29 Ocak 2014 ÇARŞAMBA
Sayı : 28897
Resmî Gazete
TEBLİĞ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK
İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/1)
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak
idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para
cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak
suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate
alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 430
sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak tespit
ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para
cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1) yürürlükten
kaldırılmıştır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre Kanununun
20 nci maddesinin
(a) bendindeki ceza miktarları
(b) bendindeki ceza miktarı
(c) bendindeki ceza miktarları
(d) bendindeki ceza miktarları
(e) bendindeki ceza miktarı
(f) bendindeki ceza miktarı
(g) bendindeki ceza miktarı
(h) bendindeki ceza miktarları
Kanundaki ceza miktarı
500 TL
1.000 TL
24.000 TL
48.000 TL
6.000 TL
2.000 TL
300 TL
(b) bendi için iki kat:
48.000 TL
96.000 TL
(c) bendi için iki kat:
12.000 TL
4.000 TL
600 TL
(d) bendinin ikinci cümlesindeki
konutlarla ilgili olarak:
600 TL
10.000 TL
60.000 TL
6.000 TL
400 TL
1/1/2014-31/12/2014 tarihleri
arasında uygulanacak ceza
875 TL
1.755 TL
42.232 TL
84.468 TL
10.553 TL
3.515 TL
523 TL
84.468 TL
168.940 TL
21.115 TL
7.035 TL
1.051 TL
1.051 TL
17.594 TL
105.587 TL
10.553 TL
700 TL
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza
miktarları
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza
miktarları
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza
miktarları
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza
miktarları
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza
miktarları
(i) bendindeki ceza miktarı
(j) bendindeki ceza miktarları
(k) bendindeki ceza miktarları
(l) bendindeki ceza miktarları
(m) bendindeki ceza miktarları
(n) bendindeki ceza miktarları
(o) bendindeki ceza miktarı
(p) bendindeki ceza miktarı
(r) bendindeki ceza miktarları
(s) bendindeki ceza miktarı
(t) bendindeki ceza miktarı
(u) bendindeki ceza miktarı
(v) bendindeki ceza miktarı
(y) bendindeki ceza miktarı
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci
fıkrasındaki ceza miktarları
·
·
·
·
1.200 TL
4.000 TL
12.000 TL
Ton başına*:
40 TL
10 TL
100 KR
Ton Başına*:
30 TL
6 TL
100 KR
Ton Başına*:
20 TL
4 TL
100 KR
Ton başına*:
10 TL
2 TL
40 KR
24.000 TL
600 TL
1.000 TL
24.000 TL
600 TL
20.000 TL
100.000 TL
Dekar başına*:
20 TL
Metkreküp başına*:
120 TL
6.000 TL
4.000 TL
48.000 TL
1.200 TL
12.000 TL
24.000 TL
24.000 TL
60.000 TL
100 TL
2.000.000 TL
2.000.000 TL
2.108 TL
7.035 TL
21.115 TL
211,15 TL
10.553 TL
7.035 TL
84.468 TL
2.108 TL
21.115 TL
42.232 TL
42.232 TL
105.587 TL
169 TL
3.519.697 TL
3.519.697 TL
100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar
175.981 TL'den
1.759.846 TL'ye kadar
100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar
Belediyelerde;
Nüfusu 100.000’den fazla
olanlarda:
50.000 TL
Nüfusu 100.000 – 50.000
arasında olanlarda:
30.000 TL
Nüfusu 50.000 – 10.000
arasında olanlarda:
20.000 TL
Nüfusu 10.000 – 2.000
arasında olanlarda:
10.000 TL
175.981 TL'den
1.759.846 TL'ye kadar
Belediyelerde;
Nüfusu 100.000’den fazla
olanlarda:
87.987 TL
Nüfusu 100.000 – 50.000
arasında olanlarda:
52.792 TL
Nüfusu 50.000 – 10.000
arasında olanlarda:
35.193 TL
Nüfusu 10.000 – 2.000
arasında olanlarda:
17.594 TL
70,35 TL
17,55 TL
169 KR
52,75 TL
10,52 TL
169 KR
35,16 TL
7,00 TL
169 KR
17,55 TL
3,47 TL
67 KR
42.232 TL
1.051 TL
1.755 TL
42.232 TL
1.051 TL
35.193 TL
175.981 TL
35,16 TL
·
·
·
·
·
Organize Sanayi
Bölgelerinde:
100.000 TL
·
Bunların dışında kalan
endüstri ve atıksu üreten her türlü
tesiste:
60.000 TL
·
Organize Sanayi
Bölgelerinde:
175.981 TL
·
Bunların dışında kalan
endüstri ve atıksu üreten her türlü
tesiste:
105.587 TL
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - mersin