ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
ġUBAT/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
14.04.2015
Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler eksik evraklar için değerlendirmeye alınmış olup,
eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular reddedilmiştir.
Eksik ve/veya yanlış evrakları süresi içerisinde tamamlanan başvurular, Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Sıra
No
BaĢvur
u No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Güç (kW)
Kaynak
Türü
Ön Değerlendirme Sonucu
1
29964
Pınar Güneş Enerjisi İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitim
Dan. Müh. İnş. Ltd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Devepınarı
Köyü Ziyaret Deresi Mevkii 0 Ada
21 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış
evraklar tamamlanmış olup, başvuru
Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
2
30001
Akçaağıllı Tarım Sul. İnş
.Taah. Mot. Taş. San. Ve Tic.
Ltd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Devepınarı
Köyü Ziyaret Deresi Mevkii 0 Ada
21 Parsel
700
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış
evraklar tamamlanmış olup, başvuru
Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
3
30008
3A SU Teknolojileri San. Ve
Tic. Ştd. Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Devepınarı
Köyü Ziyaret Deresi Mevkii 0 Ada
21 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış
evraklar tamamlanmış olup, başvuru
Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
4
36635
Mehmet Hanefi ÖKSÜZ
Karaman İli Ermenek İlçesi Görmeli
Köyü Maşatalanı Mevkii 182 Ada
29 Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış
evraklar tamamlanmış olup, başvuru
Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
5
46218
Erkor Mad. Kimyevi
Maddeler Tarım Gıda ve İnş.
San. Ltd. Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik
Köyü 324 Ada 3 Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış
evraklar tamamlanmış olup, başvuru
Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
6
46409
Orhan ALTUN
Kırşehir İli Merkez İlçesi Sevdiğin
Köyü Emirburnu Mevkii 0 Ada 12
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı başvuru
reddedilmiştir.
7
46539
MAS 1 Solar Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Seyithasan Köyü Kanlıyokuş Mevkii
0 Ada 698 ve 699 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış
evraklar tamamlanmış olup, başvuru
Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
8
46543
MAS 2 Solar Enerji Üretim
San. Ve Tic. A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Seyithasan Köyü Kanlıyokuş Mevkii
0 Ada 699 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış
evraklar tamamlanmış olup, başvuru
Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.