ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMELERİ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ
Sıra
SULAMA SUYU ANALİZLERİ:
No:
2015 YILI BİRİM
FİYATI TL
1
pH
15,50
2
Elektriksel İletkenlik
15,50
3
Sodyum (Na)
19,00
4
Potasyum (K)
19,00
5
Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)
29,00
6
Kalsiyum (Ca)
19,00
7
Magnezyum (Mg)
19,00
8
Karbonat (CO3)
19,00
9
Bikarbonat (HCO3)
19,00
10
Klorür (Cl)
19,00
11
Sülfat (SO4)
35,00
12
Nitrat
35,00
13
Nitrit
31,00
14
Amonyum
31,00
15
Bor (B)
25,50
16
Tortu (105 0C de kurutularak)
13,50
17
Koku, Görünüş ve Renk
13,50
18
Organik Madde (Permanganat İndeksi)
29,00
19
Fe, Cu, Zn, Mn (ilave her element için 20 TL)
72,00
20
Cr, Cd, Co, Pb, Mo (ilave her element için 20 TL)
100,00
21
Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na,
K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4)
100,00
22
Su Kalitesi (pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4,
Amonyak, Nitrat, Nitrit, Organik Madde, Sertlik)
237,00
TOPRAĞIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ
23
Bakteri İzolasyonu
75,00
24
Bakteri Sayımı
58,00
25
Bakteri Teşhisi
95,00
26
Enzim Aktivitesi
425,00
27
Bakteri Kültür Kalite Kontrol
425,00
28
Mikoriza Spor Sayımı Analizi
165,00
29
Kökte Mikorizal Enfeksiyon Oranı Analizi
187,00
TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ:
30
pH (Toprak ekstraktında)
23,00
31
Saturasyon
22,00
32
Elektriksel İletkenlik (Toprak ekstraktında)
22,00
33
Nem
23,00
34
Jips Gereksinimi
41,00
35
Jips
41,00
36
Sodyum Absorpsiyon Oranı (SAR)
72,00
37
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (ESP)
182,00
Çözünebilir Katyon ve Anyonlar
38
Kalsiyum (Ca)
39,00
39
Magnezyum (Mg)
42,00
40
Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)
29,00
41
Sodyum (Na)
37,00
42
Potasyum (K)
38,00
43
Karbonat (CO3)
35,00
44
Bikarbonat (HCO3)
38,00
45
Klorür (Cl)
39,00
46
Sülfat (SO4)
41,00
47
Nitrat (NO3)
58,00
48
Bor (B)
64,00
Değişebilir Katyonlar
49
Sodyum (Na, %)
70,00
50
Potasyum (K, %)
66,00
51
Kalsiyum (Ca, %)
53,00
52
Magnezyum (Mg, %)
50,00
53
Kalsiyum + Magnezyum (Ca + Mg, %)
55,00
54
Katyon Değişim Kapasitesi
70,00
55
Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (15 Analiz; Bünye, pH , EC, Ca,
Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, KDK, Değişebilir Na, Jips İhtiyacı)
385,00
KATI GÜBRE ANALİZLERİ
56
Nem
23,00
57
Serbest Asitlik
23,00
58
Toplam Azot
59
Amonyum Azotu
64,00
60
Nitrat Azotu
64,00
61
Üre Azotu
72,00
62
Biüre
52,00
63
Total Fosfor (P2O5)
50,00
64
Suda Erir Fosfor
50,00
65
Sitratta Erir Fosfor
50,00
66
Suda Erir Potasyum
66,00
67
Kalsiyum
42,00
68
Magnezyum
69
Kükürt
72,00
70
Sodyum
100,00
71
Bor
48,00
72
Elek Analizi (4-5 fraksiyon)
18,00
73
Özgül Ağırlık
18,00
74
Klorür
42,00
75
Mikroelement (ilave her element için 20TL)
76
Şelat (Her biri)
105,00
100,00
100,00
66,00
SIVI GÜBRE ANALİZLERİ
77
Toplam Azot
105,00
78
Amonyum Azotu
64,00
79
Nitrat Azotu
64,00
80
Üre Azotu
72,00
81
Fosfor
50,00
82
Potasyum
66,00
83
Kalsiyum
42,00
84
Magnezyum
85
Kükürt
72,00
86
Sodyum
100,00
87
Bor
48,00
88
pH
15,50
89
Yoğunluk
22,00
90
Şelat (Her biri)
70,00
91
Mikroelement(Fe, Zn, Cu, Mn, Mo)-İlkelement
(Sonraki her element için 20 TL)
100,00
100,00
ORGANİK VE ORGANOMİNERAL GÜBRE ANALİZLERİ:
KATI ORGANİK GÜBRE VE ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ
92
Tuzluluk
23,00
93
Organik Madde Tayini (Yanma Kaybı)
55,00
94
Organik Azot Tayini
83,00
95
Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini
96
Toplam Azot (Kjeldahl)
77,00
97
Toplam Azot (Dumas)
61,00
98
Toplam Fosfor (P)
100,00
99
Toplam, K, Mg, Na, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu
(İlave her element için 20 TL)
100,00
105,00
100 Toplam Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Mo (İlave her element için 20 TL)
100,00
101 Toplam Arsenik(As)
110,00
102 Toplam Civa (Hg)
110,00
103 Toplam Bor (B)
100,00
104 Toplam Kükürt (S) (Elemental Analiz)
90,00
105 pH
23,00
106 Elektriksel İletkenlik
23,00
107 Nem
23,00
108
Standart Organik Materyal Analizi (Nem, Yanma Kaybı, pH, EC,
Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu)
109 Serbest Aminoasit Tayini
290,00
177,00
110 Enzim Aktivitesi Ve Vitamin Tayini
111 Ağır Metal Analizi (Herbiri)
105,00
83,00
112 Arsenik Analizi
110,00
113 Bakteri Sayımı
58,00
114 Clostridium Perfringens Sayımı
66,00
115 Maya ve Küf Sayımı
58,00
116 Staphyloccus Aureus Sayımı
72,00
117 Salmonella Sayımı
72,00
118 Toplam Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı
58,00
TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ
119 Bünye (Saturasyon)
23,00
120 Tuzluluk
23,00
121 pH
23,00
122 Kireç
21,00
123 Yarayışlı Fosfor (P2O5)
38,00
124 Yarayışlı Potasyum (K2O)
38,00
125 Yarayışlı Kalsiyum (Ca)
39,00
126 Yarayışlı Magnezyum (Mg)
42,00
127 Amonyum Azotu (NH4-N)
50,00
128 Nitrat Azotu (NO3-N)
58,00
129 Toplam Azot
77,00
130 Organik Madde
38,00
131 Aktif Kireç
58,00
132 Kireç Gereksinimi
42,00
133
Alınabilir Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn)
( ilave her element için 20TL)
72,00
134 Toplam Ağır metal analizi (ilave her element için 20 Tl)
83,00
135 Ağır metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)
53,00
136 Alınabilir Bor (B)
66,00
Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Bünye, Tuz, pH, Kireç,
Fosfor, Potasyum, Organik Madde)
Standart Toprak Verimlilik Analizi Paket 2 (Bünye, Tuz, pH, Kireç,
138
Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde)
137
50,00
70,00
Toprak Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır)
120,00
Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
140 Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan,
Çinko, Bakır)
135,00
139
TOPRAĞIN FİZİKSEL ANALİZLERİ:
141 Bünye (Bouyocus Metodu veya Day Metodu)
42,00
142 Tarla Kapasitesi
42,00
143 Solma Noktası
42,00
144 Su Geçirgenliği
31,00
145 Nem
23,00
146 Özgül Ağırlık
29,00
147 Hacim Ağırlığı (Parafin ile)
29,00
148 Hacim Ağırlığı (Bozulmamışta)
29,00
149 Toplam Gözenek Hacmi
29,00
150 Islak Eleme İle Agregat Stabilitesi
58,00
151 Strüktür Stabilite İndeksi
50,00
152 Kuru Agregat Analizi
33,00
153
Standart Toprak Fizik Analizi (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma
Noktası, Hacim Ağırlığı)
154 Kil Tipi Analizi (Dört pik)
132,00
215,00
155 Kil Tipi Okuması (Okumaya hazırlanmış örnekte her pik için)
27,00
156 Ağır metal okuması +Kil okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte)
100,00
157 İnce Kum Tayini (Elek Metodu)
25,00
158 Süspanse Sediment Analizi
23,00
159 Sediment Kapıcı ile Rüzgar Erozyonu Ölçüm Testi
160 Rotary Eleğinde Mekanik Stabilite Analizi
800,00
64,00
BİTKİ YAPRAK ANALİZLERİ
161 Toplam Azot (Kjeldahl)
77,00
162 Toplam Azot (Dumas)
61,00
163 Toplam Kükürt (S) (Elemental Analiz)
90,00
164 Klor Tayini
38,00
165 Bitki Özsuyu Tayini
14,00
166
Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu
(İlave her element için 20 TL)
77,00
BİTKİ KALİTE ANALİZLERİ
167 Antioksidan Aktivite Tayini (DPPH)
58,00
168 Antioksidan Aktivite Tayini (TEAC)
58,00
169 Toplam Flavonoid Tayini
58,00
170 Toplam Antosiyanin Tayini
58,00
171 Fenolik Bileşikler Tayini (LC-MS-MS)
275,00
172 Uçucu Aroma Bileşimi Tayini (Headspace, GC-MS)
210,00
ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ
TÜTÜN ANALİZLERİ
173 Klor
38,00
174 Toplam Azot
77,00
175 Ham Kül
44,00
176 Tütünde Yaş Duman Kondensatı
177 Nem
178 Tütünde Standart Kalite Analizi (Nikotin, İndirgen şeker, Azot)
138,00
23,00
220,00
179 Nikotin
83,00
180 İndirgen şeker
83,00
181 Toplam şeker
83,00
182 Silis
138,00
YEM, ET VE SU ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
183 Kuru Madde Tayini
38,00
184 Kuru Madde Tayini (havada)
38,00
185 Ham Kül
44,00
186 Ham Protein (Kjeldahl)
77,00
187 Ham Yağ (Soxhlet sistemi ile)
50,00
188 Ham Selüloz
64,00
189 Asit Deterjan Lif (ADF)
58,00
190 Nötral Deterjan LİF (NDF)
58,00
191 Asit Deterjan Lignin (ADL)
58,00
192 Kaba Yem Rölatif Yem Değeri (Hesaplama)
14,50
193 Serum Total Demir
72,00
194 Serum Bakır
72,00
195 Serum Çinko
72,00
196 Slaj Asitleri (Laktik, Asetik, Propiyonik, Butirik, İzobutirik, İzovalerik)
155,00
197 Standart Yem Bit. Analizi (P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu)
72,00
198 Yem ve Yem Hammaddelerinde Şeker ve Nişasta Analizlerinin Her Biri
52,00
199 Yağ Asidi Analizleri
52,00
200 Serbest Yağ Asitleri Kompozisyonu (GC)
165,00
201 Mısır Silajı İçin Enerji Değeri Hesaplama
8,00
202 Rasyon Hesaplama (Süt ve Besi Sığırı-Koyun)
50,00
YAPAĞI, TİFTİK VE HAYVANSAL LİF ANALİZLERİ
203 Hayvansal Lif İncelik Analizi
12,50
204 Hayvansal Lif Uzunluk Analizi
12,50
205 Hayvansal Lif Elastikiyet- Mukavemet Analizi
12,50
206 Randıman Tayini
12,50
BOĞA SPERMASINDA YAPILAN TESTLER
207 Spermatozoa Motilite Tayini
208 Sığırlarda Ebeveyn Testi
64,00
150,00
SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARINA YÖNELİK ANALİZ FİYATLARI
Numune Alma ve Numune Hazırlama İşlemleri
209 Anlık Numune Alma
26,50
210 Kompozit Numune Alma (2 Saatlik)
58,00
211 Göl ve Denizden Numune Alma (Nansen)
58,00
212 Çoklu Numune Alma (Rosette)
237,00
213 Önderiştirme (Ekstraksiyon)
58,00
214 Mikrodalga Fırında Yapılan Önişlemler
75,00
215 Sediment Örneği Alma
72,00
SU VE ATIKSUDA YAPILAN ÖLÇÜM VE ANALİZLER
216 Sıcaklık
15,50
217 pH
15,50
218 Ç.Oksijen (Winkler Titrasyon Metodu)
42,00
219 Ç.Oksijen (Elektroanalitik)
30,00
220 Elektriksel İletkenlik
15,50
221 Tuzluluk
15,50
222 Bulanıklık
26,50
223 Permanganat İndeksi (Organik Madde)
30,00
224 Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)
30,00
225 Kalsiyum
19,00
226 Magnezyum
19,00
227 Amonyak-N (Hazır kit kullanılarak)
52,00
228 Nitrat-N (Hazır kit kullanılarak)
35,00
229 Nitrit-N (Hazır kit kullanılarak)
33,00
230 Sülfat (Hazır kit kullanılarak)
35,00
231 o-Fosfat (Hazır kit kullanılarak)
35,00
232 Nitrat+Nitrit (CFA Tekniği ile)
72,00
233 Amonyum (CFA Tekniği ile)
58,00
234 Nitrit Analizi (CFA Tekniği ile)
58,00
235 o-Fosfat (CFA Tekniği ile)
58,00
236 Silikat (CFA Tekniği ile)
58,00
237 Toplam Azot (CFA Tekniği ile)
77,00
238 Toplam Fosfor (CFA Tekniği ile)
77,00
239 Serbest Klor (Hazır kit kullanılarak)
35,00
240 Fecal / Total Koliform
90,00
241 Deterjan
64,00
242 Yağ-Gres
64,00
243 BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı)
83,00
244 KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı)
83,00
245 KOI (Deniz Suyunda)
138,00
246 Klorofil-a
77,00
247 Alkalinite
52,00
248 Hidrojen Sülfür
72,00
249 Toplam Askıda Katı Madde (AKM)
52,00
250 Balık Bio Deneyi (ZSF)
160,00
251 Suyun Bakteriyolojik Kontrolü
72,00
252 Akım (Akarsu ve Açık Kanal)
16,50
253 Anyon Paketi-IC (F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4) (Su ve Atıksu)
160,00
254 Çözünmüş Katı Madde (Su ve Atıksu)
20,00
255 İyodür (Spektrofotometre) (Su ve Atıksu)
44,00
256 Katyon Paketi-IC (Li, Na, NH4, K, Ca, Mg) (Su ve Atıksu)
160,00
257 Organik Azot (Spektrofotometre)
48,00
258 Redoks Potansiyeli (Su, Atıksu ve Sediment)
15,50
259 Salmonella Aranması (Su, Atıksu ve Balık Yemi)
48,00
260 Silika (Su ve Atıksu)
39,00
261 Toplam Azot (Spektrofotometre) (Su, Atıksu ve Sediment)
48,00
262 Toplam Azot (TOC/TN Analyser) (Su, Atıksu ve Sediment)
72,00
263 Toplam Fosfor (Spektrofotometre) (Su, Atıksu ve Sediment)
44,00
264 Toplam İnorganik Fosfor (Spektrofotometre) (Su ve Atıksu)
44,00
265 Toplam Kükürt (Spektrofotometre) (Su ve Atıksu)
44,00
266 Toplam Organik Karbon (TOC/TN analyser) (Su, Atıksu ve Sediment)
72,00
267 Vibrio spp. Aranması (Su, Atıksu, Su Ürünleri ve Balık Yemi)
90,00
DENİZ SUYUNDA GRAFİT FIRIN İLE YAPILAN ANALİZLER
268 Bakır
120,00
269 Kurşun
120,00
270 Kadmiyum
120,00
271 Mangan
120,00
272 Demir
120,00
273 Çinko
120,00
DENİZ SUYUNDA ALEV AAS İLE YAPILAN ANALİZLER
274 Bakır
72,00
275 Kurşun
72,00
276 Kadmiyum
72,00
277 Mangan
72,00
278 Demir
72,00
279 Çinko
72,00
SOĞUK BUHAR VE HİDRÜR TEKNİĞİ İLE YAPILAN ANALİZLER
280 Civa
110,00
281 Arsenik
110,00
ICP-MS TEKNİĞİ İLE YAPILAN AĞIR METAL ANALİZLER
282
Ağır Metal Analizi (İlk element için belirtilen birim fiyat geçerli olup
sonraki her element için 25,00 TL)
155,00
SU KOLONUNDA YAPILAN ÖLÇÜMLER
283 CTD Profillemesi
385,00
284 ADCP ile Akıntı Ölçümü
385,00
SU ÜRÜNLERİ TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ
285 Otopsi ve İmha
13,50
286 Histolojik Muayene
58,00
287 Antibiyogram (Disk Difüzyon)
11,00
288
Genel Balık Muayene (Geleneksel bakteri, virüs, parazit izolasyon ve
identifikasyonu)
83,00
SU ÜRÜNLERİ GENETİK ANALİZLER
289 DNA İzalasyonu
55,00
DNA DİZİ (SEKANS) ANALİZİ
290 *Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ dizi analizi
132,00
291 *Dizi (Sekans) analizi
66,00
292 *Kalıp DNA temizleme + dizi (sekans) analizi
77,00
*Analizde kullanılan primerler müşteri tarafından sağlanır.
DNA PARÇA (FRAGMENT) BÜYÜKLÜĞÜ ANALİZİ
293 *Mikrosatellit analizleri (1 örnek)
294 *Mikrosatellit analizleri (96'lık plate)
55,00
3.300,00
*Analizde kullanılan floresan işaretli PZR ürünleri müşteri tarafından sağlanır.
PATATESTE YAPILAN ANALİZLER
295 Virüs Taraması
132,00
296 Cips Analizi
160,00
297 Parmak Patates Analizi
160,00
298 Suda Haşlama Analizi
132,00
299 Kuru Madde Tayini
300 Fırında Pişirme Analizi
38,00
132,00
TOHUM TESTLERİ
301 Tohum Fizyolojisi Testleri
237,00
302 Tohum Morfolojisi Testleri
297,00
BELGELENDİRME GELİRLERİ
303 Tütün Ekspertiz Belgesi
595,00
304 Tütün Muayene Sertifikası
880,00
305 Tarla Muayene Raporu (Patates)
297,00
EKMEKLİK BUĞDAY ANALİZİ
306 Dokaj (Numune Temizleme-Sınıflandırma)
6,50
307 1000 Tane Ağırlığı
6,50
308 Hektolitre Ağırlığı
10,00
309 Elek Analizi
18,00
310 Mikro Öğütme (Kırma Öğütme)
18,00
311 Sertlik (PSI)
18,00
312 Rutubet (NIR ve NIT)
313 Rutubet (Klasik)
314 Protein (NIR veya NIT)
7,00
23,00
7,00
315 Protein (Klasik-Dumas Yöntemi)
30,00
316 Mini Sedimentasyon
10,00
317 Makro Öğütme (Chopin-Buhler)
35,00
318 Öğütme (Brabender Junior)
25,00
319 Unda Renk
10,00
320 SDS Sedimentasyon
20,00
321 Zeleny Sedimentasyon
20,00
322 Gecikmeli Zeleny Sedimantasyon
27,00
323 Düşme Sayısı
15,00
324 Kül (Klasik)
44,00
325 Yaş Gluten (Klasik)
326 Gluten İndeks (Klasik)
20,00
6,50
327 Kuru Gluten
15,00
328 Gluten Elestikiyeti (Glutograf)
30,00
329 Zedelenmiş Nişasta
25,00
330 Farinograf
40,00
331 Alveograf
40,00
332 Ekstensograf
50,00
333 Miksograf
30,00
334 Ekmek Yapımı
60,00
335 Alkali Su Tutma Kapasitesi
25,00
MAKARNALIK BUĞDAY ANALİZİ
336 Dokaj (Numune Temizleme-Sınıflandırma)
6,50
337 1000 Tane Ağırlığı
6,50
338 Hektolitre Ağırlığı
10,00
339 Elek Analizi
18,00
340 Mikro Öğütme (Kırma Öğütme)
18,00
341 Sertlik (PSI)
18,00
342 Rutubet (NIR ve NIT)
343 Rutubet (Klasik)
344 Protein (NIR veya NIT)
7,00
23,00
7,00
345 Protein (Klasik-Dumas Yöntemi)
30,00
346 Mini Sedimentasyon
10,00
347 Makro Öğütme (Buhler)
35,00
348 Öğütme (Brabender Junior)
25,00
349 İrmik Rengi
10,00
350 SDS Sedimentasyon
20,00
351 Gecikmeli Sedimantasyon
27,00
352 Düşme Sayısı
15,00
353 Kül (Klasik)
44,00
354 Yaş Gluten (Klasik)
20,00
355 Gluten İndeks (Klasik)
6,50
356 Kuru Gluten
15,00
357 Gluten Elestikiyeti (Glutograf)
30,00
358 Zedelenmiş Nişasta
25,00
359 Makarna Yapımı
50,00
360 Toplam Organik Madde
30,00
361 Alkali Su Tutma Kapasitesi
25,00
362 Camsı Tane Oranı (%)
6,50
ARPA ANALİZİ
363 Dokaj (Numune Temizleme-Sınıflandırma)
6,50
364 1000 Tane Ağırlığı
6,50
365 Hektolitre Ağırlığı
10,00
366 Elek Analizi
18,00
367 Mikro Öğütme (Kırma Öğütme)
18,00
368 Rutubet (NIR ve NIT)
369 Rutubet (Klasik)
370 Protein (NIR veya NIT)
7,00
23,00
7,00
371 Protein (Klasik-Dumas Yöntemi)
30,00
372 Kül (Klasik)
44,00
373 Nişasta (NIT)
10,00
374 Kavuz Oranı
30,00
375 Çimlenme Enerjisi
30,00
376 Malt Üretimi
75,00
377 Malt Rutubeti
23,00
378 Malt Proteini (Klasik-Dumas Yöntemi)
30,00
379 Çözünür Protein (Klasik-Kjeldahl Yöntemi)
37,00
380 Kırılganlık (Friabilite)
20,00
381 Diastatik Güç
75,00
382 Ekstrakt Miktarı
75,00
383 Beta Glukan
75,00
BAKLAGİL ANALİZİ
384 Kuru Ağırlık
6,50
385 Yağ Ağırlık
6,50
386 Elek Analizi
18,00
387 Rutubet (Klasik)
30,00
388 Protein (Klasik-Dumas Yöntemi)
30,00
389 Su Alma Kapasitesi
10,00
390 Su İndeksi
6,50
391 Kuru Hacim
6,50
392 Yaş Hacim
6,50
393 Şişme İndeksi
6,50
394 Pişme Süresi
40,00
ÇELTİK ANALİZİ
395 1000 Tane Ağ.(Çeltik)
6,50
396 1000 Tane Ağ. (Kargo)
6,50
397 1000 Tane Ağ. (Parlatılmış)
6,50
398 Pirinç Randımanı (%)
40,00
399 % Protein (Parlatılmış)
30,00
400 % Rutubet
23,00
401 Boyut (mm)
10,00
402 Pişirme Tane Uzunluğu (mm)
10,00
403 Jel Konsistensi
30,00
404 Jelatinleşme Sıcaklığı
40,00
405 Hacim Artışı (%)
40,00
MISIR ANALİZİ
406 Protein (NIR)
6,50
407 Rutubet (NIR)
6,50
408 Yağ (NIR)
20,00
409 Nişasta (NIR)
20,00
410 Hektolitre Ağ.
10,00
411 1000 Tane Ağırlığı
6,50
412 Protein (NIT)
7,00
413 Rutubet (NIT)
7,00
414 Protein (Klasik)
30,00
415 Rutubet (Klasik)
23,00
416 Nişasta (Klasik-Polarimetrik)
66,00
417 Patlama Oranı
50,00
418 Patlama Hacmi
50,00
419 Ham Yağ
50,00
BİYOTEKNOLOJİ BİRİMİ ANALİZLERİ
420 PCR (DNA-RNA Ektraksiyonu Dahil)
110,00
421 Doku Kültürü
61,00
422 Doku Kültürü ile Hızlı Çoğaltım
48,00
423 Doubled Haploid Bitki Üretimi
105,00
424 Kromozom Sayımı
42,00
425 GDO Analizi
440,00
426 Gen Tarama (MAS)
105,00
427 Genetik Çeşitlilik Belirleme
105,00
428 Moleküler Karakterizasyon
105,00
KALİTE VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
429 Protein Analizi + Bitki Canlılığı ve Büyüme Geliştirme Testleri + Öğütme
177,00
GEN BANKASI BİRİMİ
430 Çimlendirme
120,00
431 Tetrazolium Testi
205,00
432 Marfolojik Karakterizasyon ve Üretim Giderleri Tür Başına
2.500,00
BİYODİZEL ANALİZLERİ
(En 14214 ve EN 14313 Standartlarında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)
433 Bakır Korozyonu (TS 2741 EN ISO 2160)
434 Karbon Kalıntısı Tayini (TS 6148 EN ISO 10370)
42,00
105,00
435 Kükürt Muhtevası Tayini (TS EN ISO 20884:2011)
86,00
436 Parlama Noktası Tayini (TS EN ISO 3679)
42,00
437 Kinematik Viskozite Tayini (TS 1451 EN ISO 3104)
53,00
438 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayini (TS EN 116, TS EN 116A/C)
39,00
439 Su Tayini (TS 6147 EN ISO 12937)
48,00
440 Yoğunluk Tayini (TS EN ISO 12185)
29,00
441 İyot Sayısı Tayini (TS EN 14111)
66,00
442 Asit Sayısının Tayini (TS En 14104)
66,00
443
Serbet ve Toplam Gliserol Muhtevası ile Mono, di ve Trigliserit
Muhtevasının Tayini (TS EN 14105:2011)
143,00
444 Oksitlenme Kararlılığının Tayini (TS EN 14112)
110,00
445 Ester ve Linolenik Asit Metil Ester İçeriğinin Tayini (TS EN 14103:2011)
143,00
446 Metanol Muhtevası Tayini (TS EN 14110)
143,00
447 Akma Noktası Tayini (TS 1233 ISO 3016)
48,00
448 Grup I metaller (Sodyum+Potasyum) (TS EN 14108, TS EN 14109)
146,00
449 Grup II metaller (Kalsiyum+Magnezyum) (TS EN 14538)
146,00
450 Fosfor Muhtevası Tayini (TS EN 14107)
77,00
451 Tohumlardan Yağ Çıkarılması (Numune başına)
48,00
452 Yağ (Soxhlet Sistemi ile)
50,00
453 Biyodizel Pilot Tesis Üretimi (100 lt)
454 Biyodizel Üretimi (1 lt Transesterifikasyon Yöntemi ile)
305,00
61,00
BİYOETANOL ANALİZLERİ
455 Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz) (HPLC)
120,00
456 Ham Selüloz, ADL, ADF, NDF (Analiz başına)
77,00
457 Nişasta (Polarimetrik)
66,00
458 Metanol Muhtevası Tayini (GC)
143,00
459 Etanol Muhtevası Tayini (GC)
143,00
460 Yoğunluk Tayini
29,00
461 Katı Numuneler İçin, Öğutme, Eleme (Numune başına)
48,00
462 Su Tayini
48,00
463
Hammaddeden Biyoetanol Üretimi (Hammaddenin Biyoetanole Dönüşüm
Oranı)
DİGER ANALİZLER
Motorin Analizi
880,00
464 Bakır Korozyonu (TS 2741 EN ISO 2160)
42,00
465 Kükürt Muhtevası Tayini (TS EN ISO 20884:2011)
86,00
466 Parlama Noktası Tayini (TS EN ISO 2719)
42,00
467 Soğuk Filtre Tıkanma Noktası Tayini (TS EN 116, TS EN 116A/C)
39,00
468 Su Tayini (TS 6147 EN ISO 12937)
48,00
469 Yoğunluk Tayini (TS EN ISO 12185)
29,00
470 Karbon Kalıntısı Tayini (TS 6148 EN ISO 10370)
105,00
471 Kinematik Viskozite Tayini (TS 1451 EN ISO 3104)
53,00
472 Oksidasyon Kararlılığı Tayini (TS EN ISO 12205)
61,00
Kömür Analizi
473 Isıl Değer Tayini (Bombalı Kalorimetrik Metot-TS ISO 1928)
105,00
Katı Biyoyakıt Analizleri
474 Biyokütle (Pelet Briket Hazırlık)
61,00
475 Pelet Briket Yapımı (10 Kg)
61,00
476 Peletlerin Uzunluğunun ve Çapının Tayini (TS EN 14774-3)
18,00
477 Rutubet Muhtevası Tayini (TS EN 14774-3)
30,00
478 Kül Muhtevasının Tayini (TS EN 14775)
44,00
479 Isıl Değerin Tayini (TS EN 14918)
105,00
480 Yanma Gazları Tayini (SO2, CO, CO2, O2, NOx)
297,00
Genel Analizler
481
Toplam Azot Muhtevasının Tayini ve Ham Protein Muhtevasının
Hesaplanması (TS EN ISO 16634-1)
61,00
482 Katı Numuneler İçin, Öğutme, Eleme (Numune başına)
53,00
483 İletkenlik
23,00
484 pH
23,00
485 Nişasta (polarimetrik)
66,00
486 Yağ (Soxhlet sistemi ile)
50,00
487 Nem
23,00
488 Kuru madde
38,00
489 Kül
44,00
Enstrümental Analizler (AAS, ICP-OES, HPLC)
490 Mikrodalga Yakma Sistemi ile Numune Hazırlama
491 Şeker Bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz) (HPLC)
75,00
120,00
492 Kalsiyum (AAS-Alev)
72,00
493 Magnezyum (AAS-Alev)
72,00
494 Mangan (AAS-Alev)
72,00
495 Potasyum (AAS-Alev)
72,00
496 Sodyum (AAS-Alev)
72,00
ÜZÜM ANALİZLERİ
497 Suda Çözünür Kuru Madde
22,00
498 Titrasyon Asitliği
23,00
499 Olgunluk Analizleri (pH, asitlik ve SÇKM)
50,00
500 Tane Ağırlığı
11,00
501 Kuru Üzümde Rutubet Tayini
33,00
502 Kuru Üzümde Boyut Analizi
16,50
503 Toplam Fenolik Madde Tayini
55,00
504 Alkol Tayini (Şarapta)
33,00
GENEL HÜKÜMLER
1) Akredite Analizlerden %10 ilave ücret alınır.
2) Araştırma Enstitüsü/İstasyonları Müdürlüğü faaliyeti olup da bu listede yer almayan birim fiyatlar için
Bakanlığımızın diğer döner sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.
3) İl/ilçe Müdürlüklerine ait Toprak Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarında bu listedeki
fiyatlar uygulanır.
?
Download

Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2015 YILI BİRİM FİYATI TL 1