T.C.
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV TANIMI
Doküman No
GT. FORM. MUH.1
İlk Yayın Tarihi
14.07.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
BİRİMİ
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
GÖREV ADI
Muhasebe Yetkilisi (Şube Müdürü)
Amasya Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun
olarak; Başkanlığımızda gerekli tüm faaliyetlerin ilgili mevzuata uygunluğunun
denetlenmesi ve yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
GÖREV AMACI
Başkanlık tarafından yürütülen iş ve işlemlerin mali mevzuata uygun bir şekilde ve
aksamadan yürütülmesi için gerekli tedbirler almak.
İLGİLİ MEVZUAT
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
-Kamu İhale Kanunu
-Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
-YÖK Mevzuatı
-Yılı Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararı
-4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
-6245 sayılı Harcırah Kanunu
-193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
-213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
-488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
-Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci Ve Öğretim Üyesi Değişim Programına
İlişkin Yönetmelik
-Yükseköğretim Kurumları arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim
-Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim
-Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu kapsamda
Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller Öğretim Üyesi
Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar
-Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje
Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin
Yönetmelik
-Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen
Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi İle Özel
Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller
Kontrol Ortamı Standartları
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler.
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı.
-TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri İle Özel Bütçeli
İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve TÜBİTAK Tarafından
Yürütülen Dış Destekli Projelerin Harcamalarının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas Ve
Usuller
-Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak
-Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer
Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller
-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
-Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik
-İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
-Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
GÖREVLER
SORUMLULUKLAR
- Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuatına göre tahsil etmek, yersiz ve fazla tahsil
edilenleri ilgililerine iade etmek.
-Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.
-Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere
vermek veya göndermek.
-Yukarıdaki bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü
müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.
-Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa, hizmet verilen ilgili kamu idaresinin harcama
yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe
yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek.
-Vezne ve ambarların kontrolünü ilgili mevzuatında öngörülen sürelerde yapmak.
-Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatında belirtilen
sürelerle muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.
-Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında
öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu
yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.
-Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek, devredilen hesabı
devralmak.
-Muhasebe birimini yönetmek.
-Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.
- Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve
Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ‘in 23 üncü maddesinde sayılan
hizmetlerin zamanında yapılmasından ve muhasebe kayıtlarının usulüne uygun,
saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasından,
-Mutemetleri aracılığıyla aldıkları ve elden çıkardıkları para ve parayla ifade edilen
değerler ile bunlarda meydana gelen kayıplardan,
-Ön ödeme ile kesin ödemelerin yapılması ve ön ödemelerin mahsubu aşamalarında
ödeme emri belgesi ve eki belgelerin usulünce incelenmesi ve kontrolünden,
Kontrol Ortamı Standartları
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler.
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı.
-Yersiz ve fazla tahsil edilen tutarların ilgililerine geri verilmesinde, geri verilecek
tutarın, düzenlenen belgelerde öngörülen tutara uygun olmasından,
-Ödemelerin, ilgili mevzuatın öngördüğü öncelik sırası da göz önünde
bulundurularak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmasından,
-Rücu hakkı saklı kalmak kaydıyla, kendinden önceki muhasebe yetkilisinden hesabı
devralırken göstermediği noksanlıklardan,
-Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuata göre
kontrol etmekten,
-Yetkili mercilere hesap vermekten,
Sorumludurlar.
Bu dokümanda açıklanan görev tanımını okudum. Görevimi belirtilen kapsamda yerine getirmeyi kabul
ediyorum.
…./…./2014
Ad-Soyad:
İmza
Kontrol Ortamı Standartları
KOS 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler.
KOS 2.2: Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı
olarak tanımlanmalı ve duyurulmalı.
Download

BİRİMİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı GÖREV ADI Muhasebe