CEZA ETİĞİ
Etik Nedir?
*Etik veya en yalın tanımıyla töre
bilimi. Etik terimi Yunanca ethos yani "töre"
sözcüğünden türemiştir. Yanlışı doğrudan
ayırabilmek amacıyla ahlak kavramının
doğasını anlamaya çalışır. Etiğin batı
geleneği zaman zaman ahlak felsefesi olarak
da anılmıştır.
*Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir
yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik
Kanunları denir.
Ceza Nedir ?
Toplum içinde yaşayan bireylerin içtimai
münasebetlerini düzenleyen konu başlıkları
Din,Ahlak,Örf ve Adetler ve Hukuktur.Her bir
başlığın yaptırımı farklı şekillerde işler. Dinin
yaptırımları uhrevi, ahlak,örf ve adetlerin
yaptırımı ayıplama iken Hukuğun yaptırımı
ise cezadır.
*Ceza genel anlamıyla suç karşılığında
uygulanan bir yaptırımdır.
*Ceza Arapça kökenli bir kelime olup ;
anlamı yapılan kötü bir eylemin karşılığıdır.
CEZA ETİĞİ NASIL OLMALIDIR?
*Ceza adil olmalıdır .
*Suç ile orantılı olmalıdır .
*Din dil ırk maddi durum dış görünüş
,cinsiyet,vb etkiler cezanın
değerlendirilmesini etkilememelidir.
*Ceza yanlış olan davranışa verilmeli,
kişiliği hedeflememelidir.
*Ceza anında ve tutarlı bir şekilde
uygulanmalıdır.


*Hangi davranışın ne tür ceza gerektiren
bir suç olduğu önceden belirlenmelidir.
* Kısas olmamalıdır. ( bkz. Şeriat(hırsızın
elinin kesilmesi,tecavüzcünün cinsel
organının kesilmesi gibi.)
Cezanın genellikle kabul edilen
üç temel amacı vardır

Adaletçi olarak nitelenen görüşlere göre
cezanın özel bir amacı olmayıp, cezanın
kendisi amaçtır. Adalet, suçlunun yaptığı
kötülüğün karşılığını görmesini gerektirir.
Bu nedenle, yararı olsun olmasın ceza,
adaletin bir gereği olarak mutlaka
uygulanmalıdır.


Özel (bireysel) önleme olarak anılan
görüşe göre ise cezanın amacı, suçlunun
ıslah edilmesi ve tekrar suç işlemekten
caydırılmasıdır. Dolayısıyla ceza, bireysel
önlemeye, kişinin ıslahına hizmet etmelidir.
Genel (toplumsal) önleme görüşünde
cezanın amacı, cezanın korkutucu etkisiyle
toplumdaki potansiyel suçluların suç
işlemesini önlemedir. Suç işlendiğinde
cezanın uygulanması suretiyle, toplumda
henüz suç işlememiş kişilerin de bunu
görerek suç işlemekten cayması amaçtır.
 Kişilere
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
karşı suçlar
Adam öldürme
Adam yaralama
İşkence
Eziyet
Cinsel saldırı
Çocukların cinsel istismarı
Tehdit
Şantaj
Cebir
Hakaret
Hırsızlık
Yağma
Kundaklama
Mala zarar verme
Dolandırıcılık
Millete ve devlete karşı suçlar
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Zimmet-Rüşvet
Görevi kötüye kullanma
Yalan tanıklık-Yalan yere yemin
Suçluyu kayırma
Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin kurum ve organlarını
aşağılama
Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Anayasayı ihlâl
Halkı askerlikten soğutma
Vatana ihanet
l
l
l
l
l
l
Uluslararası suçlar
Soykırım
Göçmen kaçakçılığı
İnsan ticareti
Savaş suçu
Terörizm
Cezaların uygulanması
Suçlunun
hayatına
Suçlunun
bedenine
CEZA
Suçlunun
özgürlüğüne
Suçlunun
haklarına
Suçlunun
mal varlığına
Cezaların Uygulanması
A. Adli Cezalar: Mahkemeler tarafından
verilir. Hapis, Para veya Sosyal Hizmet
şeklinde verilebilir.

B. İdari Cezalar
Kanunun yetki verdiği kurumlarca kesilir (Bu
kurumlar mahkeme değildir):
*Trafik Cezaları, *Zabıta Cezaları,* Tütün Yasağı
Cezaları vs.
Genellikle para cezası şeklinde uygulanırlar. Ama
bunun dışında özellikle tedbir niteliği de taşıyan
başka tür cezalara da rastlanabilir.
Örneğin; ehliyete el koyma, trafikten men etme,
zabıtanın dükkanı mühürleyerek kapatması vs.
İdari cezaların bir kısmının nedeni Kabahat adı
verilen davranışlardır.
Kabahat: Toplum düzeninin rahatsız eden
davranışlardır. Suça göre daha hafif etkileri
vardır. Düzeni tam olarak bozdukları
söylenemez. Ama rahatsız ederler. İdari
cezaların bir kısmının nedeni de kabahatlerdir.
Türk hukukunda kabahatler suç değildir ve bu
nedenle bunların cezaları mahkemelerce
verilmez. (Bazı ülkelerde ise kabahatler suçun
bir türü sayılır ve mahkemelerce ceza verilir).
Ülkemizde Kabahatler Kanunu uyarınca
bunlara İdari Para Cezası uygulanır.

C. Disiplin Cezaları
Kurumların iç düzeni sağlamak amacıyla
verdikleri cezalardır. Kurumun içine
yönelmiştir. Disiplin Cezalarının değişik
meslekler için değişik türleri vardır. Uyarma,
Kınama, Maaştan Kesme, Uzaklaştırma,
Meslekten Men Etme, Terfi İndirme.
Disiplin Cezaları hapis şeklinde olamaz.
Bunun günümüzde bir istisnası vardır.
Adli Disiplinde Nezaret Hapsi Cezaları:
Hakimler düzeni bozan (izleyiciler de dahil)
kişileri salondan atabileceği gibi, bazı
koşullarda nezarete de attırabilir. Kişi dışarı
çıkarılması sırasında direnç gösterir veya
karışıklıklara neden olursa yakalanır ve
hakim tarafından verilecek bir kararla derhal
dört güne kadar disiplin hapsine konulabilir.
Bu ceza Adli Hapis cezası değil Disiplin
cezasıdır. Kişi pişmanlığını beyan ettiğinde
hakimin emriyle salıverilebilir.


Bunun dışında hapis şeklindeki disiplin
cezası olan Askeri Oda Hapisleri (Disiplin
Koğuşu) cezaları barış zamanları için
kaldırılmıştır.
Hazırlayanlar
Deniz Ecem BAŞTAK
050120418
 Kürşat HASÖZDEMİR
050140709
 Halil Mert YÜKSEL
050120416
 Kadir Mete ANBAR
050110409

Download

Ceza Etiği - Orhan Kural