Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
12 Kasım 2014
1.
Amaç
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12/02/2013 tarih ve 5/143 sayılı ilke kararına dayanılarak, TSKB A.Ş. tarafından
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hazırladığı Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. (Ulusoy Un, Şirket) halka arz fiyat tespit
raporunun yöntem, içerik ve varsayımları itibarıyla analiz edilip, değerlendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
2.
Şirket hakkında özet bilgi
Ulusoy Un un, irmik, makarna ve bisküvi gibi hububat ve bakliyattan; mamul, her türlü gıda maddesinin imalatını,
ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak üzere kurulan sektörün en büyük şirketlerinden bir tanesidir.
Ulusoy Gıda 25 Şubat 1969 tarihinde Samsunda kurulmuştur. Kurulduğu ilk yıllarda Karadeniz bölgesinin gıda talebini
karşılamak üzere yola çıkan firma, 1980’lerin sonuna gelindiğinde tüm Türkiye pazarına ve yurtdışına üretim sağlama
kararı almıştır. Bu kapsamda Ulusoy Un 1989 yılında kurulmuştur. Şirketin un fabrikası 08.01.1991 tarihinde üretime
geçmiş ve günlük 180 ton buğday işleme kapasitesi ile üretim sağlamıştır.
Ortaklık Yapısı
Halka arz öncesi
Fa hertti n Ul us oy
Nevi n Ul us oy
Eren Günha n Ul us oy
Onur Erha n Ul us oy
Ka mi l Adem
Mi tha t Deni zci gi l
Ha l ka Arz
Orta k Sa tışı
Serma ye Artışı
Toplam
Sermaye (TL)
34,373,882
7,780,756
12,699,375
10,023,684
26,941
95,362
0
0
0
65,000,000
Halka arz sonrası
Pay (%)
52.88
11.97
19.54
15.42
0.04
0.15
0.0
0.0
0.0
100.0
Sermaye (TL)
30,373,882
7,780,756
12,699,375
10,023,684
26,941
95,362
23,500,000
4,000,000
19,500,000
84,500,000
Pay (%)
35.95
9.21
15.03
11.86
0.03
0.11
27.81
4.7
23.1
100.0
1995 yılında komşu ve çevre ülkelerle ihracata başlanmıştır. İhracat faaliyetleri her yıl artan bir eğilimle 5 kıtada 72
ülkeye ulaşmıştır. Kalite istikrarını hedefleyen firma güvenilir ürünler tedarik ederek dış pazarda büyük ilgi ile
karşılanmıştır. Uzak doğu ve Asya’daki ihtiyaçlarını takip eden firma 2008 yılında faaliyet alanlarını genişletmiş ve bu
bölgeye ihracat yapmaya başlamıştır.
Firma 166.000 tonluk tahıl saklama kapasitesi ile bölge ve çevre ülke üreticilerinin tahıllarını muhafaza edebilecek
kapasiteye ulaşmıştır. Yüksek kapasiteli bu depolar Çorlu’da ve Samsunun çeşitli noktalarında yer almaktadır.
2013 yılında, Samsun ve Çorlu’da bulunan iki fabrikasında günlük 900 ton üretim kapasitesine ve toplam 16 ürün gamına
ulaşan şirket, Türkiye un ihracatında %4,89’luk paya sahiptir. Ayrıca şirket, İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası tarafından
açıklanan Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruşları arasında uzun yıllardır yer almaktadır. Türkiye ihracatına katkı sunan
firma, Türkiye’nin en çok ihracat yapan 1000 firması arasında 524. ve sektöründe ise 5.sırada yer almaktadır. Toplam
üretimden satışı ile İstanbul Sanayi Odasının 2014’te açıklanan verilerine göre Türkiye’nin en çok üretim yapan şirketleri
arasında 410.sırada yer almıştır. Haziran 2014 sonu itibarıyla şirketin 172 çalışanı bulunmaktadır.
Ulusoy Un grup şirketi olan Sasbaş Samsun Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi A.Ş'nin %17 hissesini 28 Mart 2013
tarihinde satın almıştır. Sasbaş’ın Karedeniz’in stratejik noktası olan Samsun Serbest Bölgesi’nde yer alması ve transit
1
Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
12 Kasım 2014
yurtdışı ticaretinin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan depolama ve lojistik altyapıya sahip olması ile Ulusoy Un şirketine
birçok avantaj sağlamıştır. Ulusoy Un’un Samsun Teknoloji Gel. Böl. Yönetici A.Ş. şirketinde %0,005 payı bulunmaktadır.
Şirketin net satışları 2014/6 dönemindeki net satışları geçen yılın aynı dönemine göre %60 artışla 433mn lira olmuştur.
Hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olarak artan maliyetler şirketin marjlarının geçen yılın aynı dönemine göre
gerilemesine neden olmuştur. Şirketin 2013’ün ilk yarısında %7,6 ve %4,8 olan brüt ve esas faaliyet kar marjı, 2014’ün
aynı döneminde %5,5 ve %2,7 seviyesine gerilemiştir. FAVÖK marjı ise %4,9’dan %2,9’a düşmüştür.
Ulusoy Un Bilanço (TL)
Dönen Varlıklar
Na ki t vb.
Fi na ns a l Ya tırıml a r
Ti ca ri Al a ca kl a r
Di ğer Al a ca kl a r
Türev Ara çl a r
Stokl a r
Peşi n Ödenmi ş Gi derl er
Ca ri Dönem Vergi s i yl e İl gi l i Va rl ıkl a r
Di ğer Dönen Va rl ıkl a r
31 Aralık 2011
184,864,136
15,166,718
955,761
53,477,069
2,691,268
0
75,539,508
0
0
37,033,812
31 Aralık 2012
242,383,566
6,622,081
0
88,106,973
1,010,979
3,468,527
138,019,795
2,675,446
0
2,479,765
31 Aralık 2013
288,866,127
63,983,460
10,557
103,894,335
3,429,237
3,314,950
104,017,540
8,651,196
0
1,564,852
30 Haziran 2014
323,553,525
116,050,830
93,223
152,058,298
2,296,985
1,890,186
42,764,555
5,805,857
1,065,496
1,528,095
19,213,781
0
2,139
192,367
0
18,524,896
42,940
0
302,294
149,145
204,077,917
21,101,186
0
2,153
10,000
0
20,032,395
38,312
0
794,595
223,731
263,484,752
51,116,025
0
142,153
15,000
4,250,000
46,236,180
49,488
0
423,204
0
339,982,152
50,788,030
0
9,556
15,000
4,146,325
46,172,804
50,248
54,701
339,396
0
374,341,555
Kısa Vadeli Yükümlülükler
160,755,398
214,511,269
244,262,605
Fi na ns a l Borçl a r
32,785,426
60,183,196
17,050,569
Uzun Va del i Borçl a rın Kıs a Va del i Kıs ıml a rı
0
1,336,212
2,100,382
Ti ca ri Borçl a r
122,173,206
148,244,054
221,397,906
Ça l ışa nl a ra Sa ğl a na n Fa yda l a r Ka ps a mında Borçl a r
0
274,708
301,943
Di ğer Borçl a r
183,717
450,000
618
Dönem Ka rı Vergi Yüküml ül üğü
0
1,343,044
142,466
Kıs a va del i ka rşıl ıkl a r
0
0
0
Di ğer Kıs a Va del i Yüküml ül ükl er
5,613,049
2,680,055
3,268,721
Uzun Vadeli Yükümlülükler
2,748,258
1,772,158
8,327,037
Fi na ns a l Borçl a r
2,176,678
732,586
1,713,933
Ti ca ri Borçl a r
0
0
0
Di ğer Borçl a r
4,135
3,687
2,120
borç ka rşıl ıkl a rı
312,524
497,529
543,165
ertel enmi ş vergi yüküml ül üğü
254,921
538,356
6,067,819
ÖZ SERMAYE
40,574,260
47,201,325
87,392,510
ödenmi ş Serma ye
30,000,000
38,000,000
50,000,000
di ğer yedekl er
6,172,911
0
4,999,928
ka r veya za ra rda yeni den s ınıfl a ndırıl ma ya ca k bi ri kmi ş di ğer ka0ps a ml ı gel i rl
639,932
er veya gi derl er 21,877,446
ka rda n a yrıl a n kıs ıtl a nmış yedekl er
767,184
767,184
1,050,779
geçmi ş yıl l a r ka r/za ra rl a rı
2,161,253
3,661,076
1,415,578
Net Dönem Ka r/za ra rı
1,472,912
4,133,133
8,048,779
TOPLAM PASİFLER
204,077,916
263,484,752
339,982,152
265,445,645
12,750,000
4,826,909
240,467,944
455,176
4,392
2,166,036
23,076
4,752,112
8,837,311
2,381,725
0
0
536,106
5,919,480
100,058,599
65,000,000
0
21,827,875
1,400,369
2,474,682
9,355,673
374,341,555
Duran Varlıklar
Ti ca ri Al a ca kl a r
Di ğer Al a ca kl a r
Fi na ns a l Ya tırıml a r
Özka yna k Yöntemi yl e Değerl enen Ya tırıml a r
Ma ddi Dura n Va rl ıkl a r
Ma ddi Ol ma ya n Dura n Va rl ıkl a r
Peşi n Ödenmi ş Gi derl er
Ertel enmi ş Vergi Va rl ığı
Di ğer Dura n Va rl ıkl a r
TOPLAM AKTİFLER
2
Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
12 Kasım 2014
Ulusoy Un Gelir Tablosu (TL)
2011
SATIŞ GELİRLERİ
461,976,577
Sa tışl a rın Ma l i yeti (-)
-418,009,575
Brüt Karı/Zararı
43,967,002
Fa a l i yet Gi derl eri (-)
-20,307,476
Pa za rl a ma Sa tış ve Da ğıtım Gi derl eri
-16,401,499
Genel Yönetim Gi derl eri
-3,905,977
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
23,659,526
Di ğer fa a l i yet gel i rl eri
3,209,887
Di ğer fa l i yet gi derl eri (-)
-3,730,271
Faaliyet Karı veya Zararı
23,139,142
Özka yna k Yönt. Değer. Ya t. Ka r/Za ra rl a rında ki Pa yl a r
0
Fi na ns a l gel i rl er/gi derl er
-20,312,234
Vergi Öncesi Kar/Zarar
2,826,908
sürdürülen faal. Vergi gelir/gideri
-1,353,996
SÜR FAAL. DÖNEM KARI/ZARARI
1,472,912
3.
2012
491,961,707
-458,589,599
33,372,108
-21,138,869
-16,841,540
-4,297,329
12,233,239
2,863,259
-2,834,869
12,261,629
0
-6,752,323
5,509,306
-1,376,173
4,133,133
2013
681,123,194
-633,783,566
47,339,628
-22,012,810
-17,759,151
-4,253,659
25,326,818
6,414,393
-2,916,287
28,824,924
0
-18,966,797
9,858,127
-2,583,657
7,274,470
Halka arz bilgileri
Halka Arz Tarihi
: 12 – 13 – 14 Kasım 2014
Halka Arz Şekli
: Sermaye artışı ve Ortak satışı
Yöntem
: Fiyat aralığı ile talep toplama
Fiyat Aralığı
: 2,90 TL – 3,45 TL
Aracılık Şekli
: Bakiyeyi yüklenim
Ödenmiş Sermaye
: 65 milyon TL
Halka Arz Sonrası Sermaye
: 84,5 milyon TL
Halka Arz
: 23,5 milyon TL
Sermaye artışı
: 19,5 milyon TL
Ortak satışı
: 4 milyon TL
Halka Arz Oranı
: %27,8
Piyasa Değeri
:
Fiyat Aralığıyla
2.90
3.45
Fiyat (TL)
Piyasa Değeri (mn TL)
245
292
Piyasa Değeri (mn $)
110
130
Halka Arz Büyüklüğü (mn TL)
68
81
Halka Arz Büyüklüğü (mn $)
30
36
Para Girişi (mn TL)
57
67
Para Girişi (mn $)
25
30
Fiyat istikrarı
: 30 gün (planlanıyor)
Satmama Taahhüdü
: Şirket ve ortaklar için 1 yıl
BIST Kodu
: ULUUN
3
2014/6
433,352,360
-409,423,673
23,928,687
-12,014,992
-9,962,662
-2,052,330
11,913,695
2,239,675
-2,638,298
11,515,072
213,722
-259,224
11,469,570
-2,113,897
9,355,673
Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
12 Kasım 2014
Tahsisatlar
4.
:
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar
Toplam
Planlanan
Tahsisat (TL) Halka arz
14,100,000
60%
20%
4,700,000
4,700,000
20%
23,500,000
100%
Değerleme çalışması hakkında
Ulusoy Un halka arzında 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı aralığı 2,90TL – 3,45 TL olarak belirlenmiştir. Fiyat
tespitinde değerleme yöntemleri olarak “İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi” ve “Piyasa Çarpanları Analizi” kullanılmıştır.
4.1.
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi
İNA analiz çalışmasında projeksiyon dönemi 2014-2023 yılları arasını kapsamış olup, şirketin vermiş olduğu
projeksiyonlara göre ileriye dönük serbest nakit akımları ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti üzerinden iskonto edilerek
bugünkü değerine indirgenmiştir. 2023 sonrası dönemler için nihai değer hesaplanmıştır.
İNA analizine göre özsermaye değeri 251,6mn lira olarak hesaplanmıştır.
4.2.
Piyasa Çarpanları Analiz Yöntemi
Firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) ve Fiyat Kazanç Oranı (F/K) çarpanları kullanılarak yapılmıştır. FD/FAVÖK ve F/K
çarpanları hesaplamasında BIST 100 çarpanları ve benzer yurtdışı şirket çarpanlarına eşit ağırlık verilmiştir.
Hesaplamalarda şirketin 2014/06 dönemi itibarıyla son bir yıllık verileri kullanılmıştır.
4
Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.
Halka arz fiyat tespit raporuna ilişkin değerlendirme raporu
12 Kasım 2014
Piyasa çarpanları analizine göre Ulusoy Un’un özsermaye değeri olarak 190,2mn lira ve 332,4mn lira değerlere
ulaşılmıştır.
Sonuç olarak, İNA ve piyasa çarpanları yöntemlerinin her birine eşit ağırlık verilerek Ulusoy Un için Halka Arz Öncesi
Özsermaye Değeri 256,4mn lira olarak hesaplanmıştır.
5.
Değerlendirme
Fiyat tespit raporunda şirket değerlemesi için kullanılan İNA ve çarpan analizi yöntemlerine dair hesaplamalar
kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verilmiştir.
Ulusoy Un değerlemesinde piyasa çarpanları analizinin ve İNA analizinin detaylarıyla verilmiş olmasını yatırımcılar
açısından aydınlatıcı ve yerinde bulmaktayız. İNA analizi gıda sektörünün çok fazla belirsizlik (fiyat seviyeleri, hava
koşulları, jeopolitik gelişmeler, kamu politikaları, vb.) içermesine rağmen makul varsayımlarla modelde yer almıştır.
Şirketin un satışlarının 2014 yılında %5, 2015 yılında %3, 2016-2023 döneminde %1 artacağı, un fiyatlarının 2014 yılında
%10, 2014 sonrasında enflasyona paralel artış göstereceği varsayımlarını temkinli ve makul olarak görmekteyiz. Piyasa
çarpanları analizinde Firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) ve Fiyat Kazanç Oranı (F/K) analizlerinde faaliyete uygun olarak
seçilen firmaların ve BIST-100’ün ortalamalarının alınmasını mantıklı bulmaktayız.
6.
Sonuç
Sonuçta fiyat tespit raporunda kullanılan iki metottaki varsayımların şirket değeri açısından kabul edilebilir bir sonuca
ulaşılmasında isabetli olarak seçildiğini düşünmekteyiz. Hesaplanan değerlere uygulanan ağırlıkların eşit olarak
alınmasını uygun bularak, halka arz fiyatının makul sınırlar arasında olduğunu düşünmekteyiz.
5
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
[email protected]
MECLISI MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI ISTANBUL 34427, TÜRKİYE
(90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2014 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Download

Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş.