SIRA
TAŞINIR
NO KAYIT KODU*
1
2
3
4
TALEP
S iv ris in e k la rv a m ü c a d e le s in d e k u lla n ıla c a k b a k te ri
k ö k e n li b iy o lo jik s ıv ı la r v a s it (S C )
Sivrisinek larvamücadelesindekulanılacakbakteri kökenli
biyolojikkatı larvasit (Granül)
S iv ris in e k la rv a m ü c a d e le s in d e k u lla n ıla c a k b a k te ri
k ö k e n li b iy o lo jik la r v a s it ( T a b le t/B rik e t)
S iv ris in e k la rv a m ü c a d e le s in d e k u lla n ıla c a k k itin
s e n te z in h ib itö rü
(T a b le t/B rik e t)
MİKTARI
3 0 .0 0 0
600
150
6 .0 0 0
S iv ris in e k la rv a m ü c a d e le s in d e k u lla n ıla c a k b ö c e k
5
g e liş im d ü z e n le y ic i J ü v e n il H o rm o n a n a lo ğ u s ıv ı
8 0 .0 0 0
la r v a s it (S C /E C )
S iv ris in e k la rv a m ü c a d e le s in d e k u lla n ıla c a k b ö c e k
6
g e liş im d ü z e n le y ic i k itin s e n te z in h ib itö rü s ıv ı la r v a s it
10.000
(S C )
7
8
9
10
11
12
13
S iv ris in e k
m ü c a d e le s in d e k a p a lı a la n d a k u lla n ıla c a k
k a lıc ı e tk ili s ıv ı in s e k tis it (Z C /F S )
S iv ris in e k
m ü c a d e le s in d e k a p a lı a la n d a k u lla n ıla c a k
k a lıc ı e tk ili s ıv ı in s e k tis it (C S )
S iv ris in e k
m ü c a d e le s in d e k a p a lı a la n d a k u lla n ıla c a k
k a lıc ı e tk ili s ıv ı in s e k tis it (S C )
S iv ris in e k
m ü c a d e le s in d e k a p a lı a la n d a k u lla n ıla c a k
k a lıc ı e tk ili s ıv ı in s e k tis it (S E )
S iv ris in e k
m ü c a d e le s in d e a ç ık a la n d a k u lla n ıla c a k
a n i (K n o c k -D o w n ) e tk ili b itk is e l k ö k e n li in s e k tis it
S iv ris in e k
m ü c a d e le s in d e a ç ık a la n d a k u lla n ıla c a k
a n i (K n o c k -D o w n ) e tk ili in s e k tis it (E C )
S iv ris in e k
m ü c a d e le s in d e a ç ık a la n d a k u lla n ıla c a k
a n i (K n o c k - D o w n ) e tk ili in s e k tis it (M E )
*Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi tarafındandoldurulacaktır.
FOl/SIIDB-SOH/OO
1 5 .0 0 0 .0 0 0
2 5 .0 0 0 .0 0 0
5 .0 0 0 .0 0 0
5 .0 0 0 .0 0 0
3 5 0 .0 0 0
1.000.000
8 0 .0 0 0
BİRİMİ
Hektar
(ha.)
Hektar
(ha.)
Hektar
(ha.)
Hektar
(ha.)
Hektar
(ha.)
Hektar
(ha)
M e tre k a re
( m 2)
M e tre k a re
( m 2)
M e tre k a re
(m 2)
M e tre k a re
( m 2)
Hektar
(ha.)
Hektar
(ha.)
Hektar
(ha.)
SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BÖCEK GELİŞİM
DÜZENLEYİCİ KİTİN SENTEZ İNHİBİTÖRÜ SIVI LARVASİT TEKNİK
ŞARTNAMESİ
A-Geııel Şartlar ve Teknik Özellikler
E Sağlık Bakanlığından sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formiilasyon şekli Süspansiyon Konsantre (SC) olacaktır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratııvardan gelecek fiziksel, kimyasal analiz ve/veya potens
testleri sonuçlarına göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifıkasyoıuına ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırk beş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-Laboratuvar Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tara fı nda n karş 11an aca k11r.
2. Ürün formülasyoııu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesiflkasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Aktif Madde Miktarı
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel ve Kimyasal Analiz
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı,
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (Wet sieve test),
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Akışkanlık (Vizkozite),
Süspansiyon stabilitesi (SuspensibiIity),
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesiflkasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
C-Anıbahıj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
Larvasitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde / Uygulama dozu = uygulama yapılan alan ha (1 litre)
Litre fiyatı / uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
f
Ç
2
SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BÖCEK GELİŞİM
DÜZENLEYİCİ JUVENİL HORMON ANALOGU SIVI LARVASİT TEKNİK
ŞARTNAMESİ
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formülasyon şekli Süspansiyon Konsantre (SC) veya Emülsiyon Konsantre (EC)
olacaktır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel, kimyasal analiz ve/veya potens
testleri sonuçlarına göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifikasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırk beş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-Laboratuvar Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratu varca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifıkasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Aktif Madde Miktarı
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel ve Kimyasal Analiz
SC Formülasyon için
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı/Asidite/Alkalite
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (Wet sieve test)/Partikül büyüklüğü
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Akışkanlık (Vizkozite),
Süspansiyon yeteneği (Suspensibility)
EC Formülasyon için
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı/Asidite/Alkalite
Emülsiyon stabi 1itesi,
1
4.
P* ’
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyon özelliklerinin laboraluvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) hafilerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
Larvasitiıı maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde / Uygulama dozu = uygulama yapılan alan ha (1 litre)
Litre fiyatı / uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİNDE KULLAiNILACAK KITIN SENTEZ
İNHİBİ İ ÖRÜTEKNİK ŞARTNAMESİ (TABLET/BRİKET)
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formülasyon şekli Tablet veya Briket olmalıdır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel, kimyasal analiz ve/veya potens
testleri sonuçlarına göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifikasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırkbeş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-La bora tuvar Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifikasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kinıyasal Analiz
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel Analiz
Görünüm,
Renk,
pH aralığı,
Tablet / Briket bütünlüğü,
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifıkasyonözelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 kg, kolay taşınabilir olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikle, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
K
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğeı* Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
Larvasitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 kilogramdaki aktif madde / Uygulama dozu = uygulama yapılan alan ha (1 kg)
Kilogram fiyatı / uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE AÇIK ALANDA KULLANILACAK ANİ (KNOCKDOVVN) ETKİLİ BİTKİSEL KÖKENLİ İNSEKI İSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Gcııel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Aktif ve taşıyıcı maddesi bitkisel kökenli olmalıdır.
4. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına
göre yapılacaktır.
5. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifıkasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırk beş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-Laboratuvar Analizleri
E Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifikasyon aralıkları olmalı ve laboratuvar analizleri
yapılmalıdır.
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litre/kg, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
İnsektisitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
^
,
il
(
fi
1 litre veya kilogramdaki aktif madde/ Uygulama dozu gr.ai. = 1 litre veya kilogram ile
uygulama yapılan alan ha
1 litre veya kilogram fiyatı/1 litre veya kilogram ile uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE AÇIK ALANDA KULLANILACAK ANI (KNOCKDOVVN) ETKİLİ İNSEKTİSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Geııel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandınİmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formülasyon şekli Emülsiyon Konsantre (EC) olmalıdır. Ürün üç aktif madde
içermelidir (Öldürücü, düşürücü, sinerjisi).
4. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına
göre yapılacaktır.
5. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifıkasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırk beş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-La bora tu var Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesitlkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formiilasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifikasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kimyasal Analiz
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel Analiz
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı/asidite/alkalite,
Emülsiyon Stabilitesi
Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Alev alma noktası
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
r\
1
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
İıısektisitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde/ Uygulama dozu gr.ai. = 1 litre ile uygulama yapılan alan ha
1 litre fiyatı/1 litre ile uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE ACIK ALANDA KULLANILACAK ANİ (KNOCKDOYVlN) ETKİLİ İNSEKTİSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Ceııel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formiilasyon şekli Mikro Emülsiyon (ME) olmalıdır.
4. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına
göre yapılacaktır.
5. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifıkasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırk beş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-Laboratuvar Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifikasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün forıuülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifikasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kimyasal Analiz
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel Analiz
Görünüm,
Renk,
pfl aralığı/asidite/alkalite,
Emülsiyon Stabilitesi,
Köpüklenme Testi (Persistent foam),
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
r\
1
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Anal 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
Insektisitiıı maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde/ Uygulama dozu gr.ai. = I litre ile uygulama yapılan alan ha
1 litre fiyatı/1 litre ile uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BAKTERİ KÖKENLİ
BİYOLOJİK LARVASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ (TABLET/BRİKET)
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formiilasyon şekli Tablet veya Briket olmalıdır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel, kimyasal analiz ve/veya potens
testleri sonuçlarına göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifikasyonuııa ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırkbeş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-Laboratuvar Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifikasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifıkasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kimyasal Analiz
Potens veya aktif madde miktarı
b-Fiziksel Analiz
Görünüm,
Renk,
pH aralığı,
Tablet / Briket bütünlüğü,
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyonözelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 kg, kolay taşınabilir olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
/I
>
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
Larvasitiıı maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 kilogramdaki aktif madde / Uygulama dozu = uygulama yapılan alan ha (1 kg)
Kilogram fiyatı / uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
>9
SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BAKTERİ KÖKENLİ
BİYOLOJİK KATİ LARVASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ (GRANÜL)
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formülasyon şekli Granıil olmalıdır. Ürün içeriği iki bakterili aktif içermelidir.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel, kimyasal analiz ve/veya potens
testleri sonuçlarına göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifıkasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırkbeş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-La bora tuvar Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifikasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formiilasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifikasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Aktif Madde miktarı
Potens veya aktif madde miktarı
b-Fiziksel ve Kimyasal Analiz
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı,
Partikıil çap büyüklüğü (Nominal size range ),
Yoğunluk (Pour and tap density),
Toz miktarı (Dustiness),
Aşınmaya dayanıklılık testi (Attrition resistance).
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
1
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 kg’lık, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Salın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
Larvasitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 kilogramdaki aktif madde / Uygulama dozu = uygulama yapılan alan ha (1 kg )
Kilogram fiyatı / uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
SİVRİSİNEK LARVA MÜCADELESİNDE KULLANILACAK BAKTERİ KÖKENLİ
BİYOLOJİK SIVI LARVASİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek larva mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmış olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formtilasyon şekli Süspansiyon Konsantre (SC) olacaktır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel, kimyasal analiz ve/veya potens
testleri sonuçlarına göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifikasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırk beş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-La bora tu var Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifıkasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Aktif Madde Miktarı
Potens veya aktif madde miktarı
b-Fiziksel ve Kimyasal Analiz
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı,
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (Wet sieve test),
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Akışkanlık (Vizkozite),
Süspansiyon stabilitesi (Suspensibi 1ity),
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifıkasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
ı
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde hektar maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları hektar
maliyetini belirleyecektir.
Larvasitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde / Uygulama dozu = uygulama yapılan alan ha (1 litre)
Litre fiyatı / uygulama yapılan alan ha = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
.//
2
SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE KAPALI ALANDA KULLANILACAK KALICI
ETKİLİ SIVI İNSEKTİSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formiilasyon şekli ZC veya FS olmalıdır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına
göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifikasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırkbeş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-Laboratuvar Analizleri
E Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifıkasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
Iaboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifıkasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kinıyasal Analiz
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel Analiz
FS formiilasyon için
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aral ığı/Asidite/Alkal ite
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (Wet sieve test) ve/veya partikü 1büyüklüğü (Partide size distribution),
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Süspansiyon yeteneği (Suspensibility).
ZC formiilasyon için
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığıAsidite/Alkalite
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (Wet sieve test) ve/veya partikül büyüklüğü (Partide size distribution),
n
ı\
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Konsantre Süspansiyonların Çözeltide Spontane Dispersiyonu (Spontaneity
Dispersion)
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak ve
dökülmeyecek şekilde en fazla 20 litre, kolay taşınabilir orijinal ambalajında
olmalıdır.
2. Ambalaj; yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun bulunmayan ürün
uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde metrekare maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları metrekare
maliyetini belirleyecektir.
İnsektisitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde/ Uygulama dozu gr.ai. = 1 litre ile uygulama yapılan alan m2
1 litre fiyatı/1 litre ile uygulama yapılan alan m2 = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE KAPALI ALANDA KULLANILACAK KALICI
ETKİLİ SIVI İNSEKTİSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Genel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formülasyon şekli Kapsül Süspansiyon (CS) olmalıdır. Ürün üç aktif madde
içermelidir.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına
göre yapılacaktır.
6. Muayene ve iaboratuvar sonuçlarına göre spesifikasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırkbeş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-La bo ra tu var Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifikasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
Iaboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafından karşılanacaktır.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifıkasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kimyasal Analiz
Aktif madde miktarı
b-Eiziksel Analiz
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı,
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (Wet sieve test),
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Partiklil Büyüklüğü (Partide size distribution),
Akışkanlık (Vizkozite),
Süspansiyon slabiIitesi (Suspensibility).
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifıkasyon özelliklerinin İaboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
ı
f r"
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (1 8) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde metrekare maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları metrekare
maliyetini belirleyecektir.
Iıısek tisi tin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde/ Uygulama dozu gr.ai. = 1 litre ile uygulama yapılan alan m2
1 litre fiyatı/1 litre ile uygulama yapılan alan m2 = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE KAPALI ALANDA KULLANILACAK KALICI
ETKİLİ SIVI İNSEKTİSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Geııel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmış olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formülasyon şekli Süspansiyon Konsantre (SC) olmalıdır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratuvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına
göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifikasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırkbeş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-La bora tu var Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifikasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tara fi ndan karş 11anacak11r.
2. Ürün formıılasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifikasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kimyasal Analiz
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel Analiz
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı,
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (VVet sieve test),
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Partikıil Büyüklüğü (Partide size distribution),
Akışkanlık (Vizkozite),
Süspansiyon stabilitesi (Suspensibility).
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçlan ile uygunluğuna bakılacaktır.
1
*11
r
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en fazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde metrekare maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları metrekare
maliyetini belirleyecektir.
İnsektisitin maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde/ Uygulama dozu gr.ai. = 1 litre ile uygulama yapılan alan m2
1 litre fiyatı/1 litre ile uygulama yapılan alan m2 = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
i
t
SİVRİSİNEK MÜCADELESİNDE KA1JAU ALANDA KULLANILACAK KALICI
ETKİLİ SIVI İNSEKTİSİT TEKNİK ŞARTNAMESİ
A-Geııel Şartlar ve Teknik Özellikler
1. Sağlık Bakanlığından sivrisinek ergin mücadelesinde kullanılmak üzere
ruhsatlandın İmiş olmalıdır.
2. İhale başvuru dosyasında Sağlık Bakanlığınca ihale yılında onaylanmış Türkçe etiket
örneği bulunmalıdır.
3. Formülasyon şekli Süspansiyon Emülsiyon (SE) olmalıdır.
4. Uygulama aralığı en az 20 gün olacaktır.
5. Ürünün kesin kabulü laboratııvardan gelecek fiziksel ve kimyasal analiz sonuçlarına
göre yapılacaktır.
6. Muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre spesifıkasyonuna ve şartnameye uygun
olmayan ürünün seri ve/veya serilerin tamamı iade edilecektir. İade edilen ürünlerin
yerine yüklenici firma; ücretsiz olarak aynı miktarda farklı seride ve şartnameye
uygun ürünleri kırkbeş (45) gün içinde idareye teslim edecektir.
B-La bora tuvar Analizleri
1. Teslim edilen ürünün her serisinden numune alınacaktır. Bu numunelerin fiziksel ve
kimyasal özellikleri ürünün Sağlık Bakanlığına ruhsat aşamasında sunulan
spesifikasyonlarla aynı olmalıdır. Bunun teyidi Bakanlığımızın uygun göreceği
laboratuvarca analiz yaptırılarak sağlanacak, gerekli masraflar yüklenici firma
tarafı ndan karş11an acak 11r.
2. Ürün formülasyonu için belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikler ruhsata esas ürün
dosyası içerisinde yer alan spesifikasyon aralıkları olmalı ve/veya aşağıdaki bilgileri
içermelidir.
a-Kimyasal Analiz
Aktif madde miktarı
b-Fiziksel Analiz
Görünüm,
Renk,
Yoğunluk,
pH aralığı,
Süspansiyon Akışkanlığı (Pourability),
Elek Testi (Wet sieve test),
Kalıcı Köpüklenme Testi (Persistent foam),
Partikü 1Büyüklüğü (Partide size distribution),
Akışkanlık (Vizkozile),
Süspansiyon stabilitesi (Suspensibi 1ity).
3. Ürüne ait etiket örneğinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen zararlılara uygun
olarak verilen uygulama dozlarının biyolojik açıdan onaylı etiket örneği ile
uygunluğunun kontrolü yapılacaktır.
4. Nitelik belirleyen ölçüm ve analizlerin yapılması ve tekrarlanabilmesi için her türlü
bilgi ve analiz yöntemi ile standart aktif maddeler gerek görüldüğünde yüklenici firma
tarafından temin edilecektir.
5. Ürün spesifikasyon özelliklerinin laboratuvar sonuçları ile uygunluğuna bakılacaktır.
1
),
*
C-Ambalaj ve Etiketleme
1. Ürün; orijinal ambalajında açılmamış ve en lazla 20 litrelik, kolay taşınabilir
olmalıdır.
2. Ürün ambalajı hava geçirmez özellikte, dış etkilere karşı dayanıklı, akmayacak,
dökülmeyecek şekilde yırtık, patlak ve bozulmuş olmamalıdır. Ambalajı uygun
bulunmayan ürün uygun olanla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
3. Ambalaj üzerinde ruhsata esas Türkçe etiket örneğine ait bilgiler yer alacaktır.
4. “SAĞLIK BAKANLIĞINA AİTTİR SATILAMAZ” ibaresi koyu ve büyük punto (en
az Arial 28 punto) harflerle yazılacaktır.
D-Diğer Şartlar
1. Ürünün miadı teslim tarihi itibariyle en az on sekiz (18) ay olmalıdır.
2. Satın alma işleminde metrekare maliyeti esas alınacaktır. Uygulama dozları metrekare
maliyetini belirleyecektir.
Insektisitiıı maliyeti
Hesaplamalar aşağıdaki formüllerle yapılacaktır.
1 litredeki aktif madde/ Uygulama dozu gr.ai. = 1 litre ile uygulama yapılan alan m2
1 litre fiyatı/1 litre ile uygulama yapılan alan m2 = Maliyet
İş bu şartname 2 sayfadan ibarettir. 22.09.2014
2
Download

Hektar (ha.) Sivrisinek larvamücadelesindekullanılacakbakteri