Türk Ceza Adalet Sİstemİnİn
EtkİnlİğİnİN GELİŞTİRİLMESİ
Ortak Projesİ
ULUSLARARASI KONFERANS
TÜRK CEZA ADALET
SİSTEMİNE İLİŞKİN DURUM
DEĞERLENDİRMESİ
Program
25-26 Kasım 2014
Yer: The Marmara TAKSİM Otel
İstanbul
KONFERANSIN KONUSU
Türk Ceza Adalet Sistemine İlişkin Durum Değerlendirmesi
YER/TARİH
The Marmara Taksim Oteli, İstanbul, Türkiye
25-26 Kasım 2014
DÜZENLEYENLER
Konferans, bir Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı olan Türk Ceza Adalet Sisteminin
Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet
Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.
KONFERANSIN AMACI
Konferans ile, Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi Projesi çıktılarının yerel
düzeyde sahipliğinin ve sürdürülebilirliğinin artması ile Projenin genel hedefleri çerçevesinde
ulusal ve uluslararası en iyi uygulamaların tartışılmasına olanak sağlayacak platform oluşturması
beklenmektedir.
HEDEFLER
»» Bağımsız uzman tarafından hazırlanan ‘Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme
Raporu ve Elli Tavsiye’ dökümanında yer alan tavsiyelerin mevcut durumdaki uygulamalarını
geniş katılımcı ağı ile tartışmak ve sürdürülebilirlik sağlayıcı öneriler oluşturmak.
»» Ceza adaletinin en temel unsurlarından ‘koruma tedbirleri’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
temelinde tartışarak, bu tedbirlerin uygulanmasında standart bir yaklaşım benimsenmesine
katkıda bulunmak.
»» Adalet alanında çalışan profesyonellerin sürekli eğitimi konusunda Avrupa standartları
bakımından en iyi uygulamaların ve zorlukların tartışılması amacıyla bir platform oluşturmak ve
diğer ülkelerdeki eğtiim kurumlarıyla işbirliği ve ağlar oluşturmak.
»» Uluslararası adli yardımlaşma konusunda farklı Avrupa Birliği ülkelerindeji uygulamaları
tartışmak ve ve taslak Türk Adli Yardımlaşma Kanun Tasarısının uygulamaya alınmasına zemin
hazırlamak.
»» Ceza adalet sisteminin en önemli aktörlerinden avukatların bu sistem içindeki rollerinin
güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi standartlarını uygulama kapasitelerinin
artırılması çalışmalarını desteklemek.
KATILIMCILAR
Konferansa ulusal ve uluslararası akademisyenler, uygulayıcılar, politika belirleyiciler, kamu kurum ve
kuruluşları, özel kuruluşlar, alşan uzmanları ile sivil toplum kurumlarından temsilciler katılmaktadır.
KONFERANS DİLİ
Türkçe ve İngilizce
GENEL OTURUM
“TÜRK CEZA ADALET SİSTEMİ
REFORMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ’’
Oturum Başkanı: Sn. Aytekin Sakarya, Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü
10:15 – 12:15
GÜN 1
25.11.2014
09.30 – 10:00
Açılış Konuşmaları
Sn. Michael Ingledow, Avrupa Konseyi Ankara
Program Ofisi Başkanı
Sn. Mikhail Lobov, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları
ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, İnsan
Hakları Politika Geliştirme Dairesi Başkanı
Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyaç Değerlendirme
Raporu ve 50 Tavsiye
Sn. Marcel Lemonde, Avrupa Konseyi Danışmanı
Türk Ceza Adalet Sistemindeki Güncel
Değişimlerin ve İhtiyaç Değerlendirme
Raporunun Türkiye Adalet Akademisi açısından
Değerlendirilmesi
Sn. Mustafa Artuç, Türkiye Adalet Akademisi
Başkan Yardımcısı
Savunma Erki Bakımından Elli Tavsiyenin
Değerlendirilmesi
Sn. Aynur Tuncel Yazgan, İstanbul Barosu
Avukatı
Sn. Béla Szombati, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu Maslahatgüzarı
2014 Yılında CMK’da Yapılan Değişikliklerin Elli
Tavsiye bakımından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Feridun Yenisey, Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Sn. Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı
12:15 – 13:00
10:00 – 10:15
13:00 – 14:00
Ara
Öğle yemeği
Tartışma
ÇALIŞMA GRUBU 1
“CEZA ADALET SİSTEMİNDE
KORUMA TEDBİRLERİ”
ÇALIŞMA GRUBU 2
Oturum Başkanı: Sn. Ali Öztürkmen, Adalet
Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı
“ADALET ALANINDA ÇALIŞAN
PROFESYONELLERİN EĞİTİMİ’’
Raportör: Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Oturum Başkanı: Sn. Mustafa Artuç, Türkiye
Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı
14:00 – 15:30
Türk Ceza Adalet Sisteminde Koruma
Tedbirlerinin Genel Değerlendirmesi
Yrd. Doç. Dr. Neslihan Göktürk, Gazi Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından
Koruma Tedbirleri
Sn. Mikhail Lobov, Avrupa Konseyi, İnsan Hakları
ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, İnsan
Hakları Politika Geliştirme Dairesi Başkanı
Raportör: Sn. Bert Maan, Avrupa Konseyi
Danışmanı
14:00 – 15:30
HELP Programı özelinde Avrupa Konseyi’nin
Meslek Öncesi ve Meslek içi Hukuk Uygulayıcıları
Eğitimi
Sn. Tatiana Termacic, Avrupa Konseyi, İnsan
Hakları Ulusal Uygulama Bölüm Başkanı
Hakim-Savcı Adaylarının Meslek Öncesi
Eğitiminde Fransız Modeli
Sn. Marcel Lemonde, Avrupa Konseyi Danışmanı
15:30 – 15:45
15:30 – 15:45
Çay/Kahve Arası
Çay/Kahve Arası
15:45 – 16:30
15:45 – 16:30
Tartışma
Tartışma
ÇALIŞMA GRUBU 4
“CEZA ADALET SİSTEMİNDE
AVUKATIN ROLÜ’’
ÇALIŞMA GRUBU 3
“ADLİ İŞBİRLİĞİNDE
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR”
Oturum Başkanı: Sn. Ahmet Başaran, Adalet
Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler
Genel Müdür Yardımcısı
Raportör: Sn. Ralf Riegel, Avrupa Konseyi
Danışmanı
14:00 – 15:30
Yeni Adli İşbirliği Türleri
Sn. İlyas Pehlivan, Adalet Bakanlığı Uluslararası
Hukuk ve Dış İlişkiler Daire Başkanı
Oturum Başkanı: Sn. Sabri Çepik, Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Raportör: Sn. Paul Garlick, Avrupa Konseyi
Danışmanı
14:00 – 15:30
Ceza Adaletinde Avukatların Rolü, Birleşik Krallık
Örneği
Sn. Paul Garlick, Avrupa Konseyi Danışmanı
Elli Tavsiyenin Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
Bakımından Değerlendirilmesi
Sn. Zeynep Pelin Ataman, Avukat, İstanbul
Barosu
Adli İşbirliğinde Merkezi Makamın Yetkileri
Sn. Ralf Riegel, Avrupa Konseyi Danışmanı
Elli Tavsiyenin Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği Hakkı
Bakımından Değerlendirilmesi
Sn. Naim Karakaya, Avukat, İstanbul Barosu
15:30 – 15:45
15:30 – 15:45
Çay/Kahve Arası
Çay/Kahve Arası
15:45 – 16:30
15:45 – 16:30
Tartışma
Tartışma
ÇALIŞMA GRUBU 2
“ADALET ALANINDA
ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN EĞİTİMİ’’
GÜN 2
26.11.2014
ÇALIŞMA GRUBU 1
“CEZA ADALET SİSTEMİNDE KORUMA
TEDBİRLERİ”
Raportör: Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Dokuz Eylül
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
9:30 – 10:15
50 Tavsiyenin Yargı Reformları ve Kurumsal
Reformlar Bakımından Değerlendirilmesi
Sn. Juan Carlos Da Silva, Avrupa Konseyi
Danışmanı
Oturum Başkanı: Sn. Tatiana Termacic, Avrupa
Konseyi, İnsan Hakları Ulusal Uygulama Bölüm
Başkanı
Raportör: Sn. Bert Maan, Avrupa Konseyi
Danışmanı
9:30 – 11:00
Hakim ve Savcıların Meslek İçi Eğitimlerinde
Hollanda Sistemi
Sn. Bert Maan, Avrupa Konseyi Danışmanı
Adil Yargılanma Hakkının Korunmasında Hakim
ve Savcı Eğitiminin Rolü
Dr. İhsan Baştürk, Yargıtay Tetkik Hakimi
11:00 – 11:15
Çay / Kahve Arası
10:15 – 11:00
11:15 – 12:00
Tartışma
Tartışma
11:00 – 11:15
12:00 – 12:30
Nihai Sunumların Hazırlanması
Nihai Sunumların Hazırlanması
Öğle yemeği
Öğle yemeği
12:30 – 14:00
12:30 – 14:00
ÇALIŞMA GRUBU 4
“CEZA ADALET SİSTEMİNDE
AVUKATIN ROLÜ’’
Raportör: Sn. Paul Garlick, Avrupa Konseyi
Danışmanı
ÇALIŞMA GRUBU 3
9:30 – 11:00
“ADLİ YARDIMLAŞMADA
GÜNCEL YAKLAŞIMLAR’’
Elli Tavsiyenin Adil Yargılanma Hakkı Bakımından
Değerlendirilmesi
Sn. Aynur Tuncel Yazgan, Avukat, İstanbul
Barosu
Raportör: Sn. Ralf Riegel, Avrupa Konseyi
Danışmanı
9:30 – 10:15
Basitleştirilmiş İade
Prof. Dr. Faruk Turhan, Süleyman Demirel
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Elli Tavsiyenin Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı
Bakımından Değerlendirilmesi
Sn. Fahrettin Demirağ, Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve Askeri Yargıtay Onursal
Başkanı
10:15 – 11:00
11:00 – 11:15
Tartışma
Çay / Kahve Arası
11:00 – 11:15
11:15 – 12:00
Çay / Kahve Arası
Tartışma
11:15 – 12:30
12:00 – 12:30
Nihai Sunumların Hazırlanması
Nihai Sunumların Hazırlanması
12:30 – 14:00
12:30 – 14:00
Öğle yemeği
Öğle yemeği
GENEL OTURUM
Oturum Başkanı: Sn. Mikhail Lobov, Avrupa
Konseyi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü
Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Politika
Geliştirme Dairesi Başkanı
14:00 – 15:15
Çalışma Grubu Çıktılarının Sunumu:
Ceza Adaletinde Koruma Tedbirleri: Yargısal
Reform mu, Uygulama Reformu mu?
Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Adalet Alanında Çalışan Profesyonellerin Eğitimi:
Uygulama, uzmanlaşma ve etik bakımından
iyileştirme sağlanması için kullanılabilecek bir
yöntem
Sn. Bert Maan, Avrupa Konseyi Danışmanı
Ceza Muhakemesinde Adil Yargılanma Hakkının
Sağlanması için Avukatın Nihai Rolü
Sn. Paul Garlick, Avrupa Konseyi Danışmanı
15:15 – 15:30
Kapanış Konuşmaları
Sn. Michael Ingledow, Avrupa Konseyi Ankara
Program Ofisi Başkanı
Sn. Aytekin Sakarya, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri
Genel Müdürü
Not: Türk Ceza Adalet Sistemi İhtiyac
Degerlendirme Raporuna Türkçe ve İngilizce
olarak www.cas.adalet.gov.tr adresinden
ulaşabilirsiniz.
&
&
Download

uluslararası konferans türk ceza adalet sistemine ilişkin durum