
3P
200
60
6
NPSH [ft]
15
NPSH [m]
40
6
2P
4
15
NPSH [ft]
1P
NPSH [m]
4
10
10
2
2
5
0
0
0
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
3
3
Q [m100
/h]
/s]
Q
Q [l/min]
[l/dk]
1600
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
70
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
3
3
/s]
Q [m100
/h]
Q [l/min]
[l/dk]
Q
1600
76842_A_CH
0
5
76841_A_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
15
NPSH [m]
40
6
NPSH [m]
20
6
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
0
200
100
300
200
300
400
SV3301
400 Q [Imp gpm] 500
0
Q [US gpm]
500
600
0
20
H [m]
H [m]
0
100
ISO 9906 - Ek A
60
H [ft]
18
16
~ 2900 [dev/dk]
100
200
100
ISO 9906 - Ek A
300
200
300
400
Q [Imp gpm]
500
Q [US gpm]
500
600
400
25
80
H [ft]
~ 2900 [dev/dk]
SV3301/1
20
50
60
14
40
12
15
1P
10
2P
3P
40
30
10
8
1P
3P
2P
20
6
20
5
4
10
2
NPSH [m]
NPSH [ft]
40
0
40
NPSH [ft]
0
15
0
NPSH [m]
0
15
10
10
30
30
20
20
5
5
10
10
40
0
60
500
1000
0
100
100
200
100
2000
300
3
3
/s]
Q [m140
/h]
Q
Q [l/min]
[l/dk]
0
0
400
400
Q [Imp gpm]
20
40
0
ISO 9906 - Ek A
300
200
120
1500
~ 2900 [dev/dk]
SV3302/2
0
80
60
500
1000
500
0
0
100
1500
200
100
2000
300
33
Q [m
/s]
[m140
/h]
Q
Q [l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
300
200
120
400
Q [Imp gpm]
500
Q [US gpm]
500
600
400
H [m]
45
120
140
40
H [ft]
35
H [ft]
H [m]
40
100
~ 2900 [dev/dk]
SV3302/1
Q [US gpm]
500
600
80
120
100
30
25
35
100
30
80
20
25
1P
80
60
2P
1P
3P
15
2P
3P
20
60
40
10
15
40
20
5
10
20
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
5
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
33
Q [m
[m140
/s]
Q
/h]
Q
Q[l/min]
[l/dk]
0
75017_B_CH
0
10
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
71
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
3
3
/s]
Q [m140
/h]
QQ[l/min]
[l/dk]
75018_B_CH
10
EÐRÝLER
20
75016_B_CH
0
0
0
75015_B_CH
0
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
0
0
~ 2900 [dev/dk]
100
200
100
300
200
300
400
400
Q [Imp gpm]
500
0
Q [US gpm]
500
600
0
50
~ 2900 [dev/dk]
SV3303/2
ISO 9906 - Ek A
200
100
300
200
300
400
Q [Imp gpm]
500
Q [US gpm]
500
600
400
70
H [ft]
H [m]
160
H [m]
100
ISO 9906 - Ek A
H [ft]
SV3302
200
60
140
40
120
50
150
1P
30
2P
100
3P
40
80
2P
1P
30
100
3P
20
60
20
40
50
10
10
0
15
NPSH [ft]
40
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
20
40
0
60
500
1000
0
100
100
200
100
2000
300
33
Q [m140
/s]
/h]
0
QQ[l/min]
[l/dk]
0
0
400
400
Q [Imp gpm]
20
40
0
ISO 9906 - Ek A
300
200
120
1500
~ 2900 [dev/dk]
SV3303/1
0
80
60
500
1000
500
0
0
100
100
200
100
2000
300
3
Q
/s]
Q[m
[m3140
/h]
QQ[l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
300
200
120
1500
~ 2900 [dev/dk]
SV3303
Q [US gpm]
500
600
80
75020_B_CH
0
0
75019_B_CH
0
400
Q [Imp gpm]
500
Q [US gpm]
500
600
400
80
H [m]
200
60
250
70
H [ft]
H [m]
H [ft]
70
60
200
50
150
50
1P
40
1P
2P
2P
150
3P
3P
40
100
30
100
30
20
20
50
50
NPSH [ft]
40
10
40
NPSH [ft]
10
15
NPSH [m]
10
15
NPSH [m]
10
30
30
20
20
5
5
0
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
3
3
/s]
Q [m140
/h]
Q
Q [l/min]
[l/dk]
10
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
72
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
33
Q
/h]
Q [m
[m140
/s]
Q [l/dk]
75022_B_CH
10
75021_B_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
20
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV3304/2
0
0
100
200
100
ISO 9906 - Ek A
300
200
300
400
400
Q [Imp gpm]
~ 2900 [dev/dk]
SV3304/1
500
0
Q [US gpm]
500
600
0
90
100
200
100
ISO 9906 - Ek A
300
200
300
400
Q [Imp gpm]
500
Q [US gpm]
500
600
400
H [m]
H [ft]
80
300
H [ft]
H [m]
100
250
80
250
70
200
60
200
60
1P
2P
3P
50
1P
2P
3P
150
150
40
40
100
100
30
20
50
20
50
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
NPSH [m]
0
15
NPSH [m]
10
15
10
30
30
20
20
5
5
10
40
0
60
500
1000
0
100
100
200
100
2000
300
3
3
/s]
Q [m140
/h]
0
Q
Q[l/min]
[l/dk]
0
0
400
400
Q [Imp gpm]
20
40
0
ISO 9906 - Ek A
300
200
120
1500
~ 2900 [dev/dk]
SV3304
0
80
60
500
1000
500
0
0
100
1500
200
100
2000
300
3
3
/s]
Q [m140
/h]
QQ[l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
300
200
120
400
Q [Imp gpm]
500
Q [US gpm]
500
600
400
H [ft]
300
H [ft]
H [m]
120
H [m]
100
100
~ 2900 [dev/dk]
SV3305/2
Q [US gpm]
500
600
80
EÐRÝLER
20
75024_B_CH
0
0
75023_B_CH
0
10
100
80
250
300
80
2P
1P
60
3P
200
2P
1P
60
3P
200
150
40
40
100
100
20
0
15
40
0
10
40
NPSH [ft]
0
NPSH [m]
20
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
15
50
10
30
30
20
20
5
5
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
3
3
/s]
Q [m140
/h]
Q
Q[l/min]
[l/dk]
0
75025_B_CH
0
10
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
73
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
3
3
/s]
Q [m140
/h]
2000 QQ[l/min]
[l/dk]
75026_B_CH
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV3305/1
0
0
100
200
100
ISO 9906 - Ek A
300
200
300
400
Q [Imp gpm]
500
0
Q [US gpm]
500
600
400
~ 2900 [dev/dk]
SV3305
100
0
100
400 Q [Imp gpm] 500
300
200
300
Q [US gpm]
500
600
400
H [ft]
H [ft]
H [m]
140
H [m]
120
200
ISO 9906 - Ek A
400
120
100
300
100
80
300
1P
80
3P
2P
2P
1P
3P
200
60
200
60
40
40
100
100
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
20
40
0
60
500
1000
100
100
120
1500
200
3
3
/s]
Q [m140
/h]
2000 Q
Q [l/min]
[l/dk]
~ 2900 [dev/dk]
SV3306/2
0
80
0
0
0
300
400
40
0
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
20
60
500
1000
0
100
1500
100
200
100
200
300
400
500
600
0
100
300
Q [l/min]
[l/dk]
Q
Q [Imp gpm]
400
500
300
200
3
3
Q [m140
/h]
/s]
ISO 9906 - Ek A
Q [US gpm]
0
120
2000
~ 2900 [dev/dk]
SV3306/1
500
80
75028_B_CH
0
0
75027_B_CH
0
Q [US gpm]
500
600
400
160
H [m]
140
400
120
500
H [ft]
H [ft]
H [m]
140
400
120
100
300
80
1P
2P
100
2P
1P
3P
300
3P
80
200
60
200
60
40
40
100
100
20
15
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
NPSH [m]
20
15
NPSH [m]
10
30
30
20
20
5
5
10
0
0
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
2000
3
3
/s]
Q [m140
/h]
Q
Q[l/min]
[l/dk]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
74
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120
3
3
/s]
Q [m140
/h]
2000
Q [l/min]
[l/dk]
Q
75030_B_CH
0
10
75029_B_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
NPSH [m]
20
15
NPSH [m]
20
15
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV3306
0
0
100
200
100
ISO 9906 - Ek A
300
200
400
300
400
Q [Imp gpm]
~ 2900 [dev/dk]
SV3307/2
500
0
Q [US gpm]
500
600
0
100
200
100
ISO 9906 - Ek A
300
200
400
300
400
Q [Imp gpm]
500
500
Q [US gpm]
600
180
H [ft]
500
140
H [ft]
H [m]
H [m]
160
160
500
140
400
120
400
120
100
1P
2P
3P
300
100
1P
2P
3P
300
80
80
200
60
200
60
40
40
100
100
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
NPSH [m]
20
15
NPSH [m]
20
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
40
500
60
80
1000
0
200
200
2000
[l/dk]
QQ[l/min]
0
0
0
600
600
Q [US gpm]
40
500
80
200
2000
[l/dk]
QQ[l/min]
ISO 9906 - Ek A
400
600
600 Q [US gpm]
400
3
3
/s]
Q [m140
/h]
120
1500
200
0
100
~ 2900 [dev/dk]
0
800
60
1000
SV4601
Q [Imp gpm]
25
20
0
ISO 9906 - Ek A
400
400
3
3
/s]
Q [m140
/h]
120
1500
~ 2900 [dev/dk]
SV4601/1
0
100
Q [Imp gpm]
800
30
80
25
80
60
H [ft]
H [m]
20
H [m]
EÐRÝLER
20
75032_B_CH
0
0
75031_B_CH
0
10
H [ft]
20
15
60
15
40
10
1P
1P
3P
2P
2P
40
3P
10
20
20
5
5
0
NPSH [m]
NPSH [ft]
40
0
15
10
40
NPSH [ft]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
50
500
100
1000
1500
2000
150
Q [m
[m33/h]
/s] 200
Q
2500
3000 QQ[l/min]
[l/dk]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
75
50
500
100
1000
1500
2000
150
Q [m33/s]
/h] 200
2500
3000 Q
Q [l/min]
[l/dk]
75034_B_CH
0
0
75033_B_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV4602/2
0
200
0
200
ISO 9906 - Ek A
400
600
400
600
Q [US gpm]
~ 2900 [dev/dk]
SV4602
Q [Imp gpm]
0
800
200
0
50
200
ISO 9906 - Ek A
400
Q [Imp gpm]
600
400
600
Q [US gpm]
800
60
150
50
H [m]
H [m]
H [ft]
40
150
H [ft]
40
100
30
100
30
1P
2P
3P
20
2P
1P
3P
20
50
50
10
10
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
0
50
500
100
1000
1500
2000
~ 2900 [dev/dk]
SV4603/2
0
200
0
200
150
Q [m33/s]
/h] 200
2500
3000 Q
Q [l/min]
[l/dk]
0
0
600
600
50
0
ISO 9906 - Ek A
400
400
0
500
100
1000
0
Q [US gpm] 800
200
0
70
2000
~ 2900 [dev/dk]
SV4603
Q [Imp gpm]
1500
200
3
150
[m3/s]
/h] 200
QQ[m
2500
3000 Q
Q[l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
400
Q [Imp gpm]
600
600 Q [US gpm]
400
75036_B_CH
0
0
75035_B_CH
0
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
800
100
300
200
80
H [ft]
H [ft]
250
50
H [m]
H [m]
60
60
200
150
40
3P
2P
1P
150
100
30
40
1P
2P
3P
100
20
50
20
50
10
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
50
500
100
1000
1500
2000
150
Q [m33/s]
/h] 200
2500
3000 QQ[l/min]
[l/dk]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
76
50
500
100
1000
1500
2000
150
Q [m33/s]
/h] 200
2500
3000
QQ[l/min]
[l/dk]
75038_B_CH
0
0
75037_B_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV4604/2
0
200
0
200
ISO 9906 - Ek A
400
600
400
600 Q [US gpm]
~ 2900 [dev/dk]
SV4604
Q [Imp gpm]
0
800
200
0
100
200
ISO 9906 - Ek A
400
Q [Imp gpm]
600
400
600
Q [US gpm]
800
120
H [ft]
300
100
H [m]
80
H [m]
H [ft]
250
60
200
300
80
200
60
1P
2P
3P
150
1P
2P
3P
40
40
100
100
20
40
0
10
40
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
15
50
20
