nnnn
DOSYA
nn
nn
nn
Siemens lojistik süreçlerini
ANAHTAR
TESLIM
ÇÖZÜMLERLE
yürütüyor
S
iemens, tedarik stratejisini
dört ana başlıkta topluyor. Bu
dört ana başlıktan ve tedarik
zinciri yönetim stratejinizden
söz eder misiniz?
Her kurum ve içindeki birimler, kurum
stratejisiyle uyumlu olmak kaydıyla kendi stratejilerini mutlaka yaratmalı, belli periyodlarda gözden geçirmeli ve yeni halini uygulamaya almalıdır. Bu kapsamda Siemens A.Ş Tedarik Zinciri Yönetimi Bölümü
olarak tüm yönetici ve seçilmiş uzman arkadaşlarımızla birlikte Stratejimizi dört ana
başlıkta topladık:
» Finans
» Dahili süreçler
» İç müşteri ve paydaşlar
» Çalışanlar
Yukarıda belirtilen tüm strateji ana
maddelerinin detayları oluşturuluyor ve bu
detaylar da belli performans kriterleriyle takip ediliyor. Örneğin, çalışanlarla ilgili bir
strateji haritamız bulunuyor. Her yıl tüm
çalışanlarımızın performans değerlendirmeleri, yedekleme ve kariyer planları insan
kaynakları bölümümüzle birlikte yapılarak,
düzenli olarak gerekli aksiyonlar alınıyor.
Kendi alanının en başarılı profesyonellerini
46 www.utalojistik.com.tr
Siemens bünyesine katarak şirketimize katma değer sağlamak ve bunu sürekli kılmak
ana görevlerimizden biri. Ayrıca her yıl tüm
stratejilerimiz yine yukarıda belirtilen grup
ile gözden geçiriliyor.
Siemens’in gerçekleştirdiği satın alma
hacminin yaklaşık yüzde 5’i lojistik hizmetlerinden oluşuyor. Siemens’in tedarik
zinciri içinde lojistik iş ortakları konum
itibariyle kilit rol oynuyor.
SEÇİMDE ANA KRİTER
FAT SEVİYESİ
Tedarik zinciri süreçlerinizde özellikle
hizmet aldığınız partnerlerinizi
seçerken hangi kriterleri göz önünde
bulunuyorsunuz?
Tedarikçi seçim süreci Siemens Satın
Alma Bölümü’nün temel yapı taşlarından
birisini oluşturuyor. “Doğru İş Doğru Tedarikçi İle Yapılır” düşüncesinden yola çıkarak, ilk etapta lojistik tedarikçilerimizin
kendi pazarlarında lider konumda ve kurumsal yapıya sahip olmaları bekleniyor.
Sonrasında yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek, olumlu bulunan tedarikçiler için
bağımsız denetim kuruluşlarından raporlar
talep ediliyor, firmanın yapısı ve mali durumu hakkında bilgiler toplanıyor. Daha son-
Siemens’in gerçekleştirdiği satın
alma hacminin yaklaşık %5’i
lojistik hizmetlerinden oluşuyor.
Tedarik zinciri süreçleri içinde
lojistik iş ortaklarının konum
itibariyle kilit rol oynadığını
belirten Siemens Türkiye
Tedarik Zinciri Yönetimi Bölüm
Direktörü Tuğrul Günal,
“Siemens Türkiye ağırlıklı olarak
proje bazlı çalışan bir firma
olduğu için tüm projelerin lojistik
kısımlarında anahtar teslim
çözüm bekliyoruz. Mümkün
olduğu kadar tedarik zinciri
kırılmadan A’dan Z’ye tüm
lojistik faaliyetlerin tek bir
firmadan sağlanmasına özen
gösteriyoruz” diyor.
ra internet üzerinden firma ile ilgili bilgi
ediniliyor ve referans kontrolü yapılıyor.
Tüm bu süreçlerin olumlu bulunması
durumunda Siemens Türkiye’nin etik kuralları, genel satın alma şartları firma ile
paylaşılıyor ve belirlenen kurallar doğrultusunda yazılı taahhüt verilmesi bekleniyor. Tüm bu aşamaların olumlu sonuçlanmasından sonra tedarikçi firma sisteme tanıtılıyor. Firma, tarafımıza rekabetçi teklif
verebilmesi kaydıyla deneme yüklemeleri gerçekleştiriyor. Lojistik özelinde firmanın seçimini yaparken, uluslararası arenada partnerleri, lojistik ağı, çalışan profili ve
nn
nn
nn
operasyonel kabiliyetlerini öncefirmamıza taahhüt edilen kalikli olarak göz önünde bulitede olması esastır. İş orProje
lunduruyoruz.
taklarımızın her koşullojistiğinde özellikle
Firmaların opeda özellikle değerrüzgar türbini taşımalarında
rasyonel kabiliyetlendirmeleri gereleri değerlendiken husus ise; bu
know-how seviyesinin belirli
rilirken ana krihizmetlerin firtedarikçilerde toplanması ve
ter, firmanın
mamızın müşsadece 4-5 firmanın uygun ekipman
FAT (Feedbackterilerine veresağlayabilmesi artan pazar hacmi
Attitudeceği ürün veya
Timing) seviyesi
hizmetle doğnedeniyle talebi karşılamıyor ve
oluyor. Bir başka
rudan ilişkili
rekabet yaratma konusunda yetersiz
deyişle operasolduğudur.
kalıyor. Enerji sektöründeki
yonel süreç boFirmamıyatırımların paralelinde, lojistik
yunca bize zamazın enerji lojisnında ve doğru olatiğinde çalıştığı
firmalarının da kendilerini bu
rak ne kadar bilgi veralanlar ana hatlarıyalanlarda geliştirmeleri
diği ana kriterimizdir.
la; rüzgar, gaz türbinlebekleniyor.
Tedarikçi ile iş ilişkisi kurulri ve trafolardır. Maalesef
duktan sonra aylık olarak topenerji lojistiği konusunda hem
lantılar yapılarak iş ilişkileri gözden geTürkiye’nin altyapısının hem de lojisçiriliyor. Lojistik firmaları, her yıl firmamızın
tik firmalarının henüz arzulanan seviyede
içinde tüm tarafların katılımıyla Tedarikçi Deolmadığını görüyoruz. Üç tarafı denizlerle
ğerlendirme Süreci’ne tabi tutulmakta ve deçevrili ülkemizde tüm limanların deniz ticağerlendirme sonuçlarına göre düzeltilmesi geretine açık olabilmesi, özellikle lojistik malireken yanları hakkında aksiyon planı düzenyetlerini azaltacak ve operasyonel anlamda
lenmekte ve yakından takip edilmektedir.
daha verimli çözümler oluşturulabilecek.
Proje lojistiğinde özellikle rüzgar türSiemens Türkiye ağırlıklı olarak proje bazbini taşımalarında know-how seviyesinin
lı çalışan bir firma olduğu için tüm projelebelirli tedarikçilerde toplanması ve saderin lojistik kısımlarında anahtar teslim çöce 4-5 firmanın uygun ekipman sağlayazüm bekliyoruz. Özellikle 3. dünya ülkelebilmesi artan pazar hacmi nedeniyle talerinde, yapılan transit yüklemelerde firmanın
bi karşılamıyor ve rekabet yaratma konuAvrupa’nın her köşesinden yükleme yaparak
sunda yetersiz kalıyor. Enerji sektöründevarışının gerçekleşeceği son ülkede standart
ki yatırımların paralelinde lojistik firmalaaraçların ve gabari dışı yüklemelerin boşaltılrının da kendilerini bu alanlarda geliştirmasını sağlayacak ekipmanları da tedarik etmeleri bekleniyor.
mesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar tedarik zinciri kırılmadan A’dan Z’ye tüm lojistik faaliyetlerin tek bir firmadan sağlanmasına MULTİMODAL
özen gösteriyoruz.
ÇÖZÜMLERE YÖNELİNMELİ
Tedarik zinciri süreçlerinde yaşadığınız
Tedarikçileriniz büyüme hedeflerinizi
en temel sorunlar ve çözüm
nasıl destekliyor? Türk lojistik
önerilerinizi paylaşır mısınız?
sektörünün hizmet kalitesini nasıl
Proje lojistiğinde faaliyet gösteren firdeğerlendiriyorsunuz?
maların kendilerini gelişen pazar şartlaSiemens hizmet aldığı tüm iş ortaklarıyla
rı doğrultusunda özellikle kurumsallaşma
birlikte sürdürülebilir olarak ortak büyümeyi
alanında geliştirmeleri ve müşterilerihedefliyor. Ancak alınan ürün veya hizmetin
ne alternatif çözümler sunma-
ENERJİ LOJİSTİĞİ
ları gerekiyor. Ayrıca küresel piyasada her
geçen gün rekabetin zorlaştığı ve maliyetlerin daha da önemli olduğu bu günlerde lojistik firmalarının Avrupa ihracat ve ithalatlarında daha fazla demiryoluna ve/veya
multimodal çözümlere yönelmeleri önem
taşıyor. Son yıllarda multimodal taşımacılıkta atılmış olan adımların bizi memnun
ettiği bir gerçek. Ancak geliştirmenin de
hızla devam etmesi gerekliliği göz ardı edilmemeli diye düşünüyoruz.
TEDAR, TEDARİK ZİNCİRİNDE
PROFESYONELLERİN
GELİŞMESİNE KATKI SUNACAK
Siemens Türkiye Tedarik Zinciri Yönetimi
Bölüm Direktörü Tuğrul Günal, aynı zamanda
2013 yılının Aralık ayında kurulan Tedarik Zinciri
Yönetimi Derneği’nin (TEDAR) Yönetim Kurulu
Başkanı. TEDAR’ın tedarik zinciri yönetimi
prensipleri ve iyi uygulamalarını aktararak, iş
dünyasının beklentilerine katkıda bulunmak
amacıyla kurulduğunu belirten Tuğrul Günal,
derneğe ilişkin şu bilgileri veriyor: “Derneğimiz,
ülkemizde alanında tüm paydaşlarına dünya
standartlarında katma değer yaratan bir sivil
toplum kuruluşu olma vizyonuyla hareket
etmektedir. TEDAR, sürdürülebilirlik ve
çeşitlilik prensibi çerçevesinde ve iş dünyasının
beklentilerine uygun olarak ilgili paydaşlarla
birlikte etik değerlere bağlı kalarak tedarik
zinciri prensiplerini oluşturmak, mesleğin ve
tedarik zinciri profesyonellerinin gelişmesine
katkıda bulunarak ülkemizin rekabetçiliğine
katma değer yaratmayı hedefliyor. TEDAR
kurucu firmaları arasında Siemens A.Ş., Koç
Zer, Finansbank A.Ş., Borusan Holding A.Ş.,
PMMS, Bosch Türkiye, Bosch ve Siemens Ev
Aletleri bulunmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi
bölümleri, şirketlerin mevcudiyetlerinin devam
edebilmesinde ve/veya pazarlarında çok
daha iyi yerlere gelebilmesinde katma değer
yaratabilecek önemli bölümlerin başında
geliyor. Bu anlamda en öncelikli hedefimiz,
özellikle kurumsal firmaları bünyemize katarak
tedarik zinciri yönetimi fonksiyonunun
değerinin yükseltilmesinde ortak
çalışmalar gerçekleştirmek.”
www.utalojistik.com.tr 47
nnnn
Download

S.No Malzemenin Adı Miktarı Birim Fiyatı Toplam Fiyat 1 GENEL