HER
BİREY
ÖZELDİR
Gelişimin her alanda baş
döndürücü bir hızla yaşandığı
bir çağdayız. Bu hızlı değişimin
eğitime en büyük katkısı ise
bireyi ön plana çıkarmış olması.
Bir sınıfta farklı ilgi, yetenek ve
zekâya sahip öğrencileri göz
önünde bulundurmanın eğitimöğretim açısından oldukça
önemli olduğunu vurgulamakta
fayda var.
Bütün bireyler öğrenebilir ve
öğretilebilir. Bu öğrenme bazı
bireylerde hızlı ve kolay
gerçekleşirken, bazı bireylerde
daha yavaş gerçekleşmekte ve
zorluklar yaşanmaktadır.
Bireyi esas alan eğitim
hizmetlerinden biri BEP
Planı doğrultusunda
uygulanan Kaynaştırma
eğitimidir.
KAYNAŞTIRMA
‘’Kaynaştırma, özel
gereksinimli öğrencilerin
hiçbir özel eğitim desteği
olmadan aynı yaştaki
akranlarıyla yalnızca
aynı sınıf ortamında,
birlikte eğitilmeleri
demek değildir. Tam
tersine, genel eğitim
sınıfında bulunan özel
gereksinimli öğrencilerin
eğitimlerinin, özel eğitim
desteği ile birlikte
sürdürülmesidir.'‘(1)
Bizi bu çalışmaya
iten sebep
sınıfımızda özel
gereksinimli
arkadaşlarımızın
karşılaştığı
zorluklar oldu.
İngilizce
öğretmenimiz ile
yaptığımız
görüşme
esnasında
öğretmenimiz
arkadaşlarımızın
aslında genel sınıfı
dışında birebir bir
öğretmen ile
zorlandığı
konularda destek
alabileceğinden
fakat bu imkânın
okulumuzda şu an
için olmadığından
bahsetti.
Bu konuşmamız
esnasında bu
kavramla tanıştık.
Ne idi Destek
Eğitim Odası?
Zorunlu mudur?
Öğrenci
başarısına etkisi
var mıdır?
Çalışmamızda bu
sorulara cevap
aranmıştır.
AMAÇ:
Özel gereksinimli öğrencilerin kalabalık sınıflarda
birebir alamadığı eğitimin ‘Destek Oda’da
verilerek akademik başarılarının artacağını
göstermek ve okulumuzda
kaynaştırma/bütünleştirme çalışmalarının
genişletilerek bir destek eğitim odası açılması
adına farkındalık yaratmak
 Destek Eğitim Odası
Destek Eğitim Odası,
eğitimleri sırasında
desteklenmesi gereken
öğrenciler için (Engelli ya da
özel yetenekli öğrenciler)
sunulan bir eğitim olanağıdır.
Okul ve kurumlarda,
yetersizliği olmayan
akranlarıyla birlikte aynı
sınıfta eğitimlerine devam
eden özel eğitime ihtiyacı
olan öğrenciler ile üstün
yetenekli öğrenciler için özel
araç-gereçler ile eğitim
materyalleri sağlanarak
verilen özel eğitim desteğine
Destek Eğitim Odası Hizmeti
denir.
DESTEK
EĞİTİM
ODASI
ZORUNLU
MUDUR?
• 31.05.2006 tarih ve
26184 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan
Özel Eğitim
Hizmetleri
Yönetmeliği
gereğince, okul ve
kurumlarda özel
eğitime ihtiyacı olan
öğrenciler ile üstün
yetenekli öğrenciler
için, Destek Eğitim
Odası açılması
zorunludur.
Mersin Tarsus İlçesi
Kaynaştırma Eğitimi Alan
Öğrenci Sayısı
ÖNERİLEN
EGİTİM
Tam Zamanlı
Kaynaştırma
Eğitimi
ÖĞRENCİ
SAYISI
798
Özel Eğitim Sınıfı 110
(Hafif Düzeyde
Zihinsel
Yetersizlik-Yarı
zamanlı
Kaynaştırma)
Mersin Tarsus İlçesi Özel Eğitim Sınıfı ve
Destek Eğitim Oda Sayısı
ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI
SINIF SAYILARI
Otistik Çocuklar Özel Eğitim
Sınıfı
11
Hafif zihinsel Özel Eğitim Sınıfı
10
Görme Engelli Özel Eğitim Sınıfı
1
İşitme Engelli Özel Eğitim Sınıfı
1
DESTEK EĞİTİM ODASI
ODA SAYILARI
İlköğretim Okulları
4
Ortaöğretim Okulları
0
Okulumuzda
21 özel gereksinimli öğrenci
vardır.
Destek Eğitim Odası yoktur.
Tam zamanlı kaynaştırma
eğitimi uygulanmaktadır.
YÖNTEM :
• Mersin Tarsus İMKB Mesleki
ve Teknik Anadolu Lisesi
örneği
• Veri toplama
sırasında birebir
görüşme ve
elektronik yazışma
yöntemleri
kullanılmıştır.
• Deney ve gözlem
metodunda, birebir
uygulamalı ‘Destek
Oda’ çalışması
temel alınmıştır.
Branşı İngilizce olan danışman
öğretmenimiz destek oda
öğretmeni olarak gönüllü görev
almıştır.
4 hafta süre ile özel gereksinimli
2 arkadaşımızla BEP planı
doğrultusunda birebir İngilizce
çalışıldı. Öğrencilerin veli ve
idari izin işlemleri öğretmenimiz
tarafından yürütüldü.
Ön test ve son test sonuçlar İlişkili Örneklemler
için T-Testi (Paired Samples T-Test) SPSS 22
programında analiz edildiğinde öğrencilerin
İngilizce ders başarısının çalışma öncesine
kıyasla anlamlı bir şekilde arttığı saptanmıştır.
[t(39)=6.24 , p<.01]
Bu bulgu, destek eğitim odasının özel eğitim
öğrencileri İngilizce ders başarısını artırmakta
önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.
Destek oda çalışması yapılmayan 2
arkadaşımıza da aynı test uygulanmış
elde edilen sonuçlar İlişkisiz (Bağımsız)
Örneklemler T-Testi (Paired Samples TTest) SPSS 22 programında analiz
yapılıp yorumlanmıştır.
Analizler sonucu görülmektedir ki
öğrencilerin akademik başarıları
uygulanan yönteme göre anlamlı bir
farklılık göstermiştir.
[t(19)=13.07, p< ,01]
Bu bulgu, uygulanan yöntem ile ders
başarısı arasında anlamlı bir ilişkinin
olduğu şeklinde yorumlanabilir.
ÖĞRETMEN
İZLENİMLERİ
Destek oda
öğrencilerde bir
dönüm noktası
olmuştur diyen
öğretmenimiz, ‘Ben
varım bir şeyler
yapabiliyorum’ u
gördükten sonra
öğrencilerde fark edilir
bir özgüven artışı
olduğunu, önceleri
derste göz teması bile
kurmayan, içine
kapanık bir tutum
sergileyen
öğrencilerin, çalışma
sonrası kendisiyle
teneffüslerde bile
iletişim kurmaya,
sorular sormaya
başladıklarını
belirtmiştir.
İki öğrenci velisinden
de olumlu geri
bildirimler aldığını
söyleyen
öğretmenimiz, bir
öğrenci velisiyle iki
yıldır çocuğunun
dersine girdiği halde
ilk bu vesileyle
iletişim kurmaya
başladıklarını
vurgulamıştır.
Öğretmen izlenimine
dayanarak, veliöğretmen işbirliği
adına da önemli
adımlar atıldığını
söyleyebiliriz.
Proje kapsamında
çeşitli kurumlarla
işbirliği
sağlanarak
okulumuzda bir
derslik ‘Destek
Oda’ olarak
yeniden
düzenlendi.
Derslik Tarsus
KİPA Mağazası
Toplum Elçileri
tarafından
boyandı, stor
perdeler ve
kitaplık temin
edildi.
Tarsus
Belediyesi
tarafından
20 sıra ile
desteklendi
WE MAY ALL BE DIFFERENT
FISH, BUT IN THIS CLASS WE
SWIM TOGETHER
(Her birimiz farklı birer balık
olabiliriz ama bu sınıfta beraber
yüzüyoruz)
DEĞERLER EĞİTİMİ
‘FARKLILIKLARIMIZIN
FARKINDAYIZ’
ETKİNLİĞİ PANO ÇALIŞMAMIZ
MEB Özel Eğitim
ve Rehberlik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve
Tohum Türkiye
Otizm Erken Tanı
ve Eğitim Vakfı
tarafından broşür,
kitapçık, Özel
Eğitim kaynak
kitaplar gönderildi.
Bu yayınlar Okulumuz 3.Geleneksel TÜBİTAK
Bilim Fuarı standımızda sergilendi, konuklarla
proje detayları paylaşıldı.
‘EĞİTİMDE
FEDA
EDİLECEK
FERT
YOKTUR.’
M.Kemal
ATATÜRK
MEB Özel
Eğitim ve
Rehberlik
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü’nü
n hedeflediği
“Engelsiz
Okul”
modeline
hızla geçmek
gerekiyor.
Okullarda
‘özel
gereksinime
sahip olma’
konusunda
bilgilendirme
yapılmalı
farklılıkları
mızın
aslında
zenginliğimi
z olduğu
bilinci
verilmeli.
Farklı
öğrenen
arkadaşları
mızın
karşılaştıkla
rı
zorluklarla
beraber
mücadele
edilmeli.
• Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde
gerçekleştirilmekte olan Bir Silgi Bir Kalem
projesi, Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ilk ve orta
öğretim kurumlarını, Türkiye'deki eğitime katkıda
bulunmak isteyen bağışçılarla buluşturmayı
amaçlamaktadır.
KİTAP BAĞIŞ KAMPANYAMIZA ERİŞİM:
BirSilgiBirKalem.org
Bu anlamlı odaya destek veren
Belediye Başkanımız Sayın Şevket
CAN ve değerli çalışanlarına, KİPA
Toplum Elçilerine, çalışmalarımız
boyunca bizlerden desteğini
esirgemeyen Okul Müdürümüz Sayın
Ramazan ATEŞ ve Okul Rehber
Öğretmenimiz Sayın Erkan TEKELİ’
ye, yardım ve katkılarıyla bizi
yönlendiren MEM AR-GE Biriminden
Sayın Hüseyin GÜREL, RAM
Rehberlik ve Psikolojik Danışma
Hizmetleri Bölüm Başkanı Sayın
Duran YORULDU ve Tohum Otizm
Vakfı çalışanlarına, kıymetli
tecrübelerinden faydalandığımız
okulumuz öğretmenlerinden Sayın
Taner TANRISEVER ’e, ‘Destek Oda’
çalışmasında sorumluluk bilinciyle
görev alan Sevgili arkadaşlarımıza en
kalbi teşekkürlerimizi sunarız.
TEŞEKKÜR
EDERİZ
(1)Kargın, T. (2004),Kaynaştırma: Tanımı,
Gelişimi ve İlkeleri,Ankara Üniversitesi
(1)Kargın, T. (2004),Kaynaştırma: Tanımı, Gelişimi ve
Eğitim
Bilimleri
Fakültesi
Eğitim
İlkeleri,Ankara
Üniversitesi
EğitimÖzel
Bilimleri
Fakültesi Özel
Eğitim Dergisi,
sayfa22 Erişim:
Erişim: Kasım
2014,
Dergisi,
5(2),5(2),
sayfa
Kasım
2014,
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/52/482.pdf
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/39/52/4
82.pdf
Download

ÝMKB MESLEKÝ TEKNÝK VE ANADOLU