T.e. ELAZIG v ALiLiGi il Milli Egitim Miidiirliigii Sayt : 63229716/81511724845
Konu: Yardlm Toplama Kanpanyasi•
17/02/2015
............................................................................ VALILIGINE
(it Milli Egitim Mtidiirltigu)
............................................................ KAYMAKAMLIGAINA
(t1~e Milli Egitim Mtidiirltigu)
..................................................................... MiiDiiRLDGUNE
tlgi : Baskil tl~e Milli Egitim Mtidiirltigiintin 13/02/2015 tarih ve 1610429 saYlh yaztSl.
tlimiz BaskH il~esi <:::ok Programb Anadolu Lisesinde Tarih Ogretmeni olup,
15/0112015 tarihinde vefat eden Aydm DURSUN' un geride kalan dul ve yetimlerine maddi
destek amaciyla Dike genelinde ti~ (3) ay siireyle Yardlm Toplama Kampanyasl
dtizenlendigi, ilgi yazl ekindeki tlimiz il Demekler MtidiirltigUntin 03/02/2015 tarih ve 1348
saYlh Valilik Olur' unda belirtilmi~tir.
Bilginizi ve yardlm kampanyasma destek verecek ilgililerden toplanan
yardlmlann T .C. Ziraat Bankasl tstaSYOnlElazlg $ubesi nezdinde aytlan IBAN NO :
TR440001001S61711l4S6SS001 no' lu banka hesabma yattnlmasml arzIrica ederim.
Ahmet BAGLITA$
Vali a
Milli Egitim Miidiirii
EKLER
EK-l Yazl
EK-20nay
DAGITIM
1-80 tL VALiLiGiNE
(tI Milli Egitim Mtidiirltigu)
2-tL<:::E KA YMAKAMLIGINA
(il~e Milli Egitim Mtidiirltigti)
3-TUM TE$KiLATA
Akpmar Mahallesi Kolordu Caddesi No:5/1 23100 IELAZIG
Elektronik Ag: http://elazig.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
~
<-::V-
i~in:
~YA
Yasemin
Aynntlh bilgi
Tel: (0424) 238 5024
Faks : (0 424) 233 36 70
Bu evrak gUvenli elektronik im:za ile im:zalanml~tlL http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
'PI
~~
,1­
l;LJJ
VHKi
f6e5-915d-35cd-a2e3-24e4 kodu ile teyit edilebilir.
U'
IJ.:\lI(; \ .\j lll(if
II Ikrlll'l,ln :\ !O.lilrlil,'rii
5M\.51025-47f)-13{1~
SaYI :
Konu:
il:.',i : ,
Y(u\/im TUI,lnma t7.ui
U;,:;kil KarntukUlllh*1 il~:\, \Iilli L~i~lfn ~,]ihliillii~ii'niln 2701 f.~{J! '\ wid: .
~HVI"
raZI~l.
,
2~(lO
'
-.:lYlh Vardtm TOl'blfl;1 KmHIIIUIHH1 ll'im:i Illadd6ilH'
.('.til'l'
I:llgh!·· I>I'J\1iRciu(;UJ vc Bilnl AI. Il \TI~Ri!\1 i::ilrtli :;..tlmil:ml:tn nlll~luru!tI'1 kaYlth rail I:'kindckl dild,~e 11-: llitlli..: B:I~kil !I~,.si (~Ij.; I'rol:.rlllIl1t ,()i!ld:IIL~ni \)/arak glirL~\ ),1I1)lt,:tida ikl'11 IS. 0 L ..:flj:' tarihilldc \TI:lar ,'dClI
gl~ri(lL: kaJan e:; \'C yoculdarll1;t nlilddi prtlllli ) :q1lll:'tk ,11ltiitlyl:\ llirkiyt:
l:rrihindclI itiban,m () 1 (I\'l:tv\~ 21) 15 t:.rihill·": b,br t\ lilli b\illm Hakard 1!~1Ii.'
It:!?kihltlwll'IJa bankada hi.$'~p :Il"tll'lnak !:llllcil\il'''(' 001i 'I L, i:~lil ~'hk~ cdjlrl~~;'o
hll'l:!llI~l il'llilliu HJtilmcst, tulehindc hU!lIllt!l;llll;.:IUI, B.db<.: kOllll ~.mhl\l t,'pnlnl.l
i I).!,il i vlul :JK:
1· nlrkiyc gCIlI.,:limlt: ~Iilli E!~itilll B,ll~;\I\II!::III:t 0:1('.11 II '.'I': il~:l~ h:~k.i IIt,:urmak
{ III; I,lt
1~;.l!lk;\~:1
i~la~yolFt arasllldu
hankad'l
he-sap
TR4400U 100 I :561'/11 JA56)~t)( Il,l SllrI.:tiyh: Vitlilik ulll! (<lril1illlkll lIiban:l\ tIC l~uihinc
kadar rardlnl toplnma !;I.\liv,'iim' izin \·l:riltlil:'iilldl~. 2- Yard 1111 tnptama ftmli>ctindc glirt~\ klldiri:t'll Fuat I>I~I\ rliH iOt."rL!' ,idma
F:wliydille I\it Kimlik ht~lgcl'i tUllzim c<1ihllt:,;jnd~~, ..
3·28(>(1 SaYlh Yanlllll ToplalllLl Knl1\l\\u'II\t11 I Ii. Yardllu T()i'I;m\ill~:-;H~ n; I
! 1.d,::,H'!<./tl
YiillctUlt:!igin 14, vc O//O,U2(11) latiltli \t: :~(lU'\·,";S..::tyrlt .'>'lld)!t.:lIill S .:. In;:d,kk:'lP. '1:',
h'planull yw'olml"rla ilgili suiiqilml olup nll\t(l,lt~'I/l1l1 lwlirlt.:li..:billll(~;·;i i,,:ill Ji.:~J!I!.<'·l
'
rhaliyd ';l'llltmla. i.1 Dl!rHcklcr \'Wdiirliii"ilnd-.: ).!i',rl'·'[i :;'t,f ,\bt.lulbh ,.!\~~, \,IIKfr:JHi,~
VllKl l\li lttza O(}R',len Olll~:t.lIl1l;llIlknl.:lkln,; kpmi;;),1.1IIHIICI tkll.:lk'lIil.' );t\,:l(;,
'
bir !>aklflcll g(irulmcrnt.'ktc is~~ ,k:
Jl.in vcrillllcsi
IHI:-'U:'UlIlI (
)llII'bl'lIlJl.a
ill" n:\'rilll.
o L 1'1':
IHlil';11! S
ZelHTi::;I <. ;(,K ER \':lli ,I. Vali Yard:tn~'lS1 "lIu hi"!:':' rkktroliik il!1i'altt.hr, lIut;,': Il' dtilill ".1: •. ' "·,1 ",,:, i,;:' !.:1, ..... \\ <'\ II .•; '1,:,;,'1' )" ":.l>J ',';,1
adn;,sinc glh:l\Jk to.i.l-!·~~Jf),,; -}"":,-t...- !·t'. lli '1i..tJ:.·~·~·.",'''' I~ !::,:
_.::~<,!,.hi,..:. kl..H.hi:~\J \:~I/till.'
'.
T.e.
BASKiL KAYMAKAMLIGI Il(e Milll Egitim Miidiirliigti Say. : 588631111903.99/1610429
Konu :Yarmm Toplama 13/02/2015 ...
•
•
w.
ELAZIGI VALILIGINE (il Milli Egitim Miidiirliigii) ih;emiz Baskil ~ok Programh Anadolu Lisesinde Tarih ogretmeni iken,
15/01/2015 tarihinde vefat eden Aydm DURSUN'ungeride kalan e~ ve c;:ocuklanna maddi
yardlm yapmak amaclyla Tiirkiye genelinde Milli . Egitim Bakanhgma baglt il ve ilc;:e
te~kilatlannda yardlm toplanmak ic;:in itimiz it Demekler Miidiirliigiiniin alml~ oldugu
03/02/2015 tarih ve 47011348 saYlh Valilik onaYI ili~ikte sunulmu~tur.
Geregini arz ederim.
Mustafa Unver BOKE
Kaymakam
EKLER: 1-Valilik onaYI (1 adet) Cumhuriyet Mah. Osman Benze~ Cad.No: 6 BaskillELAZIG
Elektronik Ag: www.baskil.meb.gov.tr
e--posta: [email protected]
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresinden
Aynntlh bilgi i~in:
Tel: (0424)51121 67
Faks: (0424)511 21 33
54c2-f06c-3169-ad54-edc2 kodu iIe teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.