Ulusal Ar-Ge Proje Destekleri
Mustafa AY
Kamu Araştırmaları Destek Grubu
Yürütme Komitesi Sekreteri
4 Nisan 2014, Girne
Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ya Oranı Hızla Artmaktadır*
*TÜİK (Aralık, 2013)
Kişi Başına Ar-Ge Harcaması
Gerçekleştirilen Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları
Gerçekleştirilen Sektörler Bazında Ar-Ge Harcamaları Oranı
Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge İnsan Kaynağı
10.000 Çalışan Kişi Başına Düşen Ar-Ge İnsan Kaynağı
TPE’ye Yapılan Patent Başvuruları
TPE Tarafından Verilen Patent Tescilleri
Temel Ar-Ge Destek Programları
• TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
• ARDEB- Araştırma Destek Programları Başkanlığı
TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini
teşvik ederek, Ar-Ge yeteneğinin
yükseltilmesine katkıda bulunmak.
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye
şirketleri
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Destek Miktarı
Temel destek oranı % 40 olacak şekilde proje giderlerinin en fazla %60’ı
Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise, proje fikir sahibi
araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Destek Miktarı
Bütçe sınırı yok
Yüksek bütçeli (10 milyondan büyük) proje başvurularında bütçenin en
az % 7’si KOBİ, en az % 3’ü Üniversite/Kamu Araştırma Merkezi ve
Enstitüleri ile işbirliği için ayrılmalı
Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 ay
1507 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Amaç
Araştırma, teknoloji geliştirme, yenilik faaliyetleri ile verimliliği artırma,
katma değeri daha yüksek ürün ve hizmetlere yönelme konularında KOBİ’leri
teşvik etmek.
1507 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Kimler Başvurabilir?
İkisi ortaklı olmak kaydıyla
ilk 5 proje (3+2) için
TÜBİTAK programlarına
başvuru yapılabilir.
Bu programa sadece KOBİ’ler başvurabilir
1507 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
Destek Miktarı
En fazla 500.000 TL bütçeli ve 18 ay süreli bir projeye % 75 hibe destek
Fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü
Proje başvuru ve izleme dokümantasyonu için 10.000 TL'lik gidere
destek
TEYDEB Destekli Projelerde Sağlanan Avantajlar
Firmalara sağlanan:
• Gelir veya Kurumlar Vergisi kazanç istisnası (4691)
• Ar-Ge İndirimi (5746, 5520)
• Gelir Vergisi Stopaj Teşviki (5746)
• Sigorta Primi Desteği (5746)
• Gümrük Vergisi muafiyeti (4458)
Çalışanlara sağlanan:
• Gelir Vergisi Stopaj teşviki (4691)
• Sigorta Primi desteği (4691)
• Damga Vergisi istisnası (4691)
Temel Ar-Ge Destek Programları
ARDEB- Araştırma Destek Programları Başkanlığı
• 1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı
• 1002 - Hızlı Destek Programı
• 1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı
• 1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek
Programı
• 1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
• 3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
• 3501 - Ulusal Kariyer Genç Araştırmacı Programı
1001 - Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programı
• Üniversite
Doktora
Derecesi
• Özel/Kamu
Kuruluşları
Lisans Eğitimi
1.500 TL/ay
Proje Teşvik
İkramiyesi
4 ay
Değerlendirme Süresi
Destek Süresi
36 aya kadar
Destek Miktarı
360.000 TL’ye
Başvuru
Dönemleri
Mart - Eylül
Dönem Son Tarihi
28 Mart 2014
26 Eylül 2014
kadar
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projelerini Destekleme Programı
• Üniversite
Doktora
Derecesi
• Özel/Kamu
Kuruluşları
Lisans
Eğitimi
2.500 TL/ay
Destek Süresi
24-36 aya kadar
Destek Miktarı
2.5 milyon TL’ye
Başvuru
Dönemleri
Çağrılı - İki Aşamalı
kadar
Proje Teşvik
İkramiyesi
Öncelikli
Alanlar?
Üniversite – Sanayi
İşbirliği
YENİ!
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Programı
• Üniversite
Doktora
Derecesi
• Özel/Kamu
Kuruluşları
Lisans
Derecesi
2.500 TL/ay
Proje Teşvik
İkramiyesi
Destek Süresi
30-48 aya kadar
Destek Miktarı
Çağrıya göre
değişmektedir.
Başvuru
Dönemleri
Çağrılı - İki Aşamalı
Amaç
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek
ihtiyaçlarının karşılanması ya da sorunlarının çözüme
kavuşturulması amacıyla başlatılmıştır.
YENİLENDİ!
Üniversite – Sanayi
İşbirliği
Program Başvuruları Genel Süreç
Proje
Önerisi
Yürütücü
Panel
Değerlendirme
PRODİS
üzerinden
Değerlendirme
Raporu
Destek Kararı
Grub Yürütme
Komitesi
TEYDEB-ARDEB-KAMAG Sağlık Projeleri (2005-2013)
Sağlık Sektörü
Desteklenen Proje Sayısı
Desteklenen Bütçe
(Milyon)
TEYDEB
459
183
ARDEB
1394
194
KAMAG
7
14
TOPLAM
1860
391
İlaç Sektörü
Desteklenen Proje Sayısı
Desteklenen Bütçe
(Milyon)
TEYDEB
175
85
ARDEB
34
6
KAMAG
4
9
TOPLAM
213
100
1007-KAMAG Sağlık Alanına Yönelik Projeler
Proje Adı
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
Hepatit B Enfeksiyonunun Tanısında Serolojik ve Moleküler Yöntemler Kullanılarak Tanı Kitlerinin
Geliştirilmesi
09.15.06
07.15.10
RNA "Splicing" Hatalarının Neden Olduğu Kalıtsal hastalıklarda Potansiyel İlaç Adayı Bileşiklerinin
Araştırılması
03.01.06
03.01.09
Lucilia Sericata'nın larvaları ile Zor İyileşen Yaraların Tedavisi
12.15.06
12.15.09
Tıbbi Uygulamalar İçin Kızıl-ötesi Lazer Fiberlerin Geliştirilmesi ve Uygulanması
07.15.07
05.15.11
Nanocerrahi için Femtosaniye Fiber Lazerler Geliştirilmesi ve Kullanımı
06.15.07
06.15.10
Francisella Tularensis (Tularemi) Tanısında Kullanılmak İçin Kantitatif PCR Kiti Geliştirilmesi, Antijen Elde
Edilmesi ve Ülkemizde Proje Süresince İzole Edilen Suşların Moleküler Epidemiyolojik Olarak Tiplendirilmesi
02.15.08
08.15.10
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Virüsünün Epidemiyolojisi, Moleküler Karakterizasyonu, Antijen ELISA
Geliştirilmesi ve Koruyucu Aşı Çalışmaları
06.01.10
06.01.14
Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi
Öneri Durumunda
Biyobenzer İlaçların Yerli Olarak Geliştirilmesi ve Üretilmesi
Toplam Başvuru
28
Panel
1.Aşama Komisyon
Değerlendirmesine
Alınan
18
2.Aşama
Değerlendirmesine
Beklenen
6
Soru ve Görüşleriniz
? ? ?
TEŞEKKÜRLER
Ayrıntılı bilgi için:
www.tubitak.gov.tr
Download

Mustafa AY