6. CİN VE ŞEYTAN
Varlıklar alemi içinde gözle göremediğimiz
diğer varlıklar da cinler ve şeytanlardır.
Allah bizi onları görebilecek yetenekte
yaratmamıştır.
Ancak onları göremesek de Allah
onların var olduklarını bize bildirmiştir.
Cin kelimesi, “gizli ve örtülü varlık,
görülmeyen şey” anlamına gelir. Terim
olarak duyu organlarıyla algılanamayan,
çeşitli şekillere
girebilen, ateşten yaratılmış, insanlar gibi
Allah’a kulluk etmekle yükümlü olan
varlıklardır.
Kur’an-ı Kerim’de cinlerin yaratılışı ile
ilgili şöyle bilgiler bulunur.
“Cinleri öz ateşten yarattı” Yine başka bir
ayette şöyle buyrulur: “Andolsun biz
insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş
kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha
önce, dumansız ateşten yarattık.”
Şeytan, gerek insan gerekse cinlerden
olsun varlığı kesin olan, azgınlık ve
kötülükte çok ileri giden, kibirli, âsi,
Müslümanları saptırmaya çalışanlara
verilen ortak isimdir. Özel olarak şeytan
ismi ilk defa Allah’a karşı çıkmış olan İblis
adındaki cin için de yaygın olarak kullanılır.
Hatta çoğu yerde şeytan kelimesi ile İblis
kast edilir.
Kur’an’a Göre Cin ve Şeytan
ŞEYTANIN YARATILIŞI:
Diğer canlılar gibi cin ve şeytanı da yüce yaratıcı
Cenab-ı Allah yaratmıştır. Fakat başlangıçta Allah
bu varlıkları kötü ve zararlı olarak yaratmamıştır.
Onlar da Allah’a ibadet ve itaat eden varlıklardı.
İsyan edip “secde et” emrine uymayıncaya
kadar.
İblis, ateşten yaratılmış, cinler âlemine ait bir
varlıktır. Ateşten yaratılmış olmayı ileri sürerek
Allah’ın emri olan Hz.Âdem’e secde etmekten
kaçınmıştır. Böylece Allah’a isyan etmiştir ve
Allah’ın huzurundan kovulmuştur. Ancak Allah
onun cezasını kıyamet gününe kadar ertelemiştir.
Bunun üzerine iblis Allah’a inananları doğru yoldan
saptıracağına dair yemin etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de
İblis’in cinlerden olduğu şu şekilde anlatılır: “...İblîs
cinlerdendi; Rabb’inin emrinden dışarı çıktı...”
Kimi insanlar cinlerin büyük güçlerinin olduğuna
inanırlar. Öyle ki cinleri Allah’a ortak koşacak
kadar güç sahibi görmekteydiler. Halbuki Kur’anı Kerim’de Rabbimiz bunun yanlışlığını şöyle
ifade etmektedir: “Bir de cinleri Allah’a
birtakım ortaklar yaptılar. Oysa onları o yarattı.
Bilgisizce Allah’a oğullar ve kızlar da
uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden
uzaktır, yücedir.”
Cinler gaybı bilmezler. Yalnızca Allah’ın
bildiği konularda herhangi bir bilgileri
yoktur. Ancak kimi insanlar cinlerde böyle
bilgilerin olduğunu düşünüp medet
umarlar. Oysa onlar da bu konuda biz
insanlardan farklı değildirler. Örneğin biz
nasıl ki kıyametin kopuşunun ne zaman
olacağını bilmiyorsak onlar da bilmezler.
Pek çok insan cinlerin Allah’a kul olma
konusunda bizden farklı olduğunu düşünürler.
Oysa cinler de bizim gibi Allah’a kulluk yapmak
zorundadırlar. Onlar için de ibadet etme
yükümlülüğü bulunmaktadır.
