T。C,
「ANELERKURUMUIZMiRILIKAMUHASTANELERIBIRLIGiGUNEYGENELSEKRETERLlc
}
izM説KA丁目,(詐しき話
’、ゝ
三LEBiONivERSiTESiATATURKEeiTiMVEARASTiRMAHASTANESjsATiNALMABjRjMi
rヽ
SATINALMABIRIMl
TEKLIFISTEMEMEKTUBU
し‖NiVl三嶋Sll当:Sl
圏閏
や臥 ”
Tel:02322444444 Fax:02322447282
2014−2628
ltk冊No
MUHENDjsLiK
IIgiliBirim
ANJioU肥ORATUVARINDAKULLANILMAKTAOU州ANJiociHAZINABAGLlOTOMATiKPOMPAENJEKTORU
lsinAdi
ARiZALANMISTiR.0NARILMASIGEREKMEKTEDiR,
lLGILIFIRMA
AsagldacinsivemiktariiIeOze冊kieribe冊Ienmal/hizmet,4734KamuihaieKanunununiIg掴4734K.j.K
DOGRUDANTEMjN(MADDE−22/D)bendigere叩CeteminediIecektir・Firmam−ZCaaSag・damiktar−VeOze帖kleri
bel面Ienurunleribeii副ensureieerisindeteklifIerlnlZivermeniziricaederim.
ETLERMUDURU
24.11.2014
Sira No 剩ヨ
ニニ
1 剴3Sscx
艷率ヨWF紋
テ
D
ヤ
D鳩
Fト
也6舶5UDカ
ユ
T荀TオD
GR
%V
劔Birim 剩ヨ鵡F
$磐ネ爾
&ツ
劔AD 剴
儁arka 儷BB Kodu
網f蘭
F
閥Ed
&
「
剳GWF
&ツ
閥Ed
劔
BILGINIZE;
★Fima/BayiTammiaylCINo:
Ko…ileiIg旧e甲erinizi(KDVharie)enge901〃12°2014tarihvesaat16:001akadarasagIdakibilg‖erdahilindeSat一nAlma
DOGRUDANTEMIN belumuneiIet面Z.
★MaIzemeteslimsuresisIParistensonra
gundur.
1−Tekli師zi,hastanemizeaitmatbuteklifmektubudzerinebeii剖enslradayazlniZ
2−Tek間erTL(TdrkLirasI)oIarakverilmelidir.
3− Bel繭IenteklifsuresindeiIetilmeyentek圃erdegeriendimeyealInmaZ,
4−Yaziilteklifistememektubumuzaragmen,aIimaistirakinizmumkunoImadigItakdirde,buhususuyazllIOIarak(faksla)b脚menizrica
Oiunur.
5−MaIzemeyibeli副ensuredekarslianamayacaksanlZ,taraflmZdanyapliacaktesIimatsuresinibeIirtiniz.
6−Tektifediien田嶋nierinUBBveGMDN kodlar−nmu鴫nlerinta…mlanylauyguneslesmesiveonayllolmast gerekmektedir.
Fimalarcayaplianhatai−tan−miamasonucu,GMDNkodlarl…n軸rqnierinta…miarlylauygunesIesmemesiveonay…lnoImamasi
nedeniyleSGKtarafindankurumumuzaedemeslyapllmayacakfaturaedilebilirdl鴫nlerileiigiii簡maiamhaksiZ6demetalebinde
bulundugununtespitihaIinde,oIuSmTSVeyaoIusacakkurumzararlteklifverenfimaIartaraf−ndan6denecekvebudurumdan
kaynakIananhertdrluhukukivecezaiSorumiuIukteklifverenfimalaraaitoiacaktir.lsbutekiifmektubumalzemeierineteklif
VerenVemaIzemeteslimlyapanfimalarbudurumIarlkabuIetmiSVetaahhdtetmiSSayIlacaktlr.
7−Malzemeierstanda皿arauygungereklikalitebelgesinesahipvegarantikapsamIndaoimalldIr.
8−TeklifveriIecektdm urunIerinmarkaslmutlakabeIihiiecektir.
9−0runleridare∞denetipvemuayeneislemierinetabitutulacaktir.
10−jdaridrdn/hizmetiaIIPalmamaktaveyabirkISmImalmamakIaserbesttir.
11−istenenuru血nbiriminezellikvebiriminetamezeⅢkdevebirimdefqatveriimeiidir
KurumumuzcabeIirIenen;dogrudanteminsatInalmaisIemieri晴れgenelveidarisa皿arlhastanemizwebsitesi(W.iaeh.gov.tr)
adresinden,SatlnaImaduyurularIbelumundenteyited面Z.BuradabeIi刷enhususlarlteklifve而kengezenundebuIundurunuz.
SatInalmatalepIerimfziwebsitemizdentakipedeb冊Siniz・(WWW・iaeh.gov.tr/SatInAimaDuyuruiari)
TEKLiFEDiLENURUNiLGiLjAMBARATESLiMEDiLECEKTiR.
 ̄TEKLiFEDiLENiLACBARKODNUMARALNRININBiLDiRiLMESizORUNLUDUR.
TEKLIFVERENKISINiN,FIRMANIN:
●〃
Adt,Unvanl
Adres
TeI/Fax
〇
〇
〇
●
○
●
&
「
●
TC.
jzMiRVALiLIGl
l●
izMiRATATURKEeiTiMARASTIRMAHASTANESj
TEKNiKSERVjsisTEKFORMUVEGEREKCERAPORU
29IO912014
KayltN0
194668
1SlnNevi
0TOMATIKPOMPAENJEKTRGRUARIZALl
〃● ○○
上言目上↓∴†− 当日 {一高言
CihazCinsi
ヽ﹄i−
.
.
置
!/−
、Id
●
−
● ● ′
JT
っ膏
CihazModeli
.
,
−
い
M
−
CihazMarkasI
十 一・言−、
/上 し
′子ノ
・.−Ill
、●iiI−・l
了当(言:′ノ
DemirbasNo
64537
llg帖Birim
ANJ10LABARATUVARl
へ一
CihazSeriNo
ヽ
/′i
/l
一
●〃 ●○
ANJiocjHAZINABAGL10TOMATiKPO醐旧AENJEKTORUNUNERROR2003KODU
VERDIGIGORULDU,ONARIMIGEREKMEKTEDjR.
KULLANILANMALZEME
Tarih
MalKodu/Adi
Miktar
Muhendis
Pagel
Download

Untitled - OlgunCelik