01-03 ŞUBAT 2008
BİLGİ BİRİKİMİ,
PAYLAŞIM VE
GELİŞTİRME
TOPLANTISI
SUNUMU
1
YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI
ÖĞRENCİ
DİSİPLİN
YÖNETMELİĞİ
İLE İLGİLİ
UYGULAMALAR
2
BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler
Amaç:
Madde 1 - Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelerin
öğrencilere yüklediği görevleri yükseköğretim kurumu içinde ve dışında
yerine getirmeyen uyulması gerekli hususlara uymayan, yasaklanın işleri
yapan veya öğrencilik sıfat şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayan hal ve
harekette bulunan öğrencilere verilecek disiplin cezalarını, usul ve
teşkilatla ilgili hükümleri belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
3
UYGULAMA 1
….Disiplin yönetmeliğinin amaç, kapsam ve dayanağı yüksek öğretim
aşamasındaki disipline aykırı davranışları cezalandırmak olduğuna göre,
davacıya yüksek öğretim aşamasından önceki dönemde işlenen bir suç
nedeni ile disiplin cezası verilmesinde hak ve adalet ilkelerine uyarlık
bulunmadığı hk.
4
Kapsam:
Madde 2 - Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim gören
öğrencilere ilişkin disiplin suçları, disiplin cezaları ve bu cezaları vermeye
yetkili disiplin amirleri, disiplin kurulları ile disiplin soruşturması, disiplin
cezalarına itiraz ve bu cezaları uygulama usul ve esaslar bu yönetmelikte
gösterilmiştir.
5
UYGULAMA 2
….Öğrencilerin yükseköğretim kurumları dışındaki disipline
davranışlarının da disiplin cezasıyla cezalandırılması gerektiği hk.
aykırı
...Olayda, davacının okulda meydana gelen kopya olayını okul dışına
taşırarak arkadaşının evine gittiği ve fiili tecavüzde bulunduğu açık olup, bu
eylemi nedeniyle disiplin cezasıyla cezalandırılmasında hukuka aykırılık
bulunmamaktadır.
6
Hukuki dayanak:
Madde 3 - 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 54 üncü maddesi ile 65
inci maddesinin a/9 bendi bu yönetmeliğin hukuki dayanağını teşkil
etmektedir.
7
Tanımlar:
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;
Yükseköğretim Kurumları : Üniversiteler, fakülteler, enstitüler,
yüksekokullar, konservatuarlar meslek yüksekokulları ile uygulama ve
araştırma merkezleri,
Öğrenci : Herhangi bir yükseköğretim kurumunda önlisans, lisans,
yüksek lisans (mastır), doktora veya tıpta uzmanlık veyahut sanatta
yeterlilik öğrenimi gören kişileri,
Yükseköğretim Kurumundan Uzaklaştırma :Öğrencinin, belirtilen süre
içinde bağlı bulunduğu yükseköğretim kurumuna bina, bahçe, eklenti ve
tesislerine girmesinin yasaklanmasını, ifade eder.
8
UYGULAMA 3
….Araştırma görevlisi olan davacıya Yükseköğretim Kurumları Yönetici,
Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümlerinin
uygulanacağı, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin
uygulanamayacağı hk.
9
İKİNCİ BÖLÜM : Disiplin Cezaları ve Suçları
Disiplin Cezaları:
Madde 5 - Disiplin cezaları şunlardır.
a
Uyarma:
Öğrenciye,
öğrencilik
görevlerinde
ve
davranışlarında daha dikkatli olması gerekli yazı ile bildirilir.
b - Kınama: Öğrenciye öğrencilik görevlerinde ve davranışlarında
kusurlu sayıldığını yazı ile bildirilmiştir.
c - Yükseköğretim Kurumundan Bir haftadan Bir Aya Kadar
Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir haftadan
bir aya kadar uzaklaştırıldığını bu sürede öğrencilik haklarından
yararlanamayacağı yazı ile bildirilir.
d - Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki yarıyıl İçin
Uzaklaştırma: Öğrenciye, yükseköğretim kurumundan bir veya iki
yarıyıl uzaklaştırıldığını bu sürede öğrencilik haklarından
yararlanamayacağı bir yazı ile bildirilir.
e - Yükseköğretim Kurumundan Çıkarılma: Öğrenciye,
Yükseköğretim kurumundan bir daha herhangi birine alınmamak
üzere öğrencilikten çıkarıldığının yazı ile bildirilmesidir.
