GÜLÇİÇEK HATUN KIZ ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ
ARAPÇA NAHİV NOTLARI
MUSTAFA GÜLEÇ
05.11.2015
‫ إِ َّن َو أَ َخ َواتُ َها‬İNNE VE KARDEŞLERI:
Bu harfler isim cümlesinin önüne gelirler ve mübtedayı
(ismi) İnne'nin ismi adı ile kelimenin son harekesini
üstün yaparlar.
İsim cümlesinin haberini de İnne'nin haberi adı ile
ötre olarak kalır Yani bu harfler isimlerini üstün,
haberlerini ötre yaparlar.
‫‪ İNNE VE KARDEŞLERI:‬إِ َّن َو أَ َخ َواتُ َها‬
‫ِ‬
‫ِ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫َّ‬
‫ت ‪ ،‬لَ ََ ََّّ‬
‫ي‬
‫ل‬
‫‪،‬‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ل‬
‫‪،‬‬
‫ن‬
‫أ‬
‫ك‬
‫‪،‬‬
‫ن‬
‫ا‬
‫‪،‬‬
‫ن‬
‫ا‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َ‬
‫َّ‬
‫َ‬
‫َْ‬
1. :‫ إِ َّن‬-ŞÜPHESIZ, KESINLIKLE
İsim Cümlesinin anlamını pekiştirmek (Tekid) için kullanılır.
ِ
ِ
ِ
َّ
‫اهلل‬
‫ن‬
‫إ‬
‫ل‬
‫ع‬
‫يم‬
‫ح‬
‫يم‬
‫ك‬
Şüphesiz
ALLAH
alim
ve
hakimdir.
َ
ٌ َ ٌ َ
ٍ‫ َوإِنَّ َكلَ ََلَى ُخلُ ٍق َع ِظيم‬Kalem/4
Şüphesiz sen büyük bir ahlaka sahipsindir.
1. :‫ إِ َّن‬-ŞÜPHESIZ, KESINLIKLE
Not: a)- ( ‫) اِ َّن‬, Muhakkak, doğrusu, gerçekten, şüphesiz,
şüphe yok ki gibi mânâlara gelir.
b)- Tercüme edilirken bu mânâların verilmediği de olur.
ِ
َّ
‫ن‬
ٌ‫السيَّ َارَة َس ِر َيَة‬
َّ ‫ إ‬Şüphesiz araba (otomobil) çok süratlidir.
ِ
ِ
َّ
َّ
‫ ان الشا ِرعُ ُم ْز َدح ٌم‬Şüphesiz cadde kalabalıktır.
َّ ‫أ‬: ŞÜPHESIZ KI, MESI, MASI
2- ‫َن‬
Tekid ve mastar cümlesi yapmak için ilgi zamiri (ki) olarak kullanılır.
Cümle başında bulunmaz. Önüne geldiği isim cümlesini tek unsur
haline getirir.
ِ
ِ ‫َن ا ِإلسالَم و‬
َّ
‫ب‬
‫اج‬
‫أ‬
‫ت‬
‫م‬
ُ ْ ‫ َعل‬Bildim ki teslimiyet gereklidir.
ٌ ََ ْ
‫ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم إِلَْي ِه تُ ْح َش ُرو َن‬Bakara/203
ve sonunda O'nun huzurunda toplanacağınızı bilin.
ِ َ‫اك ن‬
‫اج ٌح‬
‫ي‬
َ ‫س ُّر َك اَ َّن أَ َخ‬
َ
ُ
Kardeşinin başarısı seni sevindirir.
َّ ‫أ‬: ŞÜPHESIZ KI, MESI, MASI
2- ‫َن‬
َّ ‫ ) أ‬ki, dığı, dığın, eceği, eceğin, olduğu gibi mânâlara
‫َن‬
َّ ‫ ) أ‬li cümleyi tercüme ederken muhakkak, doğrusu gibi
gelir. ( ‫َن‬
Not: (
mânâlar vermek tercümeyi bozuyor. Bunun için umumiyetle
َّ ‫ ) أ‬nin bağlı olduğu fiilden başlıyorsak ki, ( ‫َن‬
َّ ‫ ) أ‬li
tercümeye ( ‫َن‬
cümleyi fiiline bağlıyorsak –dığı ile tercüme etmemiz daha uygun
olur.
ِ
ِ
َّ
‫ص َْبَ ٌة‬
‫ة‬
‫ل‬
‫أ‬
‫س‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ذ‬
‫ه‬
‫َن‬
َ
َ
َ
ُ ْ‫َرأَي‬
َ ْ َ َ ‫تأ‬
Gördüm ki, bu mesele zordur. (Bu
meselenin zorluğunu gördüm.)
َّ ‫ َكأ‬: SANKI GIBI
3- ‫َن‬
PEKIŞTIRMELI BENZETME IFADE EDEN HARFDİR.
َّ
‫ص ِغ ٌير‬
‫د‬
‫ل‬
‫و‬
َّ
‫ج‬
‫الر‬
‫َن‬
‫ َكأ‬Adam sanki küçük bir çocuk
َ
َّ
ٌ
َ ََُ
‫ َكأَنَّ ُه ْم ََل يَ َْلَ ُمو َن‬Bakara /101
, [o'nun dediklerinin] farkında değilmiş gibi ilahî kelâma arkalarını
dönerler,
ٍ ‫ش ْرهُ بِ ََ َذ‬
ِّ َ‫ َكأَ ْن لَ ْم يَ ْس َم َْ َها فَ ب‬Casiye / 8
‫اب أَلِ ٍيم‬
Sonra büyüklük taslayıcı olarak bunları hiç işitmemiş gibi (küfründe)
ısrar eder. İşte onu çok elem verici bir azâb ile müjdele.
َّ ‫ َكأ‬: SANKI GIBI
3- ‫َن‬
PEKIŞTIRMELI BENZETME IFADE EDEN HARFDİR.
َّ ‫) َكأ‬, sanki, gûyâ, gibi, -yor gibi, -mış gibi, -casına, Not: a)- ( ‫َن‬
ecek gibi, benzer gibi mânâlara gelir.
َّ ‫) َكأ‬, ismini haberine benzetir.
b)- ( ‫َن‬
َِ ‫َن ال‬
َّ
‫أ‬
‫اب‬
‫ت‬
‫ْك‬
‫ َكأ‬Kitap, öğretmen gibidir.
ٌ‫ُستَاذ‬
ْ َ
َّ ‫ َكأ‬Ev köşk gibidir.
‫ص ٌر‬
َ ‫َن الْبَ ْي‬
ْ َ‫ت ق‬
ِ
4- ‫ن‬
َّ ‫لَك‬: İSTİDRÂK (DÜZELTME) HARFİDİR.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
‫ين ََل يَ َْلَ ُمو َن‬
‫ق‬
‫اف‬
‫ن‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ك‬
‫ل‬
‫و‬
‫ين‬
‫ن‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫م‬
‫ل‬
‫ل‬
‫و‬
‫ه‬
‫ول‬
‫س‬
‫ر‬
‫ل‬
‫و‬
‫ة‬
‫ز‬
َْ
‫ل‬
‫ا‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ل‬
ْ
َ
َّ
ُ
َّ
ْ
َ
َ َ ُ َ ََُ
َ ُ
Münafıkun /8
Hâlbuki izzet, Allah’ın ve Resulünün ve
mü'minlerindir ve lâkin Münafıklar bilmezler.
ِ
ِ
ِّ
ِ
‫ت‬
‫يال‬
‫و‬
‫ط‬
‫ات‬
‫م‬
‫ل‬
َ
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ن‬
‫ك‬
ٌ َ َ َ َ ُ َّ َ‫ ل‬Fakat kadın öğretmenler uzundur.
ِ
4- ‫ن‬
َّ ‫لَك‬: İSTİDRÂK (DÜZELTME) HARFİDİR.
ِ َ‫ت ج ِدي ٌد لَ ِك َّن اَثَاثَهُ ق‬
‫يم‬
‫د‬
َ ُ ‫ اَلْبَ ْي‬Ev yeni, ama eşyası eskidir.
ٌ
Not: a)- ( ‫ن‬
َّ ‫) لَ ِك‬, ama, fakat, lâkin, ancak, ne var ki, şu
kadar var ki, gelgelelim, mâmâfîh gibi mânâlara gelir.
b)- İstidrâk düzeltme, doğrultma, yanlış anlamayı
önleme eksikliği giderme, tashih etme, hatayı düzeltme
demektir.
5-‫ت‬
َ ‫ لَْي‬: Temennî (umulan, hayâl edilen, olmayacak veya
olması zor bir işi bildiren) harfdir.
‫الولَ َد َعالِ ٌم‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ل‬
Keşke
çocuk
alim
olsa
َ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
‫ين‬
‫ر‬
‫ق‬
ْ
‫ل‬
‫ا‬
َ
ْ
‫ب‬
‫ف‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ق‬
‫ر‬
‫ش‬
‫ْم‬
‫ل‬
‫ا‬
‫د‬
َ
‫ب‬
‫ك‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ب‬
‫و‬
‫ي‬
‫ن‬
‫ي‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ي‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ي‬
Zuhruf/38
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ ُ ََ َ
ُ
َ
“Keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar
uzaklık olsaydı! Ne kötü arkadaşmışsın!” der.
5-‫ت‬
َ ‫ لَْي‬: Temennî (umulan, hayâl edilen, olmayacak
veya olması zor bir işi bildiren) harfdir.
Not: (‫لَْيت‬
) , Keşke, bâri, ne olaydı, n’ olaydı, ne olurdu
gibi mânâlara gelir.
َّ ‫ت‬
.‫اب َعائِ ٌد‬
َ ‫لَْي‬Keşke gençlik geri gelseydi.
َ َ‫الشب‬
.‫ت أَبِى َحي‬
َ ‫ لَْي‬Keşke babam yaşasaydı (hayatta olsaydı)
6-
ََّّ ََ َ‫ل‬: Tereccî (umma, bekleme bildiren) harfidir.
ِ
‫يح‬
‫ح‬
‫ص‬
‫ر‬
‫ب‬
‫خ‬
‫ال‬
َّ
َ
‫ل‬
Umulur
ki
haber
doğrudur.
َ
َّ
َ
َ
ٌ َ ََ
ِ
‫ إِنَّا َج ََ ْلنَاهُ قُ ْرآنًا َع َربِيًّا لَ ََلَّ ُك ْم تَ َْقلُو َن‬Zuhruf/3
Muhakkak Biz onu bir Arapça Kur'an kıldık,
umulur ki, siz akıl erdirirsiniz.
6-
ََّّ ََ َ‫ل‬: Tereccî (umma, bekleme bildiren) harfidir.
Not: ( َّ
َّ ََ َ‫ل‬
), belki, ola ki, ihtimâl ki, umulur ki,
muhtemelen, -bilir gibi mânâlara gelir.
ِ ‫لََ ََّّ الْج َّو ج‬Bugün hava güzel olabilir.
‫يَّ الْيَ ْوَم‬
‫م‬
ٌ َ َ َ
HAZIRLAYAN
MUSTAFA GÜLEÇ
GÜLÇİÇEK HATUN KIZ ANADOLU İMAM
HATİP LİSESİ
MESLEK DERSLERİ ÖĞRETMENİ
05.11.2015
Download

nne ve karde*leri