ilqc qirrqi
MALLART MI_TRAKABE
Hpyrri
KARART
Karar Tarihi :lo.o3.2015
Karar No
:1
Karar Ozeti :2015 ylli cift91 Mallarl Koruma Bitcesinin gOrl,ilmesi,imza ve tasdiki.
119C Ci■ 9i
貯 脚
l甜
酬 ‖I株 昔
織
m器
ittl猟
戴 硼
Mallarl Murakabc Heycti,Ba,kan Kaymakam Orhan BURHAN
鼈 蘊
lil場 翼
i晦l Malltt M町 ょぁ cHり
mn mm士
“
:器 lⅧ l襟 ]ma臓
い
"d“
祠 Cg"“ me
乾
p山
2創
静・
津鴨よ
∬鏃∬、
ぶ
離幡罠
ぉ
Tal嵯
l剛
5り L
“
blt肥
111∫
出
l´
=l群
.∴ :0」
誌
鼈h撃
事li‖1曇
孫
程
躍
ぶ
「
∬
紺
:懲 nt:frl壼 III}illl聟
訥‖
IIll』
Z‖
:│よ
緒
:
1嘗
l ycrlcre asilmasina ve ayrl a)′ ri aSkl tutanaklar,
CiVril Cin9i Mallarl Koruma Baskanllこ 1 2015 ylll bit9csi・ 2014 ylll gcli卜 gidcr
tablosu, kOruma kadrosu. rnahanclerc gё rc hazlrlanml, yaSak mintlka kararl. kurak vc sulak alanlara
:lll‖ :糧
:1lTnbmmaね
Hた 工 0■O Mallarl Mumkめ cHり 面 は
Ka
Ci■ 91
larr Murakabe Heyeti
Yasar TOMBAK
Uyc
h刻 maれ
価
H¨ り
Download

静 ・ ぉ津鴨よ∬鏃∬、ぶ離幡罠 孫「程躍