BU İZAHNAME TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU
İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ
SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE
HAZIRLANAN, ALT FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA
BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE ÜCRETSİZ
OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.
BU İZAHNAME YENİ BİR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLİ OLUP, İZAHNAME
KAPSAMINDAKİ BİLGİLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ’NDE İLANINI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ
HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ
TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF
SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI PORTFÖY YÖNETİMİ
HİSSE SENEDİ ÖZEL ALT FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(BİRİNCİ ALT FON) KATILMA PAYLARININ SATIŞINA İLİŞKİN
İZAHNAMEDİR.
Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci
maddelerine dayanılarak, 25/04/2013 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 431112
sicil numarası altında kaydedilerek 02/05/2013 tarih ve 8311 sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan edilen şemsiye fon içtüzüğü ve bu izahname hükümlerine göre yönetilmek üzere,
halktan katılma payları karşılığında toplanacak paralarla, katılma payı sahipleri hesabına, riskin
dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçlarından altın, varant, ters
repo, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ve Kurulca uygun görülen diğer finansal varlıklardan
oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/04/2013 tarih ve 12233903320-368-3923 sayılı izni ile Türkiye İş Bankası A.Ş. İş Portföy A Tipi Şemsiye Fonu’na (Şemsiye
Fon) bağlı Hisse Senedi Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Birinci Alt Fon) kurulmuştur.
Fonun unvanı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.09.2014 tarih ve 857 sayılı izni ile “Türkiye
İş Bankası A.Ş. İş Portföy A Tipi Şemsiye Fonuna Bağlı Portföy Yönetimi Hisse Senedi Özel
Alt Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (Birinci Alt Fon)” olarak değiştirilmiştir.
Bu Alt Fonun katılma paylarının bu izahnamenin XI. KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN
HAKLARI başlığı altında 7. maddesinde belirtilen yatırımcılara satışı talebi Sermaye Piyasası
Kurulu’nun, 01/08/2013 tarih ve 12233903/305.01.01/798 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.
Bu Alt Fon ile şemsiye fon içtüzüğü kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde
bulunan paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez.
Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden
ayrıdır.
I- ŞEMSİYE FON VE ALT FON HAKKINDA BİLGİLER:
1. Şemsiye Fonun Tipi
: A Tipi
(Fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık
ağırlıklı ortalama bazda en az %25’ini, devamlı olarak mevzuata göre
özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A
tipidir. Fon portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az
%75'i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak
üzere, BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşan “Hisse Senedi
1
2. Alt Fonun Türü
:
3. Şemsiye Fon Tutarı
:
4. Şemsiye Fonun Pay :
Sayısı
5. Şemsiye Fonun Süresi :
6. Alt Fonun Süresi
:
7. Alt
Fon
Portföy :
Yöneticisinin Unvanı
Yoğun Fon”dur.)
HİSSE SENEDİ-ÖZEL FON
Alt fonun türü, portföyünün en az %51 (yüzdeellibir)’ini devamlı
olarak özelleştirme kapsamına alınanlar dahil olmak üzere Türkiye’de
kurulan ortaklıkların hisse senetlerine yatırılacak olan Hisse Senedi
Fonu’dur. Alt fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası
araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay ve riski az olan tercih
edilir. Ayrıca katılma payları önceden belirlenmiş kişi veya
kuruluşlara tahsis edilmiş fondur.
2.000.000.000-TL
200.000.000.000 Adet (Bu alt fon ve şemsiye fon içtüzüğü
kapsamında ihraç edilen diğer alt fonların tedavülde bulunan
paylarının toplamı şemsiye fonun toplam pay sayısını geçemez.)
Süresizdir.
Süresizdir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
II- ALT FONUN PORTFÖY STRATEJİSİ:
Alt fon portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine, şemsiye fon
içtüzüğüne ve alt fon izahnamesine uygun olarak seçilir ve alt fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5.
maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VII, No:10 sayılı Tebliği’nin 41. maddesine uygun olarak
yönetilir.
Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay
ve riski az olanlar tercih edilir. Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle, fon portföyü, aylık ortalama
bazda en az % 75 oranında, menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere BİST’te
işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır.