10
Uyarma Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 6 - Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a - Öğrencilik sıfatının gerektirdiği vara yakışmayan tutum ve
davranışta bulunmak,
b - Kişilerle olan ilişkilerde, kaba ve saygısız davranmak,
başkalarını rahatsız edecek biçimde bağırmak, şarkı söylemek, çalgı
çalmak, gürültü etmek, çevresini temiz tutmamak,
c - Yetkili mercilerce sorulan hususları haklı bir sebep olmadan
zamanında cevaplandırmamak,
d - Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere
ayrılan yerleri işgal etmek,
11
Kınama Cezasını Gerektirin Disiplin Suçları:
Madde 7 - Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır :
a - Öğrencilik sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak
nitelikte davranışlarda bulunmak,
b - Yükseköğretim kurumlarında duvarlara, demirbaş eşya üzerine yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek,
c - Yükseköğretim kurumu yetkililerince istenen bilgileri eksik veya
yanlış bildirmek veya hiç bildirmemek,
d - Yükseköğretim kurumu yetkililerince tespit edilen yerler dışında ilan
asmak,
e - Ders, seminer, uygulama laboratuar, atölye çalışması ve konferans
gibi çalışmaların düzenini bozmak,
f - Yükseköğretim kurumunun ders, seminer, konferans ve uygulama
faaliyetlerine içkili olarak katılmak,
g - Kumar oynamak veya oynatmak,
12
Yükseköğretim Kurumundan Bir Haftadan Bir Aya Kadar Uzaklaştırma
Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 8 - Yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve haller şunlardır :
a - Öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan doğruya veya dolaylı
olarak kısıtlamak; yükseköğretim kurumlarının sükun, huzur ve çalışma
düzenini bozucu davranışlarda bulunmak,
b - Törenlerde, tören düzenini bozacak, tören programını ihlal edecek
davranışlarda bulunmak,
c - Yükseköğretim kurumu içinde siyasi faaliyetlerde bulunmak,
d - Toplantı ve törenlerde öğretim elemanlarına veya davetlilere ayrılan
yerlere uyarıya rağmen işgalde devam etmek,
e - Disiplin kovuşturmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesini
engellemek,
f - Yükseköğretim kurumu içinde bildiri dağıtmak, afiş ve pankart
asmak,
13
g - Yükseköğretim kurumundan aldığı kendine hak sağlayan bir belgeyi
başkasına vererek kullandırmak veya aynı kurumdan alınan başkasına ait
bir belgeyi kullanmak,
h - Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve
benzeri yerlere ahlak dışı yazılar yazmak, resim yapmak veya yapıştırmak,
i - Yükseköğretim kurumunca veya kurumun izniyle asılmış duyuruları,
program ve benzerlerini koparmak, yırtmak, değiştirmek, karalamak veya
kirletmek.
14
UYGULAMA 4
….Davacıya, arkadaşları ile birlikte dilekçe vermesi nedeniyle, fakülte
yönetim kurulu kararıyla okuldan bir hafta uzaklaştırma cezası verilmesine
ilişkin işlemde isabet bulunmadığı hk.
15
Yükseköğretim Kurumundan Bir veya İki Yarıyıl İçin Uzaklaştırma
Cezasını Gerektiren Disiplin Suçları:
Madde 9 - Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için
uzaklaştırmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır :
a - Yükseköğretim kurumu idarecileri ile öğretim elemanlarını ve diğer
görevlileri tehdit etmek, onların şeref ve haysiyetlerine veya şahıslarına
karşı sözlü veya yazılı olarak herhangi bir saldırıda bulunmak veya hareket
etmek,
b - Tek başına veya toplu olarak, yükseköğretim kurumu idarecilerinin
şahısları veya kararları aleyhine saldırgan nitelikte konuşmak, yayınlar
yapmak, bunlar aleyhine öğrencileri kışkırtmak veya bu gibi fiillere
teşebbüs etmek,
c - Siyasi ve ideolojik amaçlar dışında boykot, işgal engelleme gibi
eylemlere teşebbüs etmek veya yükseköğretim kurumunun hizmetlerini
aksatacak davranışta bulunmak,
16
d - Dil, ırk, din ve mezhep açısından kutuplaşmalara yol açıcı
faaliyetlerde bulunmak,
e - Kurum personeline ve öğrenci arkadaşlarına fiil tecavüzde
bulunmak,
f - Yükseköğretim kurumundaki demirbaş eşyaya, kapı, duvar ve
benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar yazmak, resim,
amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak,
g - Hırsızlık yapmak,
h - Yükseköğretim kurumunda alkollü içki içmek,
i - Yükseköğretim kurumlarının çalışmalarını sekteye uğratacak
nitelikteki bir eyleme öğrencileri veya diğer kimseleri tahrik etmek,
j - Yükseköğretim kurumuna ait kapalı ve açık mahallerde yetkililerden
izin almadan toplantılar düzenlemek veya bu tür toplantılara katılmak,
öğrencileri temsil yetkisi olmadığı halde öğrenci temsilcisi sıfatını takınarak
beyanatta bulunmak, toplantı veya törenlere katılmak,
17
k - Yükseköğretim kurumu binalarına girmeleri yasak olduğu halde, bu
karara itaatsizlik etmek veya yetkili organlarca kapatılmış olan binalara
girmek, zarar vermek veya tahrip etmek,
l - Yükseköğretim kurumlarında yasaklanmış her türlü yayını
bulundurmak, bunları çoğaltmak, dağıtmak,
m - Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs
etmek,
18
UYGULAMA 5
….Öğrenci olan davacının, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine verdiği
dilekçede anayasal hakkını kullanmak suretiyle, öğrenim dönemi içerisinde
karşılaştığı sıkıntıları aktarmaya çalıştığından, dilekçede kullandığı
ifadelerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9/a
maddesinde tanımlanan suçu oluşturmadığı hk.
19
UYGULAMA 6
….Siyasi içerikli bildiriyi öğretim üyesinin odasının kapısına astığı
belirlenen davacıya verilen cezanın hukuka uygun olduğu hk.
….Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9.
maddesinin (f) bendinde "Yükseköğretim Kurumundaki demirbaş eşyaya
kapı, duvar ve benzeri yerlere ideolojik veya siyasi amaç taşıyan yazılar
yazmak, resim, amblem ve benzerlerini yapmak ve yapıştırmak" eylemleri
yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını
gerektiren disiplin suçlan arasında sayılmıştır. Dava ve soruşturma
dosyasının incelenmesinden, davacının siyasi içerikli bildiriyi öğretim
üyesinin kapısının cam kısmına koyduğunun, öğretim üyesince öğrencinin
kimliği alınarak saptandığı, davacının bu durumu savunmasında da kabul
ettiği anlaşılmıştır. Davacının bu eyleminin anılan yönetmeliğin 9/f
maddesinde belirtilen disiplin suçu kapsamına girdiği tartışmasızdır…
20
UYGULAMA 7
….Kopya çekme olayının sınavın yapıldığı anda saptanması gerekir ise de,
sonradan kağıtların incelenmesi sırasında kopya çekildiğinin anlaşılması
durumunda da bu eyleme ilişkin disiplin kuralının uygulanacağı hk.
21
Yükseköğretim Kurumundan Çıkarma Cezasını Gerektiren Disiplin
Suçları:
Madde 10 - Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiil
ve haller şunlardır:
a - Görevlileri ve öğrencileri cebir ve şiddet kullanarak kurum dışına
çıkartmak, görevin yapılmasına engel olmak veya öğrencileri bu tür
davranışlara zorlamak,
b - Yükseköğretim kurumlarının ideolojik ve siyasi amaçlarla huzur,
sükun ve çalışma düzenini bozmak veya boykot, işgal, engelleme,
personelin işini yavaşlatma gibi eylemlere katılmak, bu amaçlara yönelik
eylemleri tahrik etmek,
c - Yükseköğretim kurumlarında siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş,
pankart, bant ve benzerlerini bulundurmak, çoğaltmak, dağıtmak veya
bunları kurum binalarına veya binalardaki eşyalar üzerine yazmak,
resimlemek, teşhir etmek, sözlü veya yazılı ideolojik propaganda yapmak,
22
d - Bir kimseyi veya grubu, tehditle suç sayılan bir eylemi düzenlemeye
veya böyle bir eyleme katılmaya yahut yalan beyanda bulunmaya veya
sahte delil göstermeye veya suçu yüklenmeye zorlamak,
e - Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet
yapmak veya yardımda bulunmak,
f - Uyuşturucu madde kullanmak, taşımak, bulundurmak veya ticaretini
yapmak,
g - Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümler sebebiyle
cezalandırılmış olmak,
h - "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki
Kanun " a muhalefet ederek, ateşli silahlarla, mermilerini ve bıçaklarla
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer
aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak, yükseköğretim kurumları içinde
bulundurmak veya bu suçlardan mahkum olmak,
i - Yükseköğretim kurumu binalarında veya eklentilerinde izin almadan
açık veya saklı dernek v.b. kuruluşlar teşkil etmek,
23
j - Sınavlarda tehditle kopya yapmak, kopya yapan öğrencilerin
dershaneden çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava
sokmak veya başkasının yerine sınava girmek.
k - Disiplin kovuşturmasıyla ilgili işleri veya disiplin kurulunun
çalışmasını zor kullanarak veya tehditle engellemek,
l - Irza tecavüz etmek,
m - Güvenlik kuvvetleri tarafından aranılan kişileri saklamak veya
barındırmak,
n - Derslere veya sınavlara girilmesine, ders veya sınavların
yapılmasına herhangi bir şekilde engel olmak, dersteki öğrencileri dışarıya
çıkarmak, çıkmaya kışkırtıcı veya zorlayıcı davranışlarda bulunmak,
o - Bir kişiye veya bir gruba her ne sebeple olursa olsun işkence
yapmak veya yaptırmak,
p - Bayrak törenlerini engelleyici tutum ve davranışta bulunmak veya
tören esnasında gereken saygıyı kasıtlı olarak göstermemek.
24
UYGULAMA 8
….Arkadaşı yerine sınava girmek isteyen öğrencinin, eylemin tam
gerçekleşmediği teşebbüs aşamasında kaldığının görüldüğü, bu durumda
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10/j maddesi
uyarınca değil, 9/m maddesi uyarınca cezalandırılması ve yönetmeliğin
30/a maddesinin, suçun karşılığı olan 9/m maddesi gözetilerek
uygulanması gerekirken, davacının eyleminin 10/j maddesi kapsamında
değerlendirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
25
Öngörülmemiş Disiplin Suçları:
Madde 11 - Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil
ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da
aynı türden disiplin cezaları verilir.
26
Disiplin Suçunun Tekerrürü:
Madde 12 - Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin
öğrencilik süresince tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Aynı
derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil ve haller nedeniyle verilen disiplin
cezalarının üçüncü uygulamasında da bir derece ağır ceza verilir.
27
UYGULAMA 9
….Her ne kadar davacının daha önce de söz konusu yönetmeliğin 9.
maddesinin ihlali niteliğinde fiillerinin bulunduğundan bahisle bir üst ceza
uygulandığı belirtilmekte ise de; davacıya 9. madde uyarınca bu maddeye
giren fiil ve halleri nedeniyle verilmiş “bir veya iki yarı yıl uzaklaştırma
cezası” bulunmadığı anlaşılmakta olup yukarıda açıklanan tekerrüre ilişkin
hükmün uygulanmasına imkan bulunmamaktadır.
28
UYGULAMA 10
….Tekerrür nedeniyle bir derece ağır ceza verilirken, işlenilen suçun niteliği
hangi cezayı gerektiriyorsa bu cezanın bir derece ağırının verilebileceği,
yoksa her suç işlenişinde önceki cezanın bir üstü cezanın verilemeyeceği
hk.
29
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Disiplin Soruşturması
Soruşturma Yaptırmaya Yetkili Amir:
Madde 13 - Disiplin soruşturmasını yaptırmaya yetkili amirler;
a - Toplu, süreklilik arzeden ve/veya müşterek alan veya
mekanlarda öğrenci olayları ile ilgili olarak Üniversite Rektörleri,
b - Fakülte öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından
dolayı dekan,
c - Enstitü öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin suçlarından
dolayı enstitü müdürü,
d - Yüksekokul öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin
suçlarından dolayı yüksekokul müdürü,
e - Konservatuar öğrencilerinin işlemiş oldukları disiplin
suçlarından dolayı konservatuar müdürü'dür.
Soruşturma yaptırmaya yetkili amirler, soruşturmayı bizzat
yapabileceği gibi soruşturmacı veya soruşturmacılar tayini suretiyle
de yaptırabilirler.
30
(Değişik fıkra : 08/06/2006 - 26192 Yön/1.mad) Toplu veya süreklilik
arzeden öğrenci eylemleri ile ilgili olarak rektörün görevlendireceği bir
öğretim üyesinin başkanlığında; fakülte, enstitü, yüksekokul ve varsa
konservatuar öğretim elemanlarından oluşan, olayın kapsam ve
niteliğinin gerektirdiği sayıda üyeden inceleme ve soruşturma kurulu
teşkil edilir. Bu kurul meydana gelen öğrenci olaylarının sebeplerini
ve tekerrürün önlenmesi için alınması gereken tedbirleri bir rapor
halinde rektöre sunar.
Ayrıca , yapacağı soruşturma sonucunda suçlu oldukları tespit
edilen öğrenciler hakkında verilecek uyarma, kınama ve
yükseköğretim kurumlarından bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma
cezaları için yetkili disiplin amirine yükseköğretim kurumundan bir
veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası ile Yükseköğretim
kurumundan çıkarma cezaları için Üniversite Disiplin Kuruluna teklifte
bulunur.
31
Soruşturmanın Süresi:
Madde 14 - (Değişik fıkra : 08/06/2006 - 26192 Yön/2.mad) Disiplin
soruşturmasına olayın öğrenilmesini müteakip bir ay içinde başlanır.
Soruşturmanın; soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma
kararı geciktirilmeden soruşturmacıya bildirilir. Soruşturma, onay tarihinden
itibaren iki ay içinde sonuçlandırılır.
Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilmemesi halinde soruşturmacı,
gerekçeli olarak ek süre verilmesi talebinde bulunur. Soruşturma emrini
veren disiplin amiri uygun bulduğu taktirde soruşturma süresini uzatabilir.
32
Soruşturmanın Yapılış Şekli:
Madde 15 - Soruşturmacı tanık dinler, keşif yapabilir ve bilirkişiye
başvurabileceği gibi bunları gerektiğinde istinabe sureti ile de yaptırabilir.
Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin nerede
ve ne zaman yapıldığı, işlemin mahiyeti, kimlerin katıldığı, ifade alınmış ise,
soruları ve cevapları belirtecek şekilde düzenlenir ve soruşturmacı, katip ile
ifade sahibi veya keşif sırasında hazır bulundurulan veya belge
sorumlularınca imzalanır. İstinabe talimatında şahidin hüviyeti, adresi ve
benzeri açıklayıcı bilgiler iyice belirtilir. Tanığa usulüne uygun olarak yemin
ettirilir ve yaptırılan yeminin şekli de yazılır.
Yükseköğretim kurumlarının bütün personeli; soruşturucuların istedikleri
her türlü bilgi, dosya, ve başka belgeleri hiçbir gecikmeye mahal
bırakmaksızın vermeye ve istenecek yardımları yerine getirmeye
mecburdurlar.
33
UYGULAMA 11
….Dosyanın incelenmesinden, 26.04.2001 tarihinde kampus sınırları
içindeki Merkezi Derslikler önünde (F) Tipi Cezaevlerini protesto etmek
amacıyla izinsiz olarak basın bildirisi okunması olayına karıştığı
gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açıldığı, davacının demokratik
ve anayasal bir hak olan basın açıklamasını dinlemek için olay mahalline
yöneldiği, ancak bir Üniversite Yöneticisinin “bu açıklama için izin
alınmadığı, açıklamanın yapılmasını engellenmesini” istediği kendisinin de
“düzenleyici olmadığını, engelleyemeyeceğini” söylediği, bu konuşma
henüz bitmeden de metnin okunup bittiği, isterse bile toplantıya
katılamadığını iddia etmesine karşın, Üniversite Yöneticisinin tanık olarak
ifadesinin alınmadığı anlaşılmıştır.
34
Savunma Hakkı:
Madde 16 - a) (Değişik bent : 08/06/2006 - 26192 Yön/3.mad) Hakkında
disiplin soruşturması açılan öğrenciye atfedilen suçun neden ibaret olduğu,
savunmasını yapacağı tarihten en az yedi gün önce yazılı olarak bildirilir.
Bu yazıda; öğrenciden belirtilen gün, saat ve yere, savunmasını yapmak
üzere hazır bulunması istenilir. Tebligat yapılmasının mümkün olmadığı
hallerde, öğrencinin savunmasını yapmak üzere soruşturmacıya
başvurması hususu, mensubu bulunduğu kuruluşun belirli yerlerinde ilân
olunur.
b) Öğrenciye yollanacak davetiyede; çağrıya özürsüz olduğu halde
uymadığı veya özrünü zamanında bildirmediği takdirde, savunmadan
vazgeçmiş sayılacağı ve diğer delillere dayanılmak suretiyle hakkında
gerekli kararın verileceği kaydolunur.
35
c) Makbul sayılan bir özür bildiren veya mücbir sebep dolayısıyla davete
uymadığı anlaşılan öğrenciye yeniden uygun bir süre veriler veya
belirtilecek bir süre içinde yazılı savunmasını göndermesi istenir. Tutuklu
öğrencilere savunmalarını yazılı olarak gönderebileceği duyurulur.
d) Her türlü tebligat işlerinde; bu yönetmeliğin 35. ve 37. Maddeleri
hükümleri uygulanır.
e) Soruşturma; öğrencinin kendini gereği gibi savunmasına imkan
verecek şekilde yürütülür. Ancak savunma bahanesiyle soruşturmanın
uzatılmasına imkan verilmez.
36
UYGULAMA 12
….Yönetmelik maddesinde belirtilen savunma yapmaya davet
yazısının,savunma verme tarihi olarak belirtilen tarihten en az üç gün önce
yazılı olarak bildirileceği yönündeki düzenlemeye aykırı olarak davacı oğlu
……. ..…..’dan sadece ilan panosuna asılarak duyuru yapmak ve belirtilen
süreden daha az bir süre vermek suretiyle savunma istenildiğinden,
savunma hakkının kullandırıldığının kabulü mümkün görülmemiş, bu
bağlamada, disiplin işlemi tesisi öncesinde, savunma yapma hakkının
kısıtlandırılması esaslı bir şekil hatası niteliğinde bulunduğundan
yönetmelik maddesinde belirtilen şekilde savunma istenilmeden verilen
disiplin cezasının da, hukuki isabet bulunmadığı sonuç ve kanaatine
varılmıştır.
37
UYGULAMA 13
….Öğrencinin savunması alınmadan disiplin cezası verilemeyeceği hk.
….Davacının bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılmasına
ilişkin disiplin kurulu kararının iptali isteğiyle açılan davada; ilgili
yönetmeliğin 15. maddesine göre olay nedeni ile tanık olarak dinlenen
kişilerin yemin ettirilmeden ifadesinin alındığı ve davacının da son
savunması alınmadan disiplin cezası verilmesinin de aynı yönetmeliğin 20.
maddesi kuralına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline ilişkin İdare
Mahkemesi kararının 2577 sayılı yasanın 49. maddesine göre temyizen
incelenerek bozulması isteğidir. ...İdare Mahkemesince verilen kararın
dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren
başka bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan
kararın onanmasına karar verildi.
Not: Disiplin cezası vermeden önce öğrencinin yeniden savunmasının alınması yönündeki
ilgili yönetmeliğin 20. maddesinin c bendi 25.11.1989 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.
38
Soruşturma Raporu:
Madde 17 - Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda;
soruşturma onayı, soruşturmaya başlama tarihi, soruşturulanın kimliği, suç
konuları, soruşturmanın safhaları, deliler, alınan savunma özetlenir. Her
suç maddesi ayrı ayrı tahlil edilecek delilere göre suçunu sabit olup
olmadığı tartışılır, uygulanacak disiplin cezası teklif edilir. Varsa belgelerin
asıl veya suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.
Soruşturma raporu, dosya ile birlikte soruşturmayı açan mercie tevdi edilir.
39
UYGULAMA 14
….Dava dosyası ile davalı idarece gönderilen soruşturma raporu, ve
eklerinin incelenmesinden soruşturmacı tarafından olayı tespit eden
öğretim elemanlarının ve varsa olaya tanık olan kişilerin usulüne uygun
olarak yemin ettirilerek ifadelerinin yazılı olarak anılan Yönetmeliğin 15.
maddesine uygun olarak alınmadığı, sadece olayı tespit eden öğretim
elemanlarınca olayla ilgili olarak yazılan açıklamanın ve 28.03.2007 tarihli
tutanak esas alınarak basit şekilde bir soruşturma raporu düzenlendiği,
soruşturma raporunda; yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen soruşturma
onayının, soruşturmaya başlama tarihinin, soruşturulanın kimliğinin
belirtilmediği, suç konularının, soruşturmanın safhalarının, delillerin, alınan
savunmanın özetlenmediği, suç maddesinin tahlilinin, delillere göre suçun
sabit olup olmadığının tartışılmadığı, uygulanacak disiplin cezasının
teklifinin belirtilmediği dolayısıyla soruşturmanın soruşturma şekline uygun
yapılmadığı, soruşturma raporunun da usulüne uygun düzenlenmediği
anlaşılmıştır.
40
UYGULAMA 15
….Davacı öğrenciye verilen bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezasının
dayanağı soruşturmada; somut olayların ve iddiaların tereddüde yer
vermeyecek şekilde ortaya konması gerektiği, sadece güvenlik
görevlilerinin ifadeleri ile davacının savunması alınarak işlem tesisinde
hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
41
Soruşturma Sırasında Tedbir:
Madde 18 - Soruşturmacılar; zaruri gördükleri takdirde soruşturma
süresince, sanık öğrencilerin yükseköğretim kurumu binalarına girmesinin
yasaklanması hususunda karar verilmesini disiplin soruşturmasını
yaptırmaya yetkili merciden isteyebilirler. Yetkili mercinin kararı uygulanır.
