Ulusal Su Bilgi Sistemi
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı
Kamil AYBUĞA
[email protected]
11.09.2015
Sunum Planı
1 USBS Hakkında
2 Gerçekleştirilen Çalışmalar
3 Planlanan Çalışmalar
Sunum Planı
1 USBS Hakkında
USBS’yeNeden İhtiyaç Var?
Misyon ve Vizyon
Temel Değerler
2 Gerçekleştirilen Çalışmalar
Fizibilite Projesi (Neler Yapılacak?)
Analiz ve Ön Tasarım Projesi (Nasıl Yapılacak?)
3 Planlanan Çalışmalar
Kurulum ve geliştirme
Yaygınlaştırma
1
USBS Hakkında
USBS’ye Neden İhtiyaç Var?
HIZLI
NÜFUS
ARTIŞI
YAŞAM
STANDARTLARININ
YÜKSELMESİ
EKONOMİK
BÜYÜME
ETKEN UNSURLAR
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
TÜKETİM
ARTIŞI
DOĞAL
KAYNAK
TAHRİBATI
ARTAN DOĞAL KAYNAK
TÜKETİMİ
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
BÜTÜNCÜL
YAKLAŞIM
ETKİN PLANLAMA
İHTİYACI
Geliştirme Aşaması
1
USBS Hakkında
USBS’ye Neden İhtiyaç Var?
ÖNCELİKLENDİRME
BÜTÜNCÜL
YAKLAŞIM
OPTİMUM
KULLANIM
HAVZA BAZINDA
YÖNETİM
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
1
USBS Hakkında
USBS’ye Neden İhtiyaç Var?
Suyla ilgili konular
Su verisi
Doğal Afetler
Su Kalitesi
Maliyet
Havza Bazında
Planlama
Su verisine
erişim
İçmesuyu
Tarım
Veri
bütünlüğü
Mükerrerlik
Çölleşme ve
Erozyon
Enerji
Veri
doğruluğu
Sınıraşan Sular
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
1
USBS Hakkında
USBS’ye Neden İhtiyaç Var?
ULUSAL SU
BİLGİ SİSTEMİ
ARTAN
İHTİYAÇLAR
SU YÖNETİMİNDE
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
GELİŞEN
İMKANLAR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
1
USBS Hakkında
Misyon
Ülkemiz mevcut su
kaynaklarının kalitesinin
iyileştirilmesi ve miktarının
korunarak etkin ve
sürdürülebilir kullanımını
sağlamak
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Vizyon
Dünya’da örnek olarak
gösterilebilecek bir Su
Bilgi Sistemine sahip
olmak
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
1
USBS Hakkında
USBS Projesi Stratejik Amaçlar
USBS Hakkında
Sürdürülebilir
su yönetiminin
sağlanması
Su kalitesini
iyileştirmek ve
halk sağlığını
korumak
Kesintisiz su
temini ve su
israfını
önlemek
Su sebepli
felaketlerin
önüne geçmek
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
1
USBS Hakkında
Temel Değerler
Bilimsellik
Verimlilik
Şeffaflık
Sürdürülebilirlik
Birlikte çalışılabilirlik
Standartlara uyumluluk
Paydaş kurumların iş süreçlerine saygı
Meta veriler üzerinden veri paylaşımı
Verilerin kaynağında tutulması
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
1
USBS Hakkında
USBS ile sağlanacak faydalar
Su verisine erişimin
garantilenmesi
Etkin planlamaya
hizmet edecek
araçlar sunulması
Bütün paydaşların
sistemde yer
alması
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Bütüncül ve
doğrulanmış veri
üretimi
Su verisinin
stratejik önemine
uygun veri
güvenliği politikası
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
Sunum Planı
1 USBS Hakkında
USBS’yeNeden İhtiyaç Var?
Misyon ve Vizyon
Temel Değerler
2 Gerçekleştirilen Çalışmalar
Fizibilite Projesi (Neler Yapılacak?)
Analiz ve Ön Tasarım Projesi (Nasıl Yapılacak?)
