Türk - AlmanEğitim, Araştırmave
İnovasyon Yılı 2014
FikirlerYarışması
Başlık
Daha İyi Bir Fen ve Teknoloji Eğitimi İçin
Türkiye ve Almanya Arasında Beyin
Dolaşımı Çalıştayları
Türk Partner
Bülent Çavaş
Dokuz Eylül Ü.
AlmanPartner
Prof.Dr. Martin Lindner, Martin-Luther-Universität HalleWittenberg Biology and Geography Education
Prof.Dr. Michael Gebauer, Martin-Luther-Universität HalleWittenberg Biology Education
Prof.Dr. Andrea Möller , University of Trier Biology Education
Prof.Dr.Jörg Zabel, University of Leipzig Biology Education
Prof. Dr. Thorid Rabe, University of Postsdam Physics
Education
Alexander Finger, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
, Outdoor-Learning
Anne-Kathrin LindauMartin-Luther-Universität HalleWittenberg Outdoor-Learning
Stephan Domschke Martin-Luther-Universität HalleWittenberg STEM-Expert
Francesco Cuomo Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Curriculum
Louse Bindel Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
STEM-Expert
Dr Doris Möller University of Dresden Biology EducationArnold Knoche University of Dresden Biology Education
Christian Kubat Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Benjamin Heynoldt University of Flensburg Institute for Pe-
03.07.14
1
dagogy
Dr. Angela Peterson Martin-Luther-Universität HalleWittenberg Biological Safety
Dr. Wolfgang Gräber IPN Kiel Chemistry Education
Martin Jurgowiak University of Leipzig Biology Education
Dr. Helmut Hofemeister University of Dresden Chemistry
Education
Etkinlik
Daha İyi Bir Fen ve Teknoloji Eğitimi İçin Türkiye ve Almanya Arasında Beyin Dolaşımı Çalıştayları
EtkinlikÖzeti:
Bu çalıştayların amacı aşağıda belirlenen alanlarda Türkiye ve Almanya arasındaki
beyin dolaşımını sağlamaya teşkil edecek proje, seminer, öğrenci ve öğretim elemanı
değişimi mümkün kılacak eylem planlarını hazırlamaktır.
1.Türkiye ve Almanya Fen Bilimleri Öğretim programlarının karşılaştırılması, farklılıkların
ve benzerliklerin ortaya konulması ve iyi örneklerin paylaşımının sağlanması
2.Bilim İletişimi: Daha iyi bir fen bilimleri eğitimi için sınıf dışı aktivitelerin (müze gezileri,
bilim merkezi ziyaretleri vs.) daha iyi nasıl geliştirilebileceği konusunda çalışmalar yapılması
3.H2020 / FP proje pazarı ve işbirliğinin geliştirilmesi: Sorgulamaya dayalı fen eğitimine
yönelik geliştirilen AB projelerinin (PROFILES. PARSEL, FIBONACCI, POLEN, STEAM
vb.) incelenmesi ve iyi örneklerin belirlenerek Türkiye ve Almandaki öğrenme ve öğretme
ortamlarına adaptasyonlarının sağlanması. Ayrıca AB'nin başlayacak olan yeni programı
H2020 konusunda bilgilendirmelerin yapılması ve olası proje önerilerinin tartışılması
4.Bilim ve teknolojiye karşı ilgi ve tutumlar: Öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve
matematik alanlarında kariyer yapmaları konusunda cinsiyet ekseninde ilgi ve motivasyonlarının artmasına yönelik uygulanacak eylem planlarının belirlenmesi
03.07.14
2
5.Fen Bilimleri Eğitiminde Mobil Teknolojiler: Öğrenme ve öğretme ortamında yeni teknolojilerin nasıl daha etkili ve verimli kullanılmasına yönelik eylem planlarının belirlenmesi
Çalıştay yukarıda belirlenen 5 boyut kapsamında tasarlanacaktır. Bu boyutlarında
çatısını girişimcilik ve inovasyon oluşturmaktadır. Her çalıştay sonrasında hazırlanacak
olan rapor ve sunuların girişimcilik ve inovasyon çatısında hazırlanması sağlanacaktır.
Çalıştaya katılacak olan Türk ve Alman araştırıcılar yukarıdaki temalar doğrultusunda
gruplara ayrılacak ve gerekli çalışmaları yapıp raporlar hazırlayacaklardır. Hazırlanan bu
raporların içerisinde özellikle beyin dolaşımını mümkün kılacak ve gelecekte iş birliğine
yönelik projelerin oluşturulmasına temel teşkil edecek içeriklerin yer almasının sağlanması göz önünde bulundurulacaktır.
Yapılacak çalıştaylarda özellikle Türk ve Alman araştırıcılarının birlikte çalışma yapabilecekleri ve fikirlerini tartışabilecekleri bir ortam oluşturulmasına önem verilecektir.
Avrupa Birliği ve ülkemizde yapılan birçok çalışma sınıf seviyeleri arttıkça öğrencilerin
fen, matematik, mühendislik ve teknolojiye yönelik ilgi ve tutumlarında düşüşler olduğunu
göstermektedir. Özellikle Avrupa Birliğinde öğrencilerin fen teknoloji ve mühendisliğe yönelik bir alanda kariyer yapmak isteyen öğrenci sayısının azaldığı rapor edilmiştir (Rocard, 2007).
Örneğin ROSE projesi sonuçlarına göre çok az sayıda kız öğrenci bilim alanında
çalışma yapmak istemektedir. ROSE projesinden elde edilen önemli sonuçlardan bir
diğeri de sadece erkek öğrencilerin % 50 sinin Teknoloji alanında bir meslek sahibi
olmak isterim sorusuna olumlu cevap verdiği görülmektedir (Sjoberg ve Schreiner,
2010). Bu sonuçlar okullardaki fen öğretimi ve öğrenimi üzerine etkin ve verimli öğretim
yöntemleri geliştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır.
Avrupa Birliği fen eğitimi alanında sorgulamaya ve probleme dayalı öğrenme yöntemlerinin öğrenme ve öğretme ortamında etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik
yüksek bütçeli projeleri finanse etmektedir. Bununla birlikte sınıf uygulamalarında halen
geleneksel yöntemlerin geniş bir şekilde uygulandığı görülmektedir (Rocard et al, 2007).
Rocard ve arkadaşları tarafından yayınlanan raporda sorgulamaya dayalı fen eğitiminin
03.07.14
3
avantajları açıklanmış ve Avrupa Birliği ülkelerinde sorgulamaya dayalı fen eğiminin
kullanımının artırılmasına yönelik tavsiyelerde bulunulmuştur.Bu doğrultuda, ESTABLISH, PARSEL, PROFILES, FIBONACCI ve ENGINEER gibi çeşitli projeler yürütülmüş
veya halen yürütülmektedir. Ülkemizde de 2004 yılında yeniden yapılandırılan fen ve teknoloji öğretim programında öğrencileri bireysel farklılıkları ne olursa olsun bilimsel ve
teknolojik okuryazar olarak yetiştirilmeleri hedeflenmiştir.
Bu doğrultuda öğrenciler için etkinlikler tasarlanmış ve çalışma kitapları oluşturulmuştur.
Ancak sorgulamaya dayalı fen eğitiminin ülkemizde tam olarak yürütülemediği çeşitli
araştırmalarda ortaya konulmuştur. Dolayısıyla sorgulamaya dayalı fen eğitiminin etkin
ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için bu alanda çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Bilim iletişimi çalıştayda ele alınacak boyutlardan birini oluşturmaktadır. Bilim iletişimi
birçok kaynakta değişik şekillerde tanımlanmıştır. Ancak Çiler'e göre bilim iletişimi "en
genel kapsamıyla, bilimsel ve teknolojik süreçler, süreçlere dair politikalar ile bu süreçleri
gerçekleştiren
bilim
insanları
ve
diğer
kurumsal
yapıları
sıradan
insanlarla
bağlantılandıran her türlü içeriğin, özellikle medya aracılığıyla dolayımlandığı ve etkileşimin gerçekleştirildiği iletişimdir." şeklinde tanımlanmıştır. Bilim iletişimi, hem bilim
ve halk arasındaki ilişkinin değişmesinden, hem bilimsel paradigma değişikliklerinden
hem de medya çalışmalarının eleştirel bir boyut kazanmasından etkilenerek, 1990'lardan
itibaren kendi içerisinde de önemli yaklaşım farklılıkları barındıran bir çalışma alanı haline gelmiştir.
Ülkemizde ise son yıllarda üzerinde çalışma yapılan alanlardan birisi olmasına rağmen
bu alanda yapılan çalışmaların niteliği ve niceliği açısından oldukça sınırlı görülmektedir.
Bu nedenle çalıştay boyutlarından birisi Bilim İletişimi olarak belirlenmiştir. Çalıştayda ele
alınacak boyutlardan bir diğeri ise H2020 / FP proje pazarı ve işbirliğinin geliştirilmesidir.
Ülkemizin FP7 programından yeterince yararlanamamasının en büyük nedenlerinden
birisi araştırıcılarımızın AB Projeleri konusunda yeterince bilgi ve deneyimlerinin olmamasıdır.
İlgili çalıştay kapsamında AB-FP6-7 proje deneyimleri olan Türk ve Alman araştırıcıların
bilgi ve deneyimlerini paylaşarak Horizon 2020 programı için güç birliği oluşturmaları
sağlamaları hedeflenmektedir.Çalıştay boyutlarından bir başkası ise Bilim ve teknolojiye
karşı ilgi ve tutumlardır. Çalıştayın bu boyutunda özellikle fen bilimlerine yönelik ilgi ve
03.07.14
4
tutumların nasıl artırılabileceği cinsiyet ekseni göz önünde bulundurularak hazırlanmaya
çalışılacaktır.
Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler inanılmaz bir hızla devam etmektedir. Özellikle
teknoloji alanındaki gelişmeler günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmiştir.
Günümüzde toplumdaki birçok kişi akıllı telefon kullanmaktadır. Yapılan çalışmalar gelecekte bu tür teknolojilerin yaşamımızı sürdürmemizde etkin roller oynayacağını ortaya
koymaktadır. Teknolojideki bu gelişimlerin özellikle fen bilimleri eğitiminde kullanıldığını
ve bu alanda birçok çalışmaların giderek arttığını izlemekteyiz.
Çalıştayın mobil teknolojiler ile ilgili boyutunda ise özellikle tablet pc'lerin öğrenme ve
öğretme ortamına etkin ve verimli adaptasyonu sürecinde dikkate alınması gereken eylem planlarının neler olduğu, bu alandaki iyi örnekler ve özellikle bu doğrultuda öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının nasıl yapılandırılacağı tartışılacaktır. Yukarıdaki
bahsedilen boyutlar için her iki ülke arasındaki beyin dolaşımına imkan verecek öğrenci,
öğretmen ve öğretim elemanı değişimi fırsatlarının tartışılması ve güç birliğinin oluşturulması için fırsatların ortaya çıkarılması tüm etkinlikler sırasında ele alınacak konuların
başında gelmektedir.
03.07.14
5
Download

Daha İyi Bir Fen ve Teknoloji Eğitimi İçin Türkiye ve Almanya