- 1-
T.C.
SALIHLJ BELEDIYESI
MECLJSKARARI
YAZI i$LERt MUDURLUGU
Evrak Dairesi
6360 sayili yasa ile Belediyemize devri
yapilan
tarlalann satisjannm yapilmasi
Konusu
hususunun gorus,ulmesi.
Karar No
2014/157
Karar Tarihi
02/12/2014
Evrak No
682050
Saat
Geli§ Tarihi
25/11/2014
Kesinle$tirme Tarih 06/12/2014
Tekrar G6ru§ulecek mi?
20.00
H
;Zeki KAYDA
:Beray ERiM.ZcyncI Abidin ALPASLAN
:Zcki'KAYDA.Zchra TiRYAKi.Sabahattin TEKDAL.Yahm $ENKAYA.Osman
VURALCevdet ZURNACI.Beray ERJM.Nuri KAYA,Segil CAN,Huseyin Emrc
EROL,Basri ERSOY.Yuccl KAS.IKCLGiirol ERSOY.Hasan DORCjAJsa
YILDIRIM,Yunus CANDAN.Muslafa MERMJ.Ccm YALVAC,Mcsul
CEYLAN,Murat GJRGIN.Koray KAPLAN,Zeyncl Abidin ALPASLAN.Mehmct
CAKlR,Mustafa BULUT.Mchmet §ANVER,Cihan SARI.Volkan
G6KMENER,Hidayet DENlZ.Mevli PEHLIVAN.AIpaslan BALCI.Ferayi
ASLAN.Abdiilkadir AKKAPLAN
BELEDlYE BASKANI
DIVAN KATJBi
MECLiStYERLERI
DiVAN KATIBI
Salihli Belediye Meclisi 5393 Sayili Belediye Kanunun 20,21 ve 22. maddeleri
geregince giindeminde bulunan konulan gbru§up karara baglamak iizere 02/12/2014 giinii
saat 20.00
'de Belediye Meclis Salonunda Balkan dahil 32 meclis mevcudunun 32
uyesinin katihmiyla toplandiGIJNDEIVI MADDESI: 10- 6360 sayili yasa ile Belediyemize devri yapilan tarlalann
satislarmm yapilmasi hususunun goriisulmesi.
Yazi I§1. Md. Talat YILDIRIM; 6360 sayili yasa ile devri Belediyemize yapilan ekli listede
mahalle, ada, parsel, m2 ve cinsi belirtilen yerlerin satisjarimn yapilabilmesi i^in meclis^e
goru§ulerek karar verilmesi hakkinda,
Geregini miisaadelerinize arz ederim. Emlak ve istimlak Miidiir Vk.
BELEDiYEMIZ TARIM ARAZILERINE AIT LISTE
s.
HISSEYE
ilAHALLESt
NO
ADA/
•ARSEI,
BEYLIKLI
06
1943
PARSEL
1459
ELDELEK
PARSEL
884
KARAYAHSI
PARSEL
KARAYAHSI
1318
PARSEL
KEMERDAMLAR1 Z629
PARSEL
KEMERDAMLARI 2500
07
KEMERDAMLARl 2525
01
02
03
04
05
PARSEL
ALANI
lissv SAHFT
DR. AN I
:DEN
SULAK/TABAN DiKii.i
lURAQOll Y
CRON
;)I,MAlfil
OLUP
OLMADlOl
41.380,00 TAM
41.380.00 SULAK
35.850,00 TAM
35.850.00 SULAK
17.850.00 TAM
17.850.00 SULAK
65.614,60 TAM
65.614,60 SULAK
15360,00 TAM
15.360.00 SULAK
15.750.00 TAM
15.750,00 SULAK
1
13.550,00 SULAK
S.SO.(M)
TAM
-
OLASI
FESPVV
EDlLECEK
SATI5
DEGERl
DEK/VR)
-2-
T.C.
SALJHLI BELEDIYESi
MECLISKARARI
08
09
10
11
12
13
14
PARSEL
KEMERDAMLARI 2477
3 ARSEL
KEMERDAMLARJ 2288
'ARSEL
KOSEALI
1300
PARSEL
1049
KOSEALI
3ARSEL
POYRAZDAMLARI 573
3 ARSEL
POYRA2DAMLAR1 574
PARSEL
POYRAZDAMLARI 572
PARSEL
37.700,00 TAM
37.700,00 SULAK
40.400.00 TAM
40.400.00 SULAK.
19.100,00 TAM
19.100,00 SULAK
10.950.00
TAM
10.950,00 SULAK
8 .760.00
FAM
X. 760.00 SULAK
15.920,00 TAM
15.920,00 SULAK
9.040,00 TAM
9.040,00 SULAK
BAG
BAG
BAG
BAG
BELEDiYEMIZE ATT ARSA LISTESI
s.
NO
01
MAHALLESl
ADA/
PAR SKI,
DURAS1LU 55/4
A! -AN!
9.067.00 MJ
ntssi ItSSKYK
ORANI SABKT KDEN
VASFI
TAM 9.067.00 MJ ARSA
i •: \SYI\i
EDlLECKK
SATIS DEGERl
DlGER AgiKLAMALAR
BLD.$ANTiYESiNiN
JCINDE
(MILANGAZBAYii)
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet, degerli arkadaslanm beldelerden gelen
ozellikle daha onceki donemlerde de sik sik gundeme getirdigimiz, soruldugunda da basmla da
payla§tigimiz hem bize devredilen emlaklar hem de borclar anlaminda bir hayli sikinti
yasadigimizi zaman zaman bahsediyorum, Biiyiiksehir yasasmdan dolayi %40 biitcemizin
Biiyuksehir' e gitmesi de goz oniinde bulunduruldugun da bazi islerimizi, yatinmlanmizi
yapabilmek ve borclanmiz odeyebilmek i^in elinizdeki degerlerin bir kismini cikarmak
niyetindeyiz. Dolayisiyla bugun meclisimize getirdigimiz 14 tane arazi, bunlann bir kismi sulak
arazi, bir kismi bag. Birde Durasilli santiyemizin de igerisinde bulundugu Milangaz bayisinin
kullandigt, onlara tahsis edilen bir LPG istasyonumuz, bunlan hedefledik ilk etapta. Ortalama
tahmini 5-6 trilyon civannda bir gelir bekleniyor. Tabi burada ihale usulii enciimene bir yetki
alacagiz. Encumenin nezaretinde 2886 sayili ihale kanununa gore ihaleleri yapacagiz, sati§lan
yapacagiz, Bunun icin bunu sizin giindeminizde ve bu gundeme getirirdik. Evet, bu konuyla
ilgili goru§leriniz Milliyetci Hareket Partisi?
Grubu adina soz alan uye Se^il CAN; Baskamm sizin de a^ikladigmiz gibi ne yazik ki 30.
Mart' tan sonra belde belediyelerden Salihli belediyesine agir bir bore yiikii kalmistir.
Buyiik§ehir yasasiyla beraberde gelirlerimizin buyiik bir kismini kaybettik. Salihli' ye hizmet
ctmek istiyoruz Her kesime ulasmak istiyoruz. Fakat bu agir borg yukii bizi bir mecburiyetle
getirdi. Tabii ki hepsini kar§ilamayacak ama en azindan bir nefes almak ve hizmetlerimize bir
an once basjamak adina da bunu yapmak zorunda oldugumuzu biz biliyoruz. Uygundur diyoruz
ba§kamm.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA, Cumhuriyet Halk Partisi?
Gurubu adina soz alan uye Mesut CEYLAN, Baskamm a§agi yukan ben hemen 339, 340
doniim falan bir yer. Arsayla 350 doniime geliyor Tabi bnemli bir gelir saglanabilir. Ancak
prensip olarak koy ve beldelerdeki bu tarlalann satisma biz kar§iyiz. §undan oturii; Bu koy ve
beldeler simdiye kadar bu arazileri kiraya vererek yada kendileri ekim yaparak gelir elde
ediyorlar, koy ve beldelerin ihtiyaclan icin harciyorlardi. Bu tasmmazlar satihrsa bir seferlik
gelir elde edilecek ileriye yonelik gelir kaybi, kaynagi kurtulacaktlr Belirtilen tasmmazlar tarla
vasfinda oldugu icin belediyeye ekonomik bir yiikii yoktur. Bu nedenle satisi ekonornik
-3T.C.
SALJHLI BELEDIYESi
MECLIS KARAR1
olmayacaktir Biz bu tasjnmazlann kiraya verilerek, §imdi ben, biz grup toplantismda Mehmet
Beyle gor\i§unce, g6ru$urken §eyi konu^tuk. Siz encumende belli ta^nmazlarm kiraya
verildigini, belirlenen emsal degerlerin iki kati, uc kati degerde kiralar belirlendigini ve baya
onemli bir gelir kaynagi oldugunu soyledi. Bunlar da aym sekilde kiraya verilerek gelir elde
edilebilir. Bu nedenle biz prensip olarak kar§iyiz. Ancak eger satisa yetki cikacak olursa
meclisten durumda da yine ihale ile, sizin de soylediginiz gibi ihaleyfe yapilmasmm uygun
olacagi kanaatindeyiz.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Ba§ka bir sekli var mi9
Gurubu adina soz alan uye Mesut CEYLAN; yani bir baska §ekli yok da tabii katihmm
fazla olabilecegi bir ihale yapilarak...
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA, Arkadaslar, kanun cok acik. Siz de avukatsmiz.
2886 sayili kanun acik, 2886 sayili kanunla belediyenin bir malzemesini, bir mahni, bir demir
basmi kiraya vermekte, satmakta bu kanuna tabi. Dolayisiyla orada baska bir sey cah§maz. Evet
Ak Parti 9 Mikrofona arkadaslar, kayit altina almmasi acismdan onemli.
§ahsi adina soz alan uye Mustafa MERMI; Herkese iyi aksamlar diliyorum. Tabi ki
belediyeye giren verier ihale usulti olacak. Kabazlf da 70 doniim zeytin, ben biliyorum ben
Kabazh 1 li oldugun icin biliyorum. Yetmi§ doniim zeytin agacmin bu sene yillik gelirinin,
meyvesini yani toplamamn ihaleyle verildigini sanmiyorum. Bunu da bilgilerinize arz ederim.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Neyle verilmi§ hocam soyler misiniz?
§ahsi adina soz alan iiye Mustafa MERMl; Kime verildigini, kim tuttugunu bilmiyorum.
Ama ihale olduysa da...
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Arkadaslar bir sey konus,uyorsamz onun
gerekcesinde sbyleyin.
§ahsi adma soz alan uye Mustafa MERMI; Arkada§lar, sayin ba§kamm kusura bakmaym.
Tesadiifen...
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Enciimen tiyemiz var burada CHP1 den, Ak
Partiden, Milliyetci Hareket Partisinden, onun \$\n ortak akil dedik arkadaslan aldik. Niye bilgi
almadan geliyorsunuz arkada§lar? Lutfen.
$ahsi adina soz alan iiye Mustafa MERMI; Hayir, hayir, kesinlikle degil. Neyse bunun
ara§tinlmasim istiyorum. Birde ihale ile verilmesi lazimdir muhakkak. Yani bu yetmi§ doniim
arazinin 7.000,00 Liraya verildigini alan arkada§ soyledi. Bunu da bilginize arz ederim.
Belediye ve Meclis Ba§kam Zeki KAYDA; Sayin miidurum bilgi verir misiniz?
Mikrofona..
Soz alan Emlak istimlak Miidiir Vekili Ali TETIK; iyi ak§amlar diliyorum. Sayin meclis
iiyesi Mustafa Beyin dedigi gibi burada yetmi§ dekara yakm bir zeytinligimiz var. Fakat bu
zeytinlikteki, iizerindeki ilk secimlerden once bakimi ve budamasi olmadigi icin bir verim yok.
Olmadigi icin de bu yerde az miktarda bir zeytin var. Buradaki ziraat muhendislerimiz ilce
Tanmla ve mevcut Ziraat Miihendisi Nursel Hammin ke§fi ile birlikte yapildi ve kayda deger
bir zeytin o\madigi kamsma vanldi. Rapor\ari da var. Ve bmada da ihateye cikmasi gereken
ufak meblag ile ilgili cok az miktar ciktigi ifin bundan dolayi ihale edilmedi, yani emegini
kurtarmayacagmdan dolayi.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Yani zeytin ihale edilmedi
Soz alan Emlak Istimlak Mudiir Vekili Ali TETIK; ihalesiz sadece oranm bir sati§ bedeli
ile uygun kayda deger olmadigi ic.in oyle de verelim diye du§unuldii. Bas,ka da bir §ey yok.
Durumundan ibaret.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Te§ekkur ediyorum.
Soz alan Emlak Istimlak Miidiir vekili Ali TETIK; Ozerinde raporlanmiz da var. ilce
lanmdan da var
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; tsteyen arkada§lanmiza, enciimen uyelerin
-4T.C.
SALIHLi BELEDIYESI
MECLiS KARARI
raporlardan hirer niisha bir sonra ki encumende getirelim arkadaslar.
Gurubu adma soz alan uye Hidayet DENtZ; Baskamn hayvrli ak^amlar diliyorum
Baskamm, bncelikle gundem maddesi eki olan muzekkerede satilacak yerlerin liste halinde ekli
oldugu sbyleniyor ama bize boyle bir sey gelmedi. Herhalde hie bir meclis uyesi arkadasimiza
boyle bir satilacak yerlerle ilgili bilgi gelmedi. Bunu ozellikle bilginize sunuyorum.
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA, Evet, arkadaslanmiz biraz dikkat edelim bu
konunda sayin mudiirlerim.
Gurubu adma soz alan iiye Hidayet DENIZ; Bircok arkadasimiz su anmda not ahp bilgi
sahibi olmaya calisti. Ikincisi Nisan ayindan beri siirekli glindeme getiriyorsunuz beldelerin
borclanm, beldelerin iste gayrimenkulleri de var, baska degerleri de var, burada gormiis
oluyoruz. Yani evet borclan olabilir ama borclan karsilayacak §eylerin oldugunu §imdi hep
beraber g6rmii§ oluyoruz. Buda bir gercek, madalyamn obiir yuzu. Bu beldeierimiz ve
koylerimiz zaman zaman vakif oldugumuz kadanyla yine borclan mevcutken, bu yerleri satma
geregi duymamislar. Yani borclanmizm bizi bir sekilde rahatsiz ettigi belediyemizin bir sekilde
9ah§masim sikmtiya soktugu asikar Bunu bence oniimuzdeki siireclerde gayrimenkullerin
sati§i yoluyla degil de belli bir programa baglayip bu cok farkli metotlarla bunlan bdeme
yolunu sepmemizin daha dogru olacagi kanaatindeyiz. Tesekkur ediyorum
Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; Evet Allan devletimize zeval vermesin,
arazilerimiz bolmus, belde belediyelerimiz de herhalde bunlara giivenerek iste Durasilh
Belediyemiz 4.6 trilyon borcu bize gondermis, digerlerini saymayacagim ^unkii hep saydim.
Dolaytsiyla bu belediye olarak 14 parca birde LPG tstasyonunun biz satisi i^in enciimene yetki
istemeye geldik buraya dolayisiyla 9ok fazla soylenecek bir sey de yok.
Konu hakkmda ba§ka soz almak isteyen olmadigt gorulerek geregi goru§uldu;
KARAR: Belediye ve Meclis Baskani Zeki KAYDA; 6360 sayili yasa ile belde ve kby
tiizel kisiliklerinin miilkiyetinde iken devri belediyemize yapilan ve asagida liste halinde
mahalle, ada, parsel, metrekare ve cinsi belirtilen yerlerin;
BELEDIYEMIZ TAR1M ARAZILERJNE AIT USTE
s.
dAHALLESI
NO
\DA/
^ARSEf,
\I,ANI
itSSEYE
SABET
>RAN1 ,!1KN
lissi
3l!IAKO'ABAN DlKlLl
im\P
KIR AC OLUP
;)]-MAiGi
OLMADlOl
DLASI
TESPlT
•DlLECEK
s \1 S
)KOERi
DEK.^)
01
BEYLIKLI
02
ELDELEK
03
KARAYAHgi
04
KARAYAH5I
05
KEMERDAMLARI
06
KEMERDAMLARI
07
KIA11 K D \\1! \ K I
08
KEMERDAMLARI
,09. KEMERDAMLARI
^: KOSEAI 1
1943
PARSEL
1459
3ARSEL
884
PARSEL
1318
PARSEL
2629
DARSEL
2500
PARSEL
2525
PARSEL
1411
J ARSEL
2288
PARSEL
1300
41.380XM) IAM
41.380.00 SULAK
35.850,(X) TAM
35.850,00 SULAK
17.850,(K) TAM
17.850.00 SULAK
65.614,60 TAM
65.614,60 SULAK
15.360,00 FAM
15.360,00 SULAK
15.750,00 TAM
I5.7507(K> SULAK
13.550,00 I
13.550,00 SULAK
\\
37.7(M),00 FAM
37.700,00 SULAK
40.400,00 TAM
40.400,00 SULAK
19.100,00 TAM
19.100,00 SULAK
-
^
—
-5l.( .
s \ i l l l i BELEDIYESi
MECLJS KARARI
11
12
13
14
PARSEL
1049
PARSEL
POYRAZDAMLAR1 573
PARSEL
POYRAZDAMLARI 574
PARSEL
POYRAZDAMLARJ 572
3ARSEL
KOSEALI
10.950,00 FAM
10.950,00 SULAK
8 .760,00 TAM
8.760,00 SULAK
15.920.00 1 \\
15.920.00 SULAK
BAG
BAG
9.040,00 TAM
9.040.00 SULAK
BAG
BAG
BELEDiYEMIZE AIT ARSA LISTESI
s.
NO
01
MAIIALLESl
ADA/
PARS F.I.
DURASILLl 55/4
ALANI
9. 067. 00 M"
HlSSK MSSEYE
OR AN I SABET EDEN
VASFI
TAM 9.067.00 M' ARSA
OI.AXITKSPIT
DlGER AQIKI.AMAI.AR
EDtLECEK
SATI§ DEGERl
BLD.$ANTiYESlN\
JCTNDE
(MiLANGAZBAYll)
Sati§larmin yapllabilmesi igin yetki verilmesi hususunu oylanntza sunuyorum. Satis i9inde
enciimene yetki verilmesini kabul edenler? 16 oy. Kabul etmeyenler? 16 oy. Qekimserler? Yok.
Belediye Meclisi Qalis.ma Yonetmeliginin Oylama Usulleri basjikh 13. Maddesinin son
paragrafmdaki; "i§aretle ve acik oylamalarda e§itlik olmasi halinde, baskanin kullandigi oy
yoniinde gogunluk saglanmi§ sayilir." Hiikmiine gore 16 oy ve oy coklugu ile kabul edilmi§tir.
Bcray ERIM
Mcclis IJycsi
Divan K/iitn
.
Zeynel Abidin ALPASLAN
Mrt-lis Uyesi
Diva K a l i l i i
Download

2014/157 6360 sayılı yasa ile belediyemize devri