EK 5: (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESĠ GÖNDERĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN
KULLANICI KODU, PAROLA VE ġĠFRE EK TALEP FORMU ÖRNEĞĠ
ÖTV (2A) Beyannamesinin Elektronik Ortamda Gönderilebilmesi Ġçin
Merkez ve ġubelere ait Kullanıcı Kodu, Parola ve ġifre Ek Talep Formu
MERKEZ BĠLGĠLERĠ
Adı soyadı/
Unvanı
Vergi Kimlik
Numarası (*)
Bağlı Olduğu Vergi
Dairesi Adı
ÖTV (2A) Beyannamesi
Verdiği Vergi Dairesinin
Adı
ġubenin Bağlı Olduğu
Vergi Dairesi
ġubenin ÖTV (2A)
Beyannamesi Verdiği
Vergi Dairesinin Adı
Talep Edilen
Kullanıcı
Kodu, Parola
ve ġifre Sayısı
ġUBE BĠLGĠLERĠ
ġubenin
Adı / Unvanı
ġubenin Adresi
Talep Edilen
Kullanıcı Kodu,
Parola ve ġifre
Sayısı
Mükellef/Kanuni Temsilci
Adı - Soyadı
İmza
Tarih
-----------------------------(*) T.C. vatandaşı olan gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası bulunan yabancı gerçek kişilerde
yabancı kimlik numarası yazılacaktır.
Download

EK 5: (2A) NUMARALI ÖTV BEYANNAMESĠ GÖNDERĠLMESĠNE