Sayın Müdürüm, Değerli Öğretmenlerim ve Sevgili Öğrenciler;
MEGEP kapsamında modül kitaplarının siyah,
renkli ve istenilen ebatlarda çoğaltılması gerekse okullara özel Öğrenci ĠĢ Dosyası basımı faaliyetlerine sizlerin de
destekleri ile uzun yıllardır devam etmekteyiz. Bu anlamda uygun ödeme Ģartlarımız, zamanında teslimat ve isteklerinizi karĢılayacak biçimde çalıĢmayı sizlere teklif eder, detaylı
bilgi Ģikayet ve önerileriniz için iletiĢim kanallarımızdan bizlere ulaĢmanızı temenni ederiz.
SĠSTEM HASTALIKLARINDA ANESTEZĠ
21,00
Fiyatlarımız yukarıda belirttiğimiz gibi olup, ders modülleriniz 175x250 ebatlarında
16,00
tamamen renkli
basılmaktadır. SipariĢin onaylanmasını takip eden 10 iĢ günü içerisinde ücretsiz kargo ile okullarınıza teslim edilir.
Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz örnek için iletiĢim kanallarından bizlere ulaĢabilirsiniz. FĠYATLARIMIZA KDV DAHĠLDĠR
10
7,00
20,00
8,00
12,00
4,00
16,00
6,00
6,00
12,00
6,00
11
9,00
26,00
10,00
16,00
5,00
21,00
8,00
8,00
16,00
7,00
12
SAĞLIK PSĠKOLOJĠSĠ
HASTALIKLAR VE FARMAKOLOJĠ
ĠLK YARDIM
ANESTEZĠ 2
ANESTEZĠDE ANATOMĠ VE FĠZYOLOJĠ
ANESTEZĠ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA -I
ANESTEZĠ ÖZEL BAKIM VE UYGULAMA - II
MONĠTÖRĠZASYON
ANESTEZĠ 3
ANESTEZĠK ĠLAÇLAR
10
16,00
15,00
12,00
12,00
13,00
5,00
7,00
12,00
9,00
4,00
8,00
4,50
7,00
9,00
8,00
11
23,00
20,00
16,00
16,00
18,00
6,00
9,00
KĠTAP
KĠTAP
KĠTAP
15,00
12,00
4,00
KĠTAP
10,00
5,00
9,00
11,00
10,00
12
DAHĠLĠYE HASTALIKLARI VE BAKIMI
CERRAHĠ HASTALIKLARI VE BAKIMI
MESLEK ESASLARI TEKNĠĞĠ
KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI
FARMAKOLOJĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE ĠLETĠġĠM
GENEL BESLENME
BĠYOKĠMYA
EPĠDEMĠYOLOJĠ ve BĠYOĠSTATĠSTĠK
MĠKROBĠYOLOJĠ ve BAĞIġIKLAMA
MESLEK ESASLARI TEKNĠĞĠ
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
SAĞLIK EĞĠTĠMĠ
BULAġICI HASTALIKALAR ve BAKIMI
RUH SAĞLIĞI VE PSĠKĠYATRĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE YÖNETĠM
TOPLUM SAĞLIĞI
ÇOCUK SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
ĠLK YARDIM ve ACĠL BAKIM
10
7,00
6,00
10,00
13,00
12,00
13,00
8,00
14,00
9,00
6,00
11
9,00
7,00
13,00
16,00
15,00
18,00
10,00
17,00
11,00
8,00
SINIF
12
SAĞLIK PSĠKOLOJĠSĠ
