Ankara Rotary Kulübü
Ankara Rotary Club
2004-2005 Dönemi
Başkan Rtn. Serdar Kaya
ÇALIŞMA PROGRAMI / WORK PROGRAM
Rtn. Glenn E.Estess, Sr.
UR Başkanı / RI President
2004-2005
Rtn. Erhan Çiftçioğlu
UR 2430. Bölge Guvernörü / RI 2430. District Governor
Rtn. Mehmet Dönmez
8. Grup Guvernör Yardımcısı / 8nd Group Governor Representative
Rtn. Glenn E.Estess, Sr.
2003-2004 Dönemi U.R. Başkanı / President, Rotary International
Rtn. Erhan Çiftçioğlu
2430. Bölge Guvernörü / 2430. District Governor
Rtn. Mehmet Dönmez
2430. Bölge Yardımcı Guvernör / 2430. District Assistant Governor
Yönetim Kurulu / Board of Directors
Başkan /President Rtn. Serdar Kaya
As Başkan / Vice President Rtn. Aral Ege
Genel Sekreter / General Secretary Rtn. Ayhan Bozkurt
Sayman/ Treasurer Rtn. Turhan Açıkalın
Gelecek Dönem Başkanı / President - Elect Rtn. Can Sezgin
Avenü Başkanları Kurulu / Board of Avenue Chairmen
Rtn. Mesut Yalçın
Rtn. Erhan Peker
Rtn. Zafer Günel
Rtn. Metin Kamil Ercan
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri / Substitute Members of Board of Directors
Rtn. Volkan Erkal
Rtn. Giray Ertuğrul
Rtn. Mehmet Dora
Rtn. Ö.Melih Çenesiz
Rtn. Ali Baha Pekdeğer
Denetçiler / Auditors
Rtn. Ümit Gürkan
Rtn. Kenan Eratalay
Rtn. Bora Şariç
Yedek Denetçi Üyeler / Substitute Auditors
Rtn. Mustafa Özgüven
Rtn. Mustafa Toker
Rtn. Münci Doğancı
1
Sevgili Rotaryen Dostlarımız,
2004-2005 Dönemi Rotary’nin 100. Yılı, Kulübümüzün de 51. Yılıdır. Bu dönemde görev verdiğiniz
Yönetimimiz dönem hedeflerini; U.R. Hedefleri, Kulübün ruhen ve fiziken gençleşmesi, üyeler arası ilişkilerin
tazelenmesi ve kuvvetlendirilmesi, tanışıklığın ve katılımcılığın artırılması, diğer Rotary Kulüpleri ile yakın
ilişkiler ve hizmet paylaşımları olarak tespit etmiştir. 100. Yıl da Yönetim de bulunmanın gurur ve mutluluğu
ile 100. Yıl kutlamalarını tüm rotaryenlerle paylaşma konusunda gerekli gayret gösterilecektir. Kulübümüzün
doğal sorumluluğu olan Türkiye de kurduğu Rotary ye sahip çıkma hassasiyeti devam ettirilecektir. Başarılı bir
dönem geçirme konusunda, esirgemeyeceğiniz gayretleriniz
yanında en büyük beklentimiz ve güvenimiz, eşlerimizin katkılarıdır. Dönemin, hepimiz için sağlıkla ve
mutlulukla geçmesi dileğiyle.
“ROTARY’ İ HİZMETLERİNİZLE KUTLAYIN”
Roteryen sevgi ve saygılarımla,
Yönetim Kurulu adına Başkan
Rtn. Serdar Kaya
Fellow Rotarians,
2004-2005 term is Rotary’s 100th year, at the same time, our clubs 51st year. Our board that you charged in this
term has decided the term objectives as; IR aims, to rejuvenate our club mentally and physically, to refresh and
to strengthen the relation between members, to increase acquaintance and participation, to establish closer
relations with other rotary clubs and service share. With the honour and happiness of being the board in the
100th year, we will make the necessary effort in order to share with all Rotarians the celebration of 100th year.
Our Club’s natural responsibility is to protect rotary which was established in Turkey by our club and the
necessary attention will be paid on to protect this sensibility. Beside your efforts for a successful term, our
biggest hope and trust are our spouses’ supports. Greetings of the term and best wishes for all of us.
“CELEBRATE ROTARY”
With respect and best regards,
On behalf of the Board
Rtn. Serdar Kaya
President
2
ANKARA ROTARY KULÜBÜ 2004-2005 ÇALIŞMA PROGRAMI
ANKARA ROTARY CLUB 2004-2005 WORK PROGRAM
GELECEK DÖNEM BAŞKANINA BAĞLI KULÜP HİZMETLERİ KOMİTELERİ
CLUB ACTIVITY COMMITTEES REPORTING TO PRESIDENT - ELECT
BAŞKAN / CHAIRMAN : Rtn. Can Sezgin
ÜYELİK KOMİTESİ / MEMBERS COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Yaşar Alıçlı
Üyeler / Members : Rtn. Deniz Coşkunsu, Rtn. Önder Güven, Rtn. Ümit Gürkan
Amaç ve kapsam : Üyelik için teklif edilen kişilerin, karakter, iş ve meslek, toplumdaki durumu ve genel
olarak uygunluğu açılarından araştırılmasında yönetim kuruluna yardımcı olunacaktır. Tüm teklifler için
komitenin aldığı kararlar yönetime bildirecektir.
Aim and scope: This committee is going to help to the board to investigate and elect appropriate new members
according to classification rules and general conditions. They are going to report the results of the candidates’
investigation to the board.
SINIFLANDIRMA KOMİTESİ / CLASSIFICATION COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Kazım Çubukçu
Üyeler / Members : Rtn.Hasan Akbıyık , Rtn.Günal Akbay
Amaç ve kapsam : Dönem başında sınıflandırma durumu gözden geçirilerek boş olan sınıflara üye alınmasına
öncelik verilecektir.
Aim and scope: At the beginning of our term we will review the classification of the existing members and will
seek new members for vacant professions.
ÜYELIK GELIŞTIRME KOMITESI / MEMBERSHIP AND NEW COMITEE
Başkan/ President: Rtn. Mustafa Öztürk
Üyeler/ Members: Rtn.Asım Gürel , Rtn. Haluk Aydemir
Amaç ve kapsam: Kulübümüze uyum sağlayacak ve kulübümüzü hakkı ile temsil edecek ve kulübümüzün
aktivitelerine iştirak edecek ve hizmetlerinde görev alacak ve ileride kulübümüze başkanlık yapacak nitelikte iş
ve meslek sahibi yerli ve yabancı kişiler üye olarak kulübe kazandırılacaktır. Komite üyeleri mutlaka aday
üyeleri evlerinde ziyaret edecek ve gerekli Rotary bilgilerin kendilerine aktaracaktır.
Aim and scope: Native and foreign members who can represent our club thoroughly and who have qualified
job and careers for being president in future terms, who participate to club activities, who would like to be
charged in club services, will be recruited as members. Committee members will absolutely visit new members
in their home and explain Rotary to new members.
AS BAŞKANA BAĞLI KULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ/ CLUB ACTIVITY COMMITEE
REPORTING TO VICE PRESIDENT
BAŞKAN/CHAIRMAN: Rtn. Aral Ege
ROTARY BİLGİLERİ KOMİTESİ / ROTARY INFORMATION COMMITTEE
Başkan/ President: Rtn. Ali Serdaroğlu
Üyeler / Members : Rtn. Asım Gürel , Rtn. Mustafa Öztürk
Amaç ve kapsam: Üyelerimizin Rotary ve kulübümüz hakkındaki bilgilerinin geliştirilmesi ve tazelenmesi için
gerekli çalışmaları yapacaktır.
3
Aim and scope: Necessary works will be realized for the purpose of improving and refreshing Rotary
information of our members.
