謹鵠
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IIceMilliEgitimM紅diir1時ti
Sayl:31997930/13〟1838612
18/02/2015
Konu:DesteklemeveYetiStirmeKurslarlnda
TeredduteDu5品enHususlar
MUDURLUGUNE
Ilgi;ValilikMakam十nmO5/02/2015Tarihve135.04/1303957SaylllYazISl;
Ilgl yaZl ekinde alman BakanlrglmlZ Hayat Boyu Ogrenme Genel MudHrl鴎廿nnn
Destekleme VeYetiStlrme KurslarlndaTereddtite DuSulenHususlarileilgiliyazllarlSureti
Mtidurl鴫timuzwebsayfasmdayaylmlanmlStlr.
BilgilerinizivegeregminilglyaZldogrultusundayapllmaslnlricaederim.
HasanTAHTAOGLU
IlGeMilliEgitimMudtm
EKLER:
1−Yazl(5sayfa)
DAGITIM:
−Ttim OrtaokulveLiseMd.
−HalkEgitimiMrk.Md.
−Mtidurltig山nuzwebsay魚slna
調即す同調郭7058両ねnun雄雌ihCe
HayatBoyuOgrenmeSb、
79038795_IdarlBirlmKlmllkKodu
VHKLO
sAGLAM
AdliyeMahAdliyeCad.HuktimetKonaglO3400DinarKurumKodul15605
TelO2723536020(1204)Faks.02723334577
叩OSta dinarO3@mebgovd
B」eVrakguvenilclektroniklmZalielmZalanmIStlr
帥読ailei調印hdIiIねSdikol…ur
.亀.!.G.集I201.烹
T.C.
AFYONKARAHISARVALILIGI
IIMimE車t血M的血l正斬
Sayl:97167970/135°04/1303957
05/02/2015
Komu:DestekkmeveYeditimeKurslamda
Teredd鵬D華menHususlar.
..鴫....KAYMAKAMLIGNA
(IIceMilli暗timM融融ti翫)
MUDURLUGUNE
ngiMEBHayatBoyuO喜remeGenel蝿dtirl軸n血27′01/2015tarHllive928552saylll
Bakan鴫ImlZHayatBoJruOgremeGenelMutmrl郵n竜desteklemeveyeti*me
kursJarlndateredddted華lenhnsuslarhakhndakijIgiyazISlekteg誼deri哩tir.
Bilgilerjnizivegereg皿ricaederim_
Ri魚tEKSIK
Vali a.
IIMjlli捷恒mMdd缶V.
LIlgiYazlOmegi(4say魚)
DAGITIM:
−17時eKaymakam鴫lna
一鱗飽m離礁拙捌謙類組弧斗駆estekHizmetleri,
輔弼廟卵聴聞期窮錨的締轟恥MesIekiveTe出kE轟im,
D流離l’頓的鞠蒔鵡繍結納品轟
MerkezveMerkezeBa軌0血ohl,Im醐摘鴎繭的雨樋
Orta暗retimOkuluMiidiirmklerine
HaIkE軌imMekeziMhdmも郊ne
Mもd萌1高波mtizWcbSay缶slna
A勾on姐ahi的rHh刷iE如mM龍を1心証
A匹IntJllbilgiicin:U.M.TORUN−Ser
EIck onikAかゆ70m..meb.gov血
TeL:(0272)2137603107
E−pO細:temeleg諦mo3@m如.gov.け
Faks:(0272)2137605
Bugvmk的徴証眈畑lmkir肱ilermEai紺1m一郭Ⅲ∴坤〝dWakorgumcも)gOV心慮dresinden878e−00倣づ88C−8012−75bekodu撮りiledileb柾
ヽ
ヽ乏♪
T.C.
MILLIEGITIMBAKANLIGI
HayatBoyuOgremeGenelMiidtiTl鴫も
Sayl:15923718/10.04/928352 27/01/2015
Konu:DestekkmeveYetiitllmeKurslarlnda
Tereddtitc D垂もIcnHususlar.
…………‥VALILIGINE
(IIMilliEgitimM竜dhrl薩か
Milmigitim BakanhglOrgもnveYayglnI詑itimiDestckIemcvcYeti*imeKurslan
YもnergeslgeTeglnCe20Ekim2014tarihiitibanyla baSlatllan desteklemeve yet函rme
kurslanylail軌iolarakilveileemiLIiegitimm証山頂kleritaraflndanBakanll豆lmZaintikal
ettirilensorularlnaClkllgakavuSturulabilmcsilemaSagldakiaelklamanlnyaPllmaslnaihtiyae
duyulmuStur.
BilindigiuzcrcMilliE豆itimBakanllglY6neticiveO善retmenlcrininDersveEkDers
SaatlerineI厘kinKarann8’incimaddesinde;’一(1)BuKararlabelirlenenazarni’永dersgもrevi
veekdersgorevindensayllanderssaatlerid料ndaoLmakiizere;
a)Dersylllieinde;
1)Ilgilimc、㍗atlnagbre,ddnemiCindeherhangibirnedcnlcderslerinyapJamadl豆1
ghIerlehd∂nemlQindeveyadるnemsonundadhzenlenene轟imfaaliyetleriveyet車ime
programlarlileikinclyarlyllsonundabazlderslerdenyetersjz鴫igbIiilenogrencilerlem
duzenlenenyetlStlrmekurslanndaveyaprogramlannda,
2)Tam g証tam yll egitim yapdall meSleki ve teknik okul ve kurumlarda bu
PrOgramlarlQm,
3)Yurtdl叩daea時m vatanda車TlmlZln.90Cukla…=・Ortak dilvek蝿rbir幅
bulunansoyda函nmlZln言OPlumumuzavccgitimsIStemimizeu叩mlamlSaglamakamaclyla
aCllankuslarda,
4)Okuma主azmakurslamda,
5)ISSizliklemiicadelepr〔房siGereeVeSindeyapllanbecerikazandlmaileilgiliegitim
PrOgramlannda,
6)AGik彊TetimkuTumlarl哲encilehnin,6rgもne書証mkurumlamdag6rdilk]eriyiiz
yhzeeまtimuygulamalannda,gるrevlendirileny6neticiveogretmenlerehaftada10saatekadar,
b)Yartyllveyaztatillerinde;
1)Egitimyapllanherderecevetnrdeki6rgilnveyayglnegitimkurumlannda,
Em高yelMh.Boga函Sk.No/2306500TeknikohMarIANKARA AyliTltlilbil8時Tl:G証enKARABULUTVHKI
ElektTO高kAg出nVW.mCb.gov.n
Te申0312)Zl之6880
叩OSta:hbogm@meb.gov∬ Faks:(0312)2129958
Bucvmk nV0両C)cklronik高教ilcimZaIanmlStlr.h中佐、・mkorgu.mcb,gQV.uadresindcn n29−9bO9−319a−930a一能9koduileteyitCdilcbilir.
㌦
2)(a)bendinin3ve4numarallalt bentlerinde sayllankuェslarile6mmarah alt
bendinde∴Saydan egitim fhaliyetlerinde,gOreVlendirilenyoneticiveもgfetmenlerden alanl
at61ye,Iaboratu′arVe kurs ogretmenligiolanlara haftada44,di菖erlerinehaftada30saate
kadar,ekdersgoreviver自ebuir.
(2)Bumaddekapsamlndabelirtilenc連timfaaliyctlerindecumarteSivepazargunleri
ileyarlyllveyaztatillerindefiilcnyerhegetihlendersgorevleri,ekdersもcretika坤11豆mda
(3)Cumartesivepa誓gbnleri,bumaddekapsamlndabelirdlene喜itim如liyetlerinde
gorevyapanokuUkLlrumyOneticilerindenbirine拙engorevyaptlklananllanghnlerlCin2
Saat Ck dersiicretiadenir.Ydneticilerc,fhlen ders okuttuklan shrelerhari901mak uzere
yonetimgorevine bagllOlarak bunund樹ndabu maddekapsamlndaaynca ekders hcreti
もdenmez.’ih咄m誼yeralmaktadlr.
Aynl Karar’ln 5’inci maddesinde,kapsama dahi16でgun ve yaygln e∈担m
kunmlanndagarevliyoneticive祐retmenlerinayllklarlkarSllklnda haftadaