Ateşli Silah
Yaralanmaları
Ateşli silah yaralanmalarında şu soruların
cevabı aranmalıdır.
– 1.
– 2.
– 3.
– 4.
– 5.
– 6.
Mesafe tespiti,
Giriş-çıkış delikleri,
Traje,
Ölüm sebebi,
Öldürücü lezyonun tespiti,
Kurşunun araştırılması
Keşif çalışmalarında, ateşli silah yarasına bağlı
ölmüş olguların Adli Tıp açısından araştırılmasında
şunlara dikkat etmek gerekir.

Elbiselerin korunması

Vücudun korunması

Ellerin korunması:
– Kağıt torbalarla örtmeli
Ateşli silah yaralanmalarında şunlar
yapılmalıdır:
– Elbisenin incelenmesi çok
önemlidir
– İyi fotoğraflama mutlaka
yapılmalıdır
– Ateşli silahların tespiti
– Kovanların, ateşli silah artıklarının
incelenmesi, çekirdeklerin ve
kovanların karşılaştırılması, barut
tipinin tespiti
Olay Yeri İncelemesi ve Adli Ölü
Muayenesi
Ateşli silah yarasının tipi(tabanca, av tüfeği),
sayısı ve lokalizasyonu
 Kaç tane giriş ve çıkış deliği yarası var?
 Atış mesafesinin yaklaşık tayini nedir?
 Silah olay yerinde midir ? Olay yerinde ise tipi ve
kalibresi nedir?
 Yaraları meydana getiren atış sayısı kaçtır?
 Kaza, intihar veya cinayet mi söz konusudur?

...::: MERMİ NEDİR? :::...
 Ateşli
silahlarda kullanılan, canlı
veya cansız maddeler üzerinde
tahribat yapan,
–barut (itici madde),
–çekirdek,
–kovan ve
–kapsülden oluşan aksamların
tümüne denir.
Tüm ateşli silah yaraları;



giriş yarası,
traje (mermi çekirdeğinin dokular
içinde izlediği yol)
genellikle çıkış yarası içerirler. (Çıkış
yarası, penetrasyon sonrası mermi
çekirdeğinin doku içinde kaldığı
olgularda bulunmayacaktır )
Mesafelerine göre atışlar 3 grupta
incelenmektedir.
 1.
Bitişik atış,
 2. Yakın atış,
 3. Uzak atış
Bitişik atış:



Silah namlusunun vücuda
dayanmasıyla yapılan atışlardır.
0-2 veya 0-3 cm kadar olan
atışlardır.
Bitişik atışta, atış sonrası oluşan
karakteristik lezyon Hofmann
maden çukuru ismi verilen,
namlunun vücuda değdiği yerin
altında deri altına gaz birikmesi
sonucu oluşan bir lezyondur.
Deri
üstünde namlunun izi, vurma
halkası ve giriş deliği bulunur.
İntihar orijinli olgular en sık rastlanan
olaylardır.
Yakın atış:

2-3 santimetreden yaklaşık
olarak kısa namlulu ateşli
silahlarda 30–45 santimetreye
uzun namlulu silahlarda 75-100
santimetreye kadar olan
mesafelerdeki atışlardır.
deri
üstündeki lezyonları önem
taşır:
–Giriş deliği,
–onun çevresinde vurma halkası
bulunur.
–Bunun da etrafında atış yapılan
namludan çıkan, patlamamış
barut artığı ve islerden oluşan
yanık alanı bulunur.
Uzak atış:



bu atışlarda vücutta sadece giriş
deliği,
vurma halkası bulunur.
Deri üstünde başka bulguya
rastlanmaz
 Olguların
çoğunda giriş deliği küçük
ve düzgündür.
 Çok yüksek hızlı küçük mermilerde
veya bomba parçalarında giriş deliği
atipik (patlamış/yıldızvari) tiptedir
 Mermi
çekirdeği deriye 90
derecelik açıyla çarparsa, yara
tipik olarak daire şeklindedir.
 Deri çok elastik bir ortamdır. Bu
yüzden mermi çekirdeği deriyi
delerken deri gerilir ve giriş deliği
kenarının rengi değişir, halka
şeklinde bir iz oluşur, buna vurma
halkası denir.

Vurma halkasının iç kenarında mermi
çekirdeği üzerinde bulunan materyal
(yağ, is, metal parçacıkları) deri
çevresindeki veya elbise üzerindeki
delik kenarlarında kalır. Buna silinti
halkası ismi verilir. Bu iz ancak ilk
birkaç atışta görülür.


Giriş deliğinin en büyük özelliği,
çevresindeki vurma halkasıdır.
Kurşunun


deforme olduğu veya sert dokuya
çarptığı durumlarda kütlesi,
büyüyen kurşuna bağlı olarak
çıkış deliği girişten büyük olabilir.
Ateşli silahların özellikleri:
Silahlar genel olarak ikiye
ayrılabilir:


Uzun namlulu silahlar
(örneğin yivli setli tüfekler ve
av tüfekleri) ve
Tabancalar (örneğin toplu
tabancalar, otomatik ve yarı
otomatik tabancalar)
Ateşli silahlar aynı zamanda:
•
yivsiz setsiz (av tüfeklerinde)
•
yivli setli olarak da
sınıflandırılabilir (diğer tüm
silahlarda bulunmaktadır.)
 Yivli
setli silahların namlularında
spiral tarzında yivler yapılmıştır. Bu
yapı çekirdeğin namludan dönerek
çıkmasına ve böylece daha düz bir
hat izlemesine yardımcı olmaktadır.
 Ateşli
silahlar
– tek atışlı,
– toplu,
– otomatik
– yarı-otomatik özellikte olabilmektedir.
 Av
tüfekleri ve diğer ateşli silahlar
arasında iki temel fark
bulunmaktadır:
– İlk olarak av tüfekleri namluları yivli ve
setli değil düzdür.
– İkinci olarak av tüfekleri birden fazla
saçma tanesi, yivli-setli çekirdekler gibi
değişik tipte fişekler kullanmaktadır.
Av Tüfek'lerinde şok (choke)
 boğum
anlamı taşır. Namlu iç çapının
namlu ağzının 8-10 cm içinden
başlayarak çok hafif bir daralmaya
uğramasıdır.
 Şoklarda genel kural daralma
nekadar fazla ise saçmaların
merkezdeki dağılımı da o kadar
yoğun olur
Kalibre:



namlunun çapının ölçülmesidir.
Bu ölçme ülkemizde milimetre
olarak yapılmaktadır.
genellikle karşılıklı 2 set arasındaki
mesafeye daha yakındır
Fişekler iki tipte yapılmaktadır:


kenardan ateş alan ve
merkezden ateş alan
Kenardan ateş alan tiplerde patlayıcı
madde kovan tabanının kenarlarına
yerleştirilmiş,
 merkezden ateş alan tiplerde ise patlayıcı
ortada bulunan kapsül içine
yerleştirilmiştir. ,
 Kapsül içindeki primer patlayıcı, iğnenin
çarpması ile barutun ateşlenmesini
sağlayacak şekilde darbeye hassas bir
maddeden oluşmaktadır

 Fişek
çekirdeği
silahtan
fırlatılan
bölümdür. Fişek çekirdekleri genellikle
kurşun karışımlarıdır. Bu çekirdekler
bakır veya bronz gibi sert metallerle
kaplanabilir veya gömleksiz olarak
kullanılabilmektedir.
 Gömleğin
amacı mermi çekirdeğinin
bozulmasını (böylece bir hedefe çarptığı
zaman
parçalanmamaktadır),
çekirdeğin silah içinde iken zarar
görmesini ve çekirdeğin genişlemesini
engellemektir
 Bir ateşli silah ateşlendiği zaman
iğne fişeğin tabanına çarpar, kapsülü
patlatır, bu da barutu ateşler.
Gazların genişlemesi kovanı geriye
doğru çekirdeği de ileri doğru iter.
Çekirdek namlu içinde ilerlerken
namludaki küçük girinti ve çıkıntılar
çekirdekte iz bırakır
Ateşli Silahtan Atılan Materyal
•
•
•
•
•
•
•
•
Mermi yada Kurşun saçmaları
İs
Yanmış ve yanmamış barut parçaları
Alev ve basınçlı gazlar
CO
Tapalar(av tüfeği)
Kapsül parçaları (av tüfeği)
Fişek kutusu parçaları (av tüfeği)
 Atışı
yapan kişinin elleri test için
örnek alınana kadar mümkün olduğu
kadar korunmalıdır. Ellere kâğıt
torbalar geçirilebilir. Plastik torbalar
kullanılmamalıdır. Bunlar terlemeye
bu da artıkların temizlenmesine
neden olmaktadır
Download

1 481203 1 Standart Konut 2 MMA Endeks 1