KULÜP SEKRETERİNE BAĞLI BÜLTEN KOMİTESİ /BÜLLETİN COMMITTE REPORTİNG TO
SEKRETARY GENERAL
Başkan / Chairman : Rtn.Ayhan Bozkurt
Amaç ve kapsam :Her hafta, yapılan rotary faaliyetlerinin anlatıldığı kulüp bültenini
sayfamızda yayınlamak ve üyelerimize ulaştırmak.
hazırlamak ve web
Aim and scope: To prepare club bulletin which comprise rotary activities and to present the club bulletin on
web site for our members.
KULÜP HİZMETLERİ AVENÜSÜ/ CLUB ACTIVITY AVENUE
BAŞKAN/CHAIRMAN:Rtn. Mesut Yalçın
PROGRAM KOMİTESİ / PROGRAM COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Kaya Toperi
Üyeler / Members : Rtn. Mustafa Öztürk, Rtn.Günal Akbay, Rtn. Refii Berent, Rtn. Sezai Yaman, Rtn. Cemil
Özgül, Rtn. Mehmet Dülger, Rtn. Yahya Laleli, Rtn. Kenan Eratalay, Rtn. Aral Ege, Rtn. Haluk Aydemir, Rtn.
Murat Yazıcı,Rtn.Ahmet Acar, Rtn.Marius Calligaris
Amaç ve kapsam : Her hafta yapılan kulüp toplantılarına üyelerimizin ilgisini çekecek güncel konularda
konuşma yapacak konuşmacılar sağlayacaktır.
Aim and scope: To provide speakers for the weekly club meetings who will attract the interest of club
members with actual subjects.
TANIŞIKLIK VE ETKİNLİK KOMİTESİ /ACQUINTANCE AND EFFICIENY COMMITTEE
Başkan/ President : Rtn. Önder Güven
Üyeler / Members : Rtn. Metin Acet, Rtn.Kaya Toperi, Rtn. Mustafa Öztürk, Rtn.Andrzej Ananicz,
Rtn.Christian Boisson, Rtn. Jaromir Johannes
Amaç ve kapsam : Yeni üyelerimizin eski üyeler ile daha kısa sürede kaynaşıp birbirlerini tanımalarını temin
etmek ve bu amaçla üyelerin eşlerinin de katılabileceği piknik, gezi vs gibi organizasyonları düzenlemek.
Haftalık toplantılarda yeni üyelerin eski üyelerle tanışmalarına katkıda bulunmak.
Aim and scope: To establish and enhance relationship between new and existing members of the club. For this
purpose, to organize picnics, visits and other activities with the attendance of the spouses to reach the given
objective. To assist the acquaintance between new and existing members.
DEVAM KOMİTESİ/ATTENDANCE COMITTEE
Başkan/ President: Rtn. Orhan Ertem
Üyeler/ Members: Rtn.Volkan Erkan
Amaç ve kapsam : Tüm üyelerimizin kulüp toplantılarına devamını sağlamak için gerekli çabaları sarf edip,
devamdan muaf olan üyelerimizin toplantılara daha fazla katılmasını sağlamaya çalışmak. Toplantıya
katılmayan üyelerimizle görüşerek nedenlerini araştırmak. Belirli mazeretleri nedeniyle toplantılara katılmayan
üyelerimiz hakkında diğer kulüp üyelerine bilgi vermek.
Aim and scope: To provide the attendance of all club members to the club meetings and organizations. To
increase the attendance of exempt members. To investigate the reasons of non-attendance by talking to the
related members. To inform the club members about the specific excuses of the non-attendants.
4
MESLEK HİZMETLERİ AVENÜSÜ/ CAREER ACTIVITES AVENUE
BAŞKAN/CHAIRMAN: Rtn. Erhan Peker
İŞBAŞINDA MESLEK KOMİTESİ / ON-THE-JOB CAREER COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Hasan Akbıyık
Üye / Member : Rtn. Deniz Coşkunsu, Rtn.Ergün Alkan
Amaç ve Kapsam : İşyerinde iyi ilişkileri geliştirmek, yeni iş üreten projeler yapmak, emeklilerin gönüllü
hizmetlerde veya part-time görevlerde üretken kalmalarına yardımcı olmak ve bazı üretim tesislerini ziyaret
ederek yakından tanıma olanağı sağlamak amacıyla çalışmalar yapacaktır.
