VODAFONE RED İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından sunulan
Kampanyasından (“Kampanya”)
Tarife İsmi
Red Classic
Red
Red Elite
Red Classic Extra
Red Extra
Red Elite Extra
Red İndirim
Seçim
Red İndirim Kampanyası
Paket 1
Paket 2
Paket 3
Paket 4
Paket 5
Paket 6
Dahil olarak yararlanmak istemem sebebiyle ........................................ numaralı hattım için
........./........./.......... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile işbu ........ (........)
sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan hükümleri ve bilgileri
inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname (Taahhütname) ile;
1. Yukarıda belirtilen numaralı hattımı Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla en az
taahhüt süresi (on iki fatura dönemi) boyunca yukardaki tabloda belirtilmiş tarifeler içinden
seçerek işaretlemiş olduğum tarifeyle kullanacağımı,
2. İşbu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibarıyla tabloda belirtilen Paket seçeneklerinden
hangisini seçmişsem Kampanya’ya katıldığım hattım için taahhüt süresi boyunca Ek 1’de
seçimim için belirtilen indirim miktarına sahip olacağımı ancak taahhüt süresinin bitimi ile
veya herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmam durumunda bu hakların
ortadan kalkacağını bildiğimi,
3. Kampanya’ya tabi hattım ile, Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle, Taahhütname
süresince (on iki fatura dönemi) Vodafone tarafından internet sitesi vb. yollarla aksi belirtilmedikçe
başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı,
4. İmzaladığım ........../........../........... tarihli Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’nin tüm
hükümlerinin aynen geçerli olduğunu ve Taahhütname ile düzenlenmeyen tüm hususlarda
Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını,
5. Taahhütname kapsamında yer alan hattımın yukarıda işaretleyerek belirttiğim Red Classic, Red,
Red Elite, Red Classic Extra, Red Extra veya Red Elite Extra tarifesine tabi olduğunu ve taahhüt
süresi boyunca sadece Kampanya koşullarında belirtildiği şekilde tarife değişikliği yapabileceğimi,
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE RED İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
6. Vodafone’un işbu Kampanya koşullarında ve/veya Kampanyaya konu tarifelerde,
ücretlendirmelerinde usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı olduğunu,
7. İşbu Taahhütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, devretmem,
ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre
geçmem, bu taahhütnameye tabi hattımı işaretleyerek belirtiğim Red Classic, Red, Red
Elite, Red Classic Ekstra, Red Extra veya Red Elite Extra tarifesi dışında herhangi bir
tarifeye geçirmem veya Kampanyadan çıkmam halinde, hiçbir zaman, fesih ya da sona erme
tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem için tarafımca işbu
Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle ödenmesi gereken
toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şart olarak, işbu aykırılık tarihine kadar,
Kampanya’da kaldığım her ay için Paket 1’i seçmişsem 15 TL, Paket 2yi seçmişsem 10 TL,
Paket 3ü seçmişsem 25 TL, Paket 4, Paket 5 veya Paket 6’dan birini seçmişsem 10 TL olmak
üzere hesaplanacak olan toplam tutarın Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk
faturaya ceza bedeli olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı aynen ödeyeceğimi,
8. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) fatura dönemi
süreyle geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini
bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını,
aşağıda verdiğim Abone Tebligat Adresi ile Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan
fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE RED İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
EK-1
Kampanya Bilgileri:
Red İndirim Kampanyası
Kampanya
İndirimi
Kampanya
Taahhüt Süresi
Red Classic
Red
Red Elite
Red Classic
Extra
Red Extra
Red Elite Extra
Paket 1
Paket 2
Paket 3
Paket 4
Paket 5
Paket 6
15 TL
10 TL
25 TL
10 TL
10 TL
10 TL
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
12 fatura
dönemi
*Fiyatlara KDV (%18), ÖİV (Ses ve SMS için %25 ve internet için 5%) dahildir.
Vodafone'un Kampanya ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Kampanya Özellikleri:
• Kampanya kapsamında aşağıda belirtilen tarifelerdeki aboneler 12 fatura dönemi taahhüt
vermeleri karşılığında tarifenin aylık paket ücreti üzerinde belirtilen indirimlerden
yararlanacaklardır:
• Red Classic tarifesinde15TL indirim
• Red tarifesinde 10TL indirim,
• Red Elite tarifesinde 25TL indirim,
• Red Classic Extra, Red Extra ve Red Elite Extra tarifelerinde 10TL indirim.
• Kampanyaya dahil olan aboneler izleyen dönem içerisinde kendi talepleriyle Kampanyadan
çıktıklarında, Kampanya ile uyumlu olmayan tarifelere geçtiklerinde, hatlarını iptal ettiklerinde,
devrettiklerinde, dondurduklarında, ön ödemeliye geçiş yaptıklarında, numaralarını başka
operatörlere taşıdıklarında veya hatları Vodafone tarafından kapatıldığında, dondurulduğunda
Kampanyadan yararlanma haklarını kaybedeceklerdir. Bu durumlarda abonenin bir sonraki
faturasına taahhüt cayma bedeli yansıtılacaktır. Cayma bedeli Kampanya içinde kalınan her ay için
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE RED İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
yapılmış olan Kampanya indirimlerinin toplamıdır. Bu tutar kampanyann son ayına kadar kalınması
durumunda ödenecek toplam tutar ile karşılaştırılır ve düşük olan tutar aboneye cayma bedeli
olarak yansıtılır.
• Kampanyaya katılım anlık olur. Sadece abone Kampanya için uygun tarifede değil iken
Kampanya için uygun olan bir tarifeye ileri tarihli geçiş talebi varsa Kampanyaya ileri tarihli
olarak/bir sonraki fatura dönemi ile giriş yapar.Kampanyadan çıkış anlık olacaktır.
• Red Classic tarifesinde geçerli olan 15TL'lik indirimin 8,80TL'si tarifenin dakika&SMS paketi fiyatı
üzerinde ve 6,20TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde tanımlanacaktır.
• Red tarifesinde geçerli olan 10TL'lik indirimin 6,60TL'si tarifenin dakika&SMS paketi fiyatı
üzerinde ve 3,40TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde tanımlanacaktır.
• Red Elite tarifesinde geçerli olan 15TL'lik indirimin 18,50TL'si tarifenin dakika&SMS paketi fiyatı
üzerinde ve 6,50TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde tanımlanacaktır.
• Red Classic Extra, Red Extra ve Red Elite Extra tarifesinde geçerli olan 10 TL'lik indirimin 5 TL'si
tarifenin dakika&SMS paketi fiyatı üzerinde ve 5 TL'si tarifenin internet paketi fiyatı üzerinde
tanımlanacaktır.
• Kampanyaya giriş yapıldığı ilk ay için tüm indirim miktarı faturaya yansıtılır. Fakat, Kampanyaya
girmeden evvel tarifeye giriş anlık olmuş, tarifenin aylık paket ücreti bir sonraki fatura dönemine
kalan gün sayısı ile orantılı olarak yansıtılmış, yansıtılan tarife aylık paket ücreti Kampanya indirim
miktarından az ise indirim maksimum o ay için yansıtılan tarife ücreti kadar yapılır. Sonraki aylar
tam indirim tutarları yansıtılır.Kampanya indirimi 12 fatura dönemi boyunca sürer.
• Bu Kampanya diğer taahhütlü kampanyalarla birlikte kullanılamaz. Taahhütlü diğer kampanyalara
girmek isteyen müşterilerin bu Kampanyadan çıkması gerekmektedir.
• Vodafone Kampanyayı istediği tarihte sona erdirme hakkını saklı tutar. Vodafone'un Kampanya
ve tarife özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır.
• Güncel ve detaylı Kampanya bilgilerine vodafone.com.tr’den erişilebilir.
□□□ □□□ □□ □□
GSM No
:
Abone Adı, Soyadı
Abone Tebligat Adresi
Cep Merkezi/KSK Unvanı
Cep Merkezi/KSK Kod No
Abone Yetkili İmza
:
:
:
:
:
İmza Tarihi
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
:........../............/.............
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Download

tıklayınız.