1
D Ö N E R S E R M AY E
B Ü T Ç E M E V Z U AT I
İBRAHİM ARAÇ
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E B İ R İ M İ
ANTALYA 2015
SUNUM İÇERİGİ
2







Bütçe mevzuatı
Bütçe nedir
Bütçe hazırlama ilkeleri
Bütçe hazırlama süreci
Bütçenin gruplar olarak belirlenmesi
Bütçenin kullanılması
Ta s a r r u f p l a n ı
DÖNER SERMAYE BÜTÇE GENELGE
MEVZUATINA GİRİŞ
3
1. 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
2. Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
3. 209 Sayılı Kanun ve gereği çıkarılan 106 Sayılı Yönetmeliği
4. TKHK Taşra Teşkilatı Usul ve Esasları Hakkında Yönergesi
5. Orta Vadeli Plan (2016-2017-2018)
6. DÖNER SERMAYE BÜTÇE ÇAĞRI GENELGESİ
genelge ve ekli bütçe hazırlama rehberi )
(2016 yılı için 2015/03 sayılı
BÜTÇE NEDİR ? ( Bütçe Yönetmeliği : Madde : 4. )
4
Bütçe;
İşletmelerin belirli bir dönemdeki, gelir ve gider
tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin
hususları gösteren ve usulüne uygun olarak
yürürlüğe konulan resmi belgedir.
( Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde : 4. )
TKHK na göre BÜTÇE NEDİR ?
5
Sağlık Tesislerinin mali yıl dönemine ait gelir
ve gider gerçekleşmelerini yapacağını
taahhüt ettiğini gösteren; Kurum Başkanı ile
Sekreter ( Sekreter-Hastane Yöneticisi)
arasındaki imzalı protokole/belgeye bütçe
denir.
BÜTÇE İMZALANDIKTAN SONRA
BİRLİĞİN BÜTÇEYE BAKIŞI
6
Bütçe; Sağlık Tesislerinin yıl boyunca nakit ve bütçe
ödeneği olup olmadığına bakılmaksızın harcama yapması;
çekmece veya dolapta unutulan fatura giderlerinin
muhasebe kayıtlarına alınması; gelir gider gerçekleşme
analizlerinin yapılmadan mali yıl sonunda nasıl olsa üst
düzey görüşme ile Ek bütçe alabileceğini umduğu,
görüşmelerde de hep ne hikmetse personel ve hizmet alımı
maaşlarını ödeyemediklerini gösterir tablodur.
0RTA VADELİ MALİ PLAN
(2016-2017-2018)
7
BÖLÜM-2
8
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E G E N E L G E S İ
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
9





Bütçede gelir-gider tahminleri; açıklık, doğruluk ve mali
saydamlık esas alınmalıdır. (DSİBMY.. Bütçe Yönt. Md:4)
Bütçelerde GİDERLERİN --- GELİRLERİ aşmaması esasına
uyulmalıdır.
YIL SONU TAHMİN ÖNGÖRÜLERİNE BAKILINCA :
250 SAĞLIK TESİSİ GELİRİ GİDERİNİ KARŞILIYOR
650 SAĞLIK TESİSİ GELİRİ GİDERİNİ KARŞILAMIYIR
HATTA ZARAR EDENLERİN 23 TANESİ ADSM OLMASI TAHMİN
EDİLİYOR.
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
10




Bütçede yer alan G E L İ R - G İ D E R toplamları birbirine eşit
olmalıdır.
Bütçe gelir-gider kalemlerinde kuruş kullanılmamalıdır. 1
TL’den daha küçük rakam girilmemeli.
2016 yılı bütçe tahminleri döner sermaye analitik bütçe
sistemine girildiğinde, sistem izleyen iki yılın bütçe tahminlerini
otomatik olarak oluşturmaktadır.
Sistem 2017 yılı için % 4,5, 2018 yılı için de % 5 GSYH
büyüme oranları kullanacaktır.
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
11
Sağlık tesislerinin bütçelerinden “Gider Bütçesi
Dengeleme Payı” ayrılması uygulamasına 2016
yılında da devam edilecektir.
 Hastaneler % 5
 ADSM VE ADS Hast. % 20