ENFEKSĠYONDAN KORUNMA
ACĠL SAĞLIK SĠSTEMĠ
TEMEL SAĞLIK UYGULAMALARI
YAġAM DESTEĞĠ
FARMAKOLOJĠ
TRAVMALARDA ACĠL YARDIM
TIBBĠ ACĠLLER
ACĠL KURTARMA TEKNĠKLERĠ
OLAĞAN DIġI DURUMLARDA ACĠL YARDIM
BÖLÜM
TIBBĠ LABORATUVAR ALANI
ĠNDĠRĠMLĠ FĠYATI
RADYOLOJĠ ALANI
10
11
12
11
10
12
HEMġĠRELĠK ALANI
ANESTEZĠ VE REANĠMASYON
PERAKENDE
FĠYATI
DERS
SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ ALANI
11
10
SINIF
12
ACĠL SAĞLIK
HĠZMETLERĠ ALANI
BÖLÜM
PERAKENDE
FĠYATI
ĠNDĠRĠMLĠ FĠYATI
ĠLK YARDIM
TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ 1
TIBBĠ BĠYOKĠMYA 1
HEMATOLOJĠ 1
PATOLOJĠ
TIBBĠ PARAZĠTOLOJĠ
BULAġICI VE SĠSTEMATĠK HASTALIKLAR
TIBBĠ MĠKROBĠYOLOJĠ 2
TIBBĠ BĠYOKĠMYA 2
HEMATOLOJĠ 2
SEROLOJĠ
KAN MERKEZĠ UYGULAMALARI
10,00
14,00
16,00
9,00
8,00
6,00
15,00
8,00
7,00
7,00
5,00
7,00
8,00
11,00
13,00
7,00
6,50
5,00
12,00
6,00
5,50
5,50
4,00
5,50
ĠLK YARDIM
BULAġICI VE SĠSTEMATĠK HASTALIKLAR
RADYASYON SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ
RADYOGRAFĠ TEKNĠKLERĠ 1
FĠLM BANYO VE BASKI TEKNĠKLERĠ
RADYOLOJĠK ANOTOMĠ 1
KONTRAST MADDELER VE UYGULAMALARI
ĠLERĠ TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME 1
RADYOGRAFĠ TEKNĠKLERĠ 2
RADYOLOJĠK ANOTOMĠ 2
SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ
ĠLERĠ TIBBĠ GÖRÜNTÜLEME 2
RADYOTERAPĠ
10,00
16,00
7,00
30,00
8,00
8,00
11,00
17,00
12,00
15,00
7,00
9,00
9,00
8,00
12,00
5,50
23,00
6,00
6,00
9,00
13,00
9,00
12,00
5,50
7,00
7,00
SAĞLIK PSĠKOLOJĠSĠ
BĠLGĠSAYARDA OFĠS PROGRAMLARI
GÜZEL KONUġMA VE DĠKSĠYON
TIBBĠ TERMĠNOLOJĠ
YAZIġMA TEKNĠKLERĠ
SAĞLIK KURUMU BĠLGĠ YÖNETĠM SĠSTEMĠ
TIBBĠ SEKRETERLĠK HĠZMETLERĠ 1
TIBBĠ DÖKÜMANTASYON 1
ĠLK YARDIM
HASTALIKLAR BĠLGĠSĠ
TEMEL FARMAKOLOJĠ
TIBBĠ SEKRETERLĠK HĠZMETLERĠ 2
TIBBĠ DÖKÜMANTASYON 2
EPĠDEMĠYOLOJĠ
SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETĠMĠ
BĠOĠSTATĠSTĠK
9,00
20,00
5,00
10,00
9,00
17,00
5,00
8,00
10,00
12,00
8,00
9,00
6,00
10,00
5,00
8,00
7,00
15,00
4,00
8,00
7,00
13,00
4,00
6,00
8,00
9,00
6,00
7,00
5,00
7,00
4,00
6,00
DERS
Baloğlu Yayıncılık /
Özgür BALOĞLU
Karşıyaka Mah. Gülen Cad. 43/17-E Bağlum – Keçiören / ANKARA
[email protected] / [email protected]
Tel :0(532) 348 34 90 – 0(312) 328 63 53
Download

Sayın Müdürlerim, Müdür Yardımcılarım, Alan Şeflerim ve Değerli