HANGİ ANA BAŞLIKLARI İŞLEYECEĞİZ :
Sosyal Kolaylaştırma: Başkalarının Varlığından Nasıl Etkileniriz?
Sosyal Kaytarma: Bireyler Grup İçinde Daha Mı Az Çaba Harcarlar?
Kimlik Yitimi: İnsanlar Grup İçinde Benlik Duygularını Ne Zaman Kaybederler?
Grup Kutuplaşması: Gruplar Fikirlerimizi Güçlendirir Mi?
Grupdüşün: Gruplar İyi Kararları Engeller Mi Yoksa Destekler Mi?
Azınlık Etkisi: Bireyler Grubu Nasıl Etkiler?
Grup Nedir?
Grup
Birkaç dakikadan fazla etkileşime giren,
birbirlerini etkileyen ve kendilerini “biz” olarak
algılayan iki veya daha fazla kişi.
Sosyal psikolojinin en temel sorusunu
keşfedelim: Başkalarının salt varlığından bile
etkilenir miyiz?
Başkalarının salt varlığı, bir kişinin koşuşunu,
yemek yiyişini, yazı yazışını ya da sınav
performansını etkiler mi?
Eş-aktörler
Rekabetçi olmayan bir etkinlikte bireysel olarak
çalışan eş-katılımcılar.
Sosyal Kolaylaştırma
(1) Orijinal anlamı: İnsanların, basit veya iyi
öğrenilmiş görevleri diğerlerinin varlığında daha
iyi gerçekleştirme eğilimi. (2) Bugünkü anlamı:
Baskın (yaygın, olası) tepkilerin diğerlerinin
varlığında güçlenmesi.
Değerlendirilme Kaygısı
Başkalarının bizi nasıl değerlendirdikleri
hakkında duyulan endişe.
Takımlarla oynanan bir halat çekme
oyununda, bir taraftaki sekiz kişi, bireysel
olarak halat çektiklerinde sergileyecekleri en
iyi performanslarının toplamı kadar çok
kuvvet sarf edecekler midir?
Eğer etmeyeceklerse, neden? Çalışma grubu
üyelerinden ne düzeyde bireysel çaba
bekleyebiliriz?
Grup üyeleri bu tür “toplamsal işler”de
çoğunlukla daha az çalışırlar. Bu bulgu, dağıtılmış
sorumluluğun, grup üyelerini grup çabasından
beleş geçinme konusunda ayarttığı günlük
durumlarla paraleldir.
Yine de hedefler önemli, ödüller anlamlı ve
gruplar takım ruhu taşıyor olduğunda, insanlar
grupları için daha çok çaba bile harcayabilirler.
Sosyal Kaytarma
İnsanların, çabalarını ortak bir hedefe doğru
birleştirdiği durumlarda, kendi çabalarından
bireysel olarak sorumlu oldukları durumlara
göre daha az çaba sarf etme eğilimi.
Grup içinde olmak, insanların
özfarkındalıklarının ve denetimlerinin
azalmasına neden olabilir. Hangi koşullar
bu “kimlik yitimi”ni tetikler?
Kimlik Yitimi
Özfarkındalığın ve değerlendirilme kaygısının
yitimi. Grup normlarına, iyi ya da kötü uyumu
güçlendiren grup durumlarında oluşur.
Yüksek seviyede sosyal uyarılma, dağılmış
sorumlulukla birleştiğinde, insanlar kendilerine
hâkim olmayı bir kenara bırakabilir ve
bireyselliklerini yitirebilirler.
Kimlik yitimi sonucunda azalan özfarkındalık ve
öz kısıtlama, insanların, olumlu ya da olumsuz
olsun, içinde bulundukları durumlara karşı
hassasiyetlerini artırma eğilimi gösterir.
Pek çok anlaşmazlık, her iki taraftaki kişilerin,
çoğunlukla kendileriyle aynı fikirde olan diğer
kişilerle konuşmasıyla büyür.
Aynı fikirde olan kişiler arasındaki etkileşim
önceden var olan tutumları güçlendirir mi?
Eğer öyleyse, neden?
Grup Kutuplaşması
Grubun etkisiyle üyelerin var olan eğilimlerinin
güçlenmesi; üyelerin ortalama eğilimlerinin
kuvvetlenmesi, grup-içi bölünmelerin
olmaması.
Sosyal Karşılaştırma
Kendini diğerleriyle karşılaştırarak, görüşlerini ve
yeteneklerini değerlendirme.
Çoğulcu Cehalet
Diğerlerinin nasıl hissettiği ya da düşündüğü ya
da nasıl tepki göstereceğiyle ilgili yanlış
izlenimler.
Deneysel çalışmalarda iki tür grup etkisi
saptanmıştır: bilgisel ve normatif.
Grup etkileri ne zaman iyi kararları engeller?
Gruplar ne zaman iyi kararları destekler ve
grupların en uygun kararları almaları nasıl
sağlanır?
Grupdüşün
“Mutabakat arayışının, alternatif eylem
planlarının gerçekçi değerlendirmelerini
baskılayacak derecede önem kazandığı sargın içgruplardaki düşünce biçimi.
Grupta sorun çözme üzerine yapılan
araştırmalar, grupların bireylerinkinden daha
doğru kararlar verebileceğini belirtmektedir;
Gruplar bireyi etkilemektedir. Fakat bireyler
gruplarını ne zaman ve nasıl etkiler? Bazı
bireyleri etkili kılan nedir?
Liderlik
Bazı grup üyelerinin grubu yönlendirdiği ve
motive ettiği süreç.
Görev Odaklı Liderlik
İşi organize eden, standartları belirleyen ve
amaca odaklanan liderlik.
Sosyal Liderlik
Takım çalışmasını oluşturan, anlaşmazlıklarda
arabuluculuk eden ve destek sunan liderlik.
Dönüşümcü Liderlik
Bir liderin, vizyonu ve ilham vericiliği sayesinde
önemli bir etkileme sürecini gerçekleştirdiği
liderlik.
Deneylerde azınlıklar en çok, tutarlı ve kararlı
bir şekilde görüşlerini savunduklarında,
özgüvenli hareketler sergilediklerinde ve
başkalarının çoğunluktan ayrılmasına sebep
olmaya başladıktan sonra etkili olurlar.
Download

Grup