T.e. .
MUS VALILIGI
II MilliEgitiru Miidiirliigii
19/()3/20 15
SaYI : 73774402/20/3044788
Konu: TEOO Egitim Programl
VALiLiK MAKAMINA
Milli Egitim Bakanhgl Ozel Egitim ve RehberHk HizmetleriOenelMiidijrliigfulun
25.02.2015 tarih ve 2122987 saylhyazilan geregi ilimizde gorevyapan tUrn nrtaol<ul rellber
ogretmenlerimize yonelik, Teog Egitim Programl kapsamlUda Teog Cali~malarl Egiti9i
FormatorU 100.Yll Zafer Ortaokulu rehber ogretmeni Murat TOP tarafmdan Mu~ Merkez
Ogretmenevi konferans salonunda 30~03.2015 tarihinde 10:00-16:00 saatleriarasmda semiller
verilebilmesi ve seminere katllacak olan personellerin goreyli izjnli saYllmalar~husuSUIlU;
Olurlartll1za arz ederim.
Cevdet ARSLAN
it Milli ¥gitimMiidiirU
OLUR
< ... >
ZelihaUYAN Valia. VaH YardlmClSI Bu eVl"akgiivenli e\.ektronik irnza ile
irnzalanrnl~t1r. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden dbfb-36bO-3cOe-bdge-9414 kodu! i1eteyit ediIe~ilir.·
\
T.e.
MU~ v ALiLiGi
Rehbedik Ve Ara~tlrDla Merkezi Miidiirliigii
(225384)
I
SaYl : 87164470-160.01.001 Z tS­
18/03/2015
Konu : TEOG EgitimPrograml MiLLi EGiTiM MUDURLUGUNE
MU~
ilgi:il Milli EgitimMtidtirltigUniin 27.02.2015 tarih ve 2194046 saYlhyazlsr
ilgi yazl dogrultusunda ilimizde gorev yapan tUm ortaokul rehber ogretmeni~rimize yoneli~,
Teog Egitim Programl ka.psaml)1da, Teog C;:ah~malarl Egitici Formatorii 100.YIl'Zafer Ortaokul*
rehber ogretmeni Murat TOP tarafmdan Mu~ MerkezOgtetlllenevi konferans salonunda
30/0312015 tarihierinde saat 1O:00-16:00'da seminer verilmesi planlanmaktadlf. Duzenlenecek
olan seminere katIlacak personellerip gorevli izinli saydabilmesi ve seminerinverilebilmesi i9in?
Gerekli valilikolurunun almmasl hususunda;
.
Geregini bilgilerinize arz ederim.
,EK: lAdetYazl M~ Rehberlik Ve Ar~tIrmllMerkezi Mildlirlllgil
Hilrriyet Mah. Tekel Cad. PolisEvi ArkaslMerkez 49100 MUS
Telefon :4362126408
Faks: 436 2123418
e- posta: [email protected]
Ozel Egitim ve Ke;I1D4~rnlK Hizmetleri Gene)
.....,....................................... VALiLiGlNE
(i1 Milli
MfidiirUigii)
IPA yocuga KaT~>l ~iddetin Onlenmesi Projesi Kapsammda Ankara'da 23-25 Subat
Tarihleri arasmda81 ilden 100 Rehberlik Ogretmeni TEOG siirecinde Verimli Ders yah$ma,
Smav KayglSl, Tercih Dam$manhgl konularmda 3 giinliik bir egitimden gelfmi$lerdir..
Programm devammda;
.EkU program dahi1inde ·ilinizdeki Rehberlik Ogretmenlerine 30'arki$ilik gruplar
halinde egit4nlerin verilmesi,
2.Egitimlere ahnacai.:: Rehberlik ogretmen1erinin. OnceUkler ortaokullarda gorevli
olmalanna Qzen gosterilmesi, . 3.Geff,")ekle$tirilecek egitim .l(ah$malatmda egitim ortaml, gorevlendirme onaylan, gereklidurumlarda ula$tm, materyal 9Qga1tlml vb. konularda ilinizce her tUrliidestegin saglanmasl gerekmektedir. Bu kapsamda yapdan yah$malann ekli dosyaOaki rapor formuna i$lenerek 17 .Nisan Cuma gfulUnekadar Genel Mfidiirliigiimi,i2;e gonderilmesi hususunda geregini rica ederim.
Celil GUNGOR BakaIl a. GenelMUdfu
I
Formu (1 Sayfa)
""".~JI'>U'Uu. Prograrrn (l
BPlam
MEB
Be~e)ller Kampijsii
Elektronik Ajj;; I1tt!l'//orgm.ID!l".ge,v.rr
S' DEMiR.'-L~..t'J
Tel: (O 312) 413 3001
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.