ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ
ÖSYS EK YERLEŞTİRME, İKİNCİ ÜNİVERSİTE ve LİSANS TAMAMLAMA KAPSAMINDA
KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET DUYURUSU
2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönemde yapılmak üzere, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerine yapılacak ders transferi ve
muafiyet ile ilgili açıklamalar aşağıdadır:
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden daha önce yukarıda adı geçen veya
bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt yaptıracağı programdaki
muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır. Bu durumdaki öğrencinin herhangi bir işlem yapmasına
gerek yoktur.
Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak adaylar yukarıda adı geçen derslerden muaf olduklarından
muafiyet başvurusu yapmalarına gerek yoktur.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından
daha önce yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin, muafiyet için aşağıdaki işlemleri
yapması gerekir.
a)
Yükseköğretim programlarından;

mezun olanlar Mezuniyet Belgesini (geçici mezuniyet belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi),

kayıtlı/kaydı silinmiş olanlar ise Muafiyet Talep Formu’nun çıktısını alarak ilgili
Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp başarılı olduğunu
notlarıyla gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir.

lisans programından kaydını sildirip önlisans diploması alan öğrenciler Muafiyet Talep Formu’nun
çıktısını alarak ilgili Fakülte/Yüksekokuldan onaylattığı formu ya da yukarıdaki ders/dersleri alıp
başarılı olduğunu notlarıyla gösteren resmi bir yazıyı AÖF bürosuna teslim etmelidir.
Not durum belgeleri (transkript) çok farklı formatlarda olduğundan ve inceleme süresini uzatarak muafiyet
işlemlerinin zamanında bitirilememesine neden olacağından kabul edilmeyecektir.
b)
Yukarıdaki belgeleri;

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ÖSYS Ek Yerleştirme, İkinci
Üniversite ve Lisans Tamamlama kapsamında ilk kez kayıt yaptıracak adaylar
29 Eylül-15 Ekim 2014 tarihleri arasında kayıt esnasında AÖF bürosuna teslim etmelidir.
Bu tarihlerden sonra yapılan başvurulara muafiyet işlemi takip eden dönemde uygulanacaktır. Muafiyet
işlemleri her dönem başında ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında gerçekleştirilir.
Muafiyet talebinde bulunan öğrenci, ders transferi ve muafiyet esaslarını kabul etmiş sayılır.
Ders Transferi ve Muafiyet Esasları ve Muafiyet Talep Formu aşağıda yer almaktadır.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET ESASLARI
1. Herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başardığı Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II,
Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II dersleri için ders transferi ve muafiyet
talebinde bulunabilir. Bu dersler dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri dikkate alınmaz.
2. Ders transferi ve muafiyet işlemleri 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren her dönem için
uygulanır.
3. Muafiyeti yapılan ders/derslere MU notu verilir ve bu not, Not Durum Belgesinde gösterilir.
4. Öğrenci halen kayıtlı olduğu programda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı
Dil I – II, Temel Bilgi Teknolojileri I – II derslerini almış ve başarmış ise bu ders/derslerin notu, Not
Durum Belgesinde gösterilir ve bu öğrencinin ders transferi ve muafiyet talebi dikkate alınmaz.
Öğrenci, yıllık sistemde en az 50, dönemlik-kredili sistemde en az CC/YT notu almış ise bu
ders/dersleri başarmış kabul edilir.
5. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda
adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış öğrencinin kayıtlı olduğu/kayıt
yaptıracağı programdaki muafiyet işlemleri ilgili Fakülte tarafından yapılır.
6. Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir
yükseköğretim programından yukarıda adı geçen ders/dersleri almış ve başarmış olan öğrenci,
muafiyet için; yükseköğretim programından mezun ise Mezuniyet Belgesi’ni (geçici mezuniyet
belgesi, diploma vb. onaylı fotokopisi), yükseköğretim programlarında kayıtlı/kaydı silinmiş ise
Fakülte/Yüksekokul onaylı Muafiyet Talep Formu’nu veya ilgili ders/derslerden başarılı olduğunu
gösteren bir resmi yazıyı AÖF bürosuna teslim eder. Bu belgeler; ilk kez kayıt yaptıracaklar tarafından
kayıt esnasında, kayıtlı öğrenciler tarafından ise ilgili Fakülte tarafından belirlenen tarihler arasında
AÖF Bürolarına teslim edilecektir.
7. Fakülteler tarafından belirlenen tarihlerden sonra yapılan başvurular için muafiyet işlemi, başvuruyu
takip eden dönemde uygulanır.
8. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken muafiyet işlemi ilgili
Fakülte tarafından yapılan öğrencinin muafiyet iptal talebi; ilk kez kayıt yaptıracaklar için kayıt
esnasında, kayıt yeniletecekler için ise kayıt yenileme tarihleri içerisinde kabul edilir.
9. Muafiyet işlemi yapılan ders/derslerin yerine, ilgili dönemde yeni ders eklemesi/ataması yapılmaz.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
MUAFİYET TALEP FORMU
İLGİLİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKULA
Bu form Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı/kayıt yaptıracak
öğrencinin ders transferi ve muafiyet işlemlerinde kullanılacaktır. Aşağıdaki bilgileri yer alan öğrencinin
muafiyet işlemlerinin yapılabilmesi için bu formun doldurularak öğrenciye verilmesini ya da bu forma eşdeğer
resmi bir yazının düzenlenerek öğrenciye verilmesini rica ederim.
Gösterdiğiniz işbirliği için teşekkürlerimi sunarım.
Prof. Dr. Kerim Banar
Açıköğretim Fakültesi Dekanı
Öğrenci Tarafından Doldurulacak Alan
TC Kimlik No
Adı
Soyadı
Üniversitesi
Fakültesi
Bölümü/ Programı
Telefon No.
Öğrencinin Kayıtlı Olduğu/Kayıt Sildirdiği Fakülte/Yüksekokul Tarafından Yapılacak İşlemler
- Lütfen yukarıda kimlik bilgileri yazan öğrencinin almış olduğu (I) nolu sütundaki ders/derslerin notlarını
(III) nolu sütuna giriniz. Öğrencinin almadığı dersler için (III) nolu sütuna “X” koyunuz.
- Eğer öğrenci, aşağıdaki ders/derslere içerik olarak eşdeğer ancak isim olarak farklı dersleri almış ise bu
dersleri (II) nolu sütuna, notlarını ise (III) nolu sütuna giriniz.
- Öğrencinin aşağıdaki ders/derslerine ait notları (III) nolu sütuna girilirken sadece Harf Notu veya Başarı
Notu yazılmalıdır.
1
2
3
4
5
6
7
8
(I)
Ders Adı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Türk Dili I
Türk Dili II
Yabancı Dil I
Yabancı Dil II
Temel Bilgi Teknolojileri I
Temel Bilgi Teknolojileri II
Formu dolduran yetkilinin:
Adı Soyadı
:
Görevi
:
Tarih
:
(II)
Eşdeğer Ders Adı
(III)
Notu
(İmza ve Mühür)
Download

Muafiyet Talep Formu - Anadolu Üniversitesi