BÜTÇE HAZIRLAMADA YAPILAN HATALAR
12



Önce biz TKHK olarak Bütçe yaparken; Şeffaf, her kuruma eşit
mesafede ve adil olmak durumunda olmalıyız.
Birliklerimizin de geliri – gideri çok olacak, sınıf arkadaş, tanıdık,
hemşerim, vb. hiçbir imtiyazda bulunamayız ve bulunmayın.
Bütçe yaparken; gerçekleşmeyecek gelir, olmayacak gider, hayali
yatırımlar, % 10 doğrudan temin limitleri uyanıklığı, yapılan bütçe
kadar nakit akış gelecek beklentisi düşünülerek bütçe planlaması
yapmayalım.. Çooooook sayıda örnk. çoğaltıla bilinir….
BÜTÇE HAZIRLAMA İLKELERİ
(GENELGE)
13

Sağlık tesisleri ihtiyaçlarını öncelikli olarak sırasıyla;

İl Özel İdare

YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı)

Genel Bütçe

Döner sermaye kaynaklarından karşılanmalıdır.
İHALE ONAY BELGESİ ALINIRKEN MUTLAKA GENEL BÜTÇE – DÖNER SERMAYE
OLARAK İKİSİDE BELİRTİLMELİDİR.
BÜTÇE HAZIRLAMA SÜRECİ (GENELGE)
14



Sağlık tesisleri ve birlik merkezleri bütçe tekliflerini, en geç
19.11.2015 tarihine kadar ABS girer, döner sermaye analitik bütçe
sisteminde oluşturarak genel sekreterin uygunluk onayına sunmalıdır.
Genel sekreter tarafından uygun görülen birlik konsolide bütçesi en
geç 25.11.2015 tarihine kadar, TKHK gönderilir.
TKHK tarafından, uygun görülen bütçe taslakları sekreterlik
yöneticileri tarafından ıslak imza uygulanarak kargo/postayla veya
elektronik imza ile imzalanarak EBYS’ den en geç 30.11.2015 tarihine
kadar, TKHK onayına sunulur.
BÜTÇENİN GİDER GRUBULARI
OLARAK BELİRLENMESİ
15
1. Y A T I R I M G İ D E R L E R İ
 Yatırımların (bina bakım-onarım, tıbbi cihaz, mefruşat, makine
teçhizat vb.) finansmanı öncelikle, genel bütçe kaynaklarından
karşılanacaktır.
 Yatırım bütçesi belirlenirken; özellikli hizmet genişlemesi (Palyatif
Bakım, Yoğun Bakım, Organ Nakli, Kalp Damar Cerrahisi
Merkezleri ve Anne Oteli, AMATEM, ÇAMATEM, ÇİM vb.), sağlık
tesislerinin gelir-gider dengesi, borç ödeme kabiliyetleri,
ertelenen yatırımlar, önceki yıllardaki gider gerçekleşmeleri
dikkate alınmalıdır. GB. 2016 yılında 6.1 kaleminin tenkis yapılabilir.
YATIRIMDA BÜTÇESİNDE YAPILAN HATALAR
16
1.




YAT I R I M G İ D E R L E R İ
Sağlık Tesislerimiz Maximum % 8 lik bütçe yapmak istemesi
Yine bu Max. % 8 lik gider yapmak istemek için çaba sarf etmeleri
TKHK nun bilgisi – taahhütü olmadan yatırım ihalesi yapılması
Yatırım bütçesinin mali yıl başında belirlendikten sonra tekrar TKHK nun
bütçe vermez düşüncesi ile artırma-eksilme yapılmaması ve devamlı
artırılmaya çalışılması.
 Devamlı olarak % 10 luk doğrudan temin limitlerine riayet edeceğiz diye
artırma talepleri ve ek bütçe taleplerinde bulunulması veya hiç ödeme
yapmayacağı miktarı kalemlerinde ödeneklerin bekletilmesi
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
17
T I B B İ M A L Z E M E İ L A Ç V E L A B O R AT U VA R G İ D E R L E R İ
Tıbbi malzeme, ilaç ve laboratuvar bütçesi yapılırken;
Orta vadeli mali planda belirtilen GSYH büyüme oranı
(%4) veya TÜFE oranları (%6,5)dikkate alınmalıdır. Ayrıca
2015 yılında ve önceki yıllarda yapılan gider
gerçekleşmeleri ile 2016 yılı ihtiyaçları ve stok durumları
da göz önünde bulundurulmalıdır
TIBBİ İLAÇ ve MALZ HATALARI
18
T I B B İ M A L Z E M E İ L A Ç V E L A B O R AT U VA R G İ D E R L E R İ
 Bu yıl yapılan Kanser İlaçları protokolü gereği, gerekli çalışmalar
yapılmadı ve istenen ek bütçelerin de ilaç giderleri için bir mazeret
bulunmuş oldu.
 Kanser ilaçlarının gelir kar zarar analizi yapılması.
 Uzun süreli verilecek hizmetler için değil; anlık veya aylık yapılacak
hizmetler için büyük alım ve yatırımlar yapılması ve atıl beklemesi
Tasarruf tedbirleri uygulamasının yapılmadığı
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE)
19
HİZMET ALIM GİDERLERİ :
Hizmet alımları bütçesi belirlenirken, 2016 yılı Hükümet
Programı asgari ücret artışı, hizmet genişlemesi, yeni
personel istihdamı vb. durumlar göz önünde
bulundurulmalıdır.
Hizmet alımı ihalelerinin ve yıl içerisindeki giderlerin,
mutlaka işin niteliğine uygun ilgili hizmet alımı
kalemlerinden yapılmasına dikkat edilmelidir.
HİZMET ALIM BÜTÇESİ HATALARI
20
Hizmet alım personeli alınırken Hastane Yöneticisi Müdür haber
verilmesi.
Aynı zamanda TKHK kurumundan sağlık tesisi için işçi artışına izin
alınması.
Sağlık tesisi açılışı ve bütçesi tanımlanmadan işçi alımının yapılması.
Bu yıl ki hizmet alımı giderlerinden aşağıda bir bütçeleme yapılması
En çok aktarmaların hizmet kalemlerinden olduğunu ve yıl sonu
personel maaş ödemesi yapamayacağınızı
Hizmet alımları bütçesinde 2016 yılında aktarmaya izin verilmeyeceği
düşünülmektedir.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ(GENELGE)
21
P E R S O N E L G İ D E R L E R İ B Ü TÇ E S İ H A Z I R L A N I R K E N :
 Maaş, Tazminat, Nöbet (Maaş artış oranı:% 6 - % 5)
 Sabit ve Döner Sermaye ödemeleri
Yıl başında konulan
 Geçici ve Sürekli görev Yolluğu
Temel maaş
 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi ve
Çalışma Ek karşılıkları
 Sağlık Primi Ödemeleri
 SGK Ek Karşılık Tahakkuku Prim Ödemeleri
için mutlaka yeterli bütçe ödeneği olması gerekir.
PERSONEL BÜTÇESİ HATALARI
22
 Personel nöbet ve icaplardaki artışların değerlendirilmesi
dikkate alınması ve gerekli düzenleyici ve önleyici tedbirler
alınması.
 Personel kaleminde kalan ödeneğin yıl sonu (temel maaş hariç)
aktarılacağı
 Mali yıl sonu gider gerçekleşmelerinin altında personel bütçe
ödeneğinin konulmasını
 Personel sabit, performans, maaş, promosyon ödemelerinde
ortaya çıkan sıkıntıların direk bizlere iletilmesi
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ
(GENELGE
23
KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER GİDERLERİ
Tahsilatlarından % 1 oranında HAZİNE PAYININ,
 Tahsilatlarından % 5 oranında MERKEZ PAYININ,
2015 yılı tahmini gelir tahakkuklarının % 1 oranında da SHÇEK
 Gider için ek bütçe verilecekse kanuni yükümlülük konulmaması.
 Kanuni yükümlülüklerden yıl sonunda kalan ödeneğin aktarılmasına izin
verilmesi.
BÜTÇE BELİRLEME SÜRECİ (GENELGE)
24
DİĞER İŞLETME GİDERLERİ
 Diğer işletme giderleri bütçesi belirlenirken; Orta vadeli mali planda
belirtilen GSYH büyüme (%4) veya TÜFE oranları (%6,5) dikkate
alınmalıdır.
 Mesleki beceri eğitimi alan sağlık meslek lisesi ve üniversite
öğrencileri için yapılacak giderler dikkat alınarak bütçe belirlenmelidir.
 Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ; araştırma ve geliştirme faaliyetleri için
gelir bütçelerinin %1’ini geçmeyecek şekilde bütçe konulmalıdır.
 YAKACAK;
ELEKTRİK ;
SU;
AKARYAKIT;
İŞLETME BÜTÇESİ HATALARI
25