III- TEMEL YATIRIM RİSKLERİ:
Fonun karşılaşabileceği temel riskler aşağıda belirtilmiştir:
1) Piyasa Riski: Faiz oranları, emtia fiyatları, hisse senedi fiyatları, döviz kurlarındaki veya diğer
finansal varlıkların fiyatlarındaki dalgalanmalar dâhil olmak üzere piyasa fiyatlarındaki
beklenmedik hareketler nedeniyle fonun değer kaybetme ihtimalidir. Söz konusu risklerin
detaylarına aşağıda yer verilmektedir:
a- Faiz Oranı Riski: Fonun portföyünde bulunan kamu borçlanma senetlerinin ya da ters repoların
değerinde piyasalarda yaşanabilecek faiz oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.
b- Kur Riski: Fon portföyünün döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle maruz
kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
c- Hisse Senedi Fiyat Riski: Fon portföyünde bulunan hisse senetlerinin fiyatlarında meydana
gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.
d- Emtia Riski: Fon portföyünde bulunan emtiaya dayalı varlık fiyatlarında meydana gelebilecek
değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.
2
2) Karşı Taraf Kredi Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine
getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar
sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.
3) Operasyonel Risk: Yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici
olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığını ifade etmektedir.
IV- ALT FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI:
Kurucu: Bu alt fonun bağlı olduğu Şemsiye Fon kurucusu olarak Türkiye İş Bankası A.Ş. riskin
dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, alt fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde
yönetim ve temsilinden sorumludur.
Yönetici: Alt Fon portföyü İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim
sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler, şemsiye fon içtüzüğü ve bu
izahname hükümlerine uygun olarak yönetilir.
Saklama Kuruluşu: Kurucunun fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam
etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Clearstream
Banking Luxembourg nezdinde muhafaza edilecektir.
V- ALT FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER:
Alt fon’da görev alan kişilere ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir:
Adı
Soyadı
Özgür
Temel
Görev
Fon
Kurulu
Başkanı
Kenan
Ayvacı
Fon
Kurulu
Üyesi
Tevfik
Eraslan
Fon
Kurulu
Üyesi
Elif
Cengiz
Fon
Kurulu
Üyesi
Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)
2013+ T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl.
Seksiyon Müdürü
2008 + T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları
Bölümü Birim Müdürü
2005-2008 T. İş Bankası A.Ş. Ege Kurumsal
Şube Müdür Yrd.
Tecrübesi Atanmasına İlişkin
Yönetim
(Yıl)
Kurulu Kararı Sayısı ve
Tarihi
20
2010+ T.İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl. Birim
Müdürü
2007-2010 T.İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl.
15
Müdür Yrd.
2004-2007 T.İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başk.
Müfettiş
2008+ İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.
2003-2008 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür
18
2001-2003 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür Yrd.
1998-2001 Kentbank A.Ş. Müdür
1995-1998 TEB Dealer
2011+ İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd.
2003 – 2011 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür
2001-2003 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Müdür
Yardımcısı
20
1997-2001 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bölüm
Yönetmeni
1994-1997 T. İş Bankası A.Ş. Yatırım Uzman Yrd.
1993-1994 T. İş Bankası A.Ş. Kredi Uzman Yrd.
3
39626 – 14.01.2014
38814 – 15.01.2013
38814 – 15.01.2013
38814 – 15.01.2013
Hamide
Esma
Uygun
Çelikten
Fon
Denetçisi
Aydın
Fon
Çelikdelen Müdürü
Fon
Hizmet
Birimi
Yetkilisi
Hande
Özcan
2010+ T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl. Birim
Müdürü
2006-2010 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl.
Müdür Yrd.
2002-2006 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl.
Uzman
2014+ T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl. Müdür
Yrd.
2007-2014 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl. II.
Müdür
2006-2007 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl.
Servis Yetkilisi
2012+ T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları
Bölümü Uzman
2007-2012 T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları
Bölümü Uzman Yrd.
2010+ T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piy. Böl. Uzman
Yardımcısı
Ayçin
Mazgit
Fon
Uzmanı
Senem
Fulya
Uğurlu
2012+ İş Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy
Portföy
Yöneticisi
Yöneticisi 2007-2012 İş Portföy Yönetimi A.Ş.
16
38814 – 15.01.2013
16
-
6
-
3
-
6
-
VI- ALT FONUN YATIRIM YAPACAĞI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SEÇİMİ,
PORTFÖY SINIRLAMALARI VE RİSKİN DAĞITILMASI ESASLARI HAKKINDA BİLGİLER:
1. Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş sınırlamalar portföyün en az ve en çok
yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
VARLIK TÜRÜ
EN AZ %
EN ÇOK %
51*
0
0
0
0
0
0
0
100
49
49
49
20
49
49
10
0
49
0
49
0
0
0
0
49
10
49
15
Ortaklık Payları
Kamu Borçlanma Araçları
Özel Sektör Borçlanma Araçları
Ters Repo İşlemleri
Takasbank Para Piyasası İşlemleri
Yabancı Ortaklık Payları
Yabancı Borçlanma Araçları
Borsa Yatırım Fonu/ Yatırım Fonlarının
Katılma Payları
Kira Sertifikaları
Altın ve Kıymetli Madenler ve Bunlara
Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Gayrimenkul Sertifikaları
Finansman Bonoları
Varant
* Alt Fon’un Hisse Senedi Yoğun Fon olması nedeniyle, alt fon portföy değeri, aylık ortalama
bazda en az %75 oranında menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere
BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Alt fon portföyünde yer alan hisse senetlerine
ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları,
hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ile borsada işlem gören
hisse senedi ve hisse senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları söz konusu %75 oranın
4
hesaplanmasında hisse senedi olarak değerlendirilir. Söz konusu orana uyulmasına
her ay sonunda değerlendirme yapılacaktır. İlgili ay sonu itibariyle, bir fonun hisse
fon olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli olan şartları sağlamaması halinde, fonun,
ve /veya yatırım fonu payı alım satımına aracılık eden kuruluşların tabi
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kurucu sorumludur.
ilişkin olarak
senedi yoğun
yatırımcıların
olacağı tüm
Alt Fon portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz,
finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri,
finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Vadeli işlem
sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz. Portföye
alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun
olması zorunludur.
2. Alt Fon portföy değerinin %10’undan fazlası bir ihraççının sermaye piyasası araçlarına
yatırılamaz. Yatırım fonu tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının
%9’undan fazlasına sahip olamaz. Fonlar, paylarını satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir
şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler.
3. Alt Fon portföyüne borsaya kote edilmesi şartıyla borsa dışında halka arzlardan da menkul
kıymet alınabilir, ancak kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği
ortaklık paylarının borsaya kote edilmesi şartıyla ihraç miktarının azami %10'u ve alt fon
portföyünün azami %5'i oranında yatırım yapılabilir.
T.C. Merkez Bankası A.Ş. tarafından düzenlenen ihalelerden ve T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı tarafından düzenlenen halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla alt fon
portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu kıymetler bu maddenin ilk bendindeki %10'luk
sınırlamaya tabi değildir.
4. Kurucunun ve yöneticinin ortaklık payları, tahvil ve diğer borçlanma araçları bu izahnamede
belirtilen sınırlamalar çerçevesinde alt fon portföyüne dahil edilebilir.
5. Kurucunun ve yöneticinin, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip kamu kuruluşları dışında
kalan hissedarlarının yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür
yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte sermayenin %20’sinden fazlasına sahip oldukları
ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı alt fon portföyünün %20’sini geçemez.
6. Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerin
toplamı, alt fon portföyünün %20’sini geçemez.
7. Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin ortağı oldukları menkul
kıymet yatırım ortaklıklarının payları hariç olmak koşuluyla; farklı türlerdeki yatırım fonlarının
katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklıklarının payları alt fon
portföyünün %10’una kadar portföye alınabilir. Portföye alınan yatırım fonu katılma payları
veya borsa yatırım fonu katılma paylarının toplam tutarı, bu payları çıkaran fonun toplam pay
sayısının %20’sini aşamaz. Bir kurucuya ait olan ve/veya aynı yöneticinin yönetimindeki
yatırım fonları toplu olarak, hiçbir yatırım fonu veya borsa yatırım fonunun toplam pay
sayısının %30’undan fazlasına sahip olamazlar.
8. Kurucu tarafından katılma belgelerinin fon adına alım satımı esastır. Kurucu ve/veya yönetici
tarafından gerekli görülmesi halinde fon katılma belgeleri fonun toplam pay sayısının %20’sini
aşmayacak şekilde kendi portföylerine dâhil edilebilir
9. Alt Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikası ile yabancı yatırım
ortaklıklarının paylarını ve yatırım fonlarının katılma paylarını satın alamaz. Alt Fon portföy
değerinin en fazla %20’si nakit değerlendirmek üzere yapılan İstanbul Takas ve Saklama
5
Bankası A.Ş. nezdindeki para piyasası işlemlerinden oluşur. Fon'un operasyonel işlemleri
nedeniyle oluşabilecek likidite ihtiyacının karşılaması amacıyla nakit tutulabilir. Ayrıca, Borsa
İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirilen işlemlerin nakit teminatları da
fon portföyüne dahil edilir.
10. Katılma paylarının geri dönüşlerinde oluşan nakit ihtiyacının karşılanması amacıyla, portföyde
yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedelinin % 10'una kadar,
Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı’nda repo yapabilir.
11. Alt Fon açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemi yapamaz. Alt Fon portföyündeki menkul
kıymetler Tebliğ’in 42. maddesinin (j) bendi kapsamında ödünç alınıp verilebilir.
12. Türk Devleti, il özel idareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi ve belediyelerin sermaye piyasası
araçları ile Devletin kefalet ettiği diğer kuruluşların sermaye piyasası araçlarının toplam değeri
alt fon portföy değerinin en az %0, en çok %49’unu oluşturur. Alt Fon portföyüne alınan kira
sertifikalarının ve varlığa dayalı/varlık teminatlı menkul kıymetlerin toplam değeri fon portföy
değerinin en çok %49’unu oluşturur.
Mevzuat uyarınca izin verilmiş olan sermaye piyasası araçlarına dayalı olarak yapılabilecek ters
repoların değeri alt fon portföy değerinin en az %0, en çok %49’u olabilir.
Gayrimenkul sertifikalarının toplam değeri alt fon portföyünün en çok %10’u olabilir.
13. Alt Fon portföy değerinin en az %0 en çok %49’u özel sektör borçlanma araçlarından; en az
%51 en çok %100’ü hisse senetlerinden oluşur.
14. Alt Fon portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %75'i, menkul kıymet yatırım
ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşur.
Söz konusu %75 oranının hesaplanmasında, hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine
dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, hisse senetlerine ve hisse
senedi endekslerine dayalı opsiyon sözleşmeleri ve borsada işlem gören hisse senedi ve hisse
senedi endeksine dayalı aracı kuruluş varantları da hisse senedi olarak değerlendirilir. Söz
konusu orana uyulmasına ilişkin olarak her ay sonunda değerlendirme yapılacaktır. İlgili ay
sonu itibariyle, bir fonun hisse senedi yoğun fon olarak sınıflandırılabilmesi için gerekli olan
şartları sağlamaması halinde, fonun, yatırımcıların ve /veya yatırım fonu payı alım satımına
aracılık eden kuruluşların tabi olacağı tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesinden kurucu
sorumludur.
15. Portföye borsada işlem gören ve son 90 günde en az 5 gün işlem görmüş hisse senetlerinin
alınması esastır. Özelleştirme kapsamındaki ortaklıklarda bu koşul aranmaz. 3. maddede
belirtilen ilk ihraçlardan alınan menkul kıymetler bu kapsamda değerlendirilmez. Şu kadar ki,
borsada işlem görmeyen anonim şirketlerin hisse senetlerine ve borsada işlem görmeyen
borçlanma araçlarına alt fon portföy değerinin en fazla %10’u oranında yatırım yapılabilir.
16. Alt Fon portföyünün en az %0 en çok %49’u TPKK hakkında 32 sayılı karar hükümleri
çerçevesinde alım satımı yapılabilen sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Bu kapsamdaki
yabancı menkul kıymetlerden devlet tahvili ve hazine bonolarına fon portföyünün azami
%49’u, hisse senetlerine fon portföyünün azami %49’u, özel sektör borçlanma senetlerine fon
portföyünün azami %49’u yatırılabilir.
17. Alt Fon portföyünün en az %0 en çok %49’u altın ve diğer kıymetli madenlere yatırılır. Alt Fon
portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul
edilen uluslararası standartlarda olması ve ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi
zorunludur.
6
18. Alt Fon portföyüne A.B.D., İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya, İsviçre,
Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Finlandiya, Danimarka, Hong Kong, Avusturya, Portekiz,
İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Çin, Brezilya,
Hindistan, Rusya, Belçika, Yunanistan, İrlanda, İsrail, Kuveyt, Lüksemburg, Malezya, Malta,
Polonya, Katar, Tayvan, ve Tunus borsalarına kote edilmiş yabancı sermaye piyasası araçları
alınabilir.
19. Alt Fon’a yabancı devlet, kamu sermaye piyasası araçlarından sadece A.B.D., İngiltere, Fransa,
Almanya, Japonya, Kanada, Avustralya, İsviçre, Norveç, İspanya, Hollanda, İtalya, Finlandiya,
Danimarka, Hong Kong, Avusturya, Portekiz, İsveç, Singapur, Yeni Zelanda, Macaristan, Çek
Cumhuriyeti, Güney Kore, Çin, Brezilya, Hindistan, Rusya, Belçika, Yunanistan, İrlanda, İsrail,
Kuveyt, Lüksemburg, Malezya, Malta, Polonya, Katar, Tayvan ve Tunus ülkelerine ait olanlar
alınabilir. Bu ülkeler dışındaki ülkelerin kamu otoritelerince ihraç edilmiş bulunan kamu
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılamaz. Alt Fona yabancı yerel yönetimlerce ihraç
edilmiş sermaye piyasası araçları alınamaz.
20. Alt Fon portföyüne borçluluk ifade eden yabancı sermaye piyasası araçlarından yalnızca ikincil
piyasada işlem görenler ve derecelendirmeye tabi tutulmuş olanlar alınır. İlgili kıymetin
derecesini belirleyen belgeler fon nezdinde bulundurulur. Değerlendirme mekanizması
bulunmayan ülkelerde ihraç edilmiş sermaye piyasası araçları fon portföyüne alınamaz.
21. Alt Fon ancak T.C. Merkez Bankasınca alım satımı yapılan para birimleri üzerinden ihraç
edilmiş yabancı sermaye piyasası araçlarına ve altın ile diğer kıymetli madenlere yatırım
yapabilir.
22. Alt Fon portföyünde bulunan yabancı sermaye piyasası araçları satın alındığı veya kote olduğu
diğer borsalarda satılabilir. Bu kıymetler Türkiye içinde, Türkiye'de veya dışarıda yerleşik
kişilere satılamaz ve bu kişilerden satın alınamaz.
23. Yatırım yapılacak yabancı sermaye piyasası araçlarını çıkaran kuruluşlar hakkında ve
değerlemeye esas olacak fiyat hareketleri konusunda gerekli bilgileri yönetici sağlar. Yönetici
fona alınacak yabancı sermaye piyasası araçlarının tabi olduğu ilgili ülke mevzuatına göre
borsada satışına ve bedellerinin transferine ilişkin kısıtlamaların bulunup bulunmadığını
araştırmak zorundadır. Bu tür kısıtlamaları olan sermaye piyasası araçları portföye alınamaz.
24. Fonun yabancı ülkelerde yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemleri o ülke
düzenlemelerine göre faaliyet gösteren aracı kuruluşlar vasıtasıyla yürütülür. Yabancı borsalara
fon adına verilen müşteri emirleri ve bunların gerçekleştiğine ilişkin aracı kuruluşlardan alınmış
teyitler, ödeme ve tahsilat makbuzları fon adına muhafaza edilir.
25. İlgili Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde borsada işlem görmeyen varlık ve
işlemler fon portföyüne dahil edilebilir.
26. İlgili Kurul düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde aracı kuruluş ve ortaklık varantları
alt fon portföyüne dahil edilebilir. Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların
toplamı Alt Fon portföyünün %15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan
aracı kuruluş ve ortaklık varantlarının toplamı Alt Fon portföyünün %10’unu, tek bir ihraççı
tarafından çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise Alt Fon
portföyünün %5’ini geçemez. Alt Fonun açık pozisyonunun hesaplanmasında, varantlar ile
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli
işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.
27. Alt Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz,
finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri,
finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dâhil edilebilir. Vadeli
7
işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.
Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne
uygun olması zorunludur. Ayrıca, vadeli işlem sözleşmesine konu olacak varlıklar döviz,
kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları ile sınırlı olup, bu
varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınacak açık pozisyon miktarının
Alt Fon toplam değerine / net aktif değere oranı, yatırım stratejisi bant aralığı uyarınca Alt
Fon/ortaklık tarafından bu varlığa yapılacak azami yatırım tutarını belirleyen üst limiti aşamaz.
28. Alt Fon portföyüne, Kurulun Seri: V, No:7 sayılı Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma
Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğinin 5 inci maddesinin (c) ve (e) bentlerinde
belirtilen kıymetlerin konu edildiği borsada veya borsa dışında taraf olunan ters repo
sözleşmelerinin karşı tarafının Kurulca belirlenen nitelikleri taşıması zorunludur.
29. Alt Fon varlığının %10’unu geçmemek üzere kredi alınabilir. Bu takdirde kredinin alınması ve
geri ödenmesi aşamalarında Kurul’a Bilgi verilir.
30. Alt Fon portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25’i devamlı olarak mevzuata
göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş
ortaklıkların paylarına yatırılır.
VII- ALT FON KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ:
Katılma paylarının değeri, şemsiye fon içtüzüğü ve Tebliğ’in 45. maddesi çerçevesinde hesaplanır.
Alt Fon katılma paylarının satış ve geri satın alınış fiyatlarının tespiti usulü ve portföy değerinin
belirlenmesine ilişkin esaslara aşağıda yer verilmektedir:
1. Değerleme her işgünü itibariyle yapılır.
2. “Alt Fon Portföy Değeri”, portföydeki varlıkların değerlerinin toplamıdır.
3. Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir.
3.1. Portföye alınan varlıklar alım fiyatları ile kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden
varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası
döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Eğer yabancı ürünlerin fiyatlaması TL cinsinden
yapılıyorsa, yukarıdaki hesaplamaya gerek yoktur.
3.2. Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı fiyat ve
oranlarla değerlenir. İşlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması bulunan varlıkların
değerlemesinde kapanış seansı fiyatı kullanılır.
3.3. BİST Borçlanma Araçları Piyasası Küçük Emirler Pazarı’nda oluşan fiyatlar
değerlemede dikkate alınmaz.
3.4. Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan
paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem
günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile
değerlenir.
3.5. Yukarıdaki şekilde değeri belirlenemeyen varlıklar ise, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak
şekilde fon kurulu tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir.
3.6. Portföydeki yabancı para birimi üzerinden çıkarılan menkul kıymetler satın alındıkları
borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez
Bankası döviz alış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir.
8
3.7. Gelir ortaklığı senetleri ile dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri ve dövize endeksli
tahvillerin değerlemesi Tebliğ’in 45. maddesi çerçevesinde yapılır.
4. “Alt Fon Toplam Değeri”, Alt Fon portföy değerine varsa diğer varlıkların ve alacakların
eklenmesi ve borçların düşülmesi suretiyle bulunur.
5. Alt Fonun devamı süresince alınan bedelsiz hisse senetleri, temettü, faiz ve kar payları vb.
alındıkları gün Alt Fon portföyüne dahil edilir, bu ödemeler takip eden ilk Net Aktif Değeri
hesaplamasında dikkate alınır.
6. “Bir payın değeri”, Alt Fon toplam değerinin tedavüldeki katılma paylarının kapsadığı pay
sayısına bölünmesiyle elde edilir. İhraç edilen katılma paylarının tümü satılıncaya kadar, her
payın değeri, Alt Fon toplam değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.
VIII- ALT FONDAN TAHSİL EDİLECEK HARCAMALAR:
1. Kurucuya ve/veya Alt Fon Portföy Yöneticisine Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve
Oranı: Fon’un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği
donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Kurucu’ya, fon toplam
değerinin günlük %0,00137’sinden (onmilyonda 137) [yıllık yaklaşık %0,50 (bindebeş)] oluşan bir
yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu’ya
ödenir.
2. Pay Senedi Kurtajı: %0,07 (onbinde 7)
3. Sabit Getirili Menkul Kıymet Kurtajı: BİST Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım
Pazarı:
 Alım/Satım : %0,00105 (yüzbindebirvirgülsıfırbeş)
 14:00-17:00 arası aynı gün valörlü alım/satım : %0,0021 (yüzbindeikivirgülbir)
BİST Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Repo Pazarı: Overnight (O/N) ve Overnight dışı
Repolar
 O/N işlemler: %0,000525 (milyondabeşvirgülyirmibeş)
 Diğer Vadeler: %0,000525 x gün sayısı (milyondabeşvirgülyirmibeş)
 14:00-17:00 arası aynı gün valörlü O/N işlemler: %0,00105 (yüzbindebirvirgülsıfırbeş)
 14:00-17:00 arası aynı gün valörlü diğer vadeler: %0,00105 x gün sayısı
(yüzbindebirvirgülsıfırbeş)
Hazine İhalesi: % 0,0015 (milyondaonbeş)
Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 4 * gün sayısı
Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası vadeli): %0,003 (yüzbindeüç)
VOB-BİST Endeks Kontratı: %0,07 (onbindeyedi)
VOB-TL Dolar Kontratı: %0,06 (onbindealtı)
4. Kurul Kayıt Ücreti: Takvim yılı esas alınarak, üçer aylık dönemlerin son iş gününde Alt Fonun
net varlık değeri üzerinden %0,005 (yüzbindebeş) oranında hesaplanacak Kurul kayıt ücreti Alt Fon
varlıklarından karşılanır.
5. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Denetim Ücretleri (Her yıl sözleşme ile belirlenmektedir)
6. Şemsiye Fona Ait Diğer Giderler: Şemsiye fon için yapılması gereken tüm giderler Alt Fonların
portföy büyüklüğü dikkate alınarak oransal olarak alt fonların portföyünden karşılanır.
9
01.01.2013 tarihinden itibaren:
a) Fondan karşılanan toplam giderlerin (yönetim ücreti dahil) üst sınırı fon toplam değerinin yıllık %
3,65’i (yüzdeüçvirgülaltmışbeş) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Oranı limiti içinde
kalınsa dahi, yukarıda belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilemez.
b) 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider
oranının ilgili döneme denk gelen kısmının aşılıp aşılmadığı, ilgili dönem için hesaplanan günlük ortalama
fon toplam değeri esas alınarak, Kurucu tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen
oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Kurucu tarafından fona
iade edilir. İade edilen tutar, ilgili yıl içinde takip eden dönemlerin fon toplam gider oranı hesaplamasında
toplam giderlerden düşülür. Gider oranına ilişkin kontroller, alt fon katılma paylarının satışa sunulmuş
olduğu günler dikkate alınarak yapılır. 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerin bitiminde hesaplanan fon toplam gider
oranı ve varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP’ta ilan edilir.
IX- KURUCUNUN KARŞILADIĞI GİDERLER:
Aşağıda tahmini tutarları gösterilen giderler kurucu tarafından karşılanacaktır.
GİDER TÜRÜ
TUTARI (TL)
3.000
3.000
6.000
Tescil ve İlan Giderleri
Diğer Giderler
TOPLAM
X- YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ:
1. Fon Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi
a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
5'inci maddesinin 1 no’lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının
portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır.
b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: Fonların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir
Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı
olmaksızın %01 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.
2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan
menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma paylarının
ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır.2
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının
fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname
verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki
gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu Geçici Madde 1 uyarınca dar mükellef kurumların Türkiye'deki iş
yerlerine atfedilmeyen veya daimî temsilcilerinin aracılığı olmaksızın elde edilen ve Gelir Vergisi
Kanununun geçici 67. maddesi kapsamında kesinti yapılmış kazançları ile bu kurumların tam mükellef
kurumlara ait olup İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde
tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan ve geçici 67. maddenin (1) numaralı fıkrasının
1
2
Bkz. 2006/10371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.
Ayrıntılı bilgi için bkz. www.gib.gov.tr
10
altıncı paragrafı kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmayan kazançları ve bu kurumların daimî
temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri tamamı geçici 67. madde kapsamında vergi kesintisine tâbi tutulmuş
kazançları için yıllık veya özel beyanname verilmez.
XI- KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI:
1. Alt Fonda oluşan kar, katılma paylarının şemsiye fon içtüzüğünde ve bu izahnamede belirtilen
esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır.
Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir işgünü Alt Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları
süre için Alt Fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü
dağıtımı söz konusu değildir.
2. Kurucu her hesap döneminin bitiminden itibaren 3 ay içinde her bir Alt Fonu için ayrı ayrı olmak
üzere bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve
gelir tabloları ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarını bütün Alt Fonları kapsayacak
şekilde hazırlanan tek bir bağımsız denetim raporu ile birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde
(TTSG) ve KAP’ta ilan edilir. TTSG’de yapılan ilanların bir örneği, ilanı takip eden 6 işgünü içinde
Kurul’a gönderilir.
Ayrıca şemsiye fonun 6 aylık ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetim kapsamındadır.
Bu çerçevede, ara dönemi izleyen 6 hafta içerisinde bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı
olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri
ve fon toplam değeri tablolarını bütün Alt Fonları kapsayacak şekilde hazırlanan tek bir bağımsız
denetim raporu ile birlikte KAP’ta ilan edilir.
KAP’ta ilan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yayımlanması ve güncel tutulması
Kurucu’nun sorumluluğundadır.
3. Ticaret Siciline tescil olunarak TTSG’de ve KAP’ta ilan olunan hususlardan yatırımcının yatırım
kararlarını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olmayı gerektirecek nitelikte olanlar için
hazırlanan duyurular kurucu tarafından KAP’ta ilan edilir. Söz konusu hususlar ilandan en az 10
işgünü sonra yürürlüğe girer.
4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil
ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup,
ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu
birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı
alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir.
5. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf
sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her
zaman bilgi talep edebilirler.
6. Her ayın 15 inden itibaren biten aya ilişkin fon portföy ve fon toplam değeri tabloları ile fonun mali
bilgilerini içeren aylık rapor hazırlanır ve bunlar katılma payı alım satımı yapılan yerlerde tasarruf
sahiplerinin incelemesine açık tutulur. Her gün itibariyle alım satıma esas fiyatlar buralarda ilan
olunur.
7. Katılma payı alım satım esasları aşağıdaki gibidir:
Genel Esaslar
Sadece İş Portföy Yönetimi A.Ş. ile portföy yönetim sözleşmesi imzalayan kişiler adına fon katılma
payı alım satımı yapılabilir. Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun bu
11
izahnamede ilan ettiği katılma payı alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım
talimatı verilir.
Kurucunun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına
alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu
öncelik sırasına göre gerçekleştirilir.
Alım Talimatları
Yatırımcıların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri
katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk pay
fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Alım Bedellerinin Tahsil Esasları
Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil
edilmesi esastır. Nakit tahsilatın yerine, katılma payı bedellerinin ödenmesine kadar eşdeğer
kıymetin teminat olarak kabul edilmesi de mümkündür.
Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak
verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma
payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20’ye kadar ilave marj uygulayarak tahsil
edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk
gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.
Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak
suretiyle yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır.
Satım Talimatları
Yatırımcıların Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'a kadar verdikleri
katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30'dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat
hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı
üzerinden yerine getirilir.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada
bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
Satım Bedellerinin Ödenme Esasları
Katılma payı bedelleri; iade talimatının, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat
13.30’a kadar verilmesi halinde talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade
talimatının Borsa İstanbul Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13.30’dan sonra veya tatil
gününde verilmesi halinde ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara
ödenir.
8. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf
sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her
zaman bilgi talep edebilirler.
12
9. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın
kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya
çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları
durdurulabilir.
XII- TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK:
Alt Fon, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer:
1. Şemsiye fon içtüzüğünde belirtilen sürenin sona ermesi,
2. Alt Fon süresiz ise Kurucunun Kurul’un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi
ihbar etmesi,
3. Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi,
4. Kurucunun mali durumunun zayıflaması, Alt Fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda
olması ve benzer nedenlerle Alt Fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit
edilmiş olması.
Alt Fonun sona ermesi durumunda, Alt Fon portföyündeki varlıklar Kurucu veya yönetici
tarafından borsada satılır. Alt Fonun taraf olduğu borsada işlem görmeyen sözleşmeler ise tasfiye edilir. Bu
şekilde satışı mümkün olmayan Alt Fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün
uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen Alt Fon varlığı, katılma payı
sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri
alınamaz.
Kurucunun iflası halinde Kurul, Alt Fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla
devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, Alt Fon varlığını Kurulca uygun görülecek başka bir
kuruluşa devreder.
XIII- KATILMA PAYLARININ SATIŞIYLA İLGİLİ BİLGİLER:
1. Satış Başlangıç Tarihi: Alt Fon katılma payları, 19/08/2013 tarihinden itibaren bedelleri tam ve
nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır.
2. Fon İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler:
UNVAN
T. İş Bankası A.Ş.
ADRES
İş Kuleleri Kule 1, Kat:1
34330 Levent-İSTANBUL
TELEFON NO
0212 316 34 00
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri ve İnternet aracılığıyla Fon İçtüzüğü ve İzahname temin
edilebilecektir.
3. Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler:
UNVAN
T. İş Bankası A.Ş.
Sermaye Piyasaları Bölümü
ADRES
İş Kuleleri Kule 1, Kat:1
34330 Levent-İSTANBUL
13
TELEFON NO
0212 316 34 00
4. Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları:
UNVAN
T. İş Bankası A.Ş.
ADRES
İş Kuleleri Kule 1, Kat:1
34330 Levent-İSTANBUL
TELEFON NO
0212 316 34 00
UNVAN
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
ADRES
İş Kuleleri Kule 1 Kat:7
34330 Levent-İSTANBUL
TELEFON NO
0212 350 23 00
İzahnamede yer alan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde
onaylarız. 22/09/2014
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
İŞ PORTFÖY A TİPİ ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI PORTFÖY YÖNETİMİ
HİSSE SENEDİ ÖZEL ALT FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
(BİRİNCİ ALT FON)
Kenan Ayvacı
Fon Kurulu Üyesi
Tevfik Eraslan
Fon Kurulu Üyesi
14
Download

bu izahname katılma belgelerinin satışının