Ayrıca onlar içinde de Müslüman ve kafirlerin
olduğu ve aralarında tıpkı insanlardaki gibi
mücadelelerin yaşandığı Kur’an-ı Kerim’de şöyle
anlatılır:
“Rabb’in dileseydi insanları (aynı inanca bağlı)
tek bir ümmet yapardı. Fakat Rabb’inin
merhamet ettikleri müstesna, onlar ayrılığa
düşmeye devam edeceklerdir. Zaten onları
bunun için yarattı. Rabb’inin, ‘Andolsun ki
cehennemi hem cinlerden, hem insanlardan
(suçlularla) dolduracağım’ sözü kesinleşti.”
Kur’an-ı Kerim’de bulunan surelerden biri de Cin
suresidir. 72. sırada bulunan surenin başında
Hz. Peygamber’in cinlerin de peygamberi olduğunu
anlatan ayetler bulunur. Surenin baş tarafı şöyledir:
“(Ey Muhammed!) De ki: "Bana cinlerden bir
topluluğun (Kur'an'ı) dinleyip şöyle dedikleri
vahyedildi: "Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık
verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık
Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız."”
(Cin suresi, 1-2. ayetler)
"Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne
bir eş edinmiştir, ne de bir çocuk." (Cin
suresi, 3. ayet)
"Demek bizim beyinsiz olanımız Allah
hakkında doğruluktan uzak sözler
söylüyormuş." (Cin suresi, 4. ayet)
"Şüphesiz biz, insanların ve cinlerin Allah
hakkında asla yalan söylemeyeceklerini
sanıyorduk.“ (Cin suresi, 5. ayet)
"Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden
bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını
artırırlardı." (Cin suresi, 6. ayet)
"Gerçekten onlar da, sizin sandığınız gibi,
Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar
diriltmeyeceğini sanmışlardı." (Cin suresi, 7. ayet)
"Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fakat onu
çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk."
(Cin suresi, 8. ayet)
"Halbuki biz, (daha önce) göğün bazı yerlerinde
gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat
şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa, kendini
gözetleyen yakıcı bir ışık bulur." (Cin suresi, 9.ayet)
"Hakikaten biz bilmiyoruz, yeryüzündekilere
kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir
hayır mı diledi?" (Cin suresi, 10. ayet)
Müslümanların cinlerden korkmaması ve
Allah’ın izni olmadan, bir varlığın başka bir varlığa
zarar veremeyeceğine gönülden inanması
gerekir. Cin olsun olmasın diğer varlıklardan
gelebilecek zararlara karşı yalnızca Allah’a sığınmak
gerekir. Nitekim Hz. Peygamber’in varlıklardan
gelebilecek zararlara karşı Ayetü’l-kürsî’yi, Felak ve
Nas surelerini okuduğu bilinmektedir.Müslümanlar,
cinlerden zarar gördüklerini sandıkları durumlarda
Hz. Peygamber’den öğrendiği tedbirlerle
yetinmeli, cinci ve üfürükçü adı verilen kimselere
başvurmamalıdırlar.
ATEŞTEN
YARATILMIŞTIR
HİLECİDİR
YER,İÇER
ÜRER
ŞEYTAN
ADI İBLİSTİR
CİNDİR
VESVESE VERİR
ZORLAYICI BİR ETKİSİ
YOKTUR
ÇİRKİN
DAVRANIŞLARI
GÜZEL GÖSTERİR
GÜNAHA
TEŞVİK
EDER
KİBİRLİDİR
ŞEYTANIN
ÖZELLİKLERİ
VESVESE
VERİR
KISKANÇTIR
NANKÖRDÜR
MÜMİNLERİN
DÜŞMANIDIR
HİLEKARDIR
UYURLAR,
YORULURLAR
İYİLERİ VE
KÖTÜLERİ
VARDIR
ÇOK HIZLI
HAREKET
EDERLER
ATEŞTEN
YARATILMIŞTIR
CİNLER
İHTİYARLARLAR
EVLENİP
ÇOĞALIRLAR
YER,İÇER,
BESLENİR
FARKLI
ŞEKİLLERE
GİRERLER
ERKEKLİK
DİŞİLİK
VARDIR
a) Şeytanın varlığı, mahiyeti:
Şeytan isyan ettikten sonra rahmetten
kovulan, küfrün ve kötülüğün sembolü bir
varlıktır.
Allah’ın emrine “ben ateşten yaratıldım,
Adem ise topraktan yaratıldı, ben ona
nasıl secde ederim” dedi, isyan etti. Allah
da onu kovdu” (A’raf:11-13)
Şeytan gözle görülmez, kibirli ve insanları
saptırmaya yeminli bir varlıktır.
Kur’an’da: “Zehirli ateşten yaratılmıştır”
(Hıcır:27) buyrulmuştur.
b)
Şeytanın aldatması:
Allah’a isyan ettirmek, şirke sürükleyerek
imandan ve nikahtan etmek, bid’at
işletmek, harama, günaha bulaştırmak,
boş ve faydasız şeylerle meşgul etmek,
ibadetten alıkoymak şeytanın görevidir.
“Şeytan sizi ateş ehlinden olmaya çağırır”
(Fıtır: 6)
“Şeytan yaptıklarınızı süslü ve cazip gösterir”
(En’am: 43)
“İblis dedi ki: insanları saptırmak için senin
doğru yolunun üstüne oturacağım” (A’raf:16)
Kim küfür ve sapıklıkta kaldıysa, şeytan
onun yaptığını süslü göstermiştir.şeytan
Allah’a iltica etmeyene, kendine uyana,
kapı aralayana, şeytani işler yapanları
kolayca aldatır.
Kur’an’da. “Kim Rahman’ı zikretmekten gafil
olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona
musallat ederiz” (Zuhruf: 36)
“Şeytanlar, günaha, iftiraya düşkün olanların
üstüne inerler” (Şuara: 222)
“İblis: Senin mutlak kudretine and olsun ki;
onlardan ihlasa erdirilmiş kulların hariç,
hepsini mutlaka azdıracağım dedi” (Sad: 83
Şeytanın kötülüğünden korunma
konusunda Kur'an'ın öğütleri
"Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını
takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını
takip ederse muhakkak ki o edepsizliği ve
kötülüğü emreder..." (Nur suresi, 21. ayet)
"Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza
kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah'ı anmaktan
ve namazdan alıkoymak ister..."
(Maide suresi, 91. ayet)
"Kullarıma söyle: İnsanlara karşı
sözün en güzelini söylesinler. Sonra
şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan
insanın apaçık bir düşmanıdır."
(İsra suresi, 53. ayet)
"Şeytan size apaçık bir düşmandır...“
(A'raf suresi, 22. ayet)
Şeytanın kötülüklerinden korunmak için
yapmamız gerekenler:
Allah'a inanmalı ve O'na güvenmeliyiz.
Her işimize "eûzü besmele" ile
başlamalıyız.
Şeytanın kötülüklerinden Allah'a
sığınmalıyız
Dürüst bir şekilde çalışarak Allah'a
dua etmeliyiz.
Kötü söz söylemekten ve haramlardan
kaçınmalıyız.
Cinler, melekler gibi gözle
göremediğimiz varlıklardandır.
Ancak cinler, insanlar gibi Allah'a
inanıp ibadet etmek ve doğru
davranışlar yapmakla yükümlüdürler
Hatta Peygamber Efendimiz İslam
dinini cinlere de tebliğ etmiş,
anlatmıştır.
"Ben cinleri ve insanları, ancak bana
ibadet etsinler diye
yarattım." (Zâriyât suresi, 56. ayet)
Kur'an'a göre cinler:
Yüce Allah, cinleri yalın bir ateşten
yaratmıştır. Onlar yaratılışları
gereği çok hızlı hareket ederler.
Ayrıca geleceği bilemezler.
"Cini de yalın bir ateşten
yarattı." (Rahman suresi, 15. ayet)
Download

6.4.6. Cin ve Şeytan