2 yıl önce yapılan Yeni sağlık tesisi açılışı veya
taşınmalarında gider artışı ve azalışlarının artık sabit
gider olarak oturmuş olması gerekir, ancak bütçe ve ek
bütçe yaparken bu giderlerin yeni sürpriz bir gidermiş
gibi bütçeleme zamanı sorun olarak görülmesi
Acil yapılacak ödeme aktarmalarının hemen TDMS
yansıtılmak istenmesi Elektrik, Mahkeme Ödemeleri vb.
Tasarruf tedbirlerinin yapılmaması
İLK BÜTÇE GİRİŞİ BÜTÇE HAZIRLAMA SÜREÇİ
26







Sağlık tesisi bütçe girişi
Sekreterlik onayı
TKHK onayı
Sekreterlik Islak imza veya elektronik imza
TKHK Islak imza veya elektronik imza
Bütçelerin Onayı ve Birliklere geri gönderilmesi
Yıl sonu kapanışı ve bütçenin TDMS ye aktarılması
BÜTÇENİN KULLANILMASI
27




Birliklere nakit akışları; KAMU TAHAKKUK GELİRLERİ göz
önüne alınarak Global bütçe kapsamında aylık olarak
gönderilecektir.
Döner sermaye gelirlerinden;
maaş alan personel ödemeleri,
Stajer öğrenciler,
yeni hizmet binasına taşınan sağlık tesisi hizmet alımı
personeli vb. giderler için Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
tarafından ödenek planlaması veya gönderimi yapılmaktadır.
BÜTÇENİN KULLANILMASI
28
İ H A L E O N AY B E L G E S İ :
Amacımız:

Ö d e n e ks i z a l ı m ya p ı l m a m a s ı
% 1 0 D o ğ r u d a n Te m i n L i m i t l e r i n i n ta k i b i

Birlik muhasebe birimlerince ihale dosyasından

R E F E R A N S KO D
kontrolleri yapıldıktan sonra
ödemelerin yapılması gerekmektedir.
İHALE ONAY BELGESİ
KULLANILMASINDAKİ YANLIŞ YAKLAŞIM
29

İhale onay belgesi alım işinin bir angarya iş olarak algılanması.

Sağlık tesisi ile birlik merkezi arasındaki alımlardaki kopukluklar, ihale
yapan başkası evrak hazırlayan başkası ihale evrak ve dosyaların
sahiplenilmemesi

İhale onay belgesi alımı sonrası silme sildirme işleminin fazla olması

Girilen İhale onay belgesi sonuçlarının güncellenmemesi

Bazı birliklerin sistemden ihale onay belgesi almaması

% 10 doğrudan temin limit takibi yapılmaması geçtikten sonra limit artışı
talebinde bulunulması EK .O.2 FORMU DİKKATSİZ DOLDURULUYOR.

%10 DT limit artırılması için ek bütçe istenmesi ve aktarma yapılması
BÜTÇENİN KULLANILMASI
30
B Ü T Ç E D E N YA P I L A C A K T E N K İ S L E R
 Kamu Hastaneleri Birliklerine (birlik merkezleri ve
bağlı sağlık tesisleri) cari yıl içerisinde Genel Bütçe
kaynaklarından gönderilecek her türlü taahhüt edilen
ödenekler ile merkezi satın alma kapsamında alınan
ve sağlık tesislerine gönderilen tıbbi cihazların
bedelleri, mali yılı onaylı döner sermaye bütçesinin
ilgili kalemlerinden TENKİS (düşülecek) edilecektir.
BÜTÇENİN KULLANILMASI
31
A K TA R M A L A R
Bölüm içi aktarmalar, ABS den Genel
Sekreterin E-Onayı ile yapılmaktadır.
 Birliklere bağlı sağlık tesislerinin bölümler arası
aktarmaları, döner sermaye analitik bütçe
sisteminden, Genel Sekreterin teklifi ve Kurum
Başkanlığımızın E-Onayı ile yapılmaktadır.

BÜTÇENİN AKTARILMA ORANI
Şanlıurfa Karaköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
3.000.000
-
2.809.984
2.809.984
3.000.000
1.554.014
0,52
1.445.986
0,94
Kayseri Kamu Hastane Birliği Merkezi
3.250.000
1.000.000
3.608.724
3.608.724
4.250.000
3.272.761
0,77
977.239
0,85
Uşak Kamu Hastane Birliği Merkezi
1.200.123
1.000.000
1.803.506
1.803.506
2.200.123
1.797.304
0,82
402.819
0,82
Samsun Asarcık İlçe Hastanesi
2.342.113
1.010.000
2.492.667
2.492.667
3.352.113
2.652.854
0,79
699.259
0,74
Yozgat Kamu Hastane Birliği Merkezi
1.351.125
500.000
1.295.189
1.295.189
1.851.125
1.191.479
0,64
659.646
0,70
Denizli Kamu Hastane Birliği Merkezi
4.000.000
-
2.740.073
2.740.073
4.000.000
2.317.523
0,58
1.682.477
0,69
Tunceli Kamu Hastane Birliği Merkezi
580.123
-
394.295
394.295
580.123
425.650
0,73
154.473
0,68
Manisa Kamu Hastane Birliği Merkezi
4.000.000
-
2.682.363
2.682.363
4.000.000
2.845.931
0,71
1.154.069
0,67
Bartın Kamu Hastane Birliği Merkezi
2.200.000
-
1.465.355
1.465.355
2.200.000
1.486.293
0,68
713.707
Ankara 1.Bölge Kamu Hastane Birliği Merkezi
4.387.618
-
2.661.200
2.661.200
4.387.618
2.731.381
0,62
1.656.237
0,61
Nevşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
7.132.652
-
4.261.900
4.261.900
7.132.652
4.378.246
0,61
2.754.406
0,60
13.000.000
-
7.644.000
7.644.000
13.000.000
9.258.925
0,71
3.741.075
0,59
6.000.000
3.580.000
5.545.997
5.545.997
9.580.000
7.684.241
0,80
1.895.759
0,58
10.000.000
-
5.676.495
5.676.495
10.000.000
6.656.628
0,67
3.343.372
0,57
Çankırı Çerkeş Devlet Hastanesi
2.800.000
-
1.558.380
1.558.380
2.800.000
1.836.654
0,66
963.346
0,56
Adana Karaisalı Devlet Hastanesi
3.050.000 -
690.000
1.308.827
1.308.827
2.360.000
2.352.240
1,00
7.760
0,55
Mardin Kamu Hastane Birliği Merkezi
2.330.805
-
1.279.269
1.279.269
2.330.805
1.505.433
0,65
825.372
0,55
İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastane Birliği Merkezi
8.500.000
3.000.000
6.090.234
6.090.234
11.500.000
7.149.428
0,62
4.350.572
0,53
Hatay Kamu Hastane Birliği Merkezi
3.500.000
-
1.818.151
1.818.151
3.500.000
2.776.248
0,79
723.752
0,52
Erzincan Kamu Hastane Birliği Merkezi
1.350.000
700.000
1.062.203
1.062.203
2.050.000
1.304.066
0,64
745.934
0,52
Muğla Kamu Hastane Birliği Merkezi
3.800.121
-
1.963.108
1.963.108
3.800.121
1.720.617
0,45
2.079.504
0,52
32
İstanbul Güngören Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Ankara Kızılcahamam Devlet Hastanesi
İstanbul Beylikdüzü Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
0,67
BÜTÇENİN KULLANILMASI
33
S A Ğ L I K T E S İ S L E R İ A R A S I A K TA R M A
 Genel sekreterlik
E K S İ LT M E yapılacak sağlık tesisi
ve
ARTIRMA
yapılacak sağlık tesisi hakkında
AY R I N T I L I G E R E KÇ E L E R İ Kurum Başkanlığımıza
resmi yazı ile göndererek talepte bulunur.

