T.C.
K Ü LT Ü R VE TU RİZM BAKANLIĞ I
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge K urulu
K A R AR
Toplantı no ve tarih : 78 - 24.04.2014
Karar no ve tarih
: 1029- 24.04.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Elbaşı Kasabasında bulunan, K arabey Konağı ve Eski Okul
binasının restorasyon talebine ilişkin Bünyan K aym akam lığının 07.11.2013 gün ve 1743
sayılı yazısı ekinde alınan dilekçe örneğinin Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge
K urulu M üdürlüğüne gönderildiği, gereğinin yapılması hususunda Kayseri Valiliği, İl Kültür
ve Turizm M üdürlüğü’nün 29.11.2013 gün ve 3784 sayılı yazısı ve taşınm azın tesciline ilişkin
görüşleri içeren Kayseri Valiliği, İl K ültür ve Turizm M üdürlüğü’nün 07.03.2014 gün ve 904
sayılı, Bünyan K aym akam lığı’nın 01.04.2014 gün ve 584 sayılı yazısı, konuya ilişkin Kayseri
K ültür Varlıklarını K orum a Bölge K urulu M üdürlüğü uzm anlarının 07.02.2014 tarih ve 140
sayılı raporu okundu, raportörün açıklam aları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler
incelendi, yapılan görüşm e sonucunda;
Kayseri ili, B ünyan ilçesi, Elbaşı K asabasında ve sit alanı dışında, tapunun 26 pafta,
6628 parsel num arasında özel m ülkiyet adına kayıtlı konut niteliğindeki taşınm azın,2863
sayılı yasanın 6.maddesi kapsam ına girmesi ve 03.03.2012 tarih ve 28232 sayılı resmi
gazete'de yayım lanarak yürürlüğe giren korunması gerekli taşınm az kültür varlıklarının ve
sitlerin tespit ve tescili hakkında yönetm eliğin 4. m addesinin (b) ve (c) m addelerinde
belirtilen kıstasları taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınm az kültür varlığı olarak tescil
edilmesine, yapı grubunun “Il.grup” olarak belirlenm esine, yapıya yönelik kararım ız eki
1/1000 ölçekli kadastral haritada işaretli alanın korum a alanı olarak belirlenm esine, korum a
alanında yapılacak uygulam alar için K urulum uzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.
/233
AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
İLİ:
ENVANTER NO
ANIT
KULTUR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MUDURLUGU
MAHALLE/KÖY: ELBAŞI
İLÇESİ: Bünyan
Kayseri
HARİTA NO
KORUMA
VEYA MEVKİİ:
KADASTRO
CADDE/ SOKAK
ad i:
D.K.V.K.E
26
Yapı Kalıntısı
ANITSAL
ÇEVRESEL
DERECESİ:
PARSEL: 6628
ADA:
2x
Çevreye Aykırı
YAPTIRAN:
YAPAN:
MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):
YAPIM TARİHİ:
KİTABE:
VAKFİYE:
GENEL TANIM:
Vloloz ve kesme taş m alzem e kullanılarak zemin+1 kat şeklinde kare form da inşa edilm iş olduğu görülmüştür. Taşınm az doğu ve güney yönlerde yine konul
niteliğinde iki farklı taşınm azla bitişik durumdadır. İki katlı konağın batı cephesinde çıkm a şeklinde düzgün yonu taştan altı sütunun taşıdığı beş yuvarlak
cemerle geçilm iş balkon yer almaktadır.
KORUMA DURUMU
A
İYİ
TAŞIYICI YAPI
BX ORTA
C
FENA
A
DIŞ YAPI
A
ÜST YAPI
A
İÇ YAPI
A
RUTUBET
A
YOK
SÜSLEME
A
BX
BX
Bx
BX ELEMANLARI
B
BX İZİ VAR
C
C
c
C
C
C
ÖNEMLİ
VAZİYET PLANI:
GÖZLEMLER:
BUGÜNKİ SAHİBİ
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
M Ü LK İY E T SAHİBİ
Ö zel Mülkiyet
YAPILAN ONARIMLAR:
AYRINTILI TANIM:
TEKNİK
SU
ELEKTRİK
> vi
i?
.\
FOTOĞRAF
EVE PROJESİ
STORASYON PROJESİ
-
Kayseri Kültür Varlıklarının
Koruma Bölge Kurulunun
ve 7& r# S a y ılı
ka ra r ekidir.
Konut
BUGÜNKİ KULLANIMI:
Kullanılmıyor
ÖNERİLEN KULLANIMI:
Konut
HAZIRLAYANLAR:
EKLER
RAPOR
X
Alper YILDIZ
İsmail Ergün AYDOĞDU
Uzman
Uzman
KONTROL EDEN:
Dilek YALDIZ
Müdür
k .k / Î V
Of
07 . 02.2014
___
K.B.K. ONAYI
NO.\
.../
TU?"
Bölge K m ıf M iídür V.
/2014
.../..../2014
2014
HARİTA (Kadastral)
OilekYALDÜ
K a n a liza s y o n
ORJINAL KULLANIMI:
M oloz ve kesme taş malzeme kullanılarak zemin+1 kat şeklinde kare form da inşa edilmiş
olduğu görülmüştür. Taşınm az doğu ve güney yönlerde yine konut niteliğinde iki farklı
taşınm azla bitişik durumdadır. İki katlı konağın batı cephesinde çıkm a şeklinde düzgün yonu
taştan altı sütunun taşıdığı beş yuvarlak kem erle geçilmiş balkon yer almaktadır. Bu altı
sütununda başlık kısım larının oldukça itinalı şekilde geom etrik süsleme kullanılarak tezyin
edildiği görülmektedir. Düzgün yonu taştan daire form lu sütun altlıklarında da geometrik
süsleme göze çarpmaktadır. Sutunlar arasına metal gergi çubuğu kullanılarak kemerlerin
açılması önlenmiştir. Kemer kilit taşlarında pano halinde değişik rozetler bulunmaktadır. Doğu
yönü taşınm azın beden duvarı tarafından kapatılm ış olan balkon kısmı diğer üç yönden açıktır.
İki katlı yapıya zemin kat ve üst katta bulunan tek kanatlı ahşap kapılar aracılığı ile
ulaşılmaktadır.
Yapının üst katına güney-batı köşesinde bulunan sal taşından yapılmış
merdivenler ile çıkılm aktadır. Taşınmazın zem in katında bulunan giriş holünün güneyinde iki,
doğusunda bir, kuzeyinde bir oda yer almaktadır. Zem in döşemeleri bulunmayan odaların
tabanı sıkıştırılm ış toprak şeklindedir. Zemin katta bulunan odaların iç duvarları çam ur ve
çimento özellikli harçla sıvanmış ve odaların üzeri ahşap direklerin taşıtılan yine ahşap
kirişlerin taşıdığı düz toprak dam ile geçilmiştir. Zem in katta bulunan giriş holünün kuzey-batı
köşesinde bulunan m erdivenlerle aracılığı ile üst kat döşemesi sökülerek açılmış olan düşey
girişten üst katta bulunan giriş holüne ulaşılmaktadır. Yapının üst katında ise holün kuzey ve
doğusunda birer, güneyinde ise iki oda yer almaktadır. Bu odalara giriş kapıları pano içerisinde
değişik süslemelerin bulunduğu ahşap malzem edendir. Holün kuzey ve güneyinde bulunan kare
planlı yaklaşık aynı büyüklükte ki karşılıklı odaların zemini alaturka ahşap malzem e ile kaplı
iken güneydeki odanın zem ininde bulunan ahşap m alzem e tam am en sökülmüştür.
YAYIN DİZİNİ:
ISITMA
X
BİLGİLER
KROKİ
k it a b e
VAKFİYE
İMAR PLANI
REVİZYON:
K.K.T.V.K.B.K. KARARLARI
../
/2014
Trfaff
Download

Kayseri Bünyan Elbaşı Köyü 26 pafta 6628 parsel Sit Alanı Dışındaki