İş Ortakları için Uygulama
Koşulları1
I. Giriş
Bu belge kapsamında, “İş Ortağı” terimi ithalatçılar veya mümessiller gibi BSCI katılımcısının
ticari ilişkide bulunduğu ve BSCI Katılımcıları’nın nihayetinde denetlenebilecek olan BSCI
Kuralları’nın ilkelerini üreticilere aktarmakta aracı olarak kullandığı ticari kurumları ifade
etmektedir.
Bu aynı zamanda, alt yükleniciler veya alt tedarikçiler gibi üreticinin ticari bir ilişki içerisinde
olduğu ve BSCI Kurallarının ilkelerini aktarma niyetine sahip olduğu ticari kurumlar anlamına
da gelebilir.
İş ortakları, bu Uygulama Koşulları belgesini imzalayarak BSCI Davranış Kuralları veya
bunun eşdeğeri bir belgenin değer ve ilkelerini benimseme ve bunların yerine getirilmesi
için etki kapsamları dahilinde gerekli tüm makul ve uygun tedbirleri alma taahhüdünde
bulunmaktadır.
Bu belgenin BSCI Davranış Kuralları’na verdiği referans, diğer eşdeğer davranış kuralları ile
benzer şekilde ilgili sistemleri de içermektedir.
Üçüncü taraf ortaklar, bu belge kapsamında, bu Uygulama Koşulları’nı imzalayan kurumun
İş ortaklarını ifade etmektedir.
Bu Uygulama Koşulları’nı imzalayan iş ortakları BSCI denetim sürecine tabi değildir. Ancak
BSCI Katılımcısı, BSCI katılımcısının durum tespiti sonucunda ilgili bulunması halinde, bu
kişileri sürece dahil etme hakkını saklı tutmaktadır; bu durumda iş ortağının Üreticiler için
Uygulama Koşulları'nı imzalaması gerekecektir.
II. Sosyal yönden sorumlu ticaret taahhüdü
2.1.
BSCI Davranış Kuralları'nda belirtilen sorumlulukları üstlenen iş ortakları, BSCI
Katılımcıları ve onların üçüncü taraf ortakları ile birlikte çalışarak BSCI Davranış Kuralları'nın
uygulanması yönünde paydaşları ile açık ve yapıcı bir diyalog kurmayı amaçlar.
© Telif Hakkı 2014 FTA – Foreign Trade Association, Brüksel
BSCI İş Ortakları Uygulama Koşulları - Genel Belge V. 1/2014
1/4
2.2.
İş ortakları BSCI Davranış Kuralları'nı onayladıklarını şirket organizasyonu üzerinden
üçüncü taraf ortaklara aktif bir şekilde iletir.
2.3.
İş ortakları, üçüncü taraf ortaklarının BSCI Davranış Kuralları'na eksiksiz olarak
uymaya yönelik çalışmalarını zorunlu tutar.
2.4.
İş ortakları, BSCI Davranış Kuralları ile ilişkili sorumluluklarını yerine getirmek adına
gerekli prosedürler ve yeterli kaynakları hazır bulundurur.
2.5.
İş ortakları, üçüncü taraf ortaklarının BSCI Davranış Kuralları'na eksiksiz olarak
uymaya yönelik çalışmalarını zorunlu tutar ve etki alanları kapsamında BSCI Davranış
Kuralları'nın üçüncü taraf ortakları için geçerli olması adına gereken makul tedbirleri alır.
2.6.
İş ortakları, BSCI Davranış Kuralları ile belirlenen değer ve ilkelerin ve/veya bu
Uygulama Koşulları hükümlerinin herhangi birinin ihlalinin BSCI Katılımcıları’nın imza
sahibi iş ortakları ile iş ilişkilerini sonlandırması için yeterli gerekçe teşkil ettiğini kabul eder.
Bu kapsamda, kanıtlama zorunluluğu uygun olduğu üzere BSCI Katılımcıları ya da üçüncü
taraf ortaklara aittir.
III. Sosyal sorumluluğu işletmenin kurumsal
kültürüne dahil etme
3.1.
İş ortakları, (örn. fiyat ve/veya teslim süresi gibi satın alım uygulamaları aracılığıyla)
üçüncü taraf ortaklarını BSCI Davranış Kuralları’na uymaktan alıkoyacak bir konuma
düşürmemelidir.
3.2.
Satın alım ve ilgili diğer departmanlar (veya bireyler), kurumsal kültüre sosyal yönden
sorumlu ticaret ilkelerinin dahil edilmesine katkıda bulunmalarını sağlayacak şekilde
eğitilmeli ve teşvik edilmelidir.
IV. Tedarik zincirinde işbirliği ve yetkilendirme
4.1.
İş ortakları, BSCI Davranış Kuralları'nın ilkelerini yerine getirme ve sürdürme
konusunda gerekli kapasiteleri oluşturmak adına kendi çalışanlarını desteklemeli ve
eğitimler gerçekleştirmelidir.
4.2.
İş ortakları, BSCI Davranış Kuralları'na uyulmasına dair yeterlilikleri konusunda
ilgili üçüncü taraf ortakları ile yapıcı ve açık bir diyalog kurma yoluna gitmeli ve bu
beklentileri karşılama yönünde bu ortaklara yardımcı olmalıdır.
4.3.
İş ortakları, BSCI Davranış Kuralları'nın başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak
sistem ve prosedürlerin geliştirilmesi ve uygulanmasında yönetim ile işçiler ve/veya
temsilcilerinin arasında etkin işbirliği kurulmasını destekleyecektir.
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI İş Ortakları Uygulama Koşulları - Genel Belge V. 1/2014
2/4
V. Tedarik zincirinde durum tespiti ve özen
(due diligence)
5.1.
İş ortakları, (a) işlerinin BSCI Davranış Kuralları değer ve ilkeleri nezdinde mevcut ve
olası olumsuz etkilerini değerlendirme; (b) bu olumsuz etkilerin tedarik zincirinde ortaya
çıkabileceği en kayda değer riskleri içeren noktaları tanımlama ve (c) bunları önleme ve/veya
bunlarla BSCI Davranış Kuralları dahilinde ilgilenme amacıyla eylemde bulunma konularında
özenli bir şekilde hareket etme taahhüdünde bulunmaktadır.
5.2.
İş ortakları, iş ve üçüncü taraf ortaklarının sorumlu davranışları ile ilgili güvenilir
bilgi edinir, bunları değerlendirir ve ortaklarının özenli şekilde davrandıklarına dair gerekli
kanıtı oluşturacak belgeleri bulundurur.
5.3.
İş ortakları, üçüncü taraf ortaklarının BSCI Davranış Kuralları'nı uygulama ve/veya
sürdürme konusundaki ilerlemelerinin yanı sıra dahil oldukları konularda BSCI Davranış
Kuralları'nın değer ve ilkelerine olumsuz etkide bulunabilecek durumlara müdahalelerinin etki
düzeyi hakkında düzenli olarak rapor vermelerini talep eder.
5.4.
İş ortakları, faaliyetlerinden olumsuz olarak etkilenmiş olabilecek birey ve topluluklara
müdahale edebilmek adına işletme düzeyinde etkin bir şikayet mekanizması kurmalı ya da
mümkün olduğu kadar bu tür mekanizmalara katılmalıdır.
VI. Bilgi yönetimi
6.1.
İş ortakları, talep üzerine BSCI Katılımcılarına, üçüncü taraf ortaklarının uygulama
planı ve sürekli gelişimlerinin yanı sıra, dahil oldukları konularda BSCI Davranış
Kuralları'nın değer ve ilkelerine olumsuz etkide bulunabilecek durumlara müdahalelerinin etki
düzeyi konusunda doğru raporlar verecektir.
6.2.
İş ortakları, tavsiye alabilecekleri ve kurum dışı güvenilir, bağımsız uzmanlara
danışabilecekleri potansiyel olarak etkilenen paydaşların endişelerini anlamaya
çalışacaktır. Buna devletler, sivil toplum kuruluşları ve uygulama sürecinin etkinliğinin
doğrulanması için işçi temsilcileri dahildir.
6.3.
İş ortakları, üçüncü taraf ortakların farkına varmış olabilecekleri ve BSCI Davranış
Kuralları'nın değer ve ilkeleri üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilecek herhangi bir
uygunsuzluk durumunda BSCI Katılımcısı’nı derhal bilgilendirme taahhüdünde
bulunmaktadır.
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI İş Ortakları Uygulama Koşulları - Genel Belge V. 1/2014
3/4
Şirket adına imza
İmza tarihi
Şirketin ismi
İmza sahibinin ismi
© Telif Hakkı FTA 2014
BSCI İş Ortakları Uygulama Koşulları - Genel Belge V. 1/2014
4/4
Download

İş Ortakları için Uygulama Koşulları1