ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS KATALOĞU
ZORUNLU DERSLER

IE 201 - Operasyon Modelleme
Karar vermedeki belirsizlik rolü de dahil olmak üzere işletme kararlarının matematiksel
modelleme süreci. Ortaya çıkan model çözümü için temel araçlar, özellikle matematik
programları, istatistiksel modeller, ve kuyruk modelleri. Durumlar üretimden gelebilir ve
işlemler ve ergonomiye hizmet eder.
Kredi: 3
AKTS:5

IE 211 - Mühendisler için Olasılık ve İstatistik
Verilerin grafiksel gösterimi; Olasılık aksiyomları; koşullanma, Bayes Teoremi; Ayrık
dağılımlar (geometrik, binom, poisson); Sürekli dağılımlar (normal, üstel, weibull); nokta ve
aralık tahmini; olasılık fonksiyonları; ortalama ve varyanslar için hipotez testleri ve bir ve iki
nüfus için oranlar.
Kredi: 4
AKTS:6

IE 212 - İstatistiksel Modeller
Mühendislik veri analizi için doğrusal istatistiksel modeller ve uygulamaları. Doğrusal
regresyon ve korelasyon; çoklu doğrusal regresyon, varyans analizi, deney tasarımına giriş.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 221 - Sistem Mühendisliği
Sistem mühendisliği bakış açısının bileşenlerini tanımlamak
Pratik sorunlara sistem mühendisliği uygulamalarını göstermek
Kredi: 3
AKTS:6

IE 232 - Mühendislik Ekonomisi
Mühendislik ekonomisinde karar verme esasları. Paranın zaman değeri, başabaş analizi,
sermaye bütçelemesi, yedek, vergi sonrası analizi, enflasyon, risk, duyarlılık analizi ve çoklu
nitelik analizi içerir.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 311 - Mühendislik Kalite Kontrol
Modern kalite kontrol teknikleri ve istatistiksel proses kontrol sistemlerinin tasarımını, kabul
örneklemesini, ve süreç iyileştirmesini sunmak.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 341 - Lineer Optimizasyona Giriş
Doğrusal programlama üzerinde durularak yöneylem araştırması olarak deterministik
modellere giriş; simpleks, ulaştırma ve atama algoritmaları ve mühendislik uygulamaları.
Tamsayı ve dinamik programlama modelleri için kısa bir giriş.
Kredi: 3
AKTS:6
1

IE 351 - Stokastik Modellemeye Giriş
Geçici ve davranış sınırlayıcı da dahil olmak üzere ayrık Markov zincirleri ve sürekli Markov
süreçlerine giriş, Poisson / üstel süreç. Güvenilirlik, bakım, stok, üretim, basit kuyruklar ve
diğer mühendislik problemlerine uygulamaları.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 362 – Ergonomi
Görsel, işitsel, bilişsel, ve manuel görev değerlendirme ve tasarım bağlamında insan duyusal,
karar, kontrol ve motor sistemlerine giriş. Bilgisayar görüntüleri, aydınlatma, gürültü, el-göz
koordinasyonu, hem de tekrarlayan ve yüksek fiziksel çaba görevleri ile ilgili sorunlar
sunulmaktadır. Bunları gidermek için işyeri ve araç tasarım stratejileri tartışılmıştır.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 372 - Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Bilgi Sistemleri uygulama, teknoloji ve temellerine bir giriş sunmak
Kredi: 4
AKTS:6

IE 382 - Simülasyon
Sanayi ve hizmet kuruluşlarında uygulamaları ile karmaşık ayrık-olay sistemlerinin
simülasyonu. Bir yada daha fazla yüksek seviyeli bilgisayar paketlerinde simülasyon
programlama ve modellemeyi içeren ders konuları; giriş dağılımı modelleme; rasgele sayılar
üretme; simülasyon çıktı verilerinin istatistiksel analizi.
Kredi: 4
AKTS:6

IE 402 - Üretim ve Operasyon Yönetimi
İşletmenin yönetiminde işlevsel bir alan olarak üretim yönetimi teori ve pratiklerini tanıtmak.
Kredi: 3
AKTS:7

IE 421 - Üretim Sistemlerinin Modellenmesi ve Analizi
Akış dükkan, atölye, ve hücre tabanlı üretim sistemleri, malzeme akış analizi, hat dengeleme,
zamanlama, düzen ve malzeme akışı ve depolama sorunlarının tasarım ve operasyonunun ileri
düzey çalışması.
Kredi: 3
AKTS:5

IE 431 - Organizasyon Teorisi ve Tasarımı
İş kuruluşlarının analiz ve tasarım organizasyon teorisi uygulamaları dersler, gerçek
kuruluşlarda projeler ve vaka çalışmaları ile öğretilir. Konular şunlardır: açık sistem teorisi,
organizasyon yapısı, kültür ve güç. Bir değişiklik stratejisi: Mevcut durum analizi, gelecekteki
durumunu görme ve organizasyonel dönüşüm için stratejiler.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 491 – Bitirme Proje I
Bu ders etik, ekip dinamikleri, iletişim ve proje yönetimi gibi profesyonel mühendislik
konularında genel bakış sunar. Sorun / fırsat tanımlama becerilerini geliştirmek için takım
tabanlı endüstriyel değerlendirmeler içerir.
Kredi: 1
AKTS:4
2

IE 492 – Bitirme Proje II
Endüstri tabanlı takım tasarım deneyimi endüstri mühendisliği müfredatı boyunca malzeme
entegre şekilde yapılandırılmıştır.
Kredi: 4
AKTS:6
SEÇMELİ DERSLER

IE 223 – Mühendislikte Karar Destek Sistemleri
Karar destek metodolojisi ve uygulamaları anlayışını geliştirmek ve Karar Destek Sistemleri
yapısı, özellikleri ve tasarımı hakkında bilgi elde etmek
Kredi: 3
AKTS:6

IE 225 – Güvenilirlik Mühendisliği
Kullanılan prosesler, sistemler ve bileşenlerin riskleri, güvenilirliğini hesaplamak için gerekli
beceri ve bilgileri sağlamak.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 234 – Finansal Mühendislik Dersleri
Finansal mühendisliğin teori ve uygulamaları.
Tasarım, yapılanma, finansal mühendislik ürünlerinin(opsiyonlar, vadeli işlemler, mübadele
ve teminatın diğer türevleri dahil ) fiyatlandırılması ve bunların finansal ve yatırım risk
yönetimine uygulamaları. Finansal mühendisliğe temel teşkil eden matematik metodolojisi,
uygulamalı olasılıksal süreçler/işlemler ve nümerik teknikler.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 236 – Hesaplamalı Optimizasyon
Doğrusal olmayan programlamaya giriş. Modeller, metotlar, algoritmalar ve doğrusal olmayan
optimizasyon yöntemlerinde bilgisayarlı teknikler. Öğrenciler çağdaş optimizasyon
metotlarını hem uygulamalı olarak hem de bu metotları ticari yazılımlarla deneyimleme
şeklinde öğreneceklerdir. Temel alan dışında olup uygulamaya yönelik optimizasyon becerisi
kazanmak isteyenlerin de bu dersi almaları tavsiye edilir. Ders projesi ile öğrencilerin, kendi
ilgi alanları çerçevesinde, optimizasyon metotlarını ve uygulamadaki problemleri doğrudan
keşfetmesi sağlanır.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 353 – Ağ Optimizasyonu
Ağ Optimizasyonu, ağ trafiğinin ve uzantılarının konu olarak ele alındığı teorik ve uygulamalı
bir derstir. Ağ akış problemleri lineer programlamanın, lojistik, ulaştırma, üretim, bilgisayar
bilimleri, proje yönetimi ve diğer alanlarla birlikte finans alanında uygulaması olan bir alt
sınıfıdır. Bu derste ağ akışlarının uygulamaları üzerine bir araştırma yapmanın yanı sıra ağ
akış probleminin(kısa yol problemi, maksimum akış problemi, minimum maliyet problemi ve
çoklu meta akış problemi gibi) bazı özel durumlarına odaklanacaktır. Bu derste ayrıca ağ akış
problemlerinin diğer uzantıları üzerinde durulacaktır.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 355 – Sağlık Hizmetlerinde Endüstri Mühendisliği
İşletmelerin geliştirilmesi, hasta akışı, kalite ve süreçler. Öğrencilerin sağlık sektöründeki
teknikler ve uygulamalar yönündeki yeniliklere aşina olması amaçlanmaktadır.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 384 - Kuyruklama
3
Kuyruk teorisinin teorik temelleri, modelleri ve teknikleri Gelişmiş kuyruk sistemleri ve
kuyruk ağları aracılığıyla titiz bir başlangıç. Markov Yenileme ve Yarı-Rejeneratif Yöntemleri
konulardan bazılarıdır.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 386 – İleri Düzey Optimizasyon Yöntemleri
Doğrusal, doğrusal olmayan ve karışık tamsayı programlama, dinamik programlama, ağ
modelleme ve meta-sezgisel dahil olmak üzere çeşitli optimizasyon yöntemleri, uygulamaları.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 404 – Stokastik Programlama
Çoğu optimizasyon problemleri nihai sonucun gelecekte rastgele bir olaya bağlı olduğu
belirsizlikler içerir. Stokastik programlama belirsizlik varlığında karar vermeyle ilgilidir.
Konular optimizasyon problemlerindeki belirsizliği modelleme, stokastik programlama
algoritmaları ve yaklaşım ve örnekleme yöntemleridir.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 406 – Yalın Üretim Üzerine Dersler
Malzeme ve bilgi akışı, ilerleyen kalite güvencesi, standart iş, sürekli iyileştirme, görsel
yönetim ve yalın liderlik de dahil olmak üzere felsefelerin, sistemlerin ve dünya
standartlarındaki üreticiler ve hizmet organizatörleri tarafından kullanılan ve "yalın yönetim"e
odaklanan uygulamaların yorumu. Pratik örneklemeler ve sınıf içi alıştırmalar kavramları
hayata geçirir.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 422 – Oyun Teorisi
Bu ders rasyonelleştirme ve Nash dengesi gibi çözüm kavramlarının evrimsel ve epistemik
temellerinin titizlikle araştırılmasıdır. Tekrarlanan oyunlar, pazarlık ve süpermoduler
oyunların yanı sıra global oyunlar heterojen öncelikler, psikolojik oyunlar ve beklenen fayda
maksimizasyonu olmayan oyunlar gibi yeni konuları da kapsar. Uygulamalar ne zaman
istenirse sağlanmaktadır.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 423 – Tahmin Yöntemleri ve Uygulamaları
Tahmin yöntemleri ilkeleri sunmak.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 424 – Lojistik ve Kaynak Zinciri Yönetimi
Tedarik zinciri çalışma uygulamaları ve ilkeleri (yani, malzeme ve lojistik yönetimi
temellerini). Kaynak zinciri yönetiminin dinamik doğasının ürünler, servis ve bunları yürütme
sürecinin küresel ekonomi üzerine etkisi üzerine çalışma ve analiz etme. Ders ayrıca müşteri
hizmetleri, kalite, lojistik, stok yönetimi ve entegre tedarik zinciri yönetimi stratejileri içerir ve
tedarik zinciri tasarımı teorisi hakkında sağlam bir temel geliştirir. Tahmin, erteleme, kaynak
bulma (özellikle, küresel kaynak), ağ tasarımını içerir ve farklı durumlarla ilgili örnekler ile bu
kavramları göstermektedir.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 425 – Fabrika Tasarımı ve Düzeni

IE 433 – Proje Yönetimi
4
Etkin yönetim projelerinde kavramları, konuları ve önemli yaklaşımlar gözden geçirme.
Konular proje seçimi, proje planlama, müzakere, bütçeleme, planlama, kaynak tahsisi, proje
kontrolü, proje denetim ve proje sonlandırma içerir.
Kredi: 3
AKTS:6

IE 435 - Girişimcilik
Girişimcilik niteliği ve farklı formlarını sunmak.
Kredi: 3
AKTS:6
5
Download

uluslararası antalya üniversitesi endüstri mühendisliği bölümü ders