10
30
30
20
20
5
5
10
500
100
1000
1500
2000
~ 2900 [dev/dk]
SV4605/2
0
200
0
200
0
3
Q
Q [m 3/h]
/s] 200
150
2500
3000
Q
Q [l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
400
600 Q [US gpm]
50
0
500
100
1000
0
800
1500
2000
~ 2900 [dev/dk]
SV4605
600 Q [Imp gpm]
400
0
0
200
0
200
150
Q [m33/s]
/h] 200
2500
3000 Q
Q [l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
400
Q [Imp gpm]
600
400
600
Q [US gpm]
EÐRÝLER
0
50
75040_B_CH
0
0
75039_B_CH
0
10
800
160
140
140
H [ft]
120
400
H [m]
H [m]
400
H [ft]
500
120
100
300
100
300
80
80
1P
200
60
1P
2P
3P
2P
3P
200
60
40
40
100
100
20
20
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
50
500
100
1000
1500
2000
150
Q [m33/s]
/h] 200
2500
3000 QQ[l/min]
[l/dk]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
77
50
500
100
1000
1500
2000
150
Q [m33/s]
/h] 200
2500
3000 Q
Q[l/min]
[l/dk]
75042_B_CH
0
0
75041_B_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV4606/2
0
200
0
ISO 9906 - Ek A
400
200
600
600 Q [US gpm]
400
~ 2900 [dev/dk]
SV4606
Q [Imp gpm]
0
800
0
160
200
ISO 9906 - Ek A
400
200
600
400
600
Q [Imp gpm]
Q [US gpm]
800
180
500
160
140
H [ft]
H [ft]
140
H [m]
120
H [m]
500
400
400
120
100
300
100
80
2P
1P
1P
2P
300
3P
80
3P
200
60
200
60
40
40
100
100
20
20
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
0
50
500
100
1000
0
0
1500
2000
2500
~ 2900 [dev/dk]
SV6601/1
250
500
3000 Q
Q[l/min]
[l/dk]
0
0
0
750
1000
500
0
1250
0
25
100
1000
1500
2000
~ 2900 [dev/dk]
SV6601
1000
Q [US gpm]
50
0
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm]
500
250
3
Q
Q [m 3/h]
/s] 200
150
250
500
Q [m33/s]
/h] 200
2500
Q[l/min]
[l/dk]
3000 Q
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm]
500
250
150
75044_B_CH
0
0
75043_B_CH
0
EÐRÝLER
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
1000
1000 Q [US gpm]1250
750
35
80
100
30
20
25
H [ft]
15
80
H [m]
H [ft]
H [m]
60
20
60
40
15
10
1P
1P
2P
3P
2P
3P
40
10
20
5
20
5
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
1000
[m33/h]
/s]
QQ[m
200
2000
3000
4000
Q
Q [l/min]
[l/dk]
300
5000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
78
100
1000
Q [m
[m33/h]
/s]
Q
200
2000
3000
4000
Q
Q [l/min]
[l/dk]
300
5000
75046_B_CH
0
0
75045_B_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV6602/2
0
0
250
500
250
500
ISO 9906 - Ek A
750
750
Q [Imp gpm]
1000
1000
0
Q [US gpm]
1250
250
0
50
~ 2900 [dev/dk]
SV6602/1
500
250
500
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm] 1000
1000 Q [US gpm] 1250
750
60
160
140
50
H [m]
120
H [m]
H [ft]
40
30
100
H [ft]
40
30
100
80
150
2P
1P
20
3P
60
20
1P
3P
2P
50
40
10
10
20
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
1000
2000
0
0
3000
4000 QQ[l/min]
[l/dk]
~ 2900 [dev/dk]
SV6602
250
500
250
Q [m33/s]
/h]
200
500
0
300
5000
0
0
0
ISO 9906 - Ek A
750
750
Q [Imp gpm]
1000
1000
0
1250
0
70
3000
4000
~ 2900 [dev/dk]
250
500
QQ[l/min]
[l/dk]
300
5000
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm] 1000
500
250
Q [m33/s]
/h]
200
2000
SV6603/2
1000
Q [US gpm]
100
EÐRÝLER
0
100
75048_B_CH
0
0
75047_B_CH
0
10
1000 Q [US gpm] 1250
750
100
300
200
80
H [ft]
150
H [ft]
250
50
H [m]
H [m]
60
60
200
40
1P
3P
2P
150
100
30
40
3P
2P
1P
100
20
50
20
50
10
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
1000
200
2000
3000
Q
Q[m
[m33/s]
/h]
4000 QQ[l/min]
[l/dk]
300
5000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
79
100
1000
3
Q
Q [m
[m3/h]
/s]
200
2000
3000
4000
Q
Q [l/min]
[l/dk]
300
5000
75050_B_CH
0
0
75049_B_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
SV6603/1
0
0
~ 2900 [dev/dk]
250
500
250
500
750
1000
1000
Q [US gpm]
~ 2900 [dev/dk]
SV6603
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm]
0
1250
250
0
100
500
250
500
ISO 9906 - Ek A
750
750
Q [Imp gpm]
1000
1000
Q [US gpm]
1250
100
300
300
80
80
200
60
200
2P
1P
H [ft]
H [m]
60
250
H [ft]
H [m]
250
3P
150
2P
1P
40
150
3P
40
100
100
20
20
50
NPSH [ft]
40
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
0
100
1000
2000
0
0
3000
4000 QQ[l/min]
[l/dk]
~ 2900 [dev/dk]
SV6604/2
250
500
250
Q [m33/s]
/h]
200
500
0
300
5000
0
0
0
ISO 9906 - Ek A
750
Q [Imp gpm]
1000
1000
0
0
120
3000
4000
~ 2900 [dev/dk]
250
500
250
/s]
Q [m33/h]
200
2000
SV6604/1
Q [US gpm]
1000
1250
750
100
500
QQ[l/min]
[l/dk]
75052_B_CH
0
0
75051_B_CH
0
300
5000
ISO 9906 - Ek A
750
750
Q [Imp gpm] 1000
1000
Q [US gpm]
1250
120
H [m]
100
H [m]
100
300
H [ft]
80
H [ft]
80
300
200
60
1P
2P
60
1P
200
3P
2P
3P
40
40
100
100
20
NPSH [ft]
40
0
15
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
40
NPSH [ft]
20
10
30
30
20
20
5
5
10
0
0
0
100
1000
3
/h]
Q [m3/s]
200
2000
3000
4000
Q [l/min]
[l/dk]
Q
300
5000
0
75053_B_CH
0
10
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
80
100
1000
Q [m
[m33/h]
/s]
Q
200
2000
3000
4000
300
Q
Q [l/min]
[l/dk] 5000
75054_B_CH
EÐRÝLER
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
50
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV6604
0
0
250
500
250
500
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm]
750
1000
1000
Q [US gpm]
~ 2900 [dev/dk]
SV6605/2
0
1250
250
0
500
250
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm] 1000
500
1000 Q [US gpm] 1250
750
160
140
500
140
H [ft]
H [m]
H [m]
400
120
400
120
H [ft]
100
300
100
300
80
1P
80
2P
3P
200
60
2P
1P
60
3P
200
40
40
100
100
20
20
NPSH [ft]
40
0
40
10
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
1000
2000
0
3000
250
500
0
300
5000
0
0
ISO 9906 - Ek A
1000
0
0
160
200
2000
3000
250
QQ[l/min]
[l/dk]
300
5000
ISO 9906 - Ek A
750 Q [Imp gpm] 1000
500
250
3
Q [m3/s]
/h]
4000
~ 2900 [dev/dk]
SV6605
1000 Q [US gpm] 1250
750
100
0
750 Q [Imp gpm] 1000
500
250
3
/h]
Q [m3/s]
4000 Q
Q [l/min]
[l/dk]
~ 2900 [dev/dk]
SV6605/1
0
200
500
EÐRÝLER
0
100
76739_A_CH
0
0
75055_B_CH
0
10
1000 Q [US gpm] 1250
750
160
500
500
H [m]
140
H [m]
140
400
400
H [ft]
120
H [ft]
120
100
100
300
300
80
1P
80
1P
2P
3P
2P
3P
200
60
200
60
40
40
100
100
20
NPSH [ft]
40
0
15
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
40
NPSH [ft]
20
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
1000
200
2000
3000
3
/h]
Q [m3/s]
4000
QQ[l/min]
[l/dk]
300
5000
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
81
100
1000
200
2000
3000
3
Q
Q [m 3/h]
/s]
4000
QQ[l/min]
[l/dk]
300
5000
76741_A_CH
0
0
76740_A_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV9201/1
0
500
0
ISO 9906 - Ek A
1000
500
1000
1500
~ 2900 [dev/dk]
SV9201
Q [Imp gpm]
0
Q [US gpm]
500
0
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
1500
Q [US gpm]
H [ft]
H [m]
H [m]
H [ft]
30
100
30
25
80
80
20
60
20
60
15
40
2P
1P
3P
40
10
10
1P
3P
2P
20
20
5
NPSH [ft]
40
0
10
40
10
30
30
20
20
5
5
10
10
100
0
200
2000
SV9202/2
4000
500
1000
0
0
200
2000
0
1500
0
300
4000
500
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
1000
500
Q
Q[m
[m33/s]
/h] 400
6000 Q
Q[l/min]
[l/dk]
~ 2900 [dev/dk]
SV9202
Q [Imp gpm]
Q [US gpm]
100
0
ISO 9906 - Ek A
1000
500
0
Q [m33/s]
/h] 400
6000 Q
Q[l/min]
[l/dk]
~ 2900 [dev/dk]
0
0
300
75057_B_CH
0
0
75056_B_CH
0
EÐRÝLER
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
1500 Q [US gpm]
1000
80
H [m]
250
H [ft]
H [ft]
H [m]
60
50
150
60
100
40
200
40
150
30
100
1P
20
1P
2P
3P
50
3P
2P
20
50
10
0
10
40
NPSH [ft]
NPSH [ft]
40
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
200
2000
300
4000
Q[m
[m33/s]
/h] 400
Q
6000 QQ[l/min]
[l/dk]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
82
100
200
2000
300
4000
3
QQ[m
[m3/s]
/h] 400
6000 Q
Q [l/min]
[l/dk]
75059_B_CH
0
0
75058_B_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
SV9203/2
~ 2900 [dev/dk]
0
500
0
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
~ 2900 [dev/dk]
SV9203
ISO 9906 - Ek A
0
1500
500
0
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
1500
Q [US gpm]
H [ft]
300
80
H [ft]
H [m]
120
H [m]
100
ISO 9906 - Ek A
100
250
300
80
200
60
200
60
150
40
1P
2P
3P
40
2P
1P
100
3P
100
20
40
0
40
10
NPSH [ft]
0
15
NPSH [m]
0
NPSH [ft]
NPSH [m]
0
15
50
20
10
30
30
20
20
5
5
10
0
200
2000
4000
0
500
1000
Q
Q [l/min]
[l/dk]
0
0
200
2000
0
1500
0
4000
500
6000
1000
Q [l/min]
[l/dk]
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
1000
500
Q
Q [m
[m33/s]
/h] 400
Q [US gpm]
1500
140
H [m]
140
300
~ 2900 [dev/dk]
SV9204
Q [Imp gpm]
Q [US gpm]
100
0
ISO 9906 - Ek A
1000
500
0
Q[m
[m33/s]
/h] 400
Q
6000
~ 2900 [dev/dk]
SV9204/2
0
300
EÐRÝLER
100
75061_B_CH
0
0
75060_B_CH
0
10
400
400
100
H [ft]
H [m]
120
H [ft]
120
100
300
300
80
80
200
60
2P
1P
60
1P
200
3P
2P
3P
40
40
100
100
20
NPSH [ft]
40
0
15
0
NPSH [m]
0
NPSH [m]
0
15
10
40
NPSH [ft]
20
10
30
30
20
20
5
5
10
0
100
200
2000
300
4000
Q [m33/s]
/h] 400
6000
QQ[l/min]
[l/dk]
0
0
0
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
83
100
200
2000
300
4000
Q [m
[m33/h]
/s] 400
Q
6000
Q
Q [l/min]
[l/dk]
76743_A_CH
0
0
76742_A_CH
0
10
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ (ANA POMPA)
~ 2900 [dev/dk]
SV9205/2
0
0
500
ISO 9906 - Ek A
Q [Imp gpm]
1000
500
1000
Q [US gpm]
1500
160
140
H [ft]
H [m]
500
120
400
100
300
80
60
2P
1P
200
3P
40
100
20
40
NPSH [ft]
0
NPSH [m]
0
15
10
30
20
5
10
0
0
EÐRÝLER
0
100
200
2000
300
4000
Q [m
[m33/s]
/h] 400
6000
QQ[l/min]
[l/dk]
76744_A_CH
0
Performans eðrileri valf ve borulardaki debiyi dikkate almaz.
