T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
Adana Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü
ADANA
SAYI : B .16.0.K V M .4.01.00.03/33.02.539KONU : Kapıtaşı Örenyeri.
3 ^ 0^
.
19
2014
ERDEMLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA-MERSİN
Özü yukarıda belirtilen konu hakkında A dana Kültür V arlıklarını Korum a Bölge Kurulu
tarafından alınan 2 3 .0 7 .2 0 1 4 gün ve 3 9 2 9 sayılı kurul kararı ekte gönderilm ektedir.
2863 Sayılı K ültür ve Tabiat Varlıklarını Korum a Kanunu ile bu kanunun bazı m addelerinin
değiştirilm esi ve bu kanuna bazı m addeler eklenm esi hakkındaki 3386, 5226 sayılı kanunlar ve
13/03/2012 gün ve 28232 sayılı Resmi G azete’de yayım lanan “Korunması Gerekli Kültür ve
Tabiat Varlıklarının Tespit-Tescili Hakkındaki Yönetmelik” gereğince;
Tescil
edilen
korunm ası
gerekli
taşınm az
kültür
varlıklarının
V aliliğinizce
/
Kaym akam lığınızca tebliğ tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ilan tahtalarına asmak,
belediye hoparlörüyle duyurm ak, M ahalle M uhtarlığına bildirm ek ve internet sitesinde
yayım lam ak suretiyle ilan edilerek, bu ilana ait tutanak ilgili Korum a Bölge Kurulu M üdürlüğüne
iletilm ek üzere Bakanlığım ızın o ildeki tem silcisine gönderilm esi, tapu kütüğünün beyanlar
hanesine, kurul kararı eki sit haritasında belirtilen sit sınırı ve derecelerine göre ”1.Derece
Arkeolojik Sit Alanı” olduğuna dair kayıt konulm ası ve sonucundan M üdürlüğüm üze bilgi
verilm esi gerekm ektedir.
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
EKLER
Haşan BATU
1- Karar (1 adet)
2- Sit Haritası (2 adet)
Bölge Kurulu Müdürü
3- Geçiş Dönemi Koruma Esasları(2 adet)
DAĞITIM
Gereği:
-Mersin Valiliği
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne)
-Mersin Valiliği
(Kadastro Müdürlüğüne)
-Erdemli Kaymakamlığı
(Tapu Müdürlüğüne)
-Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına
-Erdemli Belediye Başkanlığına-MERSİN
Bilgi:
-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü
(Kurullar Dairesi Başkanlığına) ANKARA
-Kültür ve Turizm Bakanlığı
(Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne)
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ANKARA
(Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne)
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
(Maden İşleri Genel Müdürlüğüne) ANKARA
-Orman ve Su işleri Bakanlığı
(Orman Genel Müdürlüğüne) ANKARA
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne) ANKARA
-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
(Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne) ANKARA
_ j||p r
A ^
ANKARA
-DSİ(6.Bölge Müdürlüğüne) ADANA
.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .. i , — Adres: Tepebağ Mah. 27044 Sokak No:5 01010 Seyhan/ADANA
E- Posta: adana kurul@ kultur.gov.tr
T e l: (0322) 352 67 42 - 359 57 52
f iru
F aks:(0 3 22 ) 352 67 42
A
14
1/ '
33 .02.539
T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE N 0:23.07.2014-108
KARAR TARİHİ VE NO
:23.07.2014-3929
TO PLANTI YERİ
A D AN A
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun
22.04.2011 gün ve 7071 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen
Kapıtaşı Örenyerine ilişkin Kurulumuzun 26.03.2014 gün ve 3407 ve 30.04.2014 gün ve
3656 sayılı kararları, Kurulumuz üyelerinden oluşan komisyonun 27.06.2014 günlü
raporu okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Kurulumuzun
22.04.2011 gün ve 7071 sayılı kararı ile 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen
Kapıtaşı Örenyerinde Kurulumuz üyelerinden oluşan komisyonun alanı incelemesi
neticesinde mevcut sit alanı sınırlarının ayakta olan bazı kültür varlıklarını içine almadığı
tespit edildiğinden komisyonun önerisi doğrultusunda hazırlanan kararımız eki 1/1000
ölçekli kadastral ve 1/10000 ölçekli topoğrafik haritada belirlenen 1.derece arkeolojik sit
alanı sınırları ve 2863 sayılı yasanın 17.maddesine göre belirlenen kararımız eki Geçiş
Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Koşullarının uygun olduğuna, Kurulumuzun
22.04.2011 gün ve 7071 sayılı kararı eki sit alanı sınırlarının iptal edilmesine karar
verildi.
BAŞKAN
Doç.Dr. Mustafa TOSUN
İmza
UYE
Yrd. Doç.Dr. Muhammet GÖRÜR
İmza
BAŞKAN YARDIMCISI
Yrd.Doç.Dr. İpek DURUKAN
İmza
UYE
HamzaTAŞKESER
İmza
UYE
Ramazan PEKER
İmza
UYE
izzet SARIBOĞA
İmza
UYE
Arzu BOSTANKOLU
Erdemli Belediye Temsilcisi
İmza
UYE
Songül CEYLAN BALA
Mersin Müze Müdürü
İmza
UYE
Kadir ATEŞOK
İmza
UYE
Mustafa YALIN
Mersin Büyükşehir Belediye
Temsilcisi
İmza
KAPITAŞI ÖRENYERİ ARKEOLOJİK SİT ALANI
GEÇİŞ DÖNEMİ KORUMA ESASLARI VE KULLANMA
KOŞULLARI
1-GENEL HÜKÜMLER
1-a)Kapıtaşı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanı içinde 5226 ve 3386 sayılı
yasalarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını Koruma Kanunu,
Yönetmelik, Yüksek Kurul İlke Kararları ve alana ilişkin alınmış Kurul Kararları ve
3194 sayılı İmar Kanunun ve Yönetmeliklerinin, Çevre Kanunu ve Yönetmeliklerinin,
Turizm Teşvik Kanunu ve Yönetmelikleri, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi
Kullanımı Kanunu ve Yönetmelikleri ile 6861 sayılı Orman Kanunu Yönetmeliklerinin
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve Yönetmelikleriyle çelişmeyen
hükümleri geçerlidir.
1-b)Kapıtaşı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanı içinde geçiş dönemi koruma
koşullarının onanıp yürürlüğe girmesinden sonra alanda 2863 sayılı yasanın
17.maddesine göre her ölçekteki imar planı iptal edildiğinden alanda 3194 sayılı İmar
Kanunu kapsamında olan plansız alanlar yönetmeliğinin geçiş dönemi koruma
koşulları ile çelişmeyen hükümleri geçerlidir.
1-c)Kapıtaşı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanı içinde 3194 sayılı İmar Kanunu
kapsamında olan plansız alanlar yönetmeliğine göre Koruma Bölge Kurulundan izin
almak koşuluyla Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının mahiyetine zarar vermeyecek
şekilde, resmi ve özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetleri
(kanalizasyon içmesuyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, teleferik, açık
otopark, karayolu ...vb) uygulamalar ile sit alanı sınırları esas alınarak ifraz ve her
türlü tevhid işlemi yapılabilir. İfraz ve tevhid işlemi için 3194 sayılı İmar Kanunu
kapsamında olan plansız alanlar yönetmeliği ile geçiş dönemi koruma koşullarına
uygun olduğuna dair Belediye Encümeni kararı alınması zorunludur.
1-d)Kapıtaşı Örenyeri Arkeolojik sit alanı içinde resmi ve özel kuruluşlarca yapılacak
olan teknik alt yapı hizmetleri (kanalizasyon içmesuyu, enerji nakil hattı, telefon hattı,
boru hattı, teleferik, açık otopark, karayolu ...vb) uygulamalar için ilgili Müze
Müdürlüğünün veya varsa Kazı Başkanının görüşüyle Koruma Bölge Kurulundan izin
alınması zorunludur.
1-e)Kapıtaşı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanı içinde cins tashihi, irtifak hakkı
tesisi işlemi için Koruma Bölge Kurulundan izin alınması zorunludur.
1-f)Kapıtaşı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanı tescilsiz yapıların her türlü yıkımı
öncesi Koruma Bölge Kurulundan izin alınması zorunludur.
1-g)Kapıtaşı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanında hafriyata dayalı hiçbir şekilde
tarla açılamaz, balık çiftliği ve sulama havuzu yapılamaz.
2- KORUMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
2-a) Arkeolojik sit alanı içinde her türlü kazı yapmak yasaktır. (Bilimsel amaçlı kazı
hariç) Toprak, taş alınamaz. Taş, Kum, Kireç, Mermer, Maden vb. ocak açılamaz.
2-b)1.derece arkeolojik sit alanları içinde kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmez.
Koruma Amaçlı İmar Planı yaptırılması halinde aynen korunacak sit alanı olarak
tanımlanacaktır. Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamaz. Yeni tarımsal
alanlar açılamaz. Sadece sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere devam edilebilir.
Koruma Bölge Kurulundan izin almak kaydıyla seracılığa devam edilebilir.
2-c)Arkeolojik sit alanı içinde, sit alanını tahrip edecek çevreyi sağlık, gürültü, kirletici
ve görsel yönden rahatsız edecek ticari, küçült sgnayi, büyük sanayi ve depolama
işlevleri yer alamaz.
Adana l ' ü tü r VaritM anm
K o ru m a B o iy e ıw . jıu u u n
Z j l O7- /¿fil.y..^ün^g2^Say 'ti
Karart rflir
lurü
2-d)Arkeolojik sit alanı içinde, ilgili Koruma Kurulundan izin almak koşulu ile
yapılacak olan her türlü hafriyat, inşaat, faaliyet, tünel kazısı, yapım, yıkım,
onarım ...vb çalışmanın ilgili Müze denetiminde yapılması zorunludur.
3-YAPILAŞMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER
3-a)Kapıtaşı Örenyeri 1.derece arkeolojik sit alanı içinde mevcut ve olası arkeolojik
varlıkların kazısı, korunması ve değerlendirilmesini sağlayacak işlevdeki yapılar (kazı
evi, sergi salonu,WC ...vb) Koruma Bölge Kurulu görüşünün uygun görüşü
doğrultusunda yapılabilir.
KAPI TAŞI ÖREN YERİ SİT HARİTASI
İLkM ERSİN
İLÇESkERDEMLİ
M AH: A YAŞ
M EVKİ kKAPITAŞi
ADA:175
PARSEL:10
SİT SINIRI KÖŞE KOORDİNATLARI(33-3 ED 50)
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
Y
605413.109
605451.252
605456.096
605460.617
605459.660
605460.373
605404.107
605413.628
605383.300
605365.560
605390.960
605381.745
0
11
12
13
X
4042824.633
4042841.660
4042827.085
4042810.582
4042742.763
4042734.329
4042697.116
4042675.747
4042657.685
4042694.607
4042708.793
4042739.341
G Ö S T E R İM :
1 .D E R E C E A R K E O L O J İK S İT A L A N I
K O M İS Y O N U N Ö N E R İS İN E G Ö R E H A Z IR L A N M IŞ T IR ,
A D A N A K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A
BÖLG E K U R U LU O N A YI
BAŞKAN
DOÇ.DR M U S T A F A /T O S U N
Y R D .D O Ç .D R .İP E K D U R U K A N
B A Ş K A N YRD.
N PEKER
A D A N A K U L T U R V A R L IK L
K O R U M A B Ö L G E K U R U U J N lif j
G Ü N V E .................................. S A Y I L I K A R A R E K İ D İ R
Arir-na Kültür VarUKls» mı
Koruma Bölge Kurutunu"
YRD
.} K A P ET A ŞI ÖREN Y E RE S İT HARİTASI
B lL h M E R S İN J /f ? !
[ ■
’ i İLÇ ESİzER D EM Lİ
i«
M A H :A Y A Ş
,1 \1
f® M E V K İh K A P IT A Ş I
3 A D A :1 7 5
*Ä
rPA
A RROSE
C LL:11 V
0X
f..'“
p 1
‘
. j .
'
X
/
.
*
■
'
; >
" X
.
■*
■■
.
'
1^10000
X.
t
.
^
.
..
.....
-•
. j
SİT SİNİR! KOSE K O O R D İN A T L A R I^ ^ ED 50}
; N o R ia N o i»
" •.
1605370.944
I I 605409.072
605413.914
605418.433
V l 605417.476
0 İ 605418.189
“
t
-
:
605418.937
605361.945
605371.462
605341.147
605323.414
605348.803
605339.593
14041207.503
54041224.523
4041209.954
4041193.458
4041125.666
14041117.236
14041108.957
4041080.037
1 4041058.677
1 4041040.622
1 4041077.529
1 4041091.710
4041122.245
§
§
§
#
; ■
-
A D A N A K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A
B Ö LG E K U R U L U O N A Y !
| B AŞ K AN YRO.
s
fÜ Y E
/
j ÜYE I - A
İ Ü Y E *^
jffoYE•}
' ÜYE! ÜH
m
sm
A D A N A K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I
K O R U M A S Ö L G E K lH İp U J N U N
,
J ,’
............. ...........
GÖN V E ™ !” ™ ^ ! 3 L 2 . s  y ÎÜ KARAR EKİD İR
G Ö S T E R İM :
<~— r • % - 1 .D E R E C E A R K E O L O J İK S İT A L A N I
K O M İS Y O N U N Ö N E R İS İN E G Ö R E H A Z IR L A N M IŞ T IR
DOÇ.DR M USTAFÂ TOSUN
i YRD.DOÇ.DR.İPEK DURUKAN
f§? d ~ * . y ' 4 ? /
YRD.O
h— < .
RAMAMAM PE
H A R İT A M Ü H E N
j
*
Download

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler