';:
'"
26.03.2015
T.e
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Mu~ iI Milli Egitim MtidUrliigU'ne
iliniz de gorev yapan tUm ogretmenler i~in 11-12 NlSAN tarihinde AtatUrk
Universitesi Silrekli Egitim Uygulama ve Ara~t1mla Merkezi ve Y~ Boyu Egitimi
Destekleme Demegi i~birligi He ve "Zeka Oyunlan Egitimi Mus'da yapllmasl
planlanmaktadlr. Kurs bitiminde ba~anh olan aclaylaraiiniversiteonayb sertifika
verilecektir. Zeka Oyunlan Sertifikaruz ileortaokul mUfredatmda yet aIan zeka oyunlan .
dersine girebilir ya da Milli Egitim Bakanhgl Okul Oncesi Egitim ve llkogretim
KjJrumlan <;ocuk Kulilpleri Y6nergesine bagh kalarak ~ocuk kultibnkurabilirsiniz.
Egitimlerimiz, daha onc.e Ankara, ElazIg(2egitim), Igdlr(2 egitim), Aychn,tzmit, Van,
Antalya, AydmlK~adasl(3 egitim), AydmIDidim U~ak,<;anakkale, Gaziantep,
Diyarbaku, Malatya, Kayseri, lstanbul(2 egitim), Erzurum, Samsun, Agn, Trabzon,
SartllUrfa,i Adana, Sivas, Ku~hir illerinde b~anyla uygularum~tIr.. Konuytl,iHuizde
gorev yapan ogretmenlere dUyurmantZl ve web siteniZdeyaYuriaritantzl$aygllannuzla
ederiz.
I
.
.
arz
Not: ilgileilen adaylar her tUrIn detayh bilgi i~in, 05321133209-05321323007
(lo'lu telefondan ZEYNEP GOLER'e ve diger temsilcilerimize veya
[email protected], adresinemail yoluyla ula~abilirler.
Do~.
Dr.A. Halim ULAS
Ya~am BoyuEgitimi DestekleD;le
Detnegi B~karu
*k-1 Egitim Takvimi
Adres: Huseyin Avni Ula~ Mahallesi,
M<:ademisyenler Yapl Kooperatifi, 132 Blok, Daire. 2
P,alandoken / ERZURUM
TEL: 0442 3425262
i
Web:. htt!,://w"VI'W.aktifdrama.com/
i
aktifakademi.org
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.