Kütle
1)
I. Havanın sıvılaştırılması
II. Fabrika bacasından çıkan SO3
gazının H2O ile birleşmesi
III. Na metalinin suda çözünmesi
Yukardaki olaylardan hangilerinde
kimyasal değişme gerçekleşir?
4)
2
1
Hacim
Saf X katısının kütle-hacim grafiği
verilmiştir.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Buna göre;
I. 1. bölgede sıcaklık artmaktadır.
II. 2. bölgede yoğunluk artar.
III. 2. bölgede sıcaklık sabittir.
2)
I. CO2 gazının suda çözünmesi
II. Suyun donması
III. Tuzun suda çözünmesi
Yukardaki olaylardan hangilerinde
düzensizlik azaldığında kimyasal
değişme olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
5)
C) I ve III
E) I, II ve III
Çözünürlük(Xg/100gsu)
X
Y
Sürtünmez
3)
o
tC
CO2(g)
Piston
Sıcaklık
X ve Y maddelerinin çözünürlük-sıcaklık
grafikleri verilmiştir.
HGFA
SU
SU
hHHH
Sürtünmesiz pistonlu kap bulunduğu
H2Odaha
(g)
ortamdan
alçak bir ortama aynı
sıcaklıkta götürülmektedir.
Buna göre;
I. CO2 gazının çözünürlüğü artar.
II. Suyun asitliği artar.
III. Kabın toplam basıncı azalır.
D) II ve III
B) I ve II
I. toC’de X ve Y çözeltilerinin molar
derişimleri eşittir.
II. Y çözünmesi ekzotermik olan bir
gazdır.
III. X’in çözünürlüğü sıcaklıkla doğru
orantılıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
Buna göre;
Yargılarından hangileri kesinlikle
doğrudur?
C) I ve III
E) I, II ve III
A) Yalnız III
D) II ve III
Sayfa 1 / 6
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
6)
7)
8)
I. Her saf madde homojendir.
II. Her çözelti homojendir.
III. Aynı cins moleküllerden oluşan
maddeler bileşiktir.
yargılarından hangileri kesinlikle
doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
X
tuzunun
25oC
çözünürlüğü
10gx/100gsu, 40oC çözünürlüğü ise
20gx/100gsu dur.
Buna göre;
I. X’in çözünürlüğü endotermiktir.
II. 40oC hazırlanan 30 gramlık
doygun
çözelti
25oC
soğutulduğunda 2,5 gram tuz
çöker.
III. 25oC’de 50 gram su içinde 7,5
gram X tuzu eklendiğinde çözelti
aşırı doymuş olur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
I-Süt
II-Demir
III-Tuz
IV-Kalay
V-22 ayar altın
Yukardaki maddelerden kaç tanesi
saftır?
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
9)
X=
Z=
1
Y=
2 8
T=
2
2 8 2
X, Y, Z ve T atomlarının elektron
dağılımları verilmiştir.
Buna göre;
I. Y ve Z aynı gruptadır.
II. X ve T iyonik bağlı bileşik
oluşturur.
III. Y ve T’nin değerlik elektron
sayısıları eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
10)
1. durum
X+1
Y-1
Z
2. durum
X
Y-2
Z+2
X, Y ve Z tanecikleri elektron alışverişi
sonucunda 1. durumdan 2. duruma
geçmektedir.
Buna göre;
I. Y’nin çekirdek çapı artmıştır.
II. Z’nin kimyasal özelliği değişmiştir.
III. X atomunun elektron başına
düşen çekim kuvveti azalır.
yargılarından hangisi doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
11) Fe(OH)2 bileşiğiyle ilgili;
I. Demir
di
hidroksit
olarak
adlandırılır.
II. İyonik ve kovalent bağ içerir.
III. Suda çözündüğünde Fe+1 ve OHiyonlarını suya verir.
yargılarından hangileri doğrudur.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
Sayfa 2 / 6
12)
X
Y
D
3A
7A
B
8A
Z
T
C A
Yukarıdaki periyodik cetvelle ilgili;
I. DB bileşiğinin iyonik karakteri YB
bileşiğinden fazladır.
II. A atomu 3e- verdiği zaman
soygaza benzer
III. C ve X atomu iyonik bağlı bileşik
oluşturur.
IV. Z ve T’nin değerlik elektron sayısı
eşittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D)II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
16) Atmosferde CO2 gazının birikmesiyle
zararlı
ışınların
yeryüzünden
uzaklaşması zorlaşır ve buna sera etkisi
denir.
Sera etkisiyle ilgili;
I. Ağaçlandırma bu etkiyi azaltır.
II. Buzulların erimesine sebep olur.
III. Fosil yakıtlarının kullanılması sera
etkisini güçlendirir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
17) Aşağıdaki tepkime türlerinden hangisi
yanlıştır?
13) Aşağıdaki maddelerden hangisinin
sıvısı elektrik akımını iletir?
A) HCl
B) NH3
C) HNO3
D) NaCl
E) C2H5OH
A)
NaCl(suda) + Pb(NO3)2(suda)
B)
PCl5
C)
HCl + NaOH
PCl3 + Cl2
D)
15) Sabunla ilgili;
I. Hidrofob olan kısmı apolar olan
kire tutunur.
II. İnsan cildine zarar verir.
III. Çevre kirliğine yol açmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
E)
1
H2 + /2O2
NaCl + H2O
F
H 2O
REDOKS
F
C
C
F
F n
POLİMERLEŞME
SENTEZ
18) CH3-CH=CH-CH2-CH=CH2
bileşiğiyle ilgili;
I. Genel formülü CnH2n dir.
II. Monomerdir.
III. Hidrokarbondur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Sayfa 3 / 6
ÇÖKME
ANALİZ
n[CF2=CF2]
14) Seramikle ilgili;
I. Sırlandıklarında su geçirgenliğini
kaybeder.
II. Cam seramik türüdür.
III. Kilin suda çözünmesinden oluşur.
yargılarından hangileri doğrudur.
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
PbCl(k) + NaNO3(suda)
19)
21) C3H7OH + O2
CO2 + H2O
tepkimesi en küçük tam sayılarla
denkleştirildiğinde H2O’nun katsayısı
kaç olur?
A) 2
B) 3,5
C) 4
D) 7
E) 8
Kap içine X, Y ve Z gazları gönderildiğinde X 1. kapta tepkime verirken Y 2.
kapta tepkime vermektedir.
Buna göre;
I. X gazi NH3 olabilir.
II. Y gazı CO2 olabilir.
III. Z gazı NO2 olabilir.
IV. Z gazı CO olabilir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
22)
bileşiğiyle ilgili;
I. Monomer özellik gösterir.
II. Glisin olarak adlandırılır.
III. Aminoasittir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
23) Eşit kütlede C ve H kullanılarak CH4
bileşiği oluşturulduğunda hidrojen 2
gram artmaktadır. Buna göre kaç gram
CH4 oluşmuştur? (C=12 H=1)
A) 4
B) 8
C) 10 D) 12
E) 16
20)
24)
Karışım
I.
Kum + Talaş
II. Tuzlu topraktan
tuz eldesi
III.
Ham petrol
X, Y ve Z atomlarının proton-nötron
sayıları grafikte verilmiştir.
Buna göre;
I. X ve Y benzer kimyasal özellik
gösterir.
II. X ve Z atomu izobardır.
III. Y ve Z atomu izotondur.
IV. Z atomu 1e- aldığında X atomuna
dönüşür
yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
Ayırma
Yöntemi
Flotasyon
Ekstraksiyon
Ayrımsal
damıtma
Yukarıdaki karışımlar için verilen
yöntemlerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
25)
Sayfa 4 / 6
I- NaCl
II- K2SO4 III- Na2Cr2O7
Verilen maddelerden hangileri hem
iyonik hem de kovalent bağ içerir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I ve III
E) I, II ve III
26)
Erime
Kaynama
noktası
noktası
X
0
100
Y
30
150
Z
-40
-3
X, Y ve Z maddelerinin erime ve
kaynama noktaları verilmiştir. Buna
göre;
I. Oda koşullarında Z için genleşme
ayırt edicidir.
II. Normal koşullarda Y için esneklik
ayırt edicidir.
III. 160oC de X, Y ve Z maddeleri
homojen karışım oluşturur.
yargılarında hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
27) X2 + 3Y2
2XY3 tepkimesinde alınan
ve oluşan miktarlar aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
X2
Y2
XY3
mol
mol
mol
I. durum
2
3
2
II. durum
2
8
4
III. durum
1,5
4,5
3
Buna göre tepkime sonucunda artan
maddelerin mol sayılarının büyükten
küçüğe sıralanması aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I>II>III
B) II>I>III
C) III>I>II
D) I>III>II
E) II> III>I
29) C6H12O6 molekülüyle ilgili;
I. Suda moleküler çözünür.
II. Alkol özelliği gösterir.
III. Sulu çözeltisi elektrik akımını
iletir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
30) Eşit kütlede Mg ve O2 kullanılarak MgO
bileşiği oluştuğunda oksijenden 2 gram
artmaktadır.
Buna
göre
kaç
gram
MgO
oluşmuştur?(Mg=24 O=16)
A) 4
B) 8
C) 10
D) 20
E) 30
31) Aşağıdaki maddelerden hangisi saftır?
A) Süt
B) Hava
C) Tunç
D) Naftalin
E) tuzlu Su
32) Deniz seviyesinde kaynamakta olan X
sıvısının sıcaklığı sabittir.
Buna göre X sıvısı;
I. Tuzlu Su
II. Etanol
III. Saf Su
verilen maddelerden hangileri olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
33)
28)
I. Cu + HCl
II. CuO + HCl
III. Mg + HCl
IV. Cu + H2SO4
V. HCl + NaOH
Yukarıdaki tepkimelerin kaç tanesinde
H2O oluşur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Sayfa 5 / 6
X+3 iyonun elektron dağılımı
dır.
288
Buna göre X atomuyla ilgili;
I. 3. periyod 8A grubundadır.
II. 3 elektron vererek soygaza
dönüşmüştür.
III. 1e- verdiğinde elektron dağılımı
şeklindedir.
2891
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
Arkadaşlar
internetteki
“Kimya
Dersini Başarmanın Yolları” adlı rehberlik
yazımı okumanızı önemle rica ediyorum.
CEVAP ANAHTARI
Sayfa 6 / 6
Download

1) I. Havanın sıvılaştırılması II. Fabrika bacasından çıkan SO gazının