MT 5600 TİP MOTORLU TREN GENEL REVİZYON HİZMETİ ALINACAKTIR
TÜVASAS TÜRKİYE VAGON SANAYİ/ SATIN ALMA VE TİCARET D.B.
İhale Kayıt Numarası
1 - İdarenin
: 2014/55155
MİTHATPAŞA MAH. MİLLİ EGEMENLİK CAD. NO:131
54100 ADAPAZARI / SAKARYA
b) telefon ve faks numarası
: 2642751660 - 2642751679
c) elektronik posta adresi (varsa)
: [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin niteliği, HİZMET ALIMI - AÇIK İHALE USULÜ – 1 KALEM
:
TOPLAM 3 ADET
türü ve miktarı
3İhalenin
/
Yeterlik
Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
: TÜVASAŞ / ADAPAZARI
b) Tarihi ve saati
: 03.06.2014 - 14:00
a) adresi
:
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler.
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete İdaresince veya
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca -ASLININ AYNISIDIR- şeklinde onaylanarak
isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.
4.1.4. TÜVASAŞ Hizmet Alımlarına ilişkin Açık İhale Usulü Tip İdari Şartnamesinin 9 uncu (İhaleye
katılamayacak olanlar) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve 10 uncu (İhale dışı bırakılma
nedenleri) maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin
yazılı taahhütname.
4.1.5. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu.
4.1.6. Şekil ve içeriği İdari Şartnamede belirtilen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu alımın alt yükleniciye yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde
belirteceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. İhaleye iştirak eden isteklinin - Teklif açıldıktan sonra opsiyon süresi dolmadan teklifinden
dönen veya sözleşme imzalamaktan kaçınan, TÜVASAŞ Hizmet Alımlarına İlişkin Açık İhale Usulü
Tip İdari Şartnamesinin 34 üncü maddesinde belirtildiği gibi sözleşmenin yürürlüğe girmesi için
gerekli işlemleri tamamlamayan, 10 uncu maddesinde ve 31.2. maddesinde belirtilen durumlarda
isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. - şeklindeki hükmü okuyup, anladığı kayıtsız ve şartsız
olarak kabul ettiğine dair taahhütname.
4.1.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
4.1.11. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
4.1.12. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname ile
tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye
kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.1.13. İdari Şartname hükümlerini okuduğuna, tamamına uymayı kabul ve taahhüt ettiğine dair
taahhütname.
4.1.14. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter
tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.15. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.9., 4.1.10., 4.1.12. ve 4.1.13.
maddelerinde belirtilen belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler,
4.2.1. Teklif edilen bedelin % 5’inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda,
bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya
da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerdir. Banka referans
mektubunun ve mali durum bildiriminin, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması
gerekir.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya gerekli görülen bölümleri veya bunlara eşdeğer belgeler,
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar / toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ten küçük olması, yeterlik kriterleri
olarak öngörülür ve sayılan üç kriter birlikte aranır.
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin aranacak belgeler.
4.3.1. İş deneyim: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 i oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer
işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER,
- GÜNCEL VE GEÇERLİ ISO 9001 VEYA IRIS KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİNİ,
- GÜNCEL VE GEÇERLİ EN-15085-2 “DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİNİN
KAYNAĞI STANDARDI SERTİFİKASI”,
- EN ISO/IEC 17050 – 2010’A GÖRE TEDARİKÇİ UYGUNLUK BEYANI’NI (SUPPLİER’S
DECLARATİON OF CONFORMİTY)
TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
4.3.3. İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve
nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin belgeler.
- KAYNAK İŞLEMLERİ İÇİN EN AZINDAN 2 ADET EN 287-1 GÖRE
SERTİFİKALANDIRILMIŞ KAYNAKÇI
VE YAPILACAK KONTROLLERDE TÜVASAŞ TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI’NIN MUHATAP OLABİLECEĞİ VE SÖZ KONUSU ONARIM İŞİNİN
DOĞRUDAN TEKNİK SORUMLUSU OLARAK AŞAĞIDA BELİRTİLEN PERSONELİ BU İŞ
İÇİN İSTİHDAM ETMEK ZORUNDADIR.
- 1 MAKİNE MÜHENDİSİ,
- 1 ELEKTRİK – ELEKTRONİK MÜHENDİSİ VEYA ELEKTRİK MÜHENDİSİ,
- 1 KAYNAK MÜHENDİSİ,
- 1 KİMYAGER VEYA KİMYA MÜHENDİSİ
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER YUKARIDA BELİRTİLEN
PERSONELLERİ ÇALIŞTIRIYORSA ÇALIŞTIRDIKLARINA DAİR BİLGİ VE/VEYA
BELGELERİ, ÇALIŞTIRMIYORLAR İSE ÇALIŞTIRACAKLARINA DAİR PERSONEL
TAAHHÜTNAMESİNİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
4.3.4. İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, techizat ve diğer
ekipmana ilişkin belgeler.
TÜVASAŞ SÖZKONUSU ONARIM İŞİ İÇİN YER TAHSİSİ YAPMAYACAKTIR.
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER; TESİS İSTEKLİLERİN KENDİ MALI İSE
TESİSE SAHİP OLDUĞUNA DAİR BİLGİ VE BELGELERİ, KENDİ MALI DEĞİL İSE
GEÇERLİĞİ DEVAM EDEN KİRA SÖZLEŞMESİ, TAAHHÜT EDİLEREK TEMİN EDİLECEK
OLMASI DURUMUNDA İSE NOTER ONAYLI TAAHÜTNAMELERİNİ, TEKLİF EKİNDE
İBRAZ EDECEKLERDİR.
4.4. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir.
KENDİNDEN TAHRİKLİ/TAHRİKSİZ ÇEKEN VE ÇEKİLEN YOLCU TAŞIMA AMAÇLI
DEMİRYOLU ARAÇLARI İMALATI, ONARIMI VEYA MODERNİZASYONU, LOKOMOTİF
İMALATI VEYA ONARIMI YAPMIŞ OLMAK.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı (en uygun) teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye yerli istekliler katılabilir.
7. İhale dokümanı TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü - Satınalma ve Ticaret Dairesi Başkanlığı - Araştırma
ve İhale Hazırlama Şube Müdürlüğü / ADAPAZARI adresinde görülebilir ve 300,00-TÜRK LİRASI
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
8. Teklifler ihale tarihi ve saatine kadar TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü - Genel Evrak Şefliği /
ADAPAZARI adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. Teklif: TÜVASAŞ Teklif Mektubu örneğine uygun verilecektir. Sözleşme: TÜVASAŞ Tip
Sözleşme örneğine uygun olarak sözleşme düzenlenecektir.
10. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İhale konusu işe ilişkin alternatif teklif verilebilecektir. Alternatif teklifler 01.107 NOLU teknik
şartnamenin 4.18. maddesinde belirtildiği gibi değerlendirilecektir.
12. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
13. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (DOKSAN) takvim günü
olmalıdır.
14. Ortak girişim olarak teklif verilebilir.
15. İdaremiz bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara
tabi değildir.
DİĞER HUSUSLAR:
* İŞİN SÜRESİ: DİZİNİN FİRMAYA TESLİMİNDEN İTİBAREN 90 (DOKSAN) TAKVİM GÜNÜ
İÇİNDE, FİRMA DİZİYİ TAMAMLAYIP ŞİRKETİMİZE TESLİM EDECEKTİR. İŞİN BİTİŞ
TARİHİ 31.12.2014’TÜR.
İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER,
* TŞ-01.107 NOLU MT-5600 SAKARYA RAYBÜS MEKANİK AKSAM VE REVİZYONU
TEKNİK ŞARTNAMESİNİN HER BİR MADDESİ AYNI SIRA NUMARASIYLA AYRI AYRI
CEVAPLANDIRILACAK VE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
* TŞ-22.027 NOLU MT-5600 SAKARYA RAYBÜS ARAÇLARININ KAPI TADİLATI TEKNİK
ŞARTNAMESİNE AYNI SIRA NUMARASI İÇİNDE TÜRKÇE CEVAP VERİLECEK VE
TEKLİFLERİ
EKİNDE
SUNACAKLARDIR.
CEVAP
VERİLMEYEN
MADDELER
ŞARTNAMEYE AYKIRI KABUL EDİLECEKTİR.
* İHALEYE TEKLİF VERECEK OLAN İSTEKLİLER, 01.107 NOLU MT-5600 SAKARYA
RAYBÜS MEKANİK AKSAM VE REVİZYONU TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 3.4.2.
MADDESİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE; RAYBÜSÜN KOMPLE KUMLANMASI İŞÇİLİĞİ
İÇİN OPSİYONEL BİRİM FİYAT VERECEKLERDİR.
* TŞ-01.107 NOLU MT-5600 SAKARYA RAYBÜS MEKANİK AKSAM VE REVİZYONU
TEKNİK ŞARTNAMESİNİN GARANTİ BAŞLIKLI 4.14. MADDESİNİN ALT MADDELERİNDE
İSTENİLDİĞİ ŞEKİLDE GARANTİYİ TEKLİFLERİNDE BELİRTECEKLERDİR.
* TŞ-01.107 NOLU MT-5600 SAKARYA RAYBÜS MEKANİK AKSAM VE REVİZYONU
TEKNİK ŞARTNAMESİNİN 4.16. MADDESİNDE BELİRTİLEN RAYBÜSLERİN SİGORTASI
AŞAĞIDA BELİRTİLEN RAYBÜS BEDELLERİ ÜZERİNDEN HER BİR ARAÇ İÇİN
YAPILACAK VE YAPILDIĞINA DAİR BELGELER İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR.
SİGORTA BELGELERİNDE SİGORTA ETTİREN YÜKLENİCİ, SİGORTALI İDARE OLACAK
ŞEKİLDE DÜZENLENECEKTİR.
- MT 5600 TİP MOTORLU TREN (RAYBÜS): 500.000,00-TL
* TŞ-22.027 NOLU MT-5600 SAKARYA RAYBÜS ARAÇLARININ KAPI TADİLATI TEKNİK
ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA Kİ SİSTEMİ TEŞKİL EDEN BÜTÜN PARÇALAR İÇİN 10 (ON)
YIL SÜRE İLE YEDEKLEME VE SERVİS GARANTİSİNİ TEKLİFLERİ EKİNDE
SUNACAKLARDIR.
* TŞ-01.110 NOLU MT-5600 RAYBÜS ARAÇLARININ VAKUMLU TUVALET ADAPTASYON
İŞİ
TEKNİK
ŞARTNAMESİNİN
4.2.
MADDESİNDE
BELİRTİLDİĞİ
ŞEKİLDE
FİYATLANDIRILMIŞ YEDEK PARÇA LİSTESİNİ TEKLİFLERİ EKİNDE SUNACAKLARDIR.
* TŞ-01.110 NOLU MT-5600 RAYBÜS ARAÇLARININ VAKUMLU TUVALET ADAPTASYON
İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAPSAMINDA Kİ ÜRÜNLER İLE İLGİLİ EN AZ 10 (ON) YIL
SÜREYLE
YEDEK
PARÇA
SAĞLAMA
GARANTİSİNİ
TEKLİFLERİ
EKİNDE
SUNACAKLARDIR.
* TİP İDARİ ŞARTNAME VE 01.111 NOLU MT-5600 RAYBÜS ARAÇLARININ MEKANİK
REVİZYONU, KAPI TADİLATI VE VAKUMLU TUVALET ADAPTASYONU İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİNDE YER ALAN BENZER İŞ TANIMI VE HAKEDİŞLER İLE İLGİLİ
MADDELER GEÇERLİ OLUP DETAY ŞARTNAMELERDE YER ALAN BENZER İŞ
TANIMLARI VE HAKEDİŞLER İLE İLGİLİ MADDELER DİKKATE ALINMAYACAKTIR.
* İSTEKLİLER TARAFINDAN SUNULACAK İŞ DENEYİM BELGESİNİN, TÜZEL
KİŞİLİĞİNİN YARISINDAN FAZLA HİSSESİNE SAHİP ORTAĞINA AİT OLMASI HALİNDE
İHALE DOKÜMANI EKİNDEKİ ORTAKLIK DURUM BELGESİ TEKLİF İLE
SUNULACAKTIR.
Download

20140051 mt 5600 tip motorlu tren genel revizyon hizmeti alınacaktır