田圃UNivERSiTESiATATORKEelTiMVEARASTiRMAHASTANESisAT−NALMABIRiMi
掻剛ASTANELERKURUMUizMiRiLIKAMUHASTANELERiBiRLieiGONEYGENELSEKRETERLiem
逃彊遵 T。,.。2。22。豊器…器器器豊22447282
諾m 霊書誌昔ANEB圃M・3KF亜訓TiBBiMALZEMEALiMi
iLGiLIFIRMA
Hastanernizii一日htiyaciOkm−aSa細kicinsvemiktarIar−yaZilimaIzemeier函YAKLAS剛A・LiYET
l
teki柚zi/tek冊e面ZiVermenizricaolunur・
Miktari
ト10 1
MailntHiZmetlnAdi/inSi 15225仁THOMPSONiSiKLl
EKARTOR−
2 5
SET
Marka 芸霊
KDVHari
Tutari
KDVHari
1
1
152293−KALPDAMARCERRAHiSi M剛MALiNVAZiVSET1−
SET
152290−PHANTOMMLMAFSALLi AKSESUARKOLUDOzSOTUN・田ZLi
SET
仁
ヽ1、 ITヽ」
BAeLANT山一 )\TOPLAM二㌧
BiLGLNLZE;
青FIrmalBay汀a…mlayiC,No:
Ko…剛直ekiiHerinizi(KDYha甲geOOI1212014ta・ihvesaa膚00iakadarasag・dak・bllgiLerdahi−indeSatinAlma
YAKLASIKMALIYETbo囲muneiie個Z・
ヽ)
TEKLfVER酬KisINiN,FiRMANIN
Ad上Unvanl
Adres
Tel/Fax
0nTe畑flstemeYazISl
二年∴∴5号
十こし、●、、
T.C.
IzmirValiligi
IzmirAtattiIkEgitimveArastlmaHastanesi
THOMPSON(I即KLI)EKARTORS主STEM主 TEKN主KSARTNAMES主
HazlrlayanKLinik/Birim:KalpDamarCerrahisiKユim尊
1.KONUveKAPSAM:
Bu teknikiartname Atattirk Egitim ve AraStlma Hastanesiihtiyacl19m Satln almacak
thomson(lSlkll)ekart6rsistemi’ninteknik6zelliklerini,denetimvemuayenemetotlannlVe
ilgilidi曽erhususlankonuallr.
2.GEREKCE:
3.GENELISTEKVEOZELLIKLER:
THOMPSON(ISIKLI)EKARTeRS主STEM主
1.Ekart6r sisteml;g6vde.bladeler,1;lk kaynagl,丘ber optik90k kullanlmllk kablo ve
SterilizasyontepsisindenoluSmalldlr.
2.Kalp、′e gOguS Cemhi operasyonlarlnda kuetik cerrahiinsIZyOnlarln Veinterkostal
arallklannretraksiyonundakullanllmalldlr.
3.Cihaz kullanlldl菖lnda doku retraksiyonu yapmallヽ′e aynl ZamandaヽTticutleerisini
aydmlatmalldlr.
4.Ttimsistem言340cbuharve/VeyagaZOtOklavmdasterilizeedilebilmelidir.
5.G6vde6zellikleri;
5.1.Ekart6rg6ヽrdesipaslamazeeliktenimaledilmi;Olmalldlr.
5.2.Ekart6rg6vdesielled6ndtlrtilebilenvidasistemiileaellabilmeli,mandalsistemiile
kapatllabilmelidir.
5.3.Ekart6r g6vdesininistenild噌inde vticut yapISlna uyum Saglamayabilmesi ve
elevasyonyaPabilmesllCinherikikolundadahareketedebilenikiSerdirsekolmalldlr.
5・4・Ekart6rg6vdesininkollarmlnSerbestuelamdabladelerintakllmaslnayarayan6zel
soketlerbulurmalldlr.
5.5.Ekart6r g6vdesine farkllinsizyonve/veyafarkllOPeraSyOnlardakullanllmaktizere
eeSitlibladelermonteedilebilmelidir
6.Blade6zellikleri;
6・1・Bladeler,TAVRgibigirl;lmSeliSlemlereimkansaglamaI工9inradyolusent01malldlr.
6・2・Bladeler,g6vde kollanndaki6zel soketlere kolayCa mOnte edilebilip,kolayca
elkanlabilecek6zellikteolmalldlr.