Aim and scope : To establish good relationships at a work place, to carry on projects producing new job
opportunities, to assist the productivity of the retarded personnel by voluntary or part-time activities, to visit
production facilities and gather relevant information.
MESLEKİ BİLİNÇLENDİRME KOMİTESİ/ OCCUPATIONAL MODELING COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Metin Acet
Üye / Members : Rtn. Ümit Gürkan , Rtn.Cem Akkaşoğlu,
Amaç ve Kapsam : Üyelerin mesleki bilgilerini geliştirmek, onlara farklı meslekleri tanıma konusunda
yardımcı olmak ve kulübümüzde olmayan meslek çeşitlerini tanıtarak o mesleklerden üye alma hususunda
yardımcı olmak.
Aim and scope : To improve professional knowledge of members, to help them for knowing different
profession and to present varied profession which are not exist in our club in order to help to recruit people
from these profession discussed.
MESLEK ÖDÜLLERİ KOMİTESİ/ CAREER AWARDS COMMITTEE
Başkan/ President: Rtn.Erol Berker
Üye/ Members: Rtn.Yaşar Alıçlı, Rtn.Nuri Gök, Rtn. Ali Serdaroğlu
Amaç ve kapsam: Meslek yaşamında çok başarılı olmuş ve topluma hizmetleri ile tanınmış bir kişiye meslek
ödülü verilecektir.
Aim and scope: It is aimed to award an individual who has succeeded in his professional life and who has been
well recognized in society by his public activities.
TOPLUM HİZMETLERİ AVENÜSÜ / PUBLIC ACTIVITIES AVENUE
BAŞKAN / CHAIRMAN : Rtn. Zafer Günel
ÇEVRE KORUMA KOMİTESİ / ENVIRONMENTAL PROTECTION COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Sabri Karahan
Üye / Members : Rtn. Mustafa Toker
Amaç ve Kapsam : Bergama’da halen faaliyet gösteren altın madenine kulüp gezisi düzenleyerek doğaya
saygılı madencilik konusunda üyelerimizin yerinde bilgilendirilmesi sağlanacaktır .
Aim and scope : Active gold mines operated in Bergama will be visited as a club activity . It is aimed to
inform members about nature friendly mining in its place.
5
SAĞLIK KOMİTESİ / HEALTH COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Yahya Laleli
Üye / Member : Rtn. Murat Dikmen
Amaç ve kapsam : Dönem içerisinde Komitenin tavsiyeleri yönünde sağlık ile ilgili faaliyetlerde bulunulacak
gerekli finansman kulüpçe sağlanacaktır.
Aim and scope : According to Committees advice during term, finance required activites related to health will
be reimbursed by club.
HİZMETTE ORTAKLIK KOMİTESİ / JOINT ACTIVITY COMMITTEE
Başkan / President : Rtn. Ali Padır
Üye / Member : Rtn. Asım Gürel, Rtn.Önder Güven, Rtn.Yaşar Alıçlı
Amaç ve kapsam : Kulübümüzün, diğer kulüplerle dostluğu ve tanışıklığı artıracak ortak faaliyetler yapması
sağlanacaktır.
Aim and scope : It is aimed to organize joint activities which improve acquaintance and friendship between
our club and the other clubs.
İNSANİ GELİŞİM KOMİTESİ / PUBLIC IMPROVEMENT COMMITTEE
Başkan /President : Rtn. Asım Gürel
Üye / Member : Rtn.Horst Pook ,Rtn.Atilla Pasinli, Rtn.Haluk Aydemir, Rtn.Marius Calligaris, Rtn. Cem
Akkaşoğlu, Rtn.Zihni Boğaç Üner
Amaç ve kapsam : Toplumdaki tüm insanların refah ve mutluluğunun gelişmesi yönünde gayret sarf
edilecektir. UR Aile Haftasını (Şubatın İkinci Haftası) değerlendirilecektir.
Aim and scope : This Committee will make effort to improve prosperity and happiness of all people in
society. Family week of RU will be realized on second week of February.
ROTARACT KOMİTESİ/ROTARACT COMMITTEE
Başkan/President: Rtn. Bora Şariç
Üye/ Member:Rtn.Cem Akkaşoğlu, Rtn.Tolga Takay
Amaç ve kapsam: Rotaract Kulübümüzle yakın ilişki kurmak ve hizmette ortaklık sağlamaktır. Dünya
Rotaract haftasını (13 mart ) değerlendirecektir.
Aim and scope: It is aimed to provide the close relations with Rotaract Club and to provide joint activity.
World Rotaract Week will be realized on 13 March.
BURSLAR KOMİTESİ/ SCHOLARSHIP COMMITTEE
Başkan/President: Rtn. Mustafa Öztürk
Üye/Member:Rtn.Zihni Boğaç Üner, Rtn.Mehmet Dora, Rtn.İbrahim Köseoğlu
Amaç ve kapsam: Kulübümüzün 50 öğrenciye burs verme programına devam edilecektir.
Aim and scope: The club program which provides scholarships to 50 students will be continued.
ULUSLAR ARASI HİZMETLERİ AVENÜSÜ / YOUTH SERVICES AVENUE
BAŞKAN / CHAIRMAN : Rtn. Metin Kamil Ercan
6
ULUSLAR ARASI GENÇLİK PROJELERİ (Gençlik Mübadele) KOMİTESİ /
INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE COMMIITTEE
Başkan / President : Rtn. Mustafa Toker
Üye / Members : Rtn. Mustafa Özgüven, Rtn. Kadir Ata
Amaç ve Kapsam: Karşılıklı değişim esasına göre faaliyet göstermekte olan uzun dönem gençlik mübadele
programına, iki adayla katılmak hedeflenmektedir. Kısa dönem (yaz kampları) gençlik değişim programlarına
iştirak konusunda ise program çağında çocuğu olan üyelerimize ve gene rotaryen olmayan ailelere gerekli
duyuru ve tanıtım yapılarak gençlerin istifadesi sağlanacaktır.
Aim and scope : It is aimed to participate to long term youth exchange, which is on mutual exchange basis,
with at least two candidates. Club Members and non-Rotarians will be informed about the short term (summer
camps) exchange programs and participation of their children will be encouraged.
ROTARY VAKFI KOMiTESİ / ROTARY FOUNDATION COMMITTEE
Başkan /Chairman : Rtn. Ali U. Serdaroğlu
Üye / Member : Rtn.Kadir Ata, Rtn. O. Melih Çenesiz
Amaç ve kapsam: Komitemiz, gerektiğinde kulüp projelerinin finansmanı için yurt dışındaki kulüpler ve U.R
Vakfı ile temas kurmaya, U.R Vakfı burslarına aday göstermeye, Türk Hizmet ve Eğitim Vakfı ile işbirliği
içerisinde üyelerimizin eğitim, seminer, burslar gibi her türlü vakıf imkanlarından yararlanmalarına yönelik
çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, kulübümüzde Paul Harris Dost ve Dost adaylarının sayılarının
arttırılmasına gayret edilecektir.
Aim and Scope : Our committee will endeavor to establish connections with Rotary International Foundation
and the Rotary clubs abroad in order to obtain their financial assistance in our projects, to find candidates for
Rotary International grants and to co-operate with Turkish Service and Education Fund to find means for our
members to benefit from training, seminars, grants and all other opportunities available from this foundation.
Additionally we will strive to find new members for the Paul Harris Friends and the candidates to complete
their contributions in becoming Paul Harris Friends.
AB PROJELERİ KOMiTESi / EUROPEAN UNION PROJECT COMMITTEE
Başkan / Chairman : Rtn. Yaşar Alıçlı
Üye / Member : Rtn. Mustafa Bozcaadalı, Rtn.Andrezej Ananicz, Rtn. Refi Berent, Rtn.Sözer Özel, Rtn.
Yahya Laleli, Rtn. Herve Vialle
Amaç ve Kapsam : Avrupa Birliği yetişmiş insan gücü ile bizim yetişmişliğimizin entegrasyonu yönünde
çalışmalar yapmak. AB proje katkılarından faydalanabilmek için projeler yapmak yada gelecek dönemlere ön
projeler hazırlamak.
Aim and Scope: It is aimed to realize activities towards integration of our qualification with European Union
qualified man power. To prepare EU project in order to utilize European Unions project contribution and to
prepare preliminary work for future terms
ROTARYEN EŞLERİ DESTEK GRUPLARI / ROTARIANS SPOUSES SUPPORT GROUPS
OCAKBAŞI DESTEK GURUBU / OCAKBAŞI SUPPORT GROUP
GEZİ DÜZENLEME DESTEK GURUBU/ JOURNEY ORGANIZATION SUPPORT GROUP
ÖZEL GÜNLER DÜZENLEME DESTEK GURUBU/ SPECIAL DAYS ORGANIZATION SUPPORT
GROUP
NOT: Her komite başkanı, ihtiyaç duyduğu hallerde gerekli gördüğü üyeleri komitesine alabilir.
NOTE: Each Committee President can take who ever he needs for the situation necessary.
7
GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANLARI / PAST PRESIDENT
1. Şahap Birgi
2. Cevat Girgin
3. Cemal İmre
4. Orhan Mersinli
5. Celal İmre
6. Necdet Egeran
7. Galip Kardam
8. Vedat Ural
9. Erol Bükey
10. Enis Tokcan
11. Fethi Gürel
12. Velid İsfendiyar
13. Yılmaz Öz
14. Fuat Zadil
15. Azmi Tlabar
16. İlhan Çevik
17. İrfan Tümer
18. Bahattin Bursalı
19. Yavuz Kireç
20. Hüseyin Sermet
21. Yüksel Seler
22. Emin Gürol
23. Necip Alayeli
24. Çetin Gökçeadam
25. Aykut Duatepe
26. Burçin Arkan
1954-1955
1955-1956
1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960.
1960-1961.
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1978
1977-1978
1978-1979
1979-1980
27. Fahrettin Uluç
28. Şemsi Bargut
29. Medeni Soysal
30. Önder Çavuşoğlu
31. Engin Ural
32. Yaşar Alıçlı
33. Zafer Gülçur
34. Kemal Seler
35. Kadircan Baturalp
36. Tarık Çetin
37. Doğan Erden
38. Nurhan Aydınalp
39. Önder Güven
40. Volkan Pasiner
41. A. Ulvi Serdaroğlu
42. Ali Padır
43. Kenan Eratalay
44. Ömer Lalik
45. Güneş Üçer
46. Metin Acet
47. Vedat Kirişçi
48. Refii Berent
49. Y. Asım Gürel
50. Aral Ege
51. Günal Akbay
1980-1981
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1989
1989-1990
1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
Dörtlü Deney
Düşündükleriniz, Söyledikleriniz, Yaptıklarınız:
1. GERÇEĞE uygun mu?
2. İlgililerin tümü için ADİL mi?
3. İYİ NİYET ve daha iyi DOSTLUKLAR sağlayacak mı?
4. İlgililerin tümü için YARARLI mı?
The Four Way Test
Of the thing we Think, Say or Do:
1. Is it the TRUTH ?
2. Is it FAIR to all concerned ?
3. Will it build GOODWILL and BETTER FRIENDSHIP ?
4. Will it be BENEFICIAL to all concerned ?
8
ADRES / ADDRESS
Türkan Sokak 2/6 06700 GOP Ankara, Türkiye
Tel: (+90.312) 447 44 27 Fax: (+90.312) 447 44 28
ankararotary@ankararotary.org
www.ankararotary.org
9
Download

CP2004-05 - Ankara Rotary Kulübü