Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
4f11-e773-323e-b0ad-ef8b kodu ile teyit edilebilir.
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
41a3-960e-39d6-9657-6bde kodu ile teyit edilebilir.
Basln,Yayin ve Halkla lliskiler BttkanllЁ
u
n
o
坤K
: 8e3 92oeE - t2t.6
: Yayrn Talebi
l
pt18l1
.13..93..20ts
T.C.MILLI EGITIM BAKANLICINA
(Yenilik ve EEitim TCknOlttileH Genel Midiirliこ
■)
BakanhElnlZ ile o5.02.201 5 tarihinde iIIlzalallml,Ek-1'de yer alan protoko1 9er9evesinde,
BakanllЁ lrllZ i,birlitti ile ilk Ve orta ё
まenCile五 arasmda“ Sizin Gё ゴmiizden TBMM"
まetim ё
kOnulu resim ve kompozisyon yan,Inasl dttenicllmi♯ ir.Bu kapsalnda Ek-2'de ycr alan
,armamedc teknik detaylarl belirtihni,olan yan,ma ile ilgili yapllacak i,binttine esas olmak
tizcrc bilgilerinizi ve gere二 ini arZ CdC五 m。
∈
川Ll鳳
Basin, Yayln ve H」 kla ilitti10
1
Ek:
1-Protokol
2-sarmame
TBMM Ziyaretφ Kabul Binasi Kati3 Bよ anhklar‐
Tcl Nol(0312)420 66 15 Faks:(0312)4206616
ANKARA
Bilgi 19h:GtiFatma AKKOCA
Td No:(0312)4206618e‐ pos櫨:gdね tFnaakk∝ acbmm gov廿
ODttLLO YARIsMA sARTNAMESi
1。
CIRIs
Tilrkiye B■ yiik Millet Meclisi(TBMM)taraindan“ Sizin GO」 hiizden
TBMM''konulu
rcsim ve kompozisyon yarl,masn dizenlemnittir.
2. YARIsMANIN AMACI
2015 yl1lrun TBMMつ nin
95。
nii ohnasl mumほ sebetiylc dtizcnlcncn yan,manin
A9111,Ylldё n百 肛
amacl gen91e五 n TBMM hakklndaki g61成 ,ve bakl,a91lanm anlamak ve bilgilendi五 lmeleHnin
SaЁ larmasldlr.
3.YARIsMANIN KAPSAMI
Bu ёzel ,armamc, yukanda konusu vc amacl bclirtilcn yarl,maya katllma ko,ullanna,
yan,maya katllacak ilkokul ve ottЮ kul ёまencilerinin eserleHnde aranacak,artlara bttvuru
sckline,deЁ erlcndi・・.le kllrulunun olusllmuna,yapllacak deEcrlendi・
1..eye, verilecek Odiiller
ile yan,ma takVimine ili,kin esas ve usulleri kapsar.
4. KATILMA KOsULLARI VE KATEGORILER
l Yarl,maya,Ttrkiye slnlrlarl i9crisinde bulunan Milli E」 im Bakanllこ 1'na btth
resrm ve 6zel ttm ilkokullarin l,2,3 ve 4'iinct slmfё ttenCileri ve ottЮ kullarm 5,6,
4。
7 ve 8'inci sllllfOま enCilCH katllabilir.
4。
2 Yan,ma ilkOkul ve ottЮ kullar olmakセ ere 2 dalda(resim Ve kOmpozisyon)Ve
“ilkOkul Kompozisyor' ve “omokul
1lkOkul Resim'', ``Ortaokul Resim'',
“
Kompozisyon''olmak izcrc 4 kategoridc yapllacaktlr。
YARIsMAYA KATILACAK OLAN
KOsULLAR
5。
ESERLERDE ARANACAK
5.l Resim Dall
5,1.l Hcr yarl,macl yarl§ maya yalnlz bir resimle katllacaklardlr.
5。
1.2 Resimler35x50 cm 619通 lerinde resim kttldlna yapllacaktlr.
5。
1.3 Her tiirlu resim tekniЁ i Ve bOya malzemesi serbesttir.(Sulu bOya,pastel
boya,yaЁ h bOya,kuru boya,gua,boya vb).
5,1.4 Rcsimler,9er,cvcli Cam yapllmadan oostada klnlma Hski oldu:聾 i9in)
sadece paspartulanarak iki mukavva arasina katlalnadan ve
bllrust― adan paketlenip taraflΠ llza g6nde五 leccktir.
5.1.5 Resnun ёn ytziinc kcsinliklc hi9bir bilgi yazlllnayacak ve hcr
yarl,macl ese五 nin arkasina ,artnamenin 5.1,7 bendindeki eiket
fol.1.atma uyglln olarak;ilini,119esini,6ま encinin adl soyadl,slmi ve
cinsiycti ile okullln adl, adresi ve telefon numarasl 14 punto ilc
bilgisayarda yazllacaktlr.
ILI
ILcESI
0こ rencinin:
Adr ve soyadr:
Srnrft
Cinsiyeti
Okulun:
Adl
Adresi
Telefon No:
5。
1.7
Eserler incelenirken;
● Kompozisyon(amaca uyglmluttu),
● Renklendirlne(kullandlこ l boyanin teknik a91dan uygulanl,1),
● Yaratlclllk(konuyu ёzgin olarak i,leyebilmesi),
● Ternizlik ve diizen(9Cr9eve diizeni,ka言
ldin ternizlitti)
konularlnda detterlcndill..e yapllacaktir.
5.2]Kompozisyon]Dah
5。
2.l Yarl,maya katllacak kompozisyonlar(A4)dosya kaこ ldina ve iki sayfayl
ge9meyecek,ckilde 12 punto biiytiklittiinde bilgisayarla veya oklmakll
el yazlsl ile yazllacaktlr.
5.2.2 Eserler,effafposet dosyalara yerle,tirilecektir.
5.2.3 Klrl,Inl,ve ylprarml,eserler kabul edilmeyecektir.
a katllacak ёttrenciler 9all,malarm1 9e,itli kaynak ve
5.2.4 Yarl,m匈 ′
doktimanlarl ara,tlrarak veya kcndi bilgi, duygu ve dii§ iinceleriyle
hazlrlayacaklardlr.
5.2.5 Eserlerin etiketlelllmesi a,a言 lda belirtilen ``etiket" fo..1latina gё re
yapllacaktlr.
ILI
lrersi
0こrenCinin:
Adr ve soyadr:
Srnrfi
Cinsiyeti
Okulun:
Adl
Adresi
Telefon No:
5。 2。
6
Eserler incelenirken;
●
Ba,llk o崎 1屯 ln
o
Anlatlm diLeni:
kOnuり la ili,kisi,baゞ 1こ ln anahtar sё zciiklerden olu,masl)
Gi五 § :Anaflkri tanltan anlatlm,sllntt a91kllこ 1,etkileyiciliEi・
Gelisme:Anaflkrin a91klanlnasl,andttkre da,madaki dt,iince ZinciH,yardlmcl
ikirleJn anaflb desteklemesi
Sonu9 :Anaflkri bir sonuca gё me,yeni ikirlerle destekleme.
o Anlatlm ZenginliJ(Sё
ZCiik kullanlml ve ye五 ndeliЁ i,Cinle yapllarl,paragraf
araslndaki ge9isler.)
● Vazlm Kurallanna uygunluk(Yazlm,stt diガ mi noblama paragrafdiizeni)
● Bir bitin olarak yazlll anlatlm(verllmek istenen mes可 )
konusunda deЁ erlendi.l二 le yapllacaktlr.
6.
TELIF HAKKI
6.l Derece alsm almasln tiim eserler TBMM'nin yttit籠
」 etkinliklerde kullamlabilecek
ve bunun i9in herhangi bir telificreti Odcllmcycccktir.
6.2 Eser sahibilin hakkl sakh kallnak,artlyla ese五 n tiim imtiyazl yanttayl dtzenleyen
kurma aittir.Yansl■ aya katllanlar bu sartl kabul ems saylllr.Yarl§ maya katllan her
Oま enCi Velisindcn tclif haklarlnln TBMM'ye ait oldl瘤 皿 u ibraz eden belgeyi ekte
gё ndell..esi gerel【 IIlektedir.
7.
YARIsMA TAKVIMI
A5ama
No
Duyurusunun yaptlmast ve yantmantn baglamasr.
24.03.2015
0こ renCile面 n esenerini okullattna son teslim tarihi.
04.05.2015
Okul DeЁ erlendirme Kurullannin′
3
│lkokul
“
Resim“
emelett ve i:mi:lieЁ nim
be‖ ‖
むklettne
mldo‖ lkle面 ne teslim etme!e面
13.05.2015
.
21.05.2015
│(YEGiTEK)blnveSinde
Kurulacak 51er aveli DeЁ erlendirme Kurulu:nun tturkive gene‖ basaril:
esedett beli‖
07.05.2015
.
Venilik ve Ettitinn tteknolojileri Genel Mudurllこ
8.
k3
ula,tirmalan.
emeleri
Kurullannin her kategottdeki basanl1 3 eseri be‖ ‖
ve TBMM:ve Ula,urmala日
フ
Resim"′
│!ce DeЁ erlendirme Kurullar:n:n her kate80rideki ba,arll:3 eseri
ll DeЁ edendirme
6
′"Ortaokul
│!kokul KompOzisyon‖ ve nilkOkul KompOzisyoni:kategorl!erindekl‖
“
esett belidemele百 ve ilce milli eЁ nim mudB‖
4
Tarih
Yarrgma Stireci
28.05.2015
emelen ve sOnudar!n:TBMM Ba,kanl:こ lna Sunmalan.
YarrSma sonuglartntn Kurumun internet sitesinden (www.tbmm.gov.trwww.tbmmcocuk.gov.tr) duyurul mast.
Haziran 2015
ODULLER
8.l Resim ve Kompozisyon alanlarlnm her bi五 nde dereceye giren O『 enCilere
鉛aЁ ldaki ёdtiller
venleccktir:
Kategori
│:kokul Resim
OrtaokulResim
llrcrul Kompozisyon
Ortaokul Kompozisyon
Odl:ler
Derece
1.
Diz ustl b‖ gisavar
2.
Tablet PC
3.
Tablet PC
1.
Diz lstl bilgisavar
2.
Tab:et PC
3.
Tablet PC
1.
Diz lstu bilgisavar
2.
Tablet PC
3.
Tab:et PC
1.
Diz lstu bilgisavar
2.
Tablet PC
3.
Tab:et PC
il BI『
i:kokul Resim
1.
OrtaokulResim
1.
Ittotul Kompozisyon
1.
Ortaokul Kompozisyon
1.
incl:eri
TBMM logotu gini tabak, Bagan Belgesi ve Kitap.
YARIsPIA KATILITИ FORPIU
●
●
000● ●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
0… ・
●
●
・
・
T.C.KIMLIK NIIMARASI:.......● ●
・
・。
・
・●
・
・
・
・●
・
・
…●
…・
0● 0● 0● 0●
0● 0●
・・"¨・。
・
・“"“ “
DOё UM TARiHi VE YERi(Gttn/AyrY11):。 ・
・
・"“ eDO● ““¨¨
"“ 00
・“
ノ
.....●
TELEFON,E‐ POSTA:........。 ●“●●●●¨00"● ●¨“●●“●●
"“ ""“
""00● ●
YAZISMA ADRESI:。
00●
●●
●
¨●
“…
………… ……… …… …… …………………… …… …… …
Eserin i9crittindC Ve hazlrlanma
...ノ
0。
.../2015
a,arnasinda kullanllan her tiirlii malzeme
ve 9all,malar dahil。 lmak tizere
1m2a
taraflmca veva kullanlm haklannin
nce benzer nitelikle bir
taraflma、 daha ё
yarlsmaya katllmadl色 lnl,6zgin ve telif
haklarinin satllrnallnls oldugunu taahhiit
edeHrn/cderiz.
Yarl,ma,artnamesitaranmca okunmu,
olup,telifhaklarinln 5846 saylh Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu kapsamlnda
bedclsiz ve suresiz Olarak Turkiyc Buメ lk
ヽ41llet Meclisilne,ge9eCegini ba,ta
ollnak iizere ttirn,artlarinl kabul ederirn.
iLETisiM BiLGiLERi
Adr弱
:TBMM Basin,Yayln ve Halkla ili,kiler Bω
Kat No:304 06543 Bakanllklar ANKARA
Telefon
(0312)4206618
Faks
(0312)4206616
E-mail
[email protected]
Web
、■V.tbmmcocuk.gov.tr
WヽヽW tbrnm gov.trrヽ ■
kanllЁ l
Ziyaret9i Kabul Salonu 3.
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 26/03/2015 tarih ve 3314710 sayılı