Öğrencinin, disiplin suçunu işlendikten sonra yükseköğretim kurumu
içinde yer değiştirmesi veya yükseköğretim kurumunu değiştirmiş
bulunması veya yükseköğretim kurumundan her ne sebeple olursa olsun
ayrılmış olması, soruşturma açılmasına, devamına ve gerekli kararların
alınmasına engel teşkil etmez.
42
UYGULAMA 16
….Öğrencinin, başarısızlık nedeniyle veya disiplin cezası sonucu kaydının
silinmesinin hukuki sonuçları farklı olduğundan, öğrenci daha önce
fakülteden çıkartılmış olsa bile, disiplin soruşturmasının sonuçlandırılması
gerekeceği hk.
43
Ceza Kovuşturması
Yürütülmesi:
ile
Disiplin
Kovuşturmasının
Bir
Arada
Madde 19 - Aynı olaydan dolayı, öğrenci hakkında ceza
kovuşturmasının başlamış olması, disiplin kovuşturmasını geciktirmez.
Sanığın ceza kanuna göre mahkum olması veya olmaması disiplin
cezasının uygulamasına engel teşkil etmez.
44
Soruşturmanın Sonuçlandırılması:
Madde 20 - a) (Değişik bent : 08/06/2006 - 26192 Yön/4.mad)
Soruşturma raporu ve dosyası fakültelerde dekan, enstitü, konservatuar ve
yüksekokullarda müdür tarafından incelenerek ya doğrudan sonuçlandırılır
veya yetkili disiplin kuruluna derhal verilir. Disiplin Kurulu dosyayı aldığı
tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
b) Soruşturma dosyasını inceleyen dekan, müdür veya disiplin kurulu,
gerekli görürse noksan saydığı belirli soruşturma işlemlerinin
tamamlanmasını aynı soruşturmacıdan veya disiplin kurulunun bir
üyesinden isteyebilirler.
45
Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar:
Madde 21 - Uyarma, kınama ve yükseköğretim kurumundan bir
haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezaları doğrudan doğruya ilgili fakülte
dekanı, enstitü, konservatuar veya yüksekokul müdürünce,
Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezası
ile yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları, yetkili disiplin kurullarınca,
verilir.
Fakülte, enstitü, konservatuar ve yüksekokul yönetim kurulları aynı
zamanda kendi kurumlarının disiplin kurulu görevini de yapar.
46
UYGULAMA 17
….Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 21. maddesi
uyarınca, bir haftadan bir aya kadar yükseköğretim kurumundan
uzaklaştırma cezasının doğrudan dekanca verilmesi gerekmekte ise de,
daha ağır cezaları vermeye yetkili olan fakülte yönetim kurulunca
verilmesinde bir usulsüzlük olmadığı hk.
47
UYGULAMA 18
….Üniversite bünyesinde yönetici, öğretim elemanları ile memur ve diğer
personelin üst disiplin amiri olan rektörün ayrı bir statüye sahip olan
öğrencilerin üst disiplin amiri olmadığı hk.
48
Disiplin Kurulunun Toplanması:
Madde 22 - Disiplin kurulu, başkanın çağrısı üzerine belirlenecek yer,
gün ve saate toplanır.
49
Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi:
Madde 23 - Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması,
kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, başkan tarafından sağlanır.
50
Toplantı Nisabı:
Madde 24 - Disiplin kurulu olarak yönetim kurulunun toplantı nisabı,
kurul üye tam sayısının yarıdan fazlasıdır.
51
Raportörlük:
Madde 25 - Kurullarda raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği
üye tarafından yürütülür. Raportör üye, havale edilecek dosyanın
incelenmesini en geç iki gün içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu
başkana sunar.
52
Görüşme Usulü:
Madde 26 - Kurulda; raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin
görüşülmesine geçilir. Kurul gerek görünce soruşturmacıları da dinleyebilir.
Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varıldığında
oylama yapılır ve karar başkan tarafından açıklanır.
53
UYGULAMA 19
….Öğrenci hakkında disiplin soruşturmasını yapan soruşturmacının,
disiplin kuruluna katılarak oy kullanmayacağı hk.
….Disiplin Kurulu Kararlarının sağlıklı ve objektif olması, kararı veren kurul
üyelerinin, olayı objektif değerlendirebilmeleriyle mümkündür. Bu itibarIa,
disiplin soruşturmasıyla görevlendirilen kişinin, delilleri toplayıp, ilgilinin
savunmasını alıp, kendi kanaatini de bildirir şekilde hazırladığı soruşturma
raporunun disiplin kuruluna intikalinden sonra kurula katılarak oy
kullanması disiplin hukukunda kabul edilmemektedir. Öte yandan
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin "Görüşme Usulü"
başlığını taşıyan 26. maddesinde, kurulun gerekli görürse soruşturmacıları
da dinleyebileceği belirtilmek suretiyle esasen soruşturmacıların disiplin
kurulunda bulunamayacakları zımnen kabul edilmiştir…
54
Oylama:
Madde 27 - Disiplin kurularında her üye oyunu kabul veya red yoluyla
vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılmaz. Kararlar toplantıya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Karar
özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.
55
Karar:
Madde 28 - Disiplin cezası vermeye yetkili amir veya disiplin kurulu;
soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte muhtardır,
gerekçelerini göstermek kayıt ve şartıyla lehe veya aleyhe başka bir disiplin
cezası da verebilir.
56
UYGULAMA 20
….Disiplin cezasını dosyadaki bilgi ve belgelere göre asıl takdir edecek
olanın disiplin kurulu olduğu, kurulun soruşturmacının önerisine uymak
zorunda olmadığı hk.
57
Karar Süresi:
Madde 29 - Disiplin cezası vermeye yetkili amirler; uyarma,
kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya kadar
uzaklaştırma cezalarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren en
geç on gün içinde karar vermek zorundadırlar.
Diğer disiplin cezalarının verilmesini gerektiren hallerde, dosya
derhal disiplin kuruluna havale edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten
itibaren en geç on gün içinde karar vermek zorundadır.
58
Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar:
Madde 30 - a - Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler ile disiplin
kurulları; bu cezalardan birini tayin ve takdir ederken, disiplin suçunu
oluşturan fiil ve hareketlerin ağırlığını, sanık öğrencinin hangi maksatla
hareket ettiğini ve amacını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığı,
davranış, tavır ve hareketlerini, işlediği fiil ve yaptığı hareket dolayısıyla
nedamet duyup duymadığını dikkate alırlar.
Başka yükseköğretim kurumu öğrencileri ile birlikte, kendi
yükseköğretim kurumunda disiplin suçu işlenmesi halinde bir üst derece
disiplin cezası verilir.
b - Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında, suçluların münferiden tesbit
edilemediği hallerde, topluluğu oluşturan öğrencilerin herbirine yetkili amir
veya kurullarca uygun görülecek cezalar verilir.
59
UYGULAMA 21
….Bu durumda, davalı idarece davacının daha önce hiç ceza almaması ve
olumlu hali dikkate alındığı halde bir alt ceza uygulanmayarak, cezanın alt
sınırının verilmesi karşısında, bir alt ceza uygulamasının yönetmeliğin 30/a
maddesinde öngörülen şekilde yapılmadığından dava konusu işlemde bu
yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
60
UYGULAMA 22
….Olayda, davacının isnat edilen fiilleri işlediğinin sabit olduğu, ancak daha
önce disiplin cezası almaması ve soruşturma esnasındaki olumlu
davranışları belirlendiğine göre, davacıya yükseköğretim kurumundan bir
veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezasının bir altı olan yükseköğretim
kurumundan bir haftadan bir aya kadar uzaklaştırma cezasının
uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle davacıya bir yarıyıl
yükseköğrenim kurumundan uzaklaştırma cezası verilmesine ilişkin
işlemde mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
61
UYGULAMA 23
….Belirtilen duruma ve hukuksal düzenlemeye göre disiplin cezası
vermeye yetkili disiplin kurulunca; ceza tayin ve takdir edilirken davacının
işlediği fiil dolayısıyla pişmanlık duyup duymadığı dikkate alınmadan ve
takdir yetkisi gerekçe gösterilmeksizin aleyhte kullanılarak bir yarıyıl
uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması suretiyle verilen disiplin cezasında
hukuka uyarlık görülmemiştir.
62
UYGULAMA 24
….Eyleminin Kanun dışı kuruluşlar adına faaliyet yapmanın karşılığı olan
Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden olduğu,
davacının nedamet duyması ve hiç disiplin cezası almaması dikkate
alınarak bir alt ceza uygulaması ile dava konusu yükseköğretim
kurumundan
iki
yarıyıl
uzaklaştırma
cezasıyla
cezalandırıldığı
anlaşılmaktadır.
Bu durumda, yasadışı örgüt faaliyetinde bulunduğu sabit olan davacı
öğrencinin fiiline uygun olarak dava konusu iki yarıyıl uzaklaştırma
cezasıyla
cezalandırılmasında
mevzuata
ve
hukuka
aykırılık
bulunmamaktadır.
63
UYGULAMA 25
….Davacıya verilen, bir yarıyıl okuldan uzaklaştırma cezasının bir alt
cezası olarak 6 hafta süre ile uzaklaştırma cezasının, yönetmelikte
düzenlenmediği, bir yarıyıl uzaklaştırma cezasının bir alt cezasının bir
haftadan bir aya kadar uzaklaştırma olduğu hk.
64
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Uygulama ve itiraz
Cezaların Bildirilmesi:
Madde 31 - Disiplin soruşturması sonunda verilen ceza, soruşturma
yaptırmaya yetkili amir tarafından:
a - Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye,
b - Öğrencinin ana veya babası, yoklukları halinde, öğrencinin
göstermiş bulunduğu en yakın aile mensubuna,
c - Ceza alan öğrenciye burs veya kredi veren kamusal veya özel
kuruluş veya kişilere,
d - Yükseköğrenim Kuruluna,
e - Üniversiteden çıkarma cezası verildiği takdirde, yukarıdakilere
ilaveten :
1 - Bütün yükseköğretim kurumlarına,
2 - Emniyet makamlarına,
3 - İlgili askerlik şubelerine,
4 - Yükseköğretim Kuruluna yazılı olarak bildirilir.
Disiplin cezaları; gerekirse ilgili yükseköğretim kurumunda veya bunlara 65
bağlı kuruluşlarda, ilan yoluyla da tebliğ edilebilir.
Uygulama:
Madde 32 - Yetkili merci veya kurul kararlarında hangi tarihten itibaren
uygulanacağı hususu belirtilmedikçe, disiplin cezaları verildikleri tarihten
itibaren uygulanır.
66
İtiraz ve Süresi ve İdari Yargı Yolu:
Madde 33 - Disiplin amirlerince verilen uyarma ve kınama cezaları ile
bir haftadan 1 aya kadar veya disiplin kurullarınca kararlaştırılan bir veya iki
yarıyıl için yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma cezalarına karşı
herhangi bir üst idari mercie itiraz edilemez. Bu yönetmelikte yer alan
cezalara karşı idari yargı yoluna başvurabilir.
Disiplin kurulları tarafından verilen yükseköğretim kurumundan çıkarma
kararına karşı on beş gün içinde üniversite yönetim kuruluna itiraz edilebilir.
İtiraz halinde, itiraz mercii olan üniversite yönetim kurulu, kararı
inceleyerek, verilen cezayı aynen kabul veya reddeder.
Red halinde, disiplin kurulu veya yetkili disiplin amiri red gerekçesini göz
önünde bulundurarak, itirazı karara bağlar.
Üniversite yönetim kurulunca alınan ve öğrencinin aleyhine sonuçlanan
kararlara karşı idari yargı yolu açıktır.
67
Zaman Aşımı:
Madde 34 - Bu yönetmelikte sayılan disiplin suçu niteliğindeki fiil ve
halleri işleyen öğrenciler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin
soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren :
a - Uyarma, kınama, yükseköğretim kurumundan bir haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma cezalarında bir ay içinde,
b - Yükseköğretim kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma ile
yükseköğretim kurumundan çıkarma cezalarında altı ay içinde, disiplin
soruşturmasına başlamadığı takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zaman
aşımına uğrar.
Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren,
nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi
zaman aşımına uğrar. Ancak, disiplin amir veya kurulu, bir adli yargı
hükmüne ihtiyaç duyduğu hallerde; bu zaman aşımı süresi adli yargı
hükmünün kesinleştiği günden itibaren başlar. Anılan ihtiyaç, yetkili disiplin
amir veya kurulunun alacağı bir ara kararı ile tespit edilir.
68
BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler
Tebligat ve Adres Bildirime:
Madde 35 - a) Disiplin kovuşturması dolayısıyla her türlü tebligat,
öğrencinin yükseköğretim kanununa kayıt esnasında bildirdiği adrese yazılı
olarak yapılmak veya tebliğ varakası ilgili yükseköğretim kurumunda ilan
edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.
b)Yükseköğretim
kurumuna
kaydolurken
bildirdikleri
adresi
değiştirdikleri halde, bunu mensubu bulundukları kurumlara kaydettirmemiş
bulunan veya yanış veya eksik adres vermiş olan öğrenciler,
yükseköğretim kurumunda mevcut adreslerine tebligatın yapılmış olması
halinde, kendilerine tebligat yapılmadığı iddia edemezler.
69
Dosya Teslimi:
Madde 36 - Disiplin soruşturmasına ait dosyalar dizi pusulasıyla birlikte
teslim edilir ve alınır. Dizi pusulasının altında teslim eden ve alanın imzaları
bulunur.
70
Yazışma Şekli:
Madde 37 - Kişilerle olan yazışmalar iadeli taahhütlü olarak yapılır.
Evrakın elden verilmesi halinde, imzalı belge; dosyasında saklanır.
35. maddedeki tebliğ şekli saklı kalmak üzere, diğer hususlarda 7201
sayılı Tebligat Kanunun hükümleri uygulanır.
71
Yasaklar:
Madde 38 - Soruşturmanın her safhasında gizlilik esastır. Buna
uymayanlar hakkında idari işlemlerle birlikte, duruma göre bu yönetmeliğin
veya "Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları
Disiplin Yönetmeliği’nin hükümleri uygulanır.
72
UYGULAMA 26
….Hukuk devleti ilkesi uyarınca faaliyetlerini hukuka uygun biçimde
yürütmek zorunda olan idarenin, hukuka aykırı işlem tesis etmesi kural
olarak hizmet kusurudur. Hukuka aykırı bir işlemle bir hakkın ihlaline neden
olan idarenin hizmeti kusurlu işlettiğinin kabulü ile doğan zararı tazmin
etmesi hukuk devleti ilkesi gereğidir.
Bu bağlamda, hukuka aykırılığı kesinleşen yargı kararıyla sabit olan
işlem nedeniyle olayda idarenin hizmet kusuru ve tazmin sorumluluğunun
bulunduğu, davacının uğradığı maddi zararın davalı idarece karşılanması
gerekmektedir. Başka bir anlatımla, idarenin tazmin sorumluluğundan
bahsedebilmek için sadece zararın verildiği yeterli olmayıp, bu zararın
kesin olarak ortaya çıkmış (gerçekleşmiş)miktar olarak belirgin, gerçek bir
zarar olması zorunludur.
73
TEŞEKKÜR
EDERİZ..
HAZIRLAYANLAR
Av. Selçuk SERDAROĞLU
Av. Halil Cem AKGÜÇ
74
Download

03 Şubat 2008 Bilgi Birikimi, Paylaşım ve