Genel Sekreterlik / Kurumlar arası aktarma
menüsünden eksiltilen ve artırılan tesislerin bütçe
çıktıları alınarak Birlik tarafından Sekreterlik ıslak imza
onayları yapılır.
2014 yılı SAĞLIK TESİSLERİ ARASI AKTARMA SAYILARI
34
ERZURUM KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
İZMİR GÜNEY KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
ANKARA 2. BÖLGE (BİLKENT) KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
AFYONKARAHİSAR KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
ÇANAKKALE KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
KOCAELİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
SAKARYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
ADANA KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
GİRESUN KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
SAMSUN KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
ÇORUM KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
OSMANİYE KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
DİYARBAKIR KAMU HASTANE BİRLİĞİ
E-Onaylı
50
44
32
24
24
22
20
18
18
18
16
16
16
15
AKTARMA İŞLEMLERİNDEKİ HATALARIMIZ
35







TKHK tarafından aktarmalarda hoşgörülü, bir daha olmaz düşüncesi ve bir an
önce işleyişin devamı ve hizmetin aksatılmaması.
Aktarmalar da çoook ayrıntılı ve açıklayıcı gerekçelerin olmaması
Aktarma sistemden yapıldıktan hemen sonra birlik veya hastanenin tel.
iletişime geçmesi
Günlük bir aktarmanın hemen yansıma ve tekrar yapılmak istenmesi
Sağlık tesisleri arası aktarmalarda ayrıntılı gerekçelerin olmasını özellikle
istiyorum sadece tesis belirtin BÜTÇE KALEMLERİ YAZMAYIN
Aktarma ekranına yapılan yeni bir düzenlemenin ne işe yaradığının kimse
tarafından sorgulanmaması
Aktarma yansımalarının bir gün sonra sistemde yansımasına M1 ve ABS
gerçekleşmeden bakılması
EK BÜTÇE (Genelge)
36



Sağlık tesislerinin Ek Bütçe talepleri G e l i r A r t ı ş l a r ı
kadar olmalıdır…
Ek bütçe yapılırken TKHK gelen konsolide çıktıları gelir gider bütçe kısımlarının birbirine eşit olması gerekir.
Ek bütçede sadece ihtiyaç olan kalemler için talep
edilmeli.
 Ek Bütçe Taleplerinde Kaynağın Gösterilmesi Zorunludur.
(Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği Madde:6)
BİRLİK EK BÜTÇE ANALİZ TABLOSU
37
EK BÜTÇE MİKTARLARI
ANALİZ
11- 2015 YIL SONU
TAHMİNİ
12- 2015 YIL SONU
13- TESİSE EK BÜTÇE
TAHAKKUK
TAHMİNİ GİDERLERİNE
VERİLMESİ SONRASI
GELİRLERİNE GÖRE GÖRE VERİLEBİLECEK
FİNANSAL DURUM
VERİLEBİLECEK
EK BÜTÇE MİKTARI
EK BÜTÇE MİKTARI
10 - SAĞLIK TESİSİNİN
TALEP ETTİĞİ
EK BÜTÇE MİKTARINI
GİRİN
E L L E GİRİŞ YAPINIZ.
6.000.000
-6.500.000
6.000.000
-625.000
EK BÜTÇE
6.000
AÇIKLAMA
GEREKÇELERİ AYRINTILI BELİRTELİM.???
YIL SONU TAHMİNİ GİDERİDE BÜTÇEYE SIĞACAK
1500-8000 ONKLILOJİ GİBİ FAZLA EK BÜTÇEYAZMIŞSIN. GELİR ARTIŞI
12.252.745
GİDER ARTŞI OLMAYACAK BÜTÇEYE SIĞIYOR YIL
İLAÇLARI
SONU 39500 OLACAK GİBİ
8.000.000
1.371.985
-6.777.752
0
-3.216.183
-5.000.000
-450.000
6.000.000
-314.906
6.000.000
-5.350.000
6.000
0
1.200.000
91.369
1.662.135
-520.000
1.199.195
169.000
-676.235
0
1.200
4.250.000
1.687.683
4.207.000
-1.399.150
0
-937.162
-2.854
-205.539
0
400
0
1500 E KADAR ALINABİLİR KARNE ETKİSİ YOK
UYGUN GELİR YOK GİDERE GÖRE ANCAK FAZLA
GİDER DE OLABİLİR. 2-3 MİLYON GİDER FAZLASI DA
ÇIKABİLİR
GEREK YOK
GELİR VE GİDER ARTIŞI İÇİN UYGUN
GİDER ARTIŞI İÇİN MAX 25 GİDERDE DURACAK
GÖRÜLÜYOR. GELİR YOKJ 21 MİLYON
GELİR YOK ANCAK GİDER İÇİN 300-400 SANKİ
YETMEYECEK GİBİ EK BÜTÇE VERİLEBİLİR.
EK BÜTÇE YAPIMINDAKİ HATALARIMIZ
38



Birliklerin sağlık tesislerine Ek bütçe talep ederken inceleme ve
analiz yapmaması
Birliklere gönderilen Ek bütçe analiz formunun gerçek dışı
rakamlar şekilde doldurulması ve yıl sonu gelir gider tahmini
tutarsızlıkları
Birliklerin bağlı sağlık tesislerinin tahmini yıl sonu gelir ve gider
gerçekleşmelerinin ne kadar olduğunu bilememeleri

İstenen ek bütçenin % 10 DT için olmaması

İstenen ek bütçenin verimlilik karne kriterleri için olmaması
EK BÜTÇE YAPIMINDAKİ HATALARIMIZ
39




Ek bütçe onay sürecinin çok uzun ve her an geri dönebilir
olduğunun bilinmesi
Birlik tarafından bir gün önce kargoya verilen bütçenin üst
makamlarca sorgulatılması ve imza için nüfuz kullanılması.
Her yıl sonu gelir olsun veya olmasın ek bütçe alırız, alabiliriz
algısından vazgeçilmelidir GELİRİNİZ KADAR GİDER
YAPILMALI veya VERİLEN BÜTÇEYE SIĞILMASI
Kurum tarafından bütçesine sığmayacağı görülen ve ek bütçe
girmesi önerilen ancak ST. istenmeyen bütçenin 1 hafta
sonra ihtiyaç olarak ek bütçe talebinde bulunması.
2014 YILI EK BÜTÇE YAPAN BİRLİK VE SAĞLIK TESİSİLERİ
40
BİRLİK
KONYA KAMU HASTANE BİRLİĞİ
MANİSA KAMU HASTANE BİRLİĞİ
BALIKESİR KAMU HASTANE BİRLİĞİ
TRABZON KAMU HASTANE BİRLİĞİ
ŞANLIURFA KAMU HASTANE BİRLİĞİ
AYDIN KAMU HASTANE BİRLİĞİ
EK BÜTÇE SAYISI
27
24
19
17
16
15
YILDA 4. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS
İzmir Güney Kamu Hastane Birliği Merkezi
Konya Ereğli Devlet Hastanesi
4
4
YILDA 3. ve 2. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI
3. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI
2. KEZ EK BÜTÇE YAPAN TESİS SAYISI
20
96
TESİS SAYISI
24
20
21
14
17
13
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
107
71
278
6
3
2
98
2
2
1
1
TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN
41
Birlik düzeyinde hazırlanan;
 Tasarruf Yapma ve İsrafı Önlemeye Yönelik Yıllık Planları
Mutlaka Kurum Başkanlığımıza gönderilmesi gerekir. (2015 /03Nolu Genelge)
a ) Ya t ı r ı m g i d e r l e r i
b ) İ l a ç v e Tı b b i M a l z e m e G i d e r l e r i
c) Personel Giderleri
d) Diğer İşletme Giderleri
İ S T E D İ Ğ İ M İ Z ; Ö N C E Y I L L I K YA P I L A C A K B İ R P L A N
DAHA
S O N R A G ER Ç E K L EŞT İ KÇ E İ Y İ U YG U L M A L A R H A K K I N DA B İ Z E
v e A B S B İ L G İ F O R M U N A V E R İ G İ R İ Ş İ YA P I L M A S I … E l e k t r i k ,
S u , Te l e f o n , M a l z e m e , İ l a ç , P e r s o n e l , Ya t ı r ı m , H i z m e t n e o l u r s a o l s u n . .
TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK YILLIK PLAN
42
Konsolide bütçeye geçeli elle tutulur bir tasarruf kayıtlarımızın
olmaması
Birliklerimizin örnek yaptıkları uygulamaları paylaşmamaları
Yapılan iyi yöndeki tasarruf çalışmalarının somut olarak yıllık
ödenek cinsinden hesaplamasının yapılamaması veya yapılmaması
Yapılan yıllık plan ile yıl sonu gerçekleşme karşılaştırmalarının
yapılmaması
Örnek uygulamaları bizimle paylaşın ve sistemden reklamınızı
yapalım
SONUÇ OLARAK ; öneri ve görüşlerimiz
1. GENELGENİN EN AZ İKİ KEZ OKUNMASI..
2. Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre bütçe yapılım.
3. Birliklerde görüşeceğimiz kişiler mali başkanlar veya bütçe
4.
uzmanları olsun hiçbir hastane müdürü bizi aramasın veya sizler
bizlere onları yönlendirmeyin önce siz görüşün daha sonra ikna
edemez iseniz biz görüşelim.
Hastane açılış kapanış devir birleşme işlemleri mutlaka yıl
sonunda yapılsın eğer yapılamıyorsa en az bir ay öncesinden
iletişime geçelim ve Eylül ayından sonra mutlaka olmasın !!!!
SONUÇ OLARAK ;
5. Her türlü yardımcı olabileceğimiz iş ve işlemler kimi
6.
ilgilendiriyorsa mutlaka o birim çalışanı veya sorumlusu
aransın bütçe konusu muhasebeye, muhasebe sayman istifası
bütçeye para gönderme vb. değişik birimlere sorulmasın.
Ek bütçe, her hangi bir yansıma ,aktarma ihale onay işlemleri
için Kurum başkanı veya yardımcıları aranmasın değişik makam
ve yerlerden şifa beklenmesin.
SONUÇ OLARAK yaptığımız işlemleri
45
7. Ek bütçe veya ilk bütçe yaparken hastane müdürü böyle istiyor
8. Biz yıllardır hep böyle yapıyoruz, benden öncede böyle yapılmış
9. Ben yeni uzman oldum, izindeydim önceki ayrıldı.
10. Bu seferlik böyle olsa olmaz mı, böyle oluverse ne olur
Bütçelerimizi Mevzuata/ Genelge hükümlerine göre değil de; taklidi
yıllara sari süre gelen bildiğimiz alışkanlıklarımıza göre bütçe
çalışması yapmayalım.
46
D Ö N E R S E R M AY E B Ü T Ç E Ş U B E S İ
İbrahim ARAÇ
Birim Sorm.
705 14 01
Bircan GÜL
Aktarma
705 14 00
Metin KARACA
İlk Bütçe
705 14 04
Ahmet BABACAN
İlk Bütçe
705 14 02
Mehmet DEMİRHAN
Ek Bütçe
705 14 04
Onur AKBABA
Ek Bütçe
705 14 03
e-mail : [email protected]
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu