ASANSÖR YÖNETMELİĞİ TEKNİK DÜZENLEME
SORUMLUSU GÖREV TANIMI
1. Aranan nitelikler:
Teknik Düzenleme
Sorumlusu
Modül H, D, E Kapsamında
Statü
Modül B
Kapsamında
Statü
Modül G, F
Kapsamında Statü
Makine, Elektrik veya Endüstri Mühendisi
Eğitim
İş Tecrübesi Yılı –
5 yıl (Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış ise 4 yıl)
Toplam
İş Tecrübesi Yılı –
3 yıl
Alanında
Eğitimler
ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi, ISO 17065 Eğitimi, ISO 17020 Eğitimi
Denetim Tecrübesi
Tüm modüllerde atanmış Baş Denetçi olmak
Alanındaki iş deneyimleri aşağıdakilerden en az birini içermelidir:
a) Onaylanmış Kuruluş’ ta asgari 3 yıl muayene veya denetim deneyimi;
b) Asansör teknolojileri ile ilgili araştırma – geliştirme, bakım, onarım, montaj
ya da üretim gibi ilgili alanlarda 3 yıl iş deneyimi,
c) Asansörler ile ilgili ulusal ya da uluslararası standartlara uygunluğunun test
edilmesi konusunda 3 yıl iş deneyimi,
Alanında
Tecrübesi
Şartlar
İş d) Belgelendirme kuruluşu, sektörel danışmanlık kuruluşları ve düzenleyici
için kurumlarda asgari 3 yıl çalışmış olma.
e) Asansör Yönetmeliği kapsamında en az 3 yıllık teknik dosya hazırlama veya
onaylama tecrübesi.
İlave Şartlar:
a) Kalite ve/veya diğer yönetim sistemleri alanında 1 yıl çalışmış olması,
b) En az bir yabancı dil bilgisine sahip olması,
2-Görev, sorumluluk ve yetkileri:
2.1 Denetim performansının ve belgelendirme/ muayene faaliyetlerinin TS EN ISO/IEC 17065, TS EN
ISO/IEC 17020 standardı ve ilgili IAF dokümanlarında belirtildiği şekilde uygulanmasını sağlamak,
2.2 Belgelendirme/ Muayene başvurularının kontrolünü yapmak,
2.3 Belgelendirme/ Muayene başvurusu yapan kuruluşa ait dokümanları incelemek,
(UDFRM.05.Başvuru Gözden Geçirme Formu, MFRM.03.BAŞVURU GÖZDEN GEÇİRME ile)
GT.25/05-06.06.2014/02.01.2011 Sayfa 1 / 2
ASANSÖR YÖNETMELİĞİ TEKNİK DÜZENLEME
SORUMLUSU GÖREV TANIMI
2.4 Teknik Dosya/Doküman denetiminin/ muayenenin nasıl yapılacağını belirledikten sonra
adam/gün sayısını belirlemek
2.5 Denetimin planlanmasını takip etmek, gerekli laboratuar veya test cihazının denetim esnasında
bulunmasını sağlamak.
2.6 Denetçilere denetim için gerekli ilgili ürün standardlarını temin etmek, çevirilerini yaptırmak, soru
listesi oluşturulmasını sağlamak ve kontrol etmek.
2.7 Denetimlere ait raporları incelemek, denetçilerden bilgi almak ve raporların Belgelendirme
Komitesi’ne sunulmasını sağlamak,
2.8 Belgelendirme Komitesi toplantılarına ait kararların kayıt altına alınması ve alınan kararların
ilgililere duyurulmasını sağlamak,
2.9 Bir baş denetçi ile birlikte dış kaynaklı olarak kullanılan belgelendirme kuruluşlarının
değerlendirmesini yapmak,
2.10 UDEM’ e iletilen şikayet ve itirazların, Şikâyet ve İtiraz ve Değerlendirme Komitesi’ ne
iletilmesini sağlamak, komitenin toplantılarının gündemini hazırlamak, sekretaryasını yapmak,
2.11 UDLST.04 Denetçi Değerlendirme Soru Listesi ile yapılmış denetim heyeti değerlendirme
formlarını düzenleyerek Yönetim Temsilcisi’ ne iletmek.
2.12 Ürün Belgelendirme / Muayene (Asansör Periyodik Muayenesi hariç) adına UDEM’de yürütülen
tüm faaliyetlerden sorumludur. (Başvuru alımından – Belge teslimine kadar olun tüm proses)
2.13 Teknik Düzenleme Sorumlusu UDEM içerisinde başka bir yönetmeliğin sorumluluğu görevini
üstlenemez.
Asansör Yönetmelik Sorumlusu: Emine ŞÖLENOĞLU
Vekalet Eden: Metin ÇÖKELEKOĞLU
GT.25/05-06.06.2014/02.01.2011 Sayfa 2 / 2
Download

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ TEKNİK DÜZENLEME SORUMLUSU