Eðriler bir, iki ve üç pompanýn çalýþýr durumdaki performansýný gösterir.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/s kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Açýklanan NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir: pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
84
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
20
10
30
20
30
40
40
50
0
60 Q [US gpm]
70
50
0,010
Hc [m]
Hc [m]
0
10
Q [Imp gpm]
Hc [ft]
0
10SV
EMME HATTI
0
TAHLÝYE HATTI
10
20
10
30
20
30
40
40
Q [Imp gpm]
50
60 Q [US gpm]
70
50
2,5
8
Hc [ft]
10SV
0,03
7
0,008
2,0
6
A
0,006
0,02
5
1,5
A
4
0,004
1,0
3
0,01
2
0,002
0,5
1
0,00
0
0,03
0,008
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
6
5
1,5
B
Hc [ft]
7
2,0
0,0
0,010
Hc [ft]
Hc [m]
8
Hc [m]
0,000
2,5
B
0,02
0,006
4
1,0
0,004
3
0,01
2
0,5
0,002
0
6
50
8
100
10
12
150
0,000
0,00
0
EMME HATTI
20
20
40
60
40
60
100
120
4
6
50
8
100
10
12
150
0
Q [US gpm]
Hc [m]
0,010
0
Q [m3316
/h]
/s]
14
[l/dk]
250 QQ[l/min]
200
TAHLÝYE HATTI
15SV
100 Q [Imp gpm]
80
80
2
0
Hc [m]
0
[l/dk]
250 QQ[l/min]
200
15SV
0
Q [m3316
/h]
/s]
14
20
20
40
60
40
60
100 Q [Imp gpm]
80
80
100
120
Q [US gpm]
5
4
0,02
3
0,008
0,006
15
Hc [ft]
0,03
A
10
A
0,004
2
0,01
5
0,002
1
0
0,010
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
0,03
0,008
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
B
10
3
Hc [ft]
Hc [ft]
15
4
0
Hc [m]
0,00
Hc [m]
0,000
5
0,02
0,006
B
2
0,004
5
0,01
0
0
0
0
5
10
100
15
200
20
300
25
400
Q [m33/s]
/h] 30
0,000
0,00
0
Q
Q[l/min]
[l/dk]
500
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çekvalf, pompanýn basma hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çekvalf, pompanýn emme hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
85
5
10
100
15
200
20
300
25
400
Q [m33/s]
/h] 30
Q
Q[l/min]
[l/dk]
500
76809_A_CH
0,002
76806_A_CH
1
EÐRÝLER
4
Hc [ft]
2
76805_A_CH
0
0
76808_A_CH
1
0,0
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
40
20
60
40
80
60
80
Q [Imp gpm]
120
100
100
120
140
0
Hc [m]
20
0
Q [US gpm]
0,014
Hc [ft]
Hc [m]
0
22SV
EMME HATTI
0,012
0,04
TAHLÝYE HATTI
20
0
40
20
60
40
80
60
80
Q [Imp gpm]
120
100
100
120
140
Q [US gpm]
8
25
Hc [ft]
22SV
20
6
0,010
A
0,03
15
0,008
4
A
0,02
0,006
10
0,004
2
0,01
5
0,002
0,03
0,008
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
25
B
20
6
Hc [ft]
8
0
Hc [m]
30
0
0,010
Hc [ft]
0,00
Hc [m]
0,000
10
B
0,006
0,02
15
4
0,004
10
0,01
2
0,002
5
100
15
20
200
25
300
400
20
20
0,00
0
40
40
60
60
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
10
100
15
20
200
Q [Imp
180 gpm]
0
0,8
2,5
0
300
400
500
QQ[l/min]
[l/dk]
TAHLÝYE HATTI
20
20
3
30 Q
Q[m
[m3/h]
/s] 35
25
SV33
200 Q [US
220 gpm]
40
40
60
60
80
80
100
100
120
120
140
140
160
160
180
Q [Imp
180 gpm]
200 Q [US
220 gpm]
5
15
Hc [ft]
Hc [m]
5
0
EMME HATTI
4
2,0
0,6
A
A
3
1,5
10
1,0
2
0,5
1
0,0
0
0,8
0
Hc [m]
0,4
2,5
5
0,0
5
4
Hc [ft]
15
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
3
Hc [ft]
0,2
Hc [m]
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
0,6
2,0
B
10
B
1,5
0,4
2
1,0
5
0,2
1
0
0
0
0
10
20
200
30
400
40
600
3
Q [m3/s]
/h] 50
[l/dk]
QQ[l/min]
800
0,0
0,0
0
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çekvalf, pompanýn basma hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çekvalf, pompanýn emme hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
86
10
20
200
30
400
40
600
Q [m
[m33/h]
/s] 50
Q
QQ[l/min]
[l/dk]
800
76727_A_CH
0,5
76735_A_CH
EÐRÝLER
0
0,000
Q
Q[l/min]
[l/dk]
500
SV33
0
Q [m33/s]
/h]
35
30
Hc [m]
0
10
76810_A_CH
0
0
Hc [ft]
0
76807_A_CH
5
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
100
50
150
100
150
Q250
[Imp gpm]
200
200
0
Hc [m]
50
0
Q
[US gpm]
300
250
0,8
2,5
TAHLÝYE HATTI
50
0
100
50
150
100
150
Q250
[Imp gpm]
200
200
Q
[US gpm]
300
250
5
15
Hc [ft]
Hc [m]
0
SV46
EMME HATTI
Hc [ft]
SV46
4
2,0
0,6
A
10
3
1,5
A
1,0
2
0,5
1
0,0
0
0,8
0
Hc [m]
0,4
2,5
5
Hc [m]
0,0
5
4
Hc [ft]
15
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
Hc [ft]
0,2
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
0,6
2,0
B
10
3
1,5
B
0,4
2
1,0
5
0,2
1
10
0
20
200
30
40
400
60 Q [m
[m33/s]
/h] 70
50
600
800
1000
50
0
QQ[l/min]
[l/dk]
0,0
0
100
150
100
200
250
200
300
20
200
30
40
400
Q
[Imp gpm]
350
0
600
800
[l/dk]
QQ[l/min]
100
150
100
200
250
200
300
Q
[Imp gpm]
350
400 Q [US gpm]
300
Hc [ft]
Hc [ft]
Hc [m]
3
Hc [m]
0,6
1000
TAHLÝYE HATTI
50
0
60 Q
Q [m
[m33/s]
/h] 70
50
SV66
400 Q [US gpm]
300
10
0
EMME HATTI
SV66
0
0,0
1,5
7,5
0,4
2
A
A
1,0
0,2
5,0
1
0,5
0,0
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
7,5
0,4
B
Hc [ft]
Hc [ft]
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
2
0
0,6
Hc [m]
0,0
Hc [m]
0,0
3
2,5
1,5
B
5,0
1
1,0
0,2
0,0
0
0
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
Q [m
[m33/s]
/h] 100
Q
Q
[l/min]
Q1600
[l/dk]
0,0
76737_A_CH
0
0,5
0,0
0
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çekvalf, pompanýn basma hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çekvalf, pompanýn emme hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
87
20
200
40
400
600
60
800
1000
80
1200
1400
Q
Q [m
[m33/s]
/h] 100
[l/dk]
QQ1600
[l/min]
76729_A_CH
2,5
EÐRÝLER
0
0
76736_A_CH
0
76728_A_CH
0,5
HÝDROFOR SETLERÝ, GS.../SV SERÝSÝ
Hc BASINÇ DÜÞME EÐRÝSÝ
SV92
0
0
SV92
EMME HATTI
100
200
100
300
200
300
Q500
[Imp gpm]
400
400
0
Q
[US gpm]
600
500
0
100
200
100
300
200
300
Q500
[Imp gpm]
400
400
Q
[US gpm]
600
500
Hc [m]
5
Hc [ft]
3
0,8
15
Hc [ft]
Hc [m]
1,0
TAHLÝYE HATTI
4
A
A
2
0,6
10
3
0,4
2
1
5
0,2
1
0
1,0
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
3
0,8
Col 1 vs Col 2
Col 50 vs Col 51
Col 50 vs Col 51
B
10
3
Hc [ft]
Hc [ft]
15
4
0
Hc [m]
0
Hc [m]
0,0
5
B
2
0,6
2
0,4
5
1
0,2
0
0
EÐRÝLER
0
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120 Q [m33/s]
/h] 140
2000
QQ[l/min]
[l/dk]
0,0
76738_A_CH
0
0
0
0
Açýklanan eðriler ρ = 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
Hc (A): Çekvalf, pompanýn basma hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Hc (B): Çekvalf, pompanýn emme hattýna monte edilmiþ halde basýnç düþme eðrisi.
Basýnç düþüþleri manifoldda daðýtýlan basýnç düþüþlerini dikkate almaz.
88
20
40
500
60
1000
80
100
1500
120 Q [m33/s]
/h] 140
2000
QQ[l/min]
[l/dk]
76730_A_CH
1
AKSESUARLAR
AKSESUARLAR
89
DÝYAFRAMLI TANKLAR
Her bir pompa için bir tane olacak þekilde 24 litrelik diyaframlý tanklara sahip hidrofor setleri doðrudan manifold üzerine
monte etmek için hazýrdýr. Setler, kullanýlmayan baðlantýlarý kapatmak için kapaklarla donatýlmýþtýr. Daha büyük tanklar
tahliye manifoldunun kullanýlmayan tarafýna da baðlanabilir. Uygun boyuttaki tank için lütfen teknik bilgilere bakýn.
Aþaðýdaki aksesuarlara sahip kitler istek üzerine temin edilebilir:
− diyaframlý tank;
− açma kapama küresel vanasý;
− çalýþtýrma talimatlarý;
− paketleme.
DÝYAFRAMLI TANK KÝTÝ
BOYUTLAR (mm)
Maddeler
Hacim
PN
Litre
bar
øA
B
Vana
Diyafram
Tank
Vana
8
8
205
390
1" FF
EPDM
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
%R\DO×oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
1LNHONDSODPDO×SLULQo
1LNHONDSODPDO×SLULQo
1LNHONDSODPDO×SLULQo
1LNHONDSODPDO×SLULQo
$,6,SDVODQPD]oHOLN
24
8
270
555
1" FF
EPDM
24
10
270
555
1" FF
EPDM
24
16
270
555
1" FF
EPDM
24
10
270
575
1" FF
Bütil
gcom-vmb_en_b_td
KONTRAFLANÞ KÝTÝ
3" çapýndaki manifoldlar genellikle diþli kaplinlerle ve kullanýlmayan tarafta kapak olacak þekilde gelir.
Çinko kaplý veya paslanmaz çelikten üretilmiþ kontraflanþ kaplin kitleri istek üzerine temin edilebilir.
Kontraflanþ takýmlarý aþaðýdakilerle donatýlmýþtýr:
- diþli flanþ
- conta ve cývata/vida.
- diþli kontraflanþ (3" çapýnda kaynaklý tip).
DÝÞLÝ KONTRAFLANÞLAR
%2<87/$5PP'(/ú./(5
AKSESUARLAR
TAKIM
7ú3ú
DN
øC
øA
B
øD
H
øF
N°
2"
50
Rp 2
125
16
165
24
18
4
25
2" ½
65
Rp 2 ½
145
16
185
23
18
4
16
3"
80
Rp 3
160
17
200
27
18
8
16
31
Gcom-ctf-tonde-f-en_a_td
KAYNAKLI KONTRAFLANÞLAR
%2<87/$5PP'(/ú./(5
TAKIM
7ú3ú
DN
øC
øA
B
øD
øF
N°
PN
2"
50
61
125
19
165
18
4
16
2"1/2
65
77
145
20
185
18
4
16
3"
80
90
160
20
200
18
8
16
4"
100
116
180
22
220
18
8
16
5"
125
141,5
210
22
250
18
8
16
6"
150
170,5
240
24
285
22
8
16
8"
200
221,5
295
26
340
22
12
16
10"
250
276,5
355
29
405
26
12
16
12"
300
327,5
410
32
460
26
12
16
Gcom-ctf-tonde-s-en_c_td
90
KAUÇUK KOMPANSATÖR KÝTÝ
Titreþim önleyici baðlantýlar veya kompansatörler, borulardaki deformasyonlarý, genleþmeleri ve gürültüleri
sönümlemek için kullanýlabilir ve çarpmalarý azaltabilir. Dahasý, çöküntüler için negatif genleþmeye izin veren
yüksek derecede boþluða dayanabilir.
Esnek bir malzeme olmasý nedeniyle, þekli deðiþtirilebilir ve genleþtirilebilir böylece montajý kolaylaþýr; borularý
hizalanmamýþ montaj daha basit ve hýzlý hale gelir. Montaj baðlantýlarýna gereksinim duymaz.
TABLO 1
L
A-B-C-D toplanamaz
C
A
B
D
6,.,û0$
*(1úû/(0(
ÇAPRAZ
AÇISAL HAREKET
mm
8
8
8
12
12
18
18
18
25
25
25
25
25
25
25
mm
4
4
5
6
6
10
10
10
14
14
14
16
16
16
16
mm
8
8
8
10
10
12
12
12
22
22
22
22
22
22
22
(°)
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
KAUÇUK
.203$16$7g5
mm
95
95
105
115
130
135
170
180
205
240
260
265
265
265
265
DN
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
1"1/4
1"1/2
2"
2"1/2
3"
4"
5"
6"
8"
10"
12"
14"
16"
18"
20"
TÝTREÞÝM ALICILAR
BOYUTLAR (mm)
7ú3
DAYANAK
øA
H
L
M
7ú75(ûú06g1h0/(<ú&ú3;
7ú75(ûú06g1h0/(<ú&ú3;
7ú75(ûú06g1h0/(<ú&ú3;
6
6
6
18
6
8
16
1RW0)YH))YHUVL\RQODU×PHYFXWWXU
bst-ant-piedini-en_a_td
91
AKSESUARLAR
GD_JOINT_A_TD
KURU ÇALIÞMA KORUMA SÝSTEMÝ
ELEKTROT SONDALI KORUMA YÖNTEMÝ
Elektrot sondasý koruma sistemi, su tedarikinin açýk tanklardan
geldiði durumlarda kullanýlýr. Elektrik panelindeki elektronik
karta doðrudan üç sonda baðlanýr.
Üç elektrot suya batýrýlmýþ durumdayken elektronik karttaki röle
kontaðý kapatarak pompalarýn çalýþtýrýlmasýný etkinleþtirir.
Su tedariki yeterli deðilse kontrol devresi elektrik kontaðýný açar
ve pompalar çalýþmayý durdurur.
AKSESUARLAR
MÝNÝMUM BASINÇ ÞALTERÝ
KORUMA YÖNTEMÝ
Minimum basýnç þalteri koruma sistemi, su tedariki su
þebekesinden veya basýnçlý tanklardan geldiði durumlarda
kullanýlýr. Elektrik panelindeki elektronik karta basýnç þalteri
baðlanýr.
Su tedariki yeterli deðilse basýnç þalteri elektrik kontaðýný açar
ve pompalar çalýþmayý durdurur.
92
Gcom-pms2_a_dd
Þamandýra þalteri koruma sistemi, su tedariki açýk tanklardan
geldiði durumlarda kullanýlýr. Tankýn içine batýrýlmýþ þamandýra
þalteri doðrudan elektrik paneline baðlanabilir.
Su tedariki yeterli deðilse þamandýra þalteri elektrik kontaðýný
açar ve pompalar çalýþmayý durdurur.
Gcom-pms3_a_dd
ÞAMANDIRA ÞALTERÝ KORUMA YÖNTEMÝ
Gcom-pms1_a_dd
Kuru çalýþma kapatma sistemleri, yetersiz su olmasý durumunda pompalarý korumak için monte
edilmelidir.
TEKNÝK
BÝLGÝLER
TEKNÝK
BÝLGÝLER
93
*(1(/.8//$1,&,/$5'$68ú+7ú<$d/$5,
6XLKWL\DF×Q×QEHOLUOHQPHVLNXOODQ×F×ODU×QWUQHYHHü]DPDQO×O×NIDNW|UQHEDùO×G×U+HVDSODPDONHGHQONH\HGHùLüLNOLN
J|VWHUHELOHQ\|QHWPHOLNOHUHVWDQGDUWODUDYH\DJHOHQHNOHUHEDùO×G×U$üDù×GDJ|VWHULOHQKHVDSODPD\|QWHPLX\JXODPD
GHQH\LPLQLWHPHODO×UELUEDüYXUXGHùHULVDùODPDNLoLQWDVDUODQP×üW×UYHD\U×QW×O×DQDOLWLNKHVDSODPDQ×Q\HULQLWXWPD]
dRNGDLUHOLELQDODUGDVXLKWL\DoODU×
7NHWLPWDEORVXQGDV×KKLWHVLVDWDEDùO×RODUDNKHUELUEDVPDQRNWDV×Q×QD]DPLGHùHUOHULJ|VWHULOPLüWLU
+(5%ú5%$60$12.7$6,údú10$.6ú0807h.(7ú0
7ú3ú
7h.(7ú0OGDN
9
10
12
12
15
6
6
6
90
(Y\H
%XODü×NPDNLQHVL
dDPDü×UPDNLQHVL
'Xü
%DQ\RNYHWL
/DYDER
%LGH
5H]HUYXDU:&
.RQWUROOVLIRQVLVWHPL:&
*DWFPBDBWK
*HUoHNWH EDVPD QRNWDODU NHVLQOLNOH D\Q× DQGD NXOODQ×OPDG×ù×QGDQ KHU ELU EDVPD QRNWDV×Q×Q VX WNHWLP
GHùHUOHULQLQ WRSODP× Hü]DPDQO×O×N NDWVD\×V×QD J|UH D]DOW×OPDV× JHUHNHQ NXUDPVDO D]DPL WNHWLPL EHOLUOHU
f =
f =
f =
f =
1
(0,857 x Nr x Na)
1
(0,857 x Nr x Na)
%LUEDQ\RYHVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
%LUEDQ\RYHNRQWUROOVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
1,03
(0,545 x Nr x Na )
úNLEDQ\RYHVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
0,8
(0,727 x Nr x Na )
úNLEDQ\RYHNRQWUROOVLIRQOXWXYDOHWHVDKLSDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQNDWVD\×
TEKNÝK
BÝLGÝLER
I NDWVD\×1U EDVPDQRNWDODU×Q×QVD\×V×1D DSDUWPDQGDLUHVLVD\×V×
*HQHONXOODQ×F×ODUGDVXLKWL\DoODU×WDEORVXQGDELUEDQ\ROXYHLNLEDQ\ROXDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQDSDUWPDQ
GDLUHVL VD\×V×QD YH WXYDOHW WUQH J|UH D]DPL Hü]DPDQO×O×N GHEL GHùHUOHULQL J|VWHULOPLüWLU %LU EDQ\ROX DSDUWPDQ
GDLUHOHULDo×V×QGDQEDVPDQRNWDV×J|]|QQGHEXOXQGXUXOXUNHQLNLEDQ\ROXDSDUWPDQGDLUHOHULLoLQEDVPDQRNWDV×
GüQOPüWU(PPHQRNWDODU×Q×QYH\DDSDUWPDQGDLUHOHULQLQVD\×V×Q×QIDUNO×ROPDV×KDOLQGHLKWL\DF×KHVDSODPDN
LoLQIRUPOOHULNXOODQ×Q
94
*(1(/.8//$1,&,/$5'$68ú+7ú<$d/$5,7$%/268
5(=(598$5/,:&
'$ú5(
SAYISI
1
.21752//h6ú)216ú67(0/ú:&
2
1
2
60
85
105
121
135
148
160
171
181
191
200
209
218
226
234
242
249
256
263
270
277
283
290
296
302
308
314
320
325
331
357
382
405
427
448
468
487
506
523
540
557
573
589
604
662
715
764
811
854
79
111
136
157
176
193
208
223
236
249
261
273
284
295
305
315
325
334
343
352
361
369
378
386
394
401
409
417
424
431
466
498
528
557
584
610
635
659
682
704
726
747
767
787
863
932
996
1056
1114
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
140
160
180
200
32
45
55
63
71
78
84
90
95
100
105
110
114
119
123
127
131
134
138
142
145
149
152
155
158
162
165
168
171
174
187
200
213
224
235
245
255
265
274
283
292
301
309
317
347
375
401
425
448
40
56
68
79
88
97
105
112
119
125
131
137
143
148
153
158
163
168
172
177
181
185
190
194
198
202
205
209
213
217
234
250
265
280
293
306
319
331
342
354
364
375
385
395
433
468
500
530
559
<D]O×NODULoLQHQD]RUDQ×QGDDUW×U×OP×üGHELGüQOPHOLGLU
G-at-fi_a_th
95
TEKNÝK
BÝLGÝLER
'(%úOGDN
.$08<$$d,.%ú1$/$5údú168ú+7ú<$d/$5,
2ILVOHU NRQXW ELULPOHUL RWHOOHU DO×üYHULü PHUNH]OHUL EDN×P HYOHUL YH GLùHUOHUL JLEL |]VHO NXOODQ×PODUD
\|QHOLNELQDODU×QLKWL\DoODU×oRNGDLUHOLELQDODU×QLKWL\DoODU×QGDQIDUNO×G×UYHJHUHNJQONJHQHOVXWNHWLPOHULJHUHNVH
D]DPLHü]DPDQO×O×NGHELOHULJHQHOOLNOHIDUNO×G×U.DPX\DDo×NELQDODUGDLoLQVXLKWL\DoODU×GL\DJUDP×UHKEHUOLN
VDùODPDV×LoLQED]×NDPXWLSOHULQGHNLD]DPLHü]DPDQO×O×NGHELVLQLJ|VWHULU
Q[m3/s]
(Q \NVHN NHVLQOLùLQ HOGH HGLOPHVL LoLQ EX LKWL\DoODU×Q |]HO JHUHNVLQLPOHUH YH \HUHO KNPOHUH X\JXQ üHNLOGH DQDOLWLN
KHVDSODPD\|QWHPOHULNXOODQ×ODUDNKHUGXUXPLoLQD\U×D\U×EHOLUOHQPHVLJHUHNLU
No
TEKNÝK
BÝLGÝLER
<D]O×NODULoLQGHELQLQHQD]RUDQ×QGDDUWW×U×OPDV×JHUHNLU
2ILVOHU.LüLVD\×V×
$O×üYHULüPHUNH]OHUL.LüLVD\×V×
%DN×PHYOHUL<DWDNVD\×V×
2WHOOHUNRQDNODPD\HUOHUL<DWDNVD\×V×
96
+ú'52)25h1ú7(/(5ú1ú1.8//$1,0,
ûHEHNHGHQVDùODQDQVX\XQEDV×QF×NXOODQ×F×Q×QVXYHDW×NVXHNLSPDQODU×Q×QG]JQoDO×üDELOPHVLLoLQJHQHOOLNOH\HWHUOLGLU
%DV×QF×Q\HWHUOLROPDG×ù×GXUXPODUGDVXEDV×QF×Q×DUW×UPDNYHHQX]DNQRNWDODUGDELOHLVWHQHQEDV×QoGHùHULQL
VDùOD\DELOPHNLoLQKLGURIRUQLWHOHULGHYUH\HJLUHU%|\OHFHELUELQD\DELQDJUXEXQDYH\DELUVLVWHPHVDùODQDQVX\XQ
\HWHUOLPLNWDUGDWHPLQHGLOHELOPHVLNXOODQ×F×ODU×QKHUQRNWDGDLKWL\DoGX\XODQPLNWDUGDVX\XHOGHHGHELOPHVL\OHVDùODQ×U
hQLWHQLQEDùODQW×\|QWHPOHULJLULüWDUDI×
6XKLGURIRUQLWHVLQHLNLüHNLOGHXODüW×U×O×U
+LGURIRUODVXND\QDù×DUDV×QDELUGHSRVXNR\DUDNGROD\O×EDùODQW×üHNLO
+LGURIRUXVXND\QDù×\ODVLVWHPDUDV×QDGRùUXGDQEDùOD\DUDNGRùUXGDQEDùODQW×üHNLO
'ROD\O×EDùODQW×üHEHNHEDV×QF×QGDQID\GDODQ×OPDV×QDL]LQYHUPH]'ROD\×V×\ODGDKD\NVHNHQHUMLOLSRPSDJHUHNWLULU
%DV×QoGDOJDODQPDV×ΔSEDU×Q]HULQGHGHùLOVHGRùUXGDQEDùODQW×üHEHNHEDV×QF×QGDQID\GDODQ×OPDV×QDL]LQYHULU
$NVLGXUXPGDKLGURIRUXQG]JQoDO×üDELOPHVLLoLQELUEDV×QoGüUFNXOODQ×OPDO×G×U
DOLAYLI
.8//$1,0
KAYNAK
68'(3268
û(%(.(
+ú'52)25
%$6,1d/,
68
%25868
(1)
'2ø58'$1
KAYNAK
%$6,1d'hûh5h&h
Δp>,EDU
+ú'52)25
(1) %$6,1d/,68%258681'$1.$6,7686ú67(0ú.$3$/,'(329%
(2) 686ú67(0ú0(9&876$9(<(5(/<g1(7ú07$5$),1'$1)$5./,%ú58<*8/$0$<$*ú'ú/0ú<256$d(.9$/)$9(<$$<,50$&ú+$=,%%$ø/$<,1
ĩGMKN
97
TEKNÝK
BÝLGÝLER
û(%(.(
Binalardaki su temin sistemleri
6XWHPLQVLVWHPLQLQ\DS×V×DüDù×GDNLNRüXOODUODX\XPOXROPDO×G×U
- (QD]WHUFLKHGLOHQEHVOHPHQRNWDV×QGDHNLSPDQ×QG]JQoDO×üDELOPHVLLoLQJHUHNOLPLQLPXPEDV×QoVDùODQPDO×G×U
YDQDODUYHWXYDOHWUH]HUYXDU×LoLQEDUNRQWUROOVLIRQVLVWHPOHULLoLQEDU
- (QWHUFLKHGLOHQEHVOHPHQRNWDV×QGDEDV×QoEDU×DüPDPDO×G×U
%XSDUDPHWUHOHUNDUü×ODQG×ù×QGDELQDQ×Q\NVHNOLùLYHKLGURIRUXQVXJLULüNRüXOODU×GRùUXOWXVXQGDWHPLQVLVWHPL
DüDù×GDNLNRQILJUDV\RQODUGDQELULQHVDKLSRODELOLU
KAYNAK
KAYNAK
+ú'52)25
+ú'52)25
B 6(7%ú1$1,17$0$0,1$+ú=0(79(5ú5$1&$.(1<$.,1'$.ú.8//$1,0
%$6,1&,d2.<h.6(.2/$&$ø,1'$1$/7.$7/$5'$%$6,1d'hûh5h&h
.8//$1,/0$/,',5
$6(7%ú1$1,17$0$0,1$+ú=0(79(5ú5
TEKNÝK
BÝLGÝLER
üHNLO
üHNLO
KAYNAK
+ú'52)25
KAYNAK
%$6,1d/,
68%25868
+ú'52)25
%$6,1d/,
68%25868
& 6(7h67.$7/$5$+ú=0(79(5ú5$/7.$7/$5%$6,1d/,68%25868
7$5$),1'$1%(6/(1ú5
' %$=,$/7.$7/$5$%$6,1d'hûh5h&h7$.,/0$
*(5(øú',û,1'$%8'8580%ú5g1&(.ú'8580/$
$<1,',5
üHNLO
üHNLO
98
+ú'52)256(7ú1ú1(1(5-ú6ú1ú19(68*ú5úû.2û8//$5,1,1
%(/ú5/(10(6ú
*LULüVHYL\HVL
+LGURIRUVHWLQLQEDVPD\NVHNOLùL+WRWDüDù×GDNLGHùHUOHULQ
WRSODP×QDHüLWWLU
- +H+LGURIRUVHWLLOHHQ\NVHNEDVPDQRNWDV×
DUDV×QGDNL\NVHNOLNIDUN×
- +F7PERUXYHYDQDILOWUHJLELGLùHUVLVWHP
ELOHüHQOHULQLQWRSODPDN×üGLUHQFL
- +UHQD]WHUFLKHGLOHQQRNWDQ×QEDV×QoLKWL\DF×
H tot = He+Hc+Hr
3R]LWLI\NVHNOLNWHJLULü
%XGXUXPGDJHUHNOLEDVPD\NVHNOLùL+WRW
JLULüEDV×QF×GHùHUL\OH+LGüHU
H tot = He+Hc+Hr- Hi
1HJDWLI\NVHNOLNWHJLULü
3RPSDQ×Q\HUDOW×QGDNLWDQNYH\DNX\XGDQoHNLü\DSW×ù×
GXUXPODUGDJHUHNOLEDVPD\NVHNOLùLJLULü\NVHNOLùL+D
LOHDUWDU
%XGXUXPGDVXGHSRODPDWDQN×YHQLWHDUDV×QGDNL|QHPOL
IDUN×J|]|QQGHEXOXQGXUDUDNJLULü\NVHNOLùLQHGLNNDW
HGLOPHOLGLU$NVLWDNGLUGH\DQO×üDO×PERUXVXER\XWXQXQ
VHoLOPHVLSRPSDQ×QoDO×üPDV×Q×ROXPVX]NDYLWDV\RQ
HWNLOHU
99
TEKNÝK
BÝLGÝLER
H tot = He+Hc+Hr+ Ha
NPSH
Pompa emme ucunda ulaþýlabilen minimum çalýþma
deðerleri kavitasyon baþlangýcýyla sýnýrlýdýr.
Kavitasyon, basýncýn yerel olarak kritik bir deðere
düþürüldüðü veya yerel basýncýn sývýnýn buhar basýncýna
eþit ya da hemen altýnda olduðu yerlerde sývý içerisinde
buharla dolan kabarcýklarýn oluþmasýdýr.
Buharla dolan kabarcýklar sývýyla birlikte akar ve yüksek
basýnçlý bir bölgeye ulaþtýðýnda kabarcýklarda bulunan
buhar yoðunlaþýr. Kabarcýklar çarpýþarak çeperlere iletilen
basýnç dalgalarý üretir. Gerilim çevrimine maruz kalan bu
çeperler giderek deforme olur ve metal yorgunluðu
nedeniyle çöker. Boru duvarlarýna vurulmasýyla oluþan
metalik bir sesle nitelenebilen bu olaya yeni oluþan
kavitasyon denir.
Kavitasyonun neden olduðu hasar elektrokimyasal
korozyon ve çeperlerin kalýcý bozunumu nedeniyle
sýcaklýktaki yerel artýþ neticesinde artabilir. Isý ve
korozyona en yüksek direnci gösteren malzemeler
alaþýmlý çelikler, özellikle de ostentli çeliklerdir.
Kavitasyonu tetikleyen koþullar teknik dilde NPSH
(Net Pozitif Emme Yükü) denilen toplam net emme yükü
hesaplanarak deðerlendirilebilir.
NPSH, pompa giriþinde sývýnýn sahip olduðu buhar
basýncý (m. olarak ifade edilir) hariç tutularak, yeni
baþlayan kavitasyon koþullarý altýnda emiþte ölçülen
sývýnýn toplam enerjisini (m. olarak ifade edilir) gösterir.
Makinenin monte edileceði güvenli koþullardaki statik
yükseklik hz’yi bulmak amacýyla aþaðýdaki formülün
doðrulanmasý gerekir:
TEKNÝK
BÝLGÝLER
hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv
1
burada:
hp emme tankýndaki serbest sývý yüzeyine uygulanan
mutlak basýnçtýr, m. cinsinden ifade edilir; hp,
barometrik basýnç ile sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki
orandýr.
hz emme pompasýnda pompa ekseni ve serbest sývý
yüzeyi arasýndaki m. cinsinden emme yüksekliðidir;
hz, sývý seviyesi pompa ekseninden düþük
olduðunda negatiftir.
hf emme hattý ve aksesuarlarýndaki akýþ direncidir
örneðin: baðlantý elemanlarý, taban valfi, sürgülü
vana, dirsekler, vb. valf, dirsekler, vb.
hpv çalýþma sýcaklýðýndaki m. cinsinden ifade edilen
sývýnýn buhar basýncýdýr. hpv, Pv buhar basýncý ile
sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki orandýr.
0,5 güvenlik faktörüdür.
Montaj için maksimum olasý emme yüksekliði atmosfer
basýncý deðerine (yani pompanýn monte edildiði yerin
deniz seviyesinden yüksekliðine) ve sývýnýn sýcaklýðýna
baðlýdýr.
Kullanýcýya yardým etmek için su sýcaklýðý (4° C) ve deniz
seviyesinden yükseklik ile ilgili olacak þekilde, aþaðýdaki
tabloda deniz seviyesinden yüksekliðe göre hidrolik
basýnç yüksekliðindeki düþüþ ve sýcaklýða göre emiþ kaybý
gösterilmektedir.
Su
sýcaklýðý (°C)
20
40
60
80
90
Emiþ
kaybý (m)
0,2
0,7
2,0
5,0
7,4 15,4 21,5
110
120
Deniz seviyesinden
yükseklik (m) 500 1000 1500 2000
2500 3000
Emiþ
kaybý (m)
2,75
0,55
1,1
1,65
2,2
3,3
Sürtünme kaybý bu katalogun 103-104. sayfalarýnda
gösterilir. Bunu minimum deðere düþürmek için özellikle
de yüksek emme yüksekliði (4-5 m’den fazla) durumunda
ya da yüksek debili çalýþma sýnýrlarý dahilinde pompanýn
emme çýkýþýndan daha büyük bir çapý olan emme hattý
kullanmanýzý öneririz.
Pompanýn pompalanacak sývýya olabildiðince yakýn bir
yere konumlandýrýlmasý her zaman iyi bir fikirdir.
Aþaðýdaki hesaplamayý yapýn:
Sývý: ~15°C’de su γ = 1 kg/dm3
Gerekli debi: 30 m3/s
Gerekli basma için yükseklik: 43 m.
Emiþ yükseltme: 3,5 m.
Seçim, NPSH
gereken deðeri 30 m3/h, di 2,5 m. olan bir FHE 40-200/75
pompasýdýr.
15 °C’de su için
hp = Pa / γ = 10,33m, hpv = Pv / γ = 0,174m (0,01701 bar)
Taban valfleri olan emme hattýndaki Hf akýþ direnci
~ 1,2 m’dir.
1 formülündeki parametreleri yukarýdaki sayýsal
deðerlerle deðiþtirerek þunlarý elde ederiz:
10,33 + (-3,5) ≥ (2,5 + 0,5) + 1,2 + 0,17
bunlardan þunu elde ederiz: 6,8 > 4,4
Böylece oran doðrulanýr.
100
t
T
ps
U
t
T
ps
U
t
T
ps
U
qC
K
bar
qC
K
bar
K
bar
273,15
274,15
275,15
276,15
277,15
278,15
279,15
280,15
281,15
282,15
283,15
284,15
285,15
286,15
287,15
288,15
289,15
290,15
291,15
292,15
293,15
294,15
295,15
296,15
297,15
298,15
299,15
300,15
301,15
302,15
303,15
304,15
305,15
306,15
307,15
308,15
309,15
310,15
311,15
312,15
313,15
314,15
315,15
316,15
317,15
318,15
319,15
320,15
321,15
322,15
323,15
324,15
325,15
326,15
327,15
0,00611
0,00657
0,00706
0,00758
0,00813
0,00872
0,00935
0,01001
0,01072
0,01147
0,01227
0,01312
0,01401
0,01497
0,01597
0,01704
0,01817
0,01936
0,02062
0,02196
0,02337
0,24850
0,02642
0,02808
0,02982
0,03166
0,03360
0,03564
0,03778
0,04004
0,04241
0,04491
0,04753
0,05029
0,05318
0,05622
0,05940
0,06274
0,06624
0,06991
0,07375
0,07777
0,08198
0,09639
0,09100
0,09582
0,10086
0,10612
0,11162
0,11736
0,12335
0,12961
0,13613
0,14293
0,15002
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
328,15
329,15
330,15
331,15
332,15
333,15
334,15
335,15
336,15
337,15
338,15
339,15
340,15
341,15
342,15
343,15
344,15
345,15
346,15
347,15
348,15
349,15
350,15
351,15
352,15
353,15
354,15
355,15
356,15
357,15
358,15
359,15
360,15
361,15
362,15
363,15
364,15
365,15
366,15
367,15
368,15
369,15
370,15
371,15
372,15
373,15
375,15
377,15
379,15
381,15
383,15
385,15
387,15
389,15
391,15
0,15741
0,16511
0,17313
0,18147
0,19016
0,1992
0,2086
0,2184
0,2286
0,2391
0,2501
0,2615
0,2733
0,2856
0,2984
0,3116
0,3253
0,3396
0,3543
0,3696
0,3855
0,4019
0,4189
0,4365
0,4547
0,4736
0,4931
0,5133
0,5342
0,5557
0,5780
0,6011
0,6249
0,6495
0,6749
0,7011
0,7281
0,7561
0,7849
0,8146
0,8453
0,8769
0,9094
0,9430
0,9776
1,0133
1,0878
1,1668
1,2504
1,3390
1,4327
1,5316
1,6362
1,7465
1,8628
kg/dm3
0,9857
0,9852
0,9846
0,9842
0,9837
0,9832
0,9826
0,9821
0,9816
0,9811
0,9805
0,9799
0,9793
0,9788
0,9782
0,9777
0,9770
0,9765
0,9760
0,9753
0,9748
0,9741
0,9735
0,9729
0,9723
0,9716
0,9710
0,9704
0,9697
0,9691
0,9684
0,9678
0,9671
0,9665
0,9658
0,9652
0,9644
0,9638
0,9630
0,9624
0,9616
0,9610
0,9602
0,9596
0,9586
0,9581
0,9567
0,9552
0,9537
0,9522
0,9507
0,9491
0,9476
0,9460
0,9445
qC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
kg/dm3
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
0,9999
0,9999
0,9998
0,9997
0,9997
0,9996
0,9994
0,9993
0,9992
0,9990
0,9988
0,9987
0,9985
0,9983
0,9981
0,9978
0,9976
0,9974
0,9971
0,9968
0,9966
0,9963
0,9960
0,9957
0,9954
0,9951
0,9947
0,9944
0,9940
0,9937
0,9933
0,9930
0,9927
0,9923
0,9919
0,9915
0,9911
0,9907
0,9902
0,9898
0,9894
0,9889
0,9884
0,9880
0,9876
0,9871
0,9862
0,9862
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
374,15
393,15
395,15
397,15
399,15
401,15
403,15
405,15
407,15
409,15
411,15
413,15
418,15
428,15
433,15
438,15
433,15
448,15
453,15
458,15
463,15
468,15
473,15
478,15
483,15
488,15
493,15
498,15
503,15
508,15
513,15
518,15
523,15
528,15
533,15
538,15
543,15
548,15
553,15
558,15
563,15
568,15
573,15
578,15
583,15
588,15
593,15
598,15
603,15
613,15
623,15
633,15
643,15
647,30
1,9854
2,1145
2,2504
2,3933
2,5435
2,7013
2,867
3,041
3,223
3,414
3,614
4,155
5,433
6,181
7,008
7,920
8,924
10,027
11,233
12,551
13,987
15,550
17,243
19,077
21,060
23,198
25,501
27,976
30,632
33,478
36,523
39,776
43,246
46,943
50,877
55,058
59,496
64,202
69,186
74,461
80,037
85,927
92,144
98,70
105,61
112,89
120,56
128,63
146,05
165,35
186,75
210,54
221,20
kg/dm3
0,9429
0,9412
0,9396
0,9379
0,9362
0,9346
0,9328
0,9311
0,9294
0,9276
0,9258
0,9214
0,9121
0,9073
0,9024
0,8973
0,8921
0,8869
0,8815
0,8760
0,8704
0,8647
0,8588
0,8528
0,8467
0,8403
0,8339
0,8273
0,8205
0,8136
0,8065
0,7992
0,7916
0,7839
0,7759
0,7678
0,7593
0,7505
0,7415
0,7321
0,7223
0,7122
0,7017
0,6906
0,6791
0,6669
0,6541
0,6404
0,6102
0,5743
0,5275
0,4518
0,3154
G-at_npsh_a_sc
101
TEKNÝK
BÝLGÝLER
BUHAR BASINCI PS BUHAR BASINCI VE
U68<2ø81/8ø87$%/268
*(1/(û0(7$1.,1,1
6(dú0ú9(
%2<87/$1',5,/0$6,
'ú<$)5$0/,7$1.
'L\DIUDPO×WDQN×QKDFPLKDYD\DVW×NO×WDQNWDQGDKDGüNWU
$üDù×GDNLIRUPO\DUG×P×\ODKHVDSODQDELOLU
3RPSDQ×QVDDWEDü×\ROYHUPHVD\×V×Q×V×Q×UODPDNLoLQJHQOHüPHWDQN×
NXOODQ×OPDNWDG×U
Qp
4xZ
Vm=
x
*HQOHüPHWDQN×KDYD\DVW×NO×YH\DGL\DIUDPO×WLSWHRODELOLU
+DYD\DVW×NO×PRGHOGHKDYDYHVXDUDV×QGDEHOLUJLQELUV×Q×U\RNWXU
+DYDQ×QELUN×VP×VX\ODNDU×üPDHùLOLPLJ|VWHUGLùLQGHQND\ERODQ
KDYD\×KDYDEHVOHPHVLYH\DNRPSUHV|U\DUG×P×\ODWHODILHWPHN
JHUHNOLGLU
'L\DIUDPO×PRGHOGHKDYDQ×VX\ODWHPDV×HVQHNELUGL\DIUDP
WDUDI×QGDQHQJHOOHQGLùLLoLQKDYDEHVOHPHQLWHVLYH\DNRPSUHV|U
JHUHNOLGHùLOGLU
*HQOHüPHWDQN×Q×QKDFPLQLEHOLUOHPHNLoLQNXOODQ×ODQDüDù×GDNL
\|QWHPKHP\DWD\KHPGHGLNH\PRGHOOHULoLQJHoHUOLGLU
*HQOHüPHWDQN×Q×QKDFPLQLKHVDSODUNHQJHQHOOLNOHLONSRPSD\×
J|]|QQGHEXOXQGXUPDN\HWHUOLGLU
+$9$<$67,./,
*(1/(û0(7$1.,
EXUDGD
Vm
Qp
Pmax
3PLn
Z
= +DYD\DVW×NO×JHQOHüPHWDQN×Q×QP3FLQVLQGHQWRSODPKDFPL
= m3KFLQVLQGHQRUWDODPDSRPSDGHELVL
= 0DNVLPXPEDV×QoD\DU×ZFP
= 0LQLPXPEDV×QoD\DU×ZFP
= 6DDWEDü×PDNVLPXP\ROYHUPHVD\×V×
gUQHN
CN-pompa
Pmax = PFD
3PLn = PFD
Qp
= 18m3K
Z
= 30
Vm=
Va= xQpx(Pmax+10)
4xZx(Pmax-3PLQ
EXUDGD
= +DYD\DVW×NO×JHQOHüPHWDQN×Q×QP3FLQVLQGHQWRSODPKDFPL
= m3KFLQVLQGHQRUWDODPDSRPSDGHELVL
= 0DNVLPXPEDV×QoD\DU×ZFP
= 0LQLPXPEDV×QoD\DU×ZFP
= 6DDWEDü×PDNVLPXP\ROYHUPHVD\×V×
100
100
200
100
300
200
500
300
1000
500
300
00
100
000
00
WDE
=m3
TEKNÝK
BÝLGÝLER
OLWUHOLNJHQOHüPHWDQN×JHUHNOLGLU
102
00+00
500
+
500
00
300
00300
500+
500 + 200
2000
2500
x18x+10)
4x30x-
N°2 küresel tip tanklar/silindir tip tanklar veya
O([SRUWWDQNYH\DOLWUHOLNWDQNODU,63(6/RQD\O×
00
(m3K
CN-pompa
Pmax = PFD
3PLn = PFD
Qp
= 18m3K
Z
= 30
1EDOOW\SHVWDQNVF\OLQGHUW\SHWDQNVRU60O([SRUWWDQNRUOLWUHWDQNV,VSHVOWHVWHGWDEOH
100
gUQHN
Va=
1
=m3
3PLQ-
1Pmax
N+$9$<$67,./,
OMINAL CAPACITY
PRESS(bar)
UREmin/maks
SWITCH SETTING
BASINÇ AYARI
OF AIR
*(1/(û0(
3 3/4 4/ 6 CUSHION TANK1,5/2,5 2/3 2,5/3,5 3/4 3,5/4,5 4/5 4,5/5,5 5/6 5,5/6,5 6/7
7$1.,1,1120ú1$/
NOMINAL CAPACITY OF DIAPHRAGM TANK (litres)
.$3$6ú7(6ú
(litres)
'ú<$)5$0/,7$1.,1120ú1$/.$3$6ú7(6úOLWUH
OLWUH
1000
1500
Qmax+4PLQ
x
%D]×EDV×QoGHùHUOHULQHJ|UH/RZDUDKDYD
\DVW×NO×YHGL\DIUDPO×WDQNODU×QDUDV×QGDNL
\DNODü×NNDUü×ODüW×UPD
8\DU×!3RPSDGHELVLPDNVLPXPEDV×Qo4PD[LOHPLQLPXP
EDV×Qo4PLQDUDV×QGDNLRUWDODPDGHùHUGLU\DQL
Qp=
Qp
4xZ
OLWUHOLNJHQOHüPHWDQN×JHUHNOLGLU
'HELSRPSDEDV×QF×YHPRWRUXQVDDWOLN\ROYHUPHVD\×V×LOH
EHOLUOHQLU
Va
Qp
Pmax
3PLn
Z
1
1- 3PLQ-
Pmax
500 + 500
00+300
00+00
500 + 500 + 300
00
+
00
00+00+300
500
+
500
+
500
s_swp-en_a_th
P'h='g.0('(0ú5%258+$77,1'$'(%ú'ú5(1&ú7$%/268
+$=(1:,//,$06)250h/h& 0,6
10
0,9
15
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
3
50
3,6
60
4,2
70
4,8
80
5,4
90
6
100
7,5
125
9
150
10,5
175
12
200
15
250
18
300
24
400
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
1000
75
1250
90
1500
105
1750
120
2000
150
2500
180
3000
210
3500
240
4000
300
5000
360
6000
420
7000
480
8000
540
9000
600
10000
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
15
1/2"
0,94
16
1,42
33,9
1,89
57,7
2,36
87,2
2,83
122
3,30
162
20
3/4"
0,53
3,94
0,80
8,35
1,06
14,21
1,33
21,5
1,59
30,1
1,86
40,0
2,12
51,2
2,65
77,4
3,18
108
3,72
144
4,25
185
25
1"
0,34
1,33
0,51
2,82
0,68
4,79
0,85
7,24
1,02
10,1
1,19
13,5
1,36
17,3
1,70
26,1
2,04
36,6
2,38
48,7
2,72
62,3
3,06
77,5
3,40
94,1
4,25
142
32
1 1/4"
0,21
0,40
0,31
0,85
0,41
1,44
0,52
2,18
0,62
3,05
0,73
4,06
0,83
5,19
1,04
7,85
1,24
11,0
1,45
14,6
1,66
18,7
1,87
23,3
2,07
28,3
2,59
42,8
3,11
59,9
3,63
79,7
4,15
102
5,18
154
40
1 1/2"
0,13
0,13
0,20
0,29
0,27
0,49
0,33
0,73
0,40
1,03
0,46
1,37
0,53
1,75
0,66
2,65
0,80
3,71
0,93
4,93
1,06
6,32
1,19
7,85
1,33
9,54
1,66
14,4
1,99
20,2
2,32
26,9
2,65
34,4
3,32
52,0
3,98
72,8
5,31
124
6,63
187
50
2
0,17
0,16
0,21
0,25
0,25
0,35
0,30
0,46
0,34
0,59
0,42
0,89
0,51
1,25
0,59
1,66
0,68
2,13
0,76
2,65
0,85
3,22
1,06
4,86
1,27
6,82
1,49
9,07
1,70
11,6
2,12
17,5
2,55
24,6
3,40
41,8
4,25
63,2
5,10
88,6
5,94
118
6,79
151
7,64
188
ú1dYHPPFLQVLQGHQ120ú1$/d$3
65
80
100
125 150
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
175
7"
200
8"
250
10"
300
12"
350
14"
400
16"
0,53
0,27
0,66
0,40
0,80
0,56
0,93
0,75
1,06
0,96
1,33
1,45
1,59
2,03
1,86
2,71
2,12
3,46
2,65
5,23
3,18
7,33
3,72
9,75
4,25
12,49
4,78
15,5
5,31
18,9
0,68
0,32
0,85
0,49
1,02
0,69
1,19
0,91
1,36
1,17
1,70
1,77
2,04
2,47
2,38
3,29
2,72
4,21
3,06
5,24
3,40
6,36
0,71
0,28
0,83
0,38
0,94
0,48
1,18
0,73
1,42
1,02
1,65
1,35
1,89
1,73
2,12
2,16
2,36
2,62
1,21
0,64
1,39
0,82
1,56
1,02
1,73
1,24
1,19
0,53
1,33
0,65
KUGHðHUOHULDíDðÜGDNLOHUOHÁDUSÜOPDOÜGÜU
JDOYDQL]OLYH\DER\DOÜÁHOLNERUXODULÁLQ
SDVODQPD]ÁHOLNYH\DEDNÜUERUXODULÁLQ
39&YH\D3(ERUXODULÁLQ
0,20
0,16
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,46
0,40
0,59
0,45
0,74
0,50
0,90
0,63
1,36
0,75
1,90
0,88
2,53
1,01
3,23
1,26
4,89
1,51
6,85
2,01
11,66
2,51
17,6
3,02
24,7
3,52
32,8
4,02
42,0
4,52
52,3
5,03
63,5
6,28
96,0
7,54
134
8,79
179
0,30
0,27
0,33
0,33
0,41
0,49
0,50
0,69
0,58
0,92
0,66
1,18
0,83
1,78
1,00
2,49
1,33
4,24
1,66
6,41
1,99
8,98
2,32
11,9
2,65
15,3
2,99
19,0
3,32
23,1
4,15
34,9
4,98
48,9
5,81
65,1
6,63
83,3
8,29
126
0,32
0,23
0,37
0,31
0,42
0,40
0,53
0,60
0,64
0,84
0,85
1,43
1,06
2,16
1,27
3,03
1,49
4,03
1,70
5,16
1,91
6,41
2,12
7,79
2,65
11,8
3,18
16,5
3,72
21,9
4,25
28,1
5,31
42,5
6,37
59,5
7,43
79,1
8,49
101
0,34
0,20
0,41
0,28
0,54
0,48
0,68
0,73
0,82
1,02
0,95
1,36
1,09
1,74
1,22
2,16
1,36
2,63
1,70
3,97
2,04
5,57
2,38
7,40
2,72
9,48
3,40
14,3
4,08
20,1
4,76
26,7
5,44
34,2
6,79
51,6
8,15
72,3
0,38
0,20
0,47
0,30
0,57
0,42
0,66
0,56
0,75
0,72
0,85
0,89
0,94
1,08
1,18
1,63
1,42
2,29
1,65
3,05
1,89
3,90
2,36
5,89
2,83
8,26
3,30
11,0
3,77
14,1
4,72
21,2
5,66
29,8
6,61
39,6
7,55
50,7
8,49
63,0
0,42
0,20
0,49
0,26
0,55
0,34
0,62
0,42
0,69
0,51
0,87
0,77
1,04
1,08
1,21
1,44
1,39
1,84
1,73
2,78
2,08
3,90
2,43
5,18
2,77
6,64
3,47
10,0
4,16
14,1
4,85
18,7
5,55
23,9
6,24
29,8
6,93
36,2
G-at-pct_a_th
hr = PGÖ]ERUXLÁLQDNÜíGLUHQFLP
V = VXKÜ]ÜPVQ
103
TEKNÝK
BÝLGÝLER
'(%ú
m3/s
l/dak
'(%ú'ú5(1&ú
'ú56(./(59$1$/$59(*(dú7/(5'('(%ú'ú5(1&ú7$%/268
'HELGLUHQFLDüDù×GDNLWDEOR\DJ|UHHüGHùHUERUXX]XQOXùX\|QWHPLNXOODQ×ODUDNKHVDSODQ×U
DN
AKSESUAR
7ú3ú
q GLUVHN
q GLUVHN
SU]V]GLUVHN
9q VPRRWK
bend
%LUOHüWLULFL7YH\DoDSUD]
8QLRQWHHRUFURVV
6UJO
dHNYDOI
1RQUHWXUQYDOYe
2
32
2
2
6
3
9
7
9
6
2
6
(üGHùHUERUXKDWW×X]XQOXùXP
6
6
9
3
2
26
3
9
3
7
9
6
2
3
3
6
2
2
7
9
9
39
9
6
2
7
7
2
3
*DSFYBDBWK
TEKNÝK
BÝLGÝLER
%XWDEOR+D]HQ:LOOLDPVNDWVD\×V×& G|NPHGHPLUERUXODULoLQJHoHUOLGLUdHOLNERUXODUGDGHùHUOHUL
OH
oDUS×Q3DVODQPD]oHOLNEDN×UYHNDSO×G|NPHGHPLUERUXODUGDGHùHUOHUL
OHoDUS×Q
(üGHùHUERUXX]XQOXùXEHOLUOHQGLNWHQVRQUDGHELGLUHQFLGHELGLUHQFLWDEORVXQGDQHOGHHGLOLU
9HULOHQGHùHUOHUPRGHOHJ|UH|]HOOLNOHVUJOYDQDODUYHoHNYDOIOHUGHKDILIoHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOHQ\|QOHQGLULFL
GHùHUOHUROGXùXQGDQLPDODWo×ODUWDUDI×QGDQWHPLQHGLOHQGHùHUOHULQNRQWUROHGLOPHVLL\LRODFDNW×U
104
Hava besleme ünitesi
(QV×NNXOODQ×ODQKDYDEHVOHPHQLWHVLPRGHOLSRPSDQ×QHPPHVL\OHROXüDQEDV×QF×NXOODQDQEDV×QoODoDO×üDQ
PRGHOGLU
üHNLO +DYDEHVOHPHQLWHVLJ×GDPDGGHOHULQHX\JXQSODVWLN
PDO]HPHGHQUHWLOPLüELUJ|YGHNUHüHNOLQGHNDXoXN
NDSDNKDYDYDQDV×QDVDKLSSLULQoVWUDNRU
YHQWXULERUXVXYHSRPSDJLULüLQHEDùO×HVQHNERUXGDQ
ROXüPDNWDG×U
üHNLO *|YGHQLQLoLQGHELULNHQKDYDNDXoXNWRSXGLEHLWHUHN
JHoLüLW×NDU%XQRNWDGDYDQDNDSDQ×UYHNDXoXNWRS
EHVOHPHQLWHVLQLQJ|YGHVLLoLQGHELULNHQKDYDQ×QSRPSD
JLULüLQHXODüPDV×Q×HQJHOOHU
+DYDEHVOHPHQLWHVLQLQoDO×üPDV×
üHNLO 3RPSDoDO×üPD\DEDüODG×ù×QGDJLULüEDV×QF×JHQOHüPH
WDQN×QGDNLEDV×QoWDQGDKDGüNWU%XEDV×QoIDUN×
VX\XQJHQOHüPHWDQN×QGDQKDYDEHVOHPHQLWHVLQL
NXOODQDUDNSRPSDJLULüLQHDNPDV×Q×VDùODU
üHNLO 3RPSDGXUGXùXQGDVDùODQDQVXDN×ü×NDXoXNWRSX
NDOG×UDUDNEHVOHPHQLWHVLJ|YGHVLQGHNLKDYD\×WDQND
LWHU
Hava besleme ünitesi tank seçimi
TANK
TANK
.$3$6ú7(6ú
CAPACITY
LL
ORTALAMA
AVERAGE PBASINÇ
RESSUREAYARI
SETTING
bar
bar
5,5
6,5
3.5 3,5
4.54,5
5.5
6.5
2.5 2,5
7,5
7.5
100
100
200
200
300
500
300
700
500
1000
LOW 5
LOW 5
LOW 10
LOW 10
1500
700
2000
1000
2500
LOW 25
üHNLO 9HQWXULERUXVXQGDQDNDQVX\XQROXüWXUGXùX
EDV×QoKDYDYDQDV×Q×DoDU%|\OHFHKDYD
EHVOHPHQLWHVLQHJLUHU
4000
2000
LOW 40
5000
6000
2500
LOW 25
g_air-en_a_th
3000
4000
LOW 40
5000
6000
WDE %XG|QJJHUHNOLKDYDELULNHQHNDGDUKHUSRPSDoDO×üW×ù×QGDWHNUDUODQ×U6X\XQSRPSD\DJHULDN×ü×QDHQJHORODFDù×QGDQVLVWHPLQG]JQ
oDO×üDELOPHVLLoLQSRPSDo×N×ü×\ODJHQOHüPHWDQN×DUDV×QDoHNYDOINRQPDPDO×G×U
105
TEKNÝK
BÝLGÝLER
3000
1500
'(%úú+7ú<$&,1,1+(6$%,<$/1,=&$ú1*ú/7(5(
<|QWHPLoLQ7HVLVDW0KHQGLVOLùL.XUXPX,QVWLWXWHRI3OXPELQJWDUDI×QGDQ\D\×QODQDQ7HVLVDW0KHQGLVOLùL7DVDU×P
.×ODYX]XQGD3OXPELQJ(QJLQHHULQJ'HVLJQ*XLGHEHOLUWLOHQ\NGHùHUOHULHVDVDO×QP×üW×U
6×FDN\DGDVRùXNVXWHPLQVLVWHPLWDVDU×P×QGDHQRODV×LKWL\DF×EHOLUOHPHNLoLQELUGHùHUOHQGLUPH\DS×OPDO×G×U
6DùODQDQKL]PHWOHULQWUQHEDùO×RODUDNWPFLKD]ODU×QD\Q×DQGDoDO×üPDV×oRNQDGLUJHUoHNOHüHQELUGXUXPGXU
%X\]GHQWDVDU×PGDD]DPLNXOODQ×PGHùHULQGHQ]L\DGHGDKDNoNRODQSLNGHùHUNXOODQ×O×U
2ODV×LKWL\DoELQDWLSLQHNXOODQ×PDPHYFXWFLKD]WLSLQHYHNXOODQ×PV×NO×ù×QDEDùO×RODUDNGHùLüLNOLNJ|VWHULU
3HNoRNGXUXPGDDQO×NLKWL\Do\NELULPLNRQVHSWLNXOODQ×ODUDN\HWHUOLKDVVDVL\HWWHKHVDSODQDELOLU
)DUNO×NXUXOXPODUGDNXOODQ×PWUYHFLKD]WLSLE\NGHùLüLNOLNOHUJ|VWHULU
gUQHùLQILWQHVVPHUNH]OHULLoLQKHVDSODPDKHUELUFLKD]×QNXOODQG×ù×GHEL]HULQGHQ\DS×O×U+HUELUGXUXP|]HORODUDN
HOHDO×QPDO×YHGHùHUOHQGLULOPHOLGLU6RQWDKOLOGHWDVDU×PPKHQGLVLQLQNDUDU×JHoHUOLGLU
<NGHùHUOHULQLWHWLSLQHEDùO×RODUDNGHùLüLNOLNJ|VWHULU<NELULPGHùHULQLQ
OVFLQVLQGHQWDPELUNDUü×O×ù×\RNWXU
<h.%ø5ø0/(5ø'(%ø/V
$üDù×GDNL\NELULPWDEORVXQDEDN×Q×]
8\JXQ\NELULPGHùHULKHUELUQLWHDGHGL\OHoDUS×ODUDNYHo×NDQVRQXoODU
WRSODQDUDN|QHULOHQGHELoL]HOJHGHQHOGHHGLOHELOLU
<NELULPLWDEORVX
h1ú7(
WC
/DYDER V×FDNYHVRùXN
(Y\H
V×FDNYHVRùXN
%DQ\R V×FDNYHVRùXN
'Xü
V×FDNYHVRùXN
dDPDü×UPDNLQHVL
Yük
Birimi
Önerilen
Debi L/s
1
1
1
JBDWBDB/8
8000
5000
3000
2000
1500
1000
800
30
20
15
10
8
6
5
4
400
3
200
2
dDO×üPDgUQHùL
1.5
100
6WDQGDUWGDLUHOHUGHQROXüDQNLüLOLNELUDSDUWPDQ
+HUELUVWDQGDUWGDLUHQLQDüDù×GDNLQLWHOHUHVDKLSROGXùXYDUVD\×OPDNWDG×U
DGHWODYDERV×FDNYHVRùXN /8 [ DGHW:&\DOQ×]FDVRùXN /8 [ DGHWGXüV×FDNYHVRùXN /8 [ DGHWHY\HV×FDNYHVRùXN /8 [ 70
1
0.8
50
0.6
30
0.5
TEKNÝK
BÝLGÝLER
7RSODP<N%LULPL 20
0.4
7RSODPUDNDP×QNDUü×O×ù×oL]HOJHGHQRNXQDELOLUWRSODPGHEL /V
10
G_at_004a
106
0.3
%$6,1d<h.6(./úøú+(6$%,<$/1,=&$ú1*ú/7(5(
%DV×QoO×VRùXNVXVLVWHPOHULQGHNLEDV×Qo\NVHNOLùLoE|OPGHQROXüXUVWDWLNEDV×QoDUWDNDODQEDV×QoYH
VLVWHPGHNLVUWQPHND\×SODU×*HUHNOLWRSODPEDV×Qo\NVHNOLùLQLEXOPDNLoLQEXoGHùHUWRSODQ×U
6WDWLNEDV×Qo+H*HQOHüPHWDQN×Q×QDOWVXVHYL\HVLLOH
ELQDGDNLHQ\NVHNGHüDUMQRNWDV×DUDV×QGDNL\NVHNOLNIDUN×
%LQDQ×Q\NVHNOLùLELOLQPL\RUVDNDWEDü×QDPHWUHGHQ
KHVDSODQDELOLU
Hc
Hr
$UWDNDODQEDV×Qo+U(Q\NVHNFLKD]o×N×ü×QGDROPDV×
JHUHNHQEDV×QoJHQHOOLNOHPHWUHGLU
1RW<HQLWHNQRORMLGXüODUGDKD\NVHNEDV×QoJHUHNWLUHELOLU
H
6LVWHPGHNLVUWQPHND\×SODU×+F7RSODP\NND\E×Q×
EXOPDNLoLQERUXWHVLVDW×WHVLVDWEDùODQW×ODU×YDOIOHUEDV×Qo
GüUPHYDQDODU×YHSRPSDQLWHVLQHEDùO×GLùHUWPHNLSPDQODU
KHVDEDNDW×OPDO×G×U
)D]ODERUXWHVLVDW×YHVSHVLILNSDUoDODULoHUPH\HQJHOHQHNVHO
VLVWHPOHULQ\NND\E×VWDWLNEDV×Qo\NVHNOLùLQLNDWVD\×V×\OD
oDUSDUDNKHVDSODQDELOLU
Örnek:
6WDWLNEDV×Qo+H'|UWNDWO×ELQD\NVHNOLùLKHUNDWLoLQP
$UWDNDODQEDV×Qo+U(Q\NVHNWHNLo×N×üEDV×QF×
6UWQPHND\×SODU×+FVWDWLNEDV×Qo[
7RSODPSRPSDEDVPD\NVHNOLùL+
He
G_at_005_a
P
P
P
P%DU
%DV×QoV×Q×UODPDODU×
6LVWHPLQSRPSDQLWHVLWDUDI×QGDQUHWLOHQNDSDO×YDQD\NVHNOLùLQHNDUü×NR\DELOPHVLLoLQJHUHNOL|QOHPOHUWDVDU×P
PKHQGLVLWDUDI×QGDQDO×QPDO×G×U.DSDO×YDQDEDV×QF×Q×QNDUü×ODQDPDG×ù×GXUXPODUGDSRPSDQLWHVLQLQDüDù×
\|QQHEDV×QoGüUPHYDQDODU×
NRQXOPDO×G×U
BORU BOYUTU
+×]
6LVWHPGHNLERUXWHVLVDW×Q×QER\XWODU×
DüDù×GDNLWDEORGDNLUDNDPODUDJ|UH
VHoLOPHOLGLU<NVHNK×]ODUDü×U×
JUOW\H\×SUDQPD\DYH\NVHN
LüOHWPHPDOL\HWLQHQHGHQROXU
(0úû%25868
%$60$%25868
m/s
4
m/s
- - - PP·GHQD]
- PP
PP
YH]HUL
JBDWBDBIV
+ú'52)25%2<87/$5,
+LGURIRUER\XWODU×Q×EHOLUOHPHNLoLQKDQJLELOJLOHUHLKWL\DoGX\XOXU"
²7RSODPGHEL\DGDWRSODPGHEL\LKHVDSOD\DELOPHNLoLQJHUHNHQELOJLOHU
²'HELGHNLWRSODPEDVPD\NVHNOLùL\DGDELQDQ×Q\NVHNOLùL
²3RPSDQ×QSR]LWLIEDVPD\NVHNOLùLQGHPLQHJDWLIEDV×QoWDP×oDO×üDFDù×
²hQLWHQLQNXUXODFDù×\HU|UQHùLQERGUXPYH\DoDW×
²6DELWK×]YH\DGHùLüNHQK×]VHoLPL
‡ 0HYFXWVDDüDù×GDNLHNELOJLOHU\DUG×PF×RODELOLU
²8\JXODPD\DJ|UHoDO×üPDüHNOL|UQHùLQoDO×üPDVWDQGE\YH\DoDO×üPD\DUG×PF×
²%DùODQW×ERUXODU×Q×QER\XWXYHPDO]HPHVL
²3LORWSRPSDQ×QJHUHNLSJHUHNPHGLùL
107
TEKNÝK
BÝLGÝLER
‡ $VJDULRODUDNDüDù×GDNLOHULELOPHNJHUHNOLGLU
AKSESUARLAR
HAVA BESLEME ÜNÝTELERÝ
ÞAMANDIRA ÞALTERLERÝ
SÝLÝNDÝR SU TANKI
TEKNÝK
BÝLGÝLER
VANALAR
ÇEKVALFLER
KAPLÝNLER
108
BASINÇ SENSÖRÜ
VOLÜMETRÝK
KAPASÝTE
92/80(75ú..$3$6ú7(
Dakikadaki
Saatteki
Saatteki
litre
l/dak
metreküp
fit küp
m3/s
ft 3/s
0,0600
1,0000
0,0283
1,6990
0,2728
0,2271
1,0000
16,6667
0,4719
28,3168
4,5461
3,7854
2,1189
35,3147
1,0000
60,0000
9,6326
8,0208
Dakikadaki
Dakikadaki
Dakikadaki
fit küp
úQJLOL]JDORQX
,PSJDOGDk
$PHULNDQJDORQX
8VJDOGDN
ft 3/dak
0,0353
0,5886
0,0167
1,0000
0,1605
0,1337
0,2200
3,6662
0,1038
6,2288
1,0000
0,8327
0,2642
4,4029
0,1247
7,4805
1,2009
1,0000
%$6,1d9(%$6,1d<h.6(./úøú
BASINÇ
VE YÜKSEKLÝK
PHWUHNDUHEDü×QD
1HZWRQ
N/m2
1,0000
1000,0000
1 x 105
6894,7570
9806,6500
133,3220
NLOR3DVFDO
bar
N3a
bar
LQoNDUHGHNL
SRXQGNXYYHWL
psi
1 x 10-5
0,0100
1,0000
0,0689
0,0981
0,0013
0,0010
1,0000
100,0000
6,8948
9,8067
0,1333
1.45 x 10-4
0,1450
14,5038
1,0000
1,4223
0,0193
VX\XQ
metresi
m H2O
1.02 x 10-4
0,1020
10,1972
0,7031
1,0000
0,0136
milimetre
&×YD
PP+J
0,0075
7,5006
750,0638
51,7151
73,5561
1,0000
8=81/8.
UZUNLUK
milimetre
VDQWLPHWUH
metre
LQo
IRRW
\DUG
mm
Fm
m
LQo
ft
\G
0,1000
1,0000
100,0000
2,5400
30,4800
91,4400
1,0000
10,0000
1000,0000
25,4000
304,8000
914,4000
0,0010
0,0100
1,0000
0,0254
0,3048
0,9144
0,0394
0,3937
39,3701
1,0000
12,0000
36,0000
0,0033
0,0328
3,2808
0,0833
1,0000
3,0000
0,0011
0,0109
1,0936
0,0278
0,3333
1,0000
+$&ú0
HACÝM
3
m
1,0000
0,0010
1 x 10-6
0,0045
0,0038
0,0283
litre
úQJLOL]*DORQX
mililitre
LPSJDO.
lt
ml
1000,0000
1,0000
0,0010
4,5461
3,7854
28,3168
1 x 106
1000,0000
1,0000
4546,0870
3785,4120
28316,8466
219,9694
0,2200
2.2 x 10-4
1,0000
0,8327
6,2288
$PHULNDQ*DORQX
86JDO
264,1720
0,2642
2.642 x 10-4
1,2009
1,0000
7,4805
IRRWNS
ft3
35,3147
0,0353
3.53 x 10-5
0,1605
0,1337
1,0000
G-at_pp-en_a_sc
TEKNÝK
BÝLGÝLER
metreküp
109
110
TEKNÝK
BÝLGÝLER
Xylem
%LWNLGHVX\XN|NWHQ\XNDU×WDü×\DQGRNX
'Q\DQ×Q|QGHJHOHQVXWHNQRORMLVLILUPDV×
2UWDNELUDPDoLoLQELUDUD\DJHOPLüNLüL'Q\DQ×QVXLKWL\DF×Q×NDUü×OD\DQ\HQLOLNoL
o|]POHU UHWPHN 6X\XQ NXOODQ×P× NRUXQPDV× JHOHFHNWH \HQLGHQ NXOODQ×P× LoLQ \HQL
WHNQRORMLOHUJHOLüWLUPH\HRGDNO×\×]6X\XWDü×\RUX]DU×W×\RUX]DQDOL]HGL\RUX]YHoHYUH\HJHUL
YHUL\RUX] (YOHUGH DSDUWPDQODUGD IDEULNDODUGD YH WDUODODUGD LQVDQODU×Q VX\X YHULPOL
NXOODQPDODU×QD \DUG×PF× ROX\RUX] ·GHQ ID]OD ONHGH EL]L OLGHU PDUND YH X\JXODPD
X]PDQO×ù×YH\HQLOLNoLPLUDV×P×]ODWDQ×\DQPüWHULOHULPL]OHJoOYHX]XQYDGHOLELUOLNWHOLNOHUH
VDKLEL]
;\OHP·LQKL]PHWOHULKDNN×QGDGDKDID]ODELOJLLoLQxyleminc.com
DGUHVLQL]L\DUHWHGLQ
Merkez
LOWARA6rO8QLSHUVRQDOH
Via LRPEDrdi 14
0RQWHFFKLR0DJJLRre - VLFHQ]DúWDO\D
THOFDNV
HSRVWDORZDrDPNW#[\OHPLQFFRP
ZHEZZZORZDrDFRPZZZFRPSOHWHZaWHUV\VWHPVFRP
/RZDUD|QFHGHQELOGLULPGHEXOXQPDNV×]×QGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×VDNO×WXWDU
/2:$5$;\OHP,QFILUPDV×Q×Q\DGDELUDOWNXUXOXüXQXQWLFDULPDUNDV×G×U
Download

GS Serisi Dikey Milli Hidroforlar dökümanı için lütfen