6・3・Bladelerviicuti9erisinegirdiktensonragOvdetizerindekividalarmariRtiile30Opi、rOt
yapabilmelib6ylecedaha魚zlacerrahieallSmaalanlSaglamalldlr.
6・4・Bladeleruzerinde,CerrahiCallSmaalanlnlaydlnlatmakieingerekli埠klandlmanln
yerle担rilecegigizliymralarolmalldlr.
6.5.BladelereloksalllaltimlnyumdanimaledilmiS01malldlr
ONiV印Sr膿Sl
veARAS.HAST・
0時
聞
6・6・Bladeler,kullanlmamaClnauygunOlarakreIkkodluolmalldlr.
6・7.Bladeei剣eriseeenekleri;
6・7工 Smallblade・45*50mm,kavisliveterskavisli,klmZ1
6・7・2・Mediumblade,45*75mm,kavisliveterskavisli,maVi
7.ISlkkaynag16zellikleri;
7・1・ISlkkaynag1100wattdti申klSlllLEDlSlkverebilmelidir.
7・2・ISlk kaynagl tizehnde bulunan potanslyOmetreilelSlk 箪ddetiistege g6re
ayarlanabilmelidir.
8.Fiberoptikkablo6zellikleri;
8・1・Fiberoptikkablonunbirucubladelertizerinemonteedilebilmesineolanaksaghyan2
adetaynaparattanoluSmalldigerucuda埠kkayna速nauygunolmalldlr.
8・2.Fiberoptikkablominimum30keresterilizeedilebilmelidir.
9.Sterilizas)′OntePSISi6zellikleri;
9・1・SterilizasyontepsISIPaSlamazeeliktenimaledilmiS01malldlr.
9・2・Sterilizasyon tepsISilGerisinde 樹k kaynagl haricinde mm malzemelerin
Oturtulabilece岳ifarkllboylardaveyapllardahaznelerolmalldlr.Herhazneninaltlnda
hanglmalzemeninoturtulacaglnlg6sterenSekilveyazllarbulumalldlr.
10・担kll Cerrahi ekart6r sisteml,PIVOt Vidalannl Slkl担makiein maniヽ′ela kolunu da
leemelidir.
4・NUM叩NEALMAveyaDEGERLENDIRME:
1・T・C・SosyalGtivenlikKummukontroltindengeemlSVeT.C.SagllkBakanllgltara丘ndan
OnaylamlSUlusalBilgiBankaslkodubelirtilmelidir.
2・Ihaleye katllan五malarteklifettlklerimalzemeye aitUlusalBilgiBalkaslndan allmlS
fima/bayitanlmlaylClkodasahipolmalldlr.
3・Fimalarteklife琉klerimalzemelerinbirer6mekleriniorulnalkutulanヽreambalajlarlile
birliktenumuneolarakgetireceklerdir.
4・Malzemeyeaitnumune言stemdebulunanveyateknikSartnameyihazlrlayan(imzalayan)
klinik/birimtara魚ndanbuteknik artnamedeistenen6zelliklerg6Z6nthdebulundurularak,
malzemenin ttmne g6re g6rerek,deneyerek ve kontrol ederek doktimana uygun oltや
01madlglnlde重erlendirecektir.
5・Uygunlukveya uygunSuZlukiein tirtin de岳erlendime fbmukullanllacak degerlendiren
ki*lertara魚ndanimzalandlktansonra,fbmsatlnalmabirimine(dogrudateminヽ′eyaihale)
teslimedilecektir.
6・Evsafl
uygun
Olmayan
ve/veya
deneme
sonucunda
optlmum
Verim
allnamayan
malzemelerleilgilitekliHerde菖erlendimeyeallnmayaCaktlr.
5.MUAYENEveKABULMETODLARI:
SatlnalmaiSlemitamamlandlktansomamalzemeninteslimlytirtirluktemuayeneve
kabul mevzuatlanna g6re olu箪urulacak komisyOn tara魚ndanilgili depoda belirlenecek
zamandateslimallnaCaktlr
ONIv帥SIT鯵1
.veARAS.MST・
飾T.veARAS・M
Cerrah高出面ei
OiP
講藍認証
きゝ
ヽ11 し
6.AMBALAJLAMAVEETIKETLEME:
1・Tummalzemelermutlakasterilveorulnalambalかndaolacaktlr.
2・PakettLZerindesterilizasyontarihivesonk皿anmatarihleriyaZllmallVelCerikaelkea
belirtilmelidir.
3・Sonkullanlmtarihiteslimtarihindenitibarenenazikiyllolmalldlr
4・Malzemenin teknigia91Slndan6zellik arz eden ambalaj箪kli(sudan,hal′adan_ヽ′e
埠ktanetkilenmesi,klrllmamasl,eZilmemesi,tOZdankorunmasl,Vb)saglamllk、′eyeterli
korumay6nlerindengereklihuktimlerkonularakbelirtilmelidir.
7.GARANT主SARTLARI:
1・工stenilenttimmalzemelerteslimtarihindensomaenaziki(2)yllgarantiliolmalldlr.
2・KullanlmauygunOlmayan(ambala hatasl,uygunSuZluk,klnk,bozuk,Vb)tirtmler
ilgili五mataranndandegiitirilmelidir.
3・Biyolqjik融nlerdemiadldolmadanfimatara五ndande圭毎tirilebilmelidir.
4・Son kullanlm tarihme 4 ay Stiresi kalmlS malzemelerin degiSimi fimalardan
istenilebilmelidir.
AdSoyad,Unvan
主mza
ONlV的SiTESi
.VeARAS川AST・
cc読hlsはIin櫛
的出elBESrR
AdSoyad,Unvan
jmza
齢
i“ヂ __壷
T.C.
IzmirValiligi
主zmirAta調rkEgitimveAra担maHastanesi
KALPDAMARCERRAHISIMINIMALINVAZ主VSETI
TEKN主KSARTNAMES主
HazlrlayanKlinik/Birim:KalpDamarCenahisiKlinigi
l.KONUveKAPSAM:
ButeknikSartnameAtattirkEgitimveAra担maHastanesiihtiyacllemSatlnallnaCak kalp
damar cerrahisi minimalinv ziv seti五n teknik6zelliklehni,denetim ve muayene
metotlarlmTreilgilidi善erhususlarlkonuallr.
2.GEREKCE:
3.GENELISTEKVEOZELLIKLER:
KALP DAMARCERRAHISIMINIMALINVAZIVSETITEKNIK
OZELLIKLERl
l.Cerrahialetler,minimalinvazivkalpcerrahisineuygunolacaktlr.
2.CerrahialetlerpaslamazeeliktenimaledilmiS01acaktlr.
3.Cerrahialetlerinpolisaildtizgtinl′ePtirtizstizolacaktlr.
4・Cerrahialetler,埠kaltlndag6zuyoracakyanslmaVeParlamayapmamalldlr.
5.CerrahialetlerintutamakklSlmlarl,kolaymamptilasyonleintexttireyapldaolmalldlr.
6.Enaz23,5cm9allSmaalanlnaSahipolmalldlr.
7.Hareketli
aksaml
Olan
cemahi
aletlerin
tutamak
klSmma
yakln
bir
b61timtinde
irrigasyon/aspirasyonportubulunmalldlr.
8.Ttim ceITahialetler,uygu血uki9inR〉Ilksiyontestinetabitutulacaktlr.Buamaelateklif
Verilenherkalemleinbireradetnumuneverilecektir.
9.ListedekiRefkodlarlBossInstruments,Scanlanl′eDelacroixChevalierkatalo菖undan
allIm1両r・Belirtilenteknik6zelliklerilerefkodlannabenzerebatl′eSekildekitirtinlerile
teklifverilebilir.
9工Diseksiyonmakasl,30derecea9111Refkod:65−40021adet
9.2.Portegu,dtiz,kilitli,Refkod:65−4020,DC80003−361adet
9.3.Portegu,aelll,kilitli,Refkod:65−4022,DC80002−361adet
9.4.Dtigtimitici,enaZ25cm9allSmaalanl,Refkod:65−40501adet
9・5・DeBakeyGrasper,kapakiein,dtiz,Rezano eeneli,Refkod:65−4042,DC80202−36
ladet
鮭鮨蹴i蕊蕊T
′iO.TesCiINo:刑3柳
」■ _J,>
9・6・DeBakeyGrasper,kapakiein,dtiz,geniieeneli,Refkod‥65−4044,DC8020036(en
az35cm) ladet
9.7.Stittil《yakalaylCl,35cm,Refkod:66−1579,DC81410−282adet
9.8.CrossKlemp,Refkod:9909−232,DC80402−321adet
4.NUMUNEALMAveyaDEGERLENDIRME:
1・T・C・SosyalGtivenlikKurumukontrolundengeemlSVeT.C.SagllkBakanllgltaranndan
Onaylaml;UlusalBilgiBaIkaslkodubelirtilmelidir.
2.主hale)rekatllan魚malarteklifettlklerimalzemeyeaitUlusalBilgiBankaslndanallnmlS
五ma/bayitanlmlaylClkodasahipolmalldlr.
3・Firmalarteklife出klerimalzemelerinbirer6mekleriniorHlnalkutulanヽ′eambalajlarlile
birliktenumuneolarakgetireceklerdir.
4・Malzemeye aitnumune言stemdebulunanveyateknikSa血ameyihazlrlayan(imzalayan)
klinik/bihmtara魚ndanbuteknik鋒血amedeistenen6zelliklerg z ntindebulundumlarak,
malzemenin ttirtine g6re g6rerek,deneyerek ve kontrol ederek doknmana uygun Olup
Olmadlglnlde菖erlendirecektir.
5・Uygunluk veya uygunsuzlukiein tirtin de菖erlendime formu kullanllacak de菖erlendiren
kiSilertara丘ndanimzalandlktansonra,允mSatlnalmabihmine(dogrudateminveyaihale)
teslimedilecektir.
6.EvsaE
uygun
olmayan
ve/、reya
deneme
sonucunda
optimum
verim
allnamayan
malzemelerleilgilitekliflerde菖erlendimeyeallmayaCaktlr.
5.MUAYENEveKABULMETODLARI:
Satlnalmaiiemitamamlandlktansomamalzemenintesliml)心riirliiktemuayeneVe
kabul me、′Zuatlarlna gOre Olu箪urulacak komisyOn tara丘ndanilgili depoda belirlenecek
zamandateslimalmaCaktlr.
7.GARANTISARTLARI:
1.istenilen調mmalzemelerteslimtarihindensonraenazbeS(5)yllgarantiliolmalldlr.
2・KullanlmauygunOlmayan(ambalaj hatasl,uygunSuZluk,klnk,bozuk,、′b)tirtinler
ilgilifimatara且ndande主轟tirilmelidir.
3・yedekpareaVeSerVishizmetion(10)yll(ticretikar可lglnda)verilebilmelidir.
AdSoyad,Unvan
Imza
AdSoyad,Unvan
主mza
ー﹂
−互.
埼
−
図四国
T.C.
主zmirValiligi
主zmirAtattirkEgitimveAra*lmaHastanesi
PHANTOMHVlLMAFSALLIAKSESUARKOLUDUZSUTUNHIZLI
BAeLANTILIEKARTOR TEKNIKSARTNAMES主
HazlrlayanKIinik/Birim:KalpDamarCerrahisiKlinigi
l.KONUveKAPSAM:
Bu teknik artname Atattirk Ei担m ve Ara担rma HastanesiihtiyacllCln Satln allnaCak
phantom ml mafsalll aksesuar kolu dilziSiitun hlZll baglantlll ekart6r teknik
Sartname’sininteknik6zelliklerini,denetimvemuayenemetotlannlVeilgilic噂erhususlarl
konuallr.
2.GEREKCE:
3.GENELISTEKVEOZELL主KLER:
PHANTOMMLMAFSALLIAKSESUARKOLUDUZSUTUNHIZLIBAGLANTILI
EKARTORTEKN主KOzEIJ!CLER主
1・Atrialli丑sisteml;maSa SabitleylCisl,ayarlanabilir kol,bladeler,Ve blade h01derden
OluSmalldlr
2.Ttimsistem,1340cbuharve/veyagazotoklavlndasterilizeedilebilmelidir.
3.MasasabitleylCi6zellikleri:
3・1・Masa sabitleylCl,ameliyat masaslnln yanlndabulunan kanallara、′eya tOrakotomi
ekart6rtinesabitlenebilmesiieln6zelbirkanalasahipolmalldlr・
3・2・Masa sabitleylCl,ayarlanabilir kolun)′erle担rilmesileln6zelbir yu、′a)′a Sahip
olmalldlr.
3・3・Masasabitleyici,hemmasayahemdeayarlanabilirkolasabitlenmesilelnSlkl;tlma
mekanizmalarlnaSahipolmalldlr.
4.Ayarlanabilirko16zellikleri;
4工Ayarlanabilirkol,birucundanmasa sabitleylCisine,digerucundanblade holdere
baglanabilmelidir.
4・2・Ayarlanabilirkolunbladeholderebaglarmasl,90kbasitvehlZllOlmall,bununlem
birquickkomekt6resahipolmalldlr.
4・3・Ayarlanabilirkol,3eklemliolmallVebu鴎eklem言stenenpozISyOnagetirildiginde
tekbirnoktadansabitlenebilmelidir.
5.Blade6zellikleri;
5工Bladelerブbladeholderekolaycamonte edilebilip,kolayca91kanlabllecek6zeIlikte
olmalldIr.
52・Bladelerinyerle担rilmesl19mgerekliisebiradetfbrsepsdeヽ′erilecektir.
5・3 Bladeseeeneklen;
5・3工 35*50mm,(土5mm)
5・3・2・40*60mm,(土5m)
_.日,、誼〔周lVや藍.
羅繕藍‘
1 ̄ び
高三  ̄−ヽi
6・Bladeholder6zellikleri;
6・1・5msa允asahipolmalldlr.
6・2・Interkostalarallktanglrilerekbladelerintespitinisaglamalldlr.
4・NUMUNEALMAvcyaDEGERLENDHME:
1・T・C・SosyalGti、′enlikKurumukontrolmdengeemlSVeT.C.SagllkBakanllgltarahndan
OnaylamlSUlusalBilgiBankaslkodubelirtilmelidir.
2・Ihaleyekatllan五malarteklife誼klerimalzemeyeaitUlusalBilgiBankaslndanalmmlS
五malbayitanlmlaylClkodasahipolmalldlr.
3・Fimalarteklifettiklerimalzemelerinbirer6meklermiorulnalku山arlVeamba噂larlile
birliktenumuneolarakgetireceklerdir.
4・Malzemeyeaitnumune言stemdebulunanveyateknik羅山nameyihazlrlayan(imzalayan)
klirhk/birimtara五ndanbuteknikSa血amedeistenen6zelliklerg6Z6n血debulundurularak,
malzemenin ttirtine g6re g6rerek,deneyerek ve kontrolederek doktimana uygun olup
Olmadlglnldegerlendirecektir.
5・UygunlukveyauygunSuZluki9in tirtin de菖erlendime fomukullanllacak degerlendiren
ki担ertara血danimzalandlktansonra,R)mSatmalmabirimine(dogrudatemin、′eyaihale)
teslimedilecektir.
6・Evsa丘 uygun olmayan ve/veya deneme sonucunda optimum verim allnamal陸田
malzemelerleilgilitekliflerdegerlendimeyeallnmayaCaktlr.
5.MUAYENEveKABULMETODLARI:
SatlnalmaiJemitamamlandlktansonramalzemeninteslimlytir血tiktemuayeneVe
kabul mevzuatlarlna g6re olu担Irulacak komisyOn tara丘ndanilgili depoda belirlenecek
zamandateslimalmacaktlr.
6.AMBALAJLAMAVEETIKETLEME:
1・Ttimmalzemelermutlakasterilveorulnalambal祖ndaolacaktlr.
2・Pakettizerindesterilizas)rOntarlhivesonkullanmatarihlehyazllmall、′elCerikaClkea
belirtilmelidir.
3・Sonkullanlmtarihiteslimtarihindenitibarenenazikiyllolmalldlr
4・Malzemenin teknigiaelSlndan6zellik arz eden ambala Sekli(sudan,havadan ve
卑ktanetkilemesi,kmlmamasl,eZilmemesi,tOZdankorunmas申rb)saglamIlk、reyeterli
korumay6nlerindengereklihtiktimlerkonJarakbelirtilmelidir.
7.GARANT主SARTLARI:
1・Istenilenttimmalzemelerteslimtarihindensomaenaziki(2)yllgarantiliolmalldlr.
2・KullammauygunOlmayan(amba商hatasl,uygunSuZluk,klnk,bozuk,Vb)thiinler
ilgili五matara五ndande重商tlrilmelidir
3・BiyolqiiktirtinlerdemiadldolmadanHmatara且ndandegi;tirilebilmelidir.
4・Son kuIlanlm tarihine 4 ay stn・eSi kalmlS malzemelehn degiiimi五malardan
istenilebilmelidir.
Download

Teknik Şartname - İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi