Giirmezorlufrugeken
bir geufiun si'lebirevaigin
pketi
efrihim
)zurlaluk hskktndobilgi ve bu konudosizinyopobilecekleriniz
Paketin omoc, nedir?
Bu pokeftekibilgiler,sizin giirme zorluju olon bir gocuju onlomontzoyordrmctolocokhr.Bu tolimotlor,gocuju,
yopmos, gerekengunlilk faoliyetleriile ilgili olorok ejitmeye boslamontzodo yordmu olocakttr.
Dtinyo So!l* 6rgiltti Cenevre,1989
t 99t ,1996 ve 1999'doyenidenboalmryhr.
tttiidilrtiisii
soghkDoireBoekontfir.solhkisteri
isnnbul Biiyiikgehir Belediyesi
#
Dejerli Hemgehrim,
lstonbul'unbiiyiik sorunlonvordt.BunlonbAyAkolgl)degozdUk.Altyopdan
ye su sorununulogrmo,metrodon
yeni yolloro kovsoklordon
yegillendirmeye
don gevreyeyilzlerceproieyi hoyotogegirdik. Bir ktsmrnodo devomediyoruz.
irsoro dojrudon hizmetproielerine
de onemveriyoruz.
Kodrnlor,gocuklor,ojrenciler, yoglilor,igsizlerve oziirliiler ile ilgili konulorAdetoseferber
olduk Sog/r/<
konusubunlardonbirisi.
do ozenlegohgryoruz.
Sorumluluk
olontmtzdoolmomoklobirlikfe,sojhk sorunuolup do
giSzemeyen
kqdnlonmzrn,iszArliistiile bogbosokolmryne yapocojrnt bilmeyenoilelerimizin,yoglonmtgkimsesikolmomry
yoglilonmEtn
yorosnt ponsumon
edemeyefr,
doktorogidememtzrnferyotlonnoduyorsrzkalomozdk.
yen hostolon
Kolmodrkdo!
hizmetineihtiyoa olon, evde boktmomuhtogvotonSog/r/<
doslonmrzodo elimizi uzotryoruz.
Bize uzononhigbirel bos kolmosnistiyorum.
goltsBiz gehirdeki
hervatondoflmztiSnemsiyor,
molonmtzrherkese
egifhizmetgofirmekAzere
plonlryoruz.
$ehrimizeoft fim sorunlonokhmrzlo,bilgimizle gtizmeyegolryttjrmzgibi sojlk sorunlonnoda
gonl1mi)zi,sevgimizi,ylrejimizikotorakve onfon poylogorok
engelleribin
likteogacojrmtzoinonryorum.
Dualonnz bekliyorum.
Sojlrcoklokoln...
AIi MiJffiGARTUNA
istonbulBiiytiksehir
BelediyeBogkont
4 lisbnbul BWk'sehirBddiyesi' Sc,dl*DaircBoskonhlI
Proiesi
iziirliilerin'ToplumigindeRehobilitosyon
Bunoboilt olo'
bozulmostdtr.
}zurlaluk, b"d"nirr"lveyo ruhsolbutanlag,ln
ktsilonmoilveyo ortodon
rok, normolkobul edilenfizyoloiikfonksiyonlonn
Bireyinyoromtndokibu islevseleksiklikpsikoloiik,
s6z konusudur.
kolkmasr
Bu sorunlorbireyseldUdo nedenolmaktodtr.
sosyolve ekonomiksorunlaro
yonsryonve tumtoplumu.etkizeyde kalmoyrpozUrliintinoilesindengevreye
oztirliiltikbireyselve toplumso.l
Sonugto
leyenbir boyu'fkozonmoktodrr.
.so-S'
Diinyo Soilk Orbir durumolorokortoyo grkmoktodrr.
l,$rolumsuzefkileyen
birincibosomoksoilk hizmetlerin"HerkeseSojlk" bildirgesinde,
gAtUrAn
-de
de verilmesigerektijinedikkotgekilmisve
oziirliilereyonelikhizmetlerin
BosedRehobilitoodr verilen(Community
"YoygtnToplumsol
Rehobilitosyon"
Bu kovromozUrliilerekory pozitifyoklotion- CBR)bir modelgeligtirilmistir.
yordtmctolmok,gevredeve hizmetverili;yontemgm oluStu,rmok,ozUrl(ilere
yopmokomocrylotoplumigindeve toplumlobin
lerindegereklidegigiktikleri
likte 9olr tmaytazelliklevurgulomoktodr.
jzArlAterinToplumigindeRehobilitosyonu
odtntverdiiimiz bu proie, birinci
kendisinive gevre'
oziirliiyegtSti)rlrken,
hizmetlerini
bosomokrehobilitosyon
dtizeltmekhem
do ejiterek,hemtoplumunozirliiye boktstnt
sindekiinsonlorr
omoctylogelistionlomhorondoorttrrmok
soytstnr
de bu olondogol,sonlorrn
rilmigtir.
gok sektorlt;
yo do gok disiplinlibir CBRkovromtno
Sonyillordo benimsenen
diSer
Orgijtii,.Aniversiteler,
porolelolorokgolt;molor,^,rdodo Dinyo Sog/r/<
'ilgiti
ile birlikteliksoilon'
ozelliklesiviltoplumkuruluglorr
komukuruluslort.ye
Belediirsttr.DilnyoSog/rkOrgUtil'ni)nkoyilonnagore; istonbulBiiyiikgehir
ile CBR'tbir oroyo getirerek,CBRdlinyodo ilk defo belediyehizmetl,eri
yei,si,
'istonbul'u
Bu yoni ile de uygulonobiliriyi bir model olorok
olusturmustur.
do rsk tutocokttr.
bundonsonrokigolrymaloro
istonbul'untomommrkugotonbir golrymoile btttunoztirliilereulagilmou,trbbi ve sosyolyondenrehobiliteedilmesive oztirl(iniintoplumigerisindesoyyodsojlanmosttoplumsolkolkrnmonrn
bir yere ulosmolornrn
gtn ve iiretke'n
birisiolocokttr.
snomoz unsurlortndon
gozi)miinekolrctkotkrolmosdilegi ile.
Sorunlortn
Dgg.DnAhmetZekitENGf[
Belediyesi
lstonbulB}yakgehir
So$/rkDoireBogkont
Bu kitopgtkYqygp,,Toplumso/
Rehobilitosyonprogromnmejitim kitopg$tdrr.
YoygrnToplumsal
Rehobilitosyon
, Dinyo. Soglk )rgitiinijn oynr odltprogramtiginhoztrlonon")zirliiniin ToplumigindeRehobilitosyonu"
ejitim sen'sindenTiirkiyekoSullorrno
gore uyorlonorok
toroftmtzdonterc[imeedilmigtir.
YoygrnToplumsol
Rehabilitosyon
, )ztirliiniin toplum igindedohobojtmaz
sosyol
herbirindeforkhbir oktivive
bir birey olmosntomoglor.Kitopgklonn
teninyopilmou igin resimliogklomoloryer olryor.Bukitopgklonsodecetonr
s konulmu,ve tbbi kontrolden
gegmigoziirl\lerinejitimi iginkullonnE.
Soygilonmtzlo
Prof.Dr. ResoAYDIN
Prof.Dr.6nderT(4IYHAN
proiemiz iginlstonbul'unkoynok
OzitrliilerinToplumlgindeRehobilitosyonu
horitosrnt
hoztrlorkengord1k ki; bu olondo gohgonresmive 6zel hostonelerin, rehobilitosyon
merkezlerinin,
siviltoplumorgiitlerininsoytstd1nyodoYTR
(CBR)uygulononbir gokgehirden
doho fozlo... Ancokbelliolonlordohizmet
tekron,belliolonlordadq hizmeteksikligigort)lmektedir.
Bu golrymodo
omqqmz kaynoklonnen verimligekildekullonilobilmesi
igin
koordinosyonu
sojlomok, IstonbulBaylksehirBelediyes.i'nin
dilnyado ilk defo bir belediyeolorokortoyokoyocofi modele(CBR lstonbul)
zeminhozrrlomoktrr.
Bu proieninistanbul'do
ve Tiirkiye'deiSziirliileriginyopilocokherfirlA girigime 6ncii olmosdilegi ile....
lJzm.Dr.NolqnENGIN
ProieKoordinotorii
Giirmezorluju bulunon
bir gocujun oile bireyi igin
ejilim paketi
Enoelinne olduduve bu konudosizinne
yo"pobilecejinii hokkrndobilgi
Ejitmekteoldujunuzgocukdojugtongorme
olobilir. Yo do gocuk
zorluju gekmekte
gorme yetenejinierkenbir yosto koybetmig
olobilir.Gormezorluju, gozlerinbir
hostol$ryo da yoralonmoilnobogh olorok
gelismisolobilir.Gormezorlujunun nedeni
bozen uygunbesineksikligide olobilir.
Gorme
zorluju olon
bir gocukher
zomonbir
sojlk
gorevlisi
torofindon
goriilmelidir.
5og/rk
gorevlisinden
gocujun ilog olmostntn
yo do gozl1k
olup
olmoyocoirnrya
foydoh
kullonmosrntn
do doktorogitmesigerekipgerekmediiini
ojrenin.
gormeyeteneiini
Ejitmekteoldujunuz .cocuk
tiimilyle koybetmi
9 olobilir.
Q,ocukhiggoremiyorsobile .cocujuoynr
yopobildiklerinin
yogtokidijer gocuklonn
gojunu yopobileceksekildeejitmeniz
mtimkiindilr.
Ejitmekteoldujunuzgocukgokaz bir
miktordogorme yeteneiinesahipolobilir.
Ejer durumbuyso,bu pokettetorif edilen
en bagtagUndUzvoktigocuiun
fooliyetleri
en iyi gorebildiji zomondogocugooiretin.
Q,ocukfooliyetlerigilndiiz vokti
dilzeyegeldijinde de
gergeklegtirebilir
gocujo fooliyetleri
geceyapmountoiretin..
Qocuknelerizor iijrenir
| . Ejer ejitmekteoldujunuzgocukhig
gocukviicudununosil
goremiyorso,
gAglAk
kullanocojtnr
ojrenme konusundo
Eekebilir.
Bunun
nedeni
gocujun
dijer
insonlonn
neyi nosil
yophjnt
goremiyor
olmostdtr.
Qocuk
nosiloturdujunug6remez.
insonlorrn
esyolorr
insonlortn
esyolarodokunmok,
igin
kullonmok
ve
tutmok
ellerineolmok,
goremez.
pormoklonntnosilkullondklonnr
Cocukortomdoinsonlonnnosilhoreket
g6remez.Bir bebeiin nosil
ettiklerini
emekledijiniyo do bir kisininnosilkopup
yUriidAg tinii goremez.
Dijer gocuklonnnosiloynod$tntdo
g6remez.
yiyerek,igerek,kendilerini
Qocukinsonlortn
temiz tutorokve tuvoletidryondonyordrm
olmodonkullonoroknosilkendilerine
boknklonntg6remez.
yo do diger insonlonn
Aile bireylerinin
yuzleriniyo do govdelerinigoremez.
yt)zlerindeki
Q,ocukinsonlonnkonusorok,
ifodeleridejistirerekve elleriylebirlikte
v1cutlonmdo
horeket
ettirereknosil
iletigim
kurduklonnt
g6remez.
Etrofrndoki
diinyodo neler
oldujunu
Yenibir fooliyetojrendiji zomonyo do bir
Seyiiyi yopt$t zomonmutluoldujunuzu
gocuju doho
bilmesini
sojloytn.Bu gekilde
fozlo geyojrenmeyi isfemesiyoniinde te;vik
edeceksiniz.
giSremez.Evini,bohgeyiiyo do kAyA
Herhongibir Seyinnosil
giSremez.
gozilkti)jana,nosilkullanild$!il yo do nosil
horeketettijini g6remez.
t
Qocukbunlongoremediji i9in,bunlorr
ojrenmeyolu, oynr yostokidiger
gocuklonnki
gibi olmoyocokttr.
Dijer
gocuklonngt5rerekonlodklon geyleri
onloyobilmekiginsizinyordtmtntzoihtiyoct
vordrr.
I
G6remeyen
bir gocujun,yogfilortntn
yoptklonntyopmoy ojrenebilmesiigin
onemliolgiidezomonove denemeyeihtiyocr
olocokttr.
I
Gormezorluju olon bir gocuknesneler
hokktndoonlorodokunqrakbilgi edinebilir.
Dijer bozt
seyler
hokhndodo,
gkordklort
ses/eri
dinleyerek
I
sizinne zomenmemnunoldujunuzu
Q,ocuk
kelimelerinizden
ve sesinizin tonundononlor.
yo da onu
ono dokundujunuz
Q,ocuk,
kucoklodtjrnzzomonsizinmemnun
'
oldujunuzubilir. Qocuju, onunlobirlikte
doho fozlo vokitgegirerek,ono sevgive ilgi
g ostere rekcesoretlendirin.
I
Ejitmekteoldujunuz gocuk,sizin
yordrmtnrzlo,
diger gocuklonnyerine
getirdiji fooliyetlerinoynilonntyopmoyt
ojrenebilir.Vebunu,dijer gocuklonn
ojrendidi yo; dilimindeyopobilir.
Beslenme
I
Gormezorluju olon bir bebekde trpktdijer
bebeklergibi emzirilmelidir.Yerel
engellibebeklerinnosl
donrsmonrnzdo
emzirilecejiile ilgili bir poketbulunmoktodtr.
EQergocujunuzunemzirilmesiile ilgili
bu
zorluklorvorsoyereldontsmontnrzdon
poketiisteyin.
I
G6rme
zorluju olon
bir gocugodo
oynt yogtoki
dijer gocuklor
ile oynt
yiyecek ve
igecekler
verilmelidir.
Bu,gocujun
hosfalonmostnt
onlemek
oqandon gok
bilsi
edinebilir.
Aynco bozr
nesneler
hokhndo
kokuve tot
yoluylado bilgi edinebilir.Q,ocujunfarklt
nesnelerhokktndobu forkhyollon kullonorok
bilgi edinmesine
izin verin.Qocuju,
yolnzco
kendisine
zoror verme
ihtimolivorso
durdurun.
I
Q,ocujuyeni
;eyler
ojrenmesi
yoniinde
te;vikedin.
onemlidir.Q,ocujunoym yogtokidiSer
gocuklorile oym Seyleriyiyip igtijinden emin
.,: :
olun.
'
Akon su, otes,rilzgor ve trofikgibi etraftoki
dijer ses/eride ono onlotun.Bu ;ekilde
ejitmekteoldujunuz gocukduyduju ses/erin
ne oldujunu bilmeyebogloyacokttr.
Qocukheniiz kendikendineyemeyive
igmeyibilmiyorolobilir.Ejer oyleyse,bunu
tek boyno yopmoy ojrenene kodor
gocujun kendinibesleme.sine
yordtm edin.
I
Ejer gocukyogilon ile oym htzdo
b7y\m7yorso,ont) sojltkgorevlisinegotUriip.
nosilyordrmct
Q,ocujuniyi bAyAmesine
olobilecejiniziojrenmekigin sojlk
gorevlisinintovsiyesini
altn.
Elleriniziforkh sekillerde
7ffprnve gocujun
izin verin.Ellerinizionce
sizi dinlemesine
hofif sonrogiddetligrrporokforkrgocujo
ojretin. Ellerinizihzh ve yovot grpp
gocujo forktojretin.
I
Qocujo el gtrpmosntojretmek igin
ellerinizigocujun ellerininiizerinekoyun.
Qocujo farkh;ekillerdeel qrpmoilnt
ojretin. Ardndan gocujo kendigtkord$r
forkhses/eridinlemesini
ojretin.
I
Qocujo forkhses/eridinlemeyiojretmeye
devomedin.Pormoklonntzt
srklotorok,
dilinizi ve domojrnrztkullonorok,iifleyerek
forkhses/ergkorttnve gocuja bu ses/eri
ojretin.
I
Qocujobu ses/erinosilgkortt$tntztogtklayn.
gocujun
Siz bu ses/erigkorttrken
horeketlerinizi
hissefme
sineizin verin.$imdi
gocujunoymses/erigtkorfmostno
yordrmedin.
Dinleme
I
hoyvomdinlerkenve ono dokunurken
ono
hayvonlonnisimlerinisoyleyin.
Q,ocujodinlemeyive etrofrntzdo
duydujunuz sesleritanrmayojretin.
Qocuja
insonlort
seslerinden
tonrmoyt
ojretin.
Qocujo hongi
sesinkimeoit
oldujunu
a.gkloytn.
Ornejin,
"konugon
seninkardesin
Seren." "bu
bobon."
deyin.
Ardndon her
birininiyice
yokrno
rico
gelmesini
edin, boylece
gocuk,siz
kisiyitorif
ederkenonun
yAzAne
dokunobilir.
Qocujun hoyvonlondo dinleyiponloro do
izin verin.Cocukherbir
dokunmostno
Konugmo
I
Gormezorluju olon bir gocukinsonlonn
konusurken
dudoklonmnosiloynottrklonnr
goremez.Bundondoloy soz konusuolon
gocukyosilorrylooynt yostokonuSmoyt
ojrenemeyebilir.
I
gocujun
Boslongry
olorok,siz konu;urken
eliniojztnrzrnve yi)zilniiziinuzerinekoyun.
yonoklonntztnve
Qocujun,dudoklanntztn,
genenizinhoreketlerini
hissefmesini
sof/oyn.
Konugurken
burnunuzdon
ve ojzrnrzdon
nosilhovo gkt$m do gocujun hissetmesini
sojloyn.
$imdi gocuktonkendiellerinikendiojzt
iizerinekoymalnr isteyin.Qocukton,sizin
I YoWnTofunlrll nffiilinsyon AiiilAb tuii.t
yopf$tntzgibi,
dudaklon,
yonoklonve
genesini
horeket
ettirirken,
burnu
ve ojzndon
do nefes
vererek,
soyledijiniz
kelimeleri
tekroretmesini
isteyin.Qocujo
kelimeleri
sizinordtnzdon bu gekildetekror
etmesiniojretin.
I
goremedigiiginonlorrn
Qocuknesneleri
isimlerinide sizinyordtmrnzolmodon
ojrenemeyecektir.Yodo bazr kelimeve
isimleri,onlamlannrbilmedenbiliyorolobilir.
Ona kelimelerin
onlomlonnr
ojretin.
I
Qocukbir geyedokundujuzomon, ono
dokundujuSeyinisminisoyleyin.Ardtndon
gocuktonismitekroretmesiniisteyin.Bunu
bir gokdefo tekrorlorsonzgocukforklt
nesneleri
n isimlerini ojrenecekti
r.
t
ono ismiylehitop edin
Qocuklokonugurken
ki gocukonunlokonustujunuzrrn
forkrndo
olsun.
I
Q,ocujone zomen dikkotliolmostgerektiji,.
ne zomon tehlikeile kory korgryoolduju yo
do ne zamanmutluoldujunuzgibi forklr
durumlordonsoz ederkensesiniziforklr
gekillerde
kullonrn.
Bu,onun onlomostno
yordrma olocokttr.Qocuju korkutocokbir
sekildekonusmoyrn.
dologma
Q,evrede
I
Gi5rmezorluju olon bir gocukhoreket
etmeyidijer gocuklorgibi ojrenemez.
siz horeketederkenonu
QocukkaEAkken,
kendinizeyokrnbir gekildetogryrn
ki gocuk
horekethissiniSjrensin.
I
|
9
Ardndon
, gocujo
kendi
vucudunu
horeket
ettirmeyi
ofiretin.
Buno,
bogrnrzr,
kollonntztve
bocoklonnEt
horeket
ettirerek
bosloytn.
Q,ocujun,
nosilhoreket
ettijinizi
hisselmesini
sojloyn ve
gocujun do oynr Sekildehoreketetmesine
yordrmedin.
Qocuju kucojtnrzooturtunve onu bir
yondon desteklerken
bir yondondo degisik
yonleredojru horeketettirin.Ardndon
gocujun horeketetmesine
yordrmedin. Bu
gekildegocukhorekethissiniojrenecektir.
G6remeyenbir gocukemeklemeyi
tek bogrno
ojrenemeyebilir.Ejer ejitmekteoldujunuz
gocukheniiz emeklemeyi
ojrenmemigse,
gocujo nosilemeklenecejini
ojretin.
emeklermig
gibi,
ellerinin
ve
Qocuju,
dizlerininiizerindeejilmisbir Sekilde
tutun.
Ailebireylerinden
biriningocuju gojrmosmr
yo do gocujun kendisine
dojru horeket
etmesiniteSvikedecekses/ergtkortmosrnt
sojloyn. Qocujunoile bireyinedojru
horeketetmesine
yordtmedin. Bu Sekilde
gocujo emeklemeyi
ojrefirsiniz.
ojrendiktensonroonu
Qocukemeklemeyi
ye gerekevdeki gerekse
etroftodologmos,
bohgedekinesneleriojrenmesiigin teSvik
gocujun kollortntve
edin. Emeklemek
bacoklonnrkullonmaytojrenmesinede
yordrma olocokttr.
Qocuja yiir1meyiojretmeyebosladrjtnrzdo,
I
'
I
rc listrnbul Etyiik cht frr|rdiyesi SodhkOoirePr,tkc,nttg
birtikteyiirtirkenonunlokonugunNe tiir bir
zemindeyilrildAiilntiziiono onloiln.YAzeyin
piirilzlii ,mi pt)rizsiz mu, kumlomt otlo mt
kopltolduiunu ono soyleyin.Forktanlomqst
iginyUzeyiellerive ayoklon ile hissefmesine
imkontonrytn.
gorpmokton
korktuiu igin
Cocuk nesnelere
hoglonmoyobilir.
etroftodolosmokton
igingocuia
Ylrlrken kendinikoruyobilmesi
bir eliniyiizUniin,diier elinide viicudunun
I
oqkloyn ki
yerlerinio|renecektir.Teltlikeleri
gocuktek bo;tnoykenbu yerleregok
gerektiiinibilsin.
yoklogmomast
CevreviiSdrenme
.
t
I
Qocujo ellerive parmaklonile nesneleri
nosiltutocoit ve hissedecefiinioiretin.
Bununigingocuiun elinitutupforklt
izerinde gezdirinki siz torif
nesnelerin
ederken
gocukdo
onlort
ilsin.
hissedeb
Bu gekilde
gocukelleri
ve pormoklort
ile nesneleri
gormeyi
6jrenir.
I
Q,ocujun
gevreyi
yordm edin.eocuklobirlikte
keSfetmesine
orodonoroyo gidin ve gocujun
etrofr ndokileriellerii/e hissetmesinisoiloyn.
I
izerine koyun.
Ellerinizi,gocujunkilerin
Ardrndonbirlikteellerinizihoreketeden
hoyvonlonn
yo do
nesnelerin
izerlerine
koyunki
qocuknosil
horeket
ettiklerini
hissedebilsin.
I
Qocujun
dokunorak
nesneler
hokhndo
t5nijnde
tutmosnt
Bu
si5yleyin.
gocuk
sekilde
tek bogrna
horeket
etmekten
doho oz
gekinecektir.
il Qocufiun
ourlugu
zqmonlor
olocoktur.
Q,ocujo
diiserken
kollonmdiiz
bir gekilde
t5nedojru
uzotmosnt
ojretin. Bu
soyede
gocuk
1..
,.. v
..
dagajiinde
yo do doho oz zorer 9611r.
yorolonmoz
Qocukbunuojreninceetroftodolosmokton
korkmoyocokttr.
I
Q,ocujuocok,kuyuve nehirgibi tehlikeli
yerlerdenuzok futorokkoruyun.
gok
$ominelerve kuyulortngocuklonn
koruyucudizenekleri
engelleyen
yoklogmostnt
bulunmoldtr.
I
kodor
Cocuk tehlikekovromtntonloyobilecek
bAy\dilgiindeonu otesliyerlerin,kuyulonn
yonno gotl)riin.Qocukbunlonn
ve nehirlerin
v
bilsi
edinmesine
yordtmedin.
Q,ocujo
tutmouigin
nesneler
verin.Aynrzomohdogocujo bu
nesnelerin
ne olduklannt,nesil
'gorilndUklerini
ve nosilkullonildklonnr
ogkloyn
I
Qocu,jun
nssil ydl
Oyun yoluylogocukoynco konu;mo,
ogrenmeve
horeketetme
yeteneklerini
de
gelistirebilir.
Yinebu
sekildegocuk
diSer
gocuklargibi
dovronmoyt
ojrenebilir.
Qocujunkendibokmrmsofrlamosr
I
Gormezorluju bulunonbir gocukdokunmo,
duymo, koklomave tot olmo duyulorrntoyun
orocilrjr ilegeligtirebili
r.
I
Yereldontsmonrntzdo
doho bayAkbir
gocujun tek boyno horeketetmesi
konusundonosilejitilecejinintorif edildigi
bir poketbulunmoktod
tr. Ejitmekte
oldujunuzgocujun bu poketikullanmoyo
hoztroldujunu dUsUndtiji)niiz
zomonyerel
donrsmonrntzdon
soz konusupoketiisteyin.
mineoyunoroalrjr ile
olunur?
Bir qocukiginkimseden
yordrmolmodon
yiyebilmek,
igebilmek,
t. v .
rcmtzltgtnt
sojlomok,
fuvoleti
kullonobilmek
ve
giyinebilmek
doho iyidir.
Bu,gocuju
doho mutluve
sojlkh hlor. Qocukbu fooliyetleritek bogrna
gergekleStirdijinde
sizin de bogkoSeylerigin
zomontnrzkoltr.Qocukbu fooliyetleritek
boyno gergeklegtirirken
yovor olsobile sizin
yordrmrntzolmodonbunlortyopmasnoizin
verin.
I
Yereldonrymannzdodoha bAyUkbir
gocujun tekboyno kendiboktmrnr
ojloyobilmesikonusundonosilejitileceEinin
tarif edildigi bir poketbulunmoktodtr.
Egitmekte
oldujunuzgocujunbu poketi
kullonmoyohozr oHujunu dilp1ndi)jUnUz
zomonyereldontsmonrnzdon'
soz konusu
poketiisteyin.
Yereldontsmanrnzdo
size gocuju dijer
gocuklonnyoptklonntyopobilmeve kendini
geligtirmeyi
ojretmek konusundo
yardrmct
olocok "oyun oktiviteleri"ile ilgili bir poket
bulunmoktodr.Yereldonrgmonrntzdon
bu
poketiisteyin.
g,ocudungelecedihskkrndo
I
I
Gormezorluju olon bir gocukdijer gocuklor
ile oynt yostookulogitmelidir.Yerel
gocujun nosilokulo
dontgmonrnrzdo
gidebilecejini ogtkloyonbir poket
bulunmoktodr.Bu konudoyerel
qltn.
donrgmon
tntzrntovsiyesini
Qocuk
bayadakee
dijer
gocuklorgibi
ev igi
fooliyetlerine
kotilmolrdr.
I
Qocuk
ouyuougu
zomonbir
meslek
,
..
..
t..v..
,2 lisag,nfulBii|liktfl't M,irst
. SoghkDoireBotkanld,,l
ojrenip gelir sohibiolobi[ir.Qocujun,b,
gerekenyarq
fooliyetlerigergeklegtirmesi
zemonyerel
geldigini di,gand.lj1nilz
gvu
ni
ru
p'
onun",fo
vsiyesi
N
n
Ee
bo
don rymo
oln.
Sonuclor
Bu poketiokuduktonsonroosojdoki sorulorr
nzr onlomo
yoniloyorakokuduklon
derecenizi
kontroledin:
I
Gorme
zorlujuna
nedenolon
nedir?
I
Qocujunuzun
ojrenmesine
nosilyordmcr
olobilirsiniz?
I
Qocujo ses/eridinleyerekneleri
ni oj retebilirsiniz?
oj renmesi
I
Qocujo yUriimeyinosilojretirsiniz?
I
Qocukokulogitmelimi?
I
Qocukerigkinyoto geldigindebir is sohibi
olmahmr?
$imdi poketegeri danp cevoplonnEln
dojru olup olmad$nt kontroledin. Eier
cevoplordonherhongibiri yonlryise poketi
bir kez doho okuyun.Ardndon soruyu
yenidenyaniloyorok cevobrnrzrkontroledin.
herhongibir
konusundo
Bunugergeklegtirme
probleminizolursobu durumuyerel
tnE ilegori)gebilirsiniz.
donryman
Ejitim Poketleri
Giirmezorluju bulunqnkigilerinoilebireyleriigin
l.
Engelinne olduju ve bu konudasizin ne yopabilecejiniz hakhndobilgi
2.
Kigininkendibohmtm sallomot konusundoelitilmesi
3.
Kiginingevrededologmokiizere ejitilmesi
Konusmove isitureva do konusmove horekelefine
ghgliidUolonkigilerinoile bheyleriigin
4.
Engelinne oldufiuve bu konudosizin ne yopobilecejiniz hokknda bilgi
5.
igitmeg;jgli)gilolon ve hentiz konusmoyt
6lrenmemiggocukigin-gocu$uniletigimkurno konusundo
e$itilmesi
6.
igitmegiiglilgii olon omo konugnayt6lrenmig erigkinigin-kigininiletisimkurmokonusundo
egntmest
7.
Konugmove hareketetne g1gl1diibulunanomo igitmesinormololon gocukigin-gocujun iletigim
kurmokonusundoepitilnesi
Horeketelmegiiglii!il olonkigilerinoilebireyleriigin
ne olduju ve bu konudasizinneyopobilecejinizhokkndobilgi
8. Engelin
(9ekilbozukluklonnlonleneyollon
9. Kgininkollanve bacoklonndoki
deformosyonlan
yorolonSnleme
yollon
10. Deriiizerindekibostnctn
olugturacojt
I 1. Kginindonerek
olurmakiizereejililnesi
12. Oturno konumundon
iginkirininejitilnesi
ayolo kolkobilmesi
13. Kiginingevrededolognakiizereelitilnesi
konusundo
ejitilmesi
14. Kgininkendibakmrmso$/omosr
yopobilmek
iizere
15. Srrtrnda
ya do eklemlerinde
olnlan olonbir kiginingiinllk fooliyetlerini
e$itilmesi
16. Zoyfi, kosilmry
yo do ojnh kollarve bacokloriginegzersizler
kig,ilerin
oile
Ellerindeve
17. Engelinne olduju ve bu konudasizin ne yopobileceginizhokktndobilgi
yoralonmolorve sekilbozukluklonntonlemeyollort
lB. Ellerdeve oyoklordoolusobilecek
sile bireyleriigin
Gorip dovrsnrylorgiisterenye'tigkinlerin
t9. Engelinne olduju ve bu konudosizin ne yopobileceiinizhokkrndobilgi
eiitilmesi
20. KSininkendiboktmrntsojlomosrkonusundo
2t. Engelinne olduju ve bu konudosizinne yopobileceiinizhokktndobilgi
igliigii olonkigilerinoile
22. Engelinne olduju ve bu konudosizin ne yapobileceiinizhokkrndobilgi
eiitilmesi
olonbir gocudrr,kendibaktmrntsojlomos konusundo
23. 6Er"rre gAglAgU
eiitilmesi
24. 65r"rre gAgl\gi olonbir yeti;kininkendibokrmtntsoilomostkonusundo
Genel
25. Engellibir bebejin emzirilmesi
26. Engellibir gocukiginoyun fooliyetleri
27. Okul ejitimi
28. Sosyolfooliyetler
29. Ev igi fooliyetleri
30. i1eyerlegtirme
Download

Görme Zorluğu Çeken Bir Çocuğun Aile Bireyi için Eğitim Paketi 1