Araştırmanın Konusu
…………………………………………………………………………………………………
• Araştırmacının ve yardımcı araştırmacıların adları:
…………………………………………………
• Çalışma ile ilgili bölümler:
……………………………………………………
• Araştırmanın süresi ve yapılacağı yer (şehir ve birim):
………………………………………………………..
• Çalışmanın bütçe kaynağı:
………………………………………………………...
• Çalışmanın statüsü (Uzmanlık tezi, doktora tezi, yüksek lisans tezi,
Bilimsel araştırma projesi…):
…………………………………………………………..
ARAŞTIRMANIN GEREKÇESİ
Daha önce literatürde yer almış (araştırma ile ilgili) bilgiler
özetlenmeli
Araştırmaya dayanak teşkil eden problem tanımlanmalı
( …………’nin üzerine………..’nin etkisi nedir? gibi bir kalıp cümle ile
problem tanımlanabilir. )
Araştırmada elde edilmesi beklenen çıktı (hedef) belirtilmeli
İlgili Literatürler…
ARAŞTIRMANIN AMACI
Araştırmanın amacı belirtilmeli
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
• Bağımlı değişken/değişkenler (etkenlerden etkilendiği
düşünülen ve sonuç olan değişken, deneyde araştırmacı
tarafından değiştirilen değişkene (bağımsız değişkene) bağlı
olarak değişen değişken) belirtilmeli
• Bağımsız (sonucu etkileyen ve etken (neden) olduğu
düşünülen faktör) değişken/değişkenler belirtilmeliKontrol :
Deneyde değişmeyeceğinden emin olduğumuz fak-tördür.
• Problem, bağımsız ve bağımlı değişkenlerle (neden ve
etkilerle) ifade edilmeli
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ (Ölçümler)
• Nicel ölçümler belirtilmeli
• (Sonuçların kaydında kullanılacak standart ölçüm
birimleri ve değerlendirme biçimleri belirtilmeli) (Daha
iyi, daha yüksek gibi ifadelerin kullanılması bilimsel
değildir.)
• Deneysel ve kontrol grupları açıklanmalı
• (Deneysel grupta yer alan değişkenler belirtilmeli)
• Deneyde birden fazla kontrol grubu varsa
açıklanmalı
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
(Örnek Büyüklüğü)
• Örnek büyüklüğü: Gruplardaki denek sayıları
ve nasıl belirlendikleri açıklanmalı
• Gruplar arasındaki farklılığın belirlenmesinde
karşılaştırılacak parametrelerin neler olduğu
ve ne kadarlık bir farkının anlamlı kabul
edileceği belirtilmeli (literatür bilgisi ile)
• Bu bilgiler doğrultusunda örnek büyüklüğü ve
güç (power) analizleri sunulmalı
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
(Gereçler)
• Deneyde kullanma ihtiyacı duyulacak araçgereçlerin listesi verilmeli ve nerede
kullanılacakları açıklanmalı
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
(Deneysel Yöntem)
• Deneyin akışı ayrıntılı ve adım-adım
sistematik bir yöntemle, basit ve açık bir
şekilde belirtilmeli
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
(Deneysel Yöntem)
• Yöntemde,
– Deneyde kullanılacak hayvanın; kökeni, türü-soyu,
genetik ve mikrobiyolojik özellikleri
(nomenklatür), yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı,
barındırılması, beslenme şekli,
– Deneyde madde uygulama yöntemi ve zamanı,
– Biyolojik örneklerin alınma şekli ve zamanı,
– Biyolojik örneklerin işlemden geçirilmesi,
saklanması,
– Model uygulanmışsa tekniği,
– Anestezi, cerrahi ve ötenazi yöntemleri gibi
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
İstatistik analiz ve değerlendirme
Verilerin nasıl değerlendirileceği, kullanılacak analiz yöntemleri
ve istatistik anlamlılık düzeyi belirtilmeli
SONUÇ
Hipotez (Deneyde ne olması bekleniyor?) ifade edilmeli
(Araştırmadan beklenen sonuçlar (öngörü) belirtilmeli)
Hipotezin istatistiksel olarak nasıl test edileceği belirtilmeli
Sunumdaki tüm bölümler, konu dışından bir yabancı tarafından
dahi anlaşılabilir biçimde açıklanmalı
Download

SDÜ-HADYEK Etik Kurul Başvuru Örnek Sunum 2015.