CEREAN İLK 2 AY BEDAVA
Tarife Paketi Kullanım Şartları
CEREAN ile imzaladığım .../.../.... tarihli Elektrik Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında, işbu 26 ay
süreli (“Tarife Dönemi”) CEREAN İLK 2 AY BEDAVA Tarife Paketi Kullanım Şartları’nı (“Tarife Paketi”)
seçtiğimi ve tedarik başlangıç tarihimden itibaren ilk 2 (iki) ay (“Birinci Tarife Dönemi”) boyunca tükettiğim
elektrik enerjisinin, asgari birim fiyat 207.50 (ikiyüzyediliraellikuruş) TL/MWh olmak kaydı ile faturalama
tarihinde tabi olduğum abone grubuna ait Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (“TEDAŞ”) tarifesinde açıklanmış olan
ve diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için uygulanan MWh cinsi güncel perakende satış birim fiyatı
üzerinden hesaplanarak ve aşağıda belirtilen kalemler dahil edilerek bulunan fatura bedelimin aylık 500
(beşyüz) TL’ye kadarlık kısmının tarafıma aylık 1 TL olarak faturalandırılacağını, ancak fatura bedelimin işbu
belirtilen sınırı aşması halinde ise tarafıma aylık 500-TL’lik indirim uygulanarak geriye kalan tutarın tarafıma
faturalandırılacağını; işbu ilk iki aydan sonraki 24 ay boyunca (“İkinci Tarife Dönemi”) yapacağım elektrik
tüketimimin ise asgari birim fiyat 207.50 (ikiyüzyediliraellikuruş) TL/MWh olmak kaydı ile, İkinci Tarife
Döneminin başlangıç günü itibari ile geçerli olan ve tabi olduğum abone grubuna ait TEDAŞ tarifesinde
açıklanmış olan ve diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için uygulanan MWh cinsi perakende satış birim
fiyatı üzerinden 24 ay sabit kalacak şekilde ücretlendirileceğini; ayrıca aylık elektrik tüketim bedelime
ilaveten her ay faturalarımda da belirtilecek olan, CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet bedelini TEDAŞ
tarifesinde düzenlenen Perakende Satış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere tüm diğer tarife
bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma, TRT Payı, Enerji Fonu,
BTV, KDV) toplamını ve elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili Mevzuatta belirtilen veya ileride
uygulanacak diğer tüm vergi, resim, fon, harç, bedel, kullanım ücretleri vs. de ödeyeceğimi; faturamda
belirtilen son ödeme tarihinden sonra yapılan ödemeler için günlük bazda ve faturalarda belirtilen oranda
gecikme faizi ödeyeceğimi; herhangi bir faturamı tam ve zamanında ödememem halinde CEREAN’ın,
Sözleşme’den doğan fesih, elektrik kesme ve diğer hakları saklı kalmak kaydıyla beni işbu Tarife Paketinden
çıkartarak, Birinci Tarife Dönemi boyunca tüketmiş olduğum ancak bedelini ödememiş olduğum elektriğin
yukarıda belirtilen bedelini bana fatura etmeye ve beni CEREAN STANDART Tarifeye alma hak ve yetkisini
haiz olduğunu; Tarife Dönemi bitmeden evvel, Tarife Paketi’ni değiştirmek istemem durumunda veya
Sözleşme’yi fesih etmem durumunda veya Sözleşme ve işbu Tarife Paketi Kullanım Şartları’na uymamam
nedeniyle veya haklı herhangi bir nedenle Sözleşme’nin CEREAN tarafından fesih edilmesi durumunda veya
ilgili mevzuat uyarınca serbest tüketici kapsamından çıkmam, herhangi bir faturamı ödememiş olmam
nedeniyle CEREAN’ın işbu Tarife Paketimi iptal etmesi veya abone grubumun değişmesi dahil CEREAN’dan
kaynaklanmayan herhangi bir nedenle Tarife Dönemi bitmeden işbu Tarife Paketi’nden çıkmam durumunda:
(i) Birinci Tarife Dönemi boyunca tüketmiş ancak bedelini ödememiş olduğum elektriğin yukarıda belirtilen
bedelini iade etmekle yükümlü olduğumu ve (ii) İlgili Mevzuatın öngördüğü sürenin sonunda CEREAN’ın
müşteri
portföyünden çıkabileceğimi ve çıkış tarihime kadar işbu Tarife Paketi üzerinden
faturalandırılacağımı; İşbu Tarife Paketi Kullanım Şartları’nın Sözleşme şartlarına tabi olduğunu ve
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz nitelikte bir parçası olduğunu, çelişen hususlarda Kullanım Şartları’nın geçerli
olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Abone Adı:
Tarih:
İmza:
Tarife Dönemi
Tarife Kodu
01.09.2014 - 31.10.2016
LK2-09141016V4
01.10.2014 - 30.11.2016
LK2-10141116V4
Download

sözleşme iki ay bedava evrak 2.