3 Planlanan Çalışmalar
Kurulum ve geliştirme
Yaygınlaştırma
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Fizibilite Çalışması
Amaç
• Mevcut Durumu Ortaya Koymak
• İhtiyaçları ve İş Süreçlerini Belirlemek
• Strateji ve Yol Haritasını Oluşturmak
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Fizibilite Çalışması - Detaylar
İş Başlangıcı
İş Bitimi
29 / 07 / 2013
25 / 12 / 2013
150 Takvim Günü
Çalışmalar ve Toplantılar
43 Kurum
56
8 Doküman
Toplantı
202 / 1176 İş Süreci
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Fizibilite Çalışması - Kurumlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USBS Hakkında
Ankara Üniversitesi
Başbakanlık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlükleri
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
USBS Fizibilite Proje Dokümanları
Mevcut Durum Analizi Raporu
İhtiyaç ve Süreç Analizi Raporu
Strateji ve Yol Haritası Raporu
Fizibilite Raporu
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
USBS Genel Stratejisi
Eksen A
USBS’nin teknik
altyapısının
oluşturulması
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Eksen B
Eksen C
USBS’nin
yaygınlaştırılması
USBS’nin
sürdürülebilirliği
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
USBS Genel Stratejisi
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
USBS Genel Yapısı – Veri Temaları
Çevresel
Altyapılar
Havza
Yönetimi
Ortak
Su
Kullanımı
İklim
Değişikliği
USBS
Yeraltı ve
Yerüstü
Suları
Taşkın
Kuraklık
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Su Kalitesi
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Fizibilite Çalışması – Su ve Kanalizasyon İdareleri
Su ve Kanalizasyon
İdareleri
ASKİ
Bilişim
Teknolojileri
Altyapısı
İSKİ
Kurumda Üretilen
Veriler ve
Özellikleri
İş Süreçleri
İZSU
Mevzuatta
Tanımlanmış
Görevler
BUSKİ
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
Veri İle İlişkili
Kurumsal
Uygulamalar
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
İSKİ Genel Müdürlüğü – Fizibilite Çalışması
Plan Proje
Dairesi
Başkanlığı
Su İsale ve
Dağıtım
Dairesi
Başkanlığı
Atıksu
Arıtma
Dairesi
Başkanlığı
Çevre
Koruma ve
Kontrol
Dairesi
Başkanlığı
Emlak ve
İstimlak
Dairesi
Başkanlığı
İSKİ
Su İnşaat
Dairesi
Başkanlığı
Atıksu İnşaat
Dairesi
Başkanlığı
Su Arıtma
Dairesi
Başkanlığı
30.10.2013 tarihi itibariyle
dtvt.basbakanlik.gov.tr
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
İSKİ Genel Müdürlüğü – Fizibilite Çalışması – İş Süreçleri
İlgili Birim
Su Arıtma Dairesi
Başkanlığı
Süreç Kodu
Süreç Adı
USBS’ye Entegrasyon
İSKİ-005-01
Arıtma tesislerinde arıtılan sular ile şehir şebekesine verilen suların, arıtma tesislerinden
itibaren şehir şebekesinin en uç noktasına kadar belli periyotlarla numuneler alınmak
suretiyle sağlık şartlarına uygunluğunu kontrol etmek
İSKİ-005-02
İçme ve kullanma suyu temin edilen kaynaklardan, vakıf suları ve yeraltı sularından belli
periyotlarla numune alarak, kimyasal ve bakteriyolojik yönden analizlerinin yapılmasını ve
analiz neticelerinin değerlendirilmesini sağlamak
Çevre Koruma ve
Kontrol
Dairesi
Başkanlığı
İSKİ-006-03
Marmara Denizi, Boğazlar ve Haliç’e gelen atıksularla alakalı olarak dereler ve
İdaremiz deniz deşarj noktalarından düzenli numune alarak, analizinin yapılmasını
sağlamak, bu numunelerin analiz sonuçlarını değerlendirerek merkezi yönetim
birimleri, üniversiteler, mahalli idareler ve mesleki kuruluşlar ile işbirliğine gitmek,
ilgili kuruluşlarla birlikte proje geliştirmek ve ortak faaliyet yürütmek
Atıksu Arıtma
Dairesi Başkanlığı
İSKİ-007-01
İSKİ laboratuvarları vasıtasıyla tesislerin atıksu karakterizasyonunun tespit
edilmesini, biyolojik ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesislerinin verimli çalıştırılmasını,
gerektiğinde kanalizasyon sistemlerine ait verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve
projelendirilmesini sağlamak
Su İsale ve Dağıtım
Dairesi Başkanlığı
İSKİ-008-01
Suyun dağıtımı ve kumandasını sağlamak üzere, SCADA ( Merkezi Su Kumanda
Sistemi)’nin işletilmesi ve genişletilmesi, bu sistem vasıtasıyla şehrin su kaynakları ile
dağıtım sisteminin bilgisayara bağlı olarak takip edilmesi, bilgi toplanması, toplanan
bilgilerin değerlendirilmesi ve denetlenmesi, yeni yapılan tesislerin Merkezi Su Kumanda
Sistemine dâhil edilmesi için, otomasyon işlerini yapmak veya yaptırmak, su dağıtım
programları ile günlük ve aylık su faaliyet raporlarını hazırlamak, şehre verilen su ile
tüketilen su miktarlarını mukayese etmek ve ilgili birimlerle değerlendirmek
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
İSKİ Genel Müdürlüğü – Fizibilite Çalışması – İş Süreçleri
İlgili İdare
Süreç Kodu
Süreç Adı
Plan Proje
Dairesi
Başkanlığı
İSKİ-001-01
İdarenin görev alanı içerisindeki yerlerde, su ihtiyaçlarının karşılanması ve atıksu
kirliliğinin önlenmesi, her türlü baraj, arıtma tesisi, terfi merkezi, depo, şebeke
hattı, tali ve ana kolektörler, tünel, işletme binası ve ekipmanının uzun vadeli
planlamasını ve yağmursuyu taşkınlarını önleyici projeler ile ıslah projelerini
yapmak veya yaptırmak
Emlak ve
İstimlak Dairesi
Başkanlığı
İSKİ-002-01
İçme suyu havzalarını planlamak, harita altlıklarını temin etmek, koruma
alanlarını tespit etmek ve havzaların konum tespitlerini yapmak, uzaktan
algılama yöntemi ile havzalardaki yapılaşmayı diğer ilgili dairelerle birlikte tespit
etmek
Su İnşaat Dairesi
Başkanlığı
İSKİ-003-01
İdarenin görev alanı içerisinde içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının
yeraltı ve yerüstü kaynaklarından sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması
için baraj, arıtma tesisleri, depo, pompa istasyonları her türlü şebeke inşaatları,
isale inşaatlarını yapmak veya yaptırmak
Atıksu inşaat
Dairesi
Başkanlığı
İSKİ-004-01
Atıksuların toplanması, arıtılması ve uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak kanalizasyon
şebekesi, ana toplayıcıları, kuşaklama kolektörleri ve tünelleri ile atıksu arıtma
tesislerini yapmak veya yaptırmak
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
USBS’ye
Entegrasyon
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
İSKİ Genel Müdürlüğü – Fizibilite Çalışması
Mevcut Veri Altyapısı
SCADA ve anlık izleme
sistemleri kullanımı
Üretilen raporlar ve
formatları
Laboratuvar imkanları ve
akreditasyon durumları
İzleme faaliyetleri ve
numune alma
prosedürleri
İzleme ağına ilişkin
bilgiler
Atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri,
atık su hatları, içme suyu hatları yağmur suyu
hatları, doğalgaz hatları, kadastro pafta verileri
Temin edilen haritalar ve
ölçekleri
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Üretilen verilerle
gerçekleştirilen
raporlamalar.
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
İSKİ Genel Müdürlüğü – Fizibilite Çalışması
Mevcut Bilişim Teknolojileri Altyapısı Durumu
Sunucu
altyapısı
USBS Hakkında
Yazılım
altyapısı
CBS
kullanım
durumu
Fizibilite Aşaması
WMS WFS
gibi servis
odaklı
yazılım
kullanım
durumu
Kullanılan
veri
formatları
(.mdb, .shp,
.xls, .xml
vb.)
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Kurumsal
bilişim
sistemleri
Uydu
görüntüleri,
uzaktan
algılama ve
benzeri
tekniklerin
kullanımı
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Analiz ve Ön Tasarım Projesi
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Analiz ve Ön Tasarım Projesi - Çalışma Detayları
İş Başlangıcı
İş Bitimi
29 / 02 / 2015
30 / 06 / 2015
350 Adam/Gün
Çalışmalar ve Toplantılar
17 Kurum/Birim
57 Toplantı
13 Doküman
1500+ Sayfa
1521 Gereksinim
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Analiz ve Ön Tasarım Projesi - Kurumlar
Orman ve Su İşleri Bakanlığı
• Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
• DSİ Genel Müdürlüğü
• MGMGenel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• DKMP Genel Müdürlüğü
• ÇEMGenel Müdürlüğü
• SUEN
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Analiz ve Ön Tasarım Projesi - Kurumlar
•
•
•
•
•
•
•
AFAD
ÇED Genel Müdürlüğü
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
CBS Genel Müdürlüğü
İSKİ Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
•
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
• TÜİK
• MTA
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Analiz ve Ön Tasarım Projesi – Çıktılar
919 Gereksinim
USBS Proje Dokümanları
USBS Yazılım Gereksinim Özellikleri (SRS)
USBS Donanım Gereksinimleri (HWRS)
USBS Veritabanı ve Veri Gereksinimleri Dokümanı
USBS Arayüz Gereksinim Özellikleri (IRS)
USBS EntegrasyonRaporu
USBS Uygulama Gereksinimleri ve Detaylı Proje Planı
USBS Yazılım Ön Tasarım Raporu
USBS Metaveri ve Veri Raporu
USBS Şartname
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
USBS Veri Temaları
Meteoroloji
Su Miktarı
Kadastro
Su Kalitesi
Toprak
Suyu
Yeraltı suyu
Yağış
USBS
USBS
Nüfus
Orto foto
Modelleme
Raporlama
Model
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Model
Erken
Uyarı
Model
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
USBS Genel Mimari
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Gerçekleştirilen Çalışmalar
USBS İşleyiş
Mobil Kullanıcılar
Çevresel Ağ
Mobil İş zekası
Web
Sunucuları
Dış Kullanıcı
Portali
Sunucuları
Dış Uygulamalar
web & Sunucuları
Mobil İş Zekası
Uygulaması
İç Kullanıcılar
Portal
Sunucuları
İç Uygulamalar
Web Sunucuları
Uygulama
Sunucuları
CBS
Sunucuları
Veritabanı
Sunucuları
İç Ağ
USBS Hakkında
Paydaş Kurumlar
Internet
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
2
Home
Bilgi Sistemi
Tesis
Gerçekleştirilen Çalışmalar
Noktasal Kaynaklar
Yayili Kaynaklar
Pano
Ara
15 Nisan 2016
Gediz Havzasında Balık Ölümleri
OSB
Kanalizasyon
AO
Izi. Nok.
Su Kirliliği
Uyarılar
Yağış
Su kalitesi
12/04/2015
100mm
02:00 pm
Hava
Durumu
Pazartesi
10:30am
Salı 24/25o C
Çar 24/25o C
31/22oC
Per 24/25o C
Harita
Su Seviyesi
25%
6000
15%
Ana.Son.
4000
2000
Icme Su. AT
0
Temiz
Klorlu
Kati Atik
Teh.Mad.
Şubeler
USBS Hakkında
300mm
8000
60%
Numune
Vahsi Dep.
12/04/2015
10:23 am
Kanalda su kaçakları
AAT
Havzalar
Haritalar
Yonetici
Kirli
Birinci
Çeyrek
Kullanılabilir
İkinci
Çeyrek
Planllanan
Kullanım
Üçüncü
Çeyrek
Dördüncü
Çeyrek
Gerçek Kullanım
Hanife
Mehmet
Melis
Kimyasal İzleme
Arıtma Şubesi
DSİ Baraj İşletme
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
Sunum Planı
1 USBS Hakkında
USBS’ye Neden İhtiyaç Var?
Misyon ve Vizyon
Temel Değerler
2 Gerçekleştirilen Çalışmalar
Fizibilite Projesi (Neler Yapılacak?)
Analiz ve Ön Tasarım Projesi (Nasıl Yapılacak?)
3 Planlanan Çalışmalar
Kurulum ve geliştirme
Yaygınlaştırma
3
Planlanan Çalışmalar
Geliştirme Aşaması - Proje Takvimi
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Geliştirme Aşaması - Proje Takvimi
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Geliştirme Aşaması - Çalışma Metodolojisi
İterasyon #n
Prototiplem
e
Analiz ->
Tasarım
Fonksiyone
l Test
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Geliştirme
Birim Test
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Geliştirme Aşaması – Veriler
Yönetimsel veri
Çevre Düzeni Planları, Havza Yönetim Planları, İmar Planları, Sektörel bazda su tahsis
bilgileri, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları
Yardımcı veri
Bitki deseni, toprak haritaları, maden haritaları, kuraklık haritaları, nüfus verileri, su
kaynaklı hastalıkların dağılımı, rekreasyon amaçlı kullanılan barajların bilgisi,
Çevresel veri
Arıtma tesisleri, katı atık depolama sahaları, içme suyu şebeke bilgileri, baraj öznitelik
bilgileri
Temel Su verisi
Su kalitesi analizleri, su kalitesi sınıflandırmaları, tüketilen birim su miktarı, tarımsal
sulamada kullanılan su miktarı, taşkın verileri
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Geliştirme Aşaması – Paydaşlar
Araştırma
kuruluşları, diğer Su
ve Kanalizasyon
İdareleri
Diğer
merkezi
kurumlar
ÇŞB, GTHB,
HGK, MTA,
İSKİ, ASKİ,
İZSU..
OSİB İç
Birimleri
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Geliştirme Aşaması – Entegrasyon Stratejisi
ALT SİSTEM
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
ARA SİSTEM
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
USBS
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Paydaş Sistem İş Süreci
Veri Temizliği
VT Yeniden Modellenmesi
Uygulamaların Yeniden Geliştirilmesi
USBS Entegrasyonu
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Mevzuat Çalışması
Eylem Planı
Başbakanlık Genelgesi
E – Devlet Danışma Grubu
Başbakanlık
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Paydaş
Kurumlar
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
USBS Eylem
Planı
Geliştirme Aşaması
3
Planlanan Çalışmalar
Mevzuat Çalışması
Protokol
Belediyeler
Gıda Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
USBS
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı
USBS Hakkında
Fizibilite Aşaması
Analiz ve Ön Tasarım Aşaması
Geliştirme Aşaması
Sunum Sonu
Teşekkürler
11.09.2015
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı
Kamil AYBUĞA
[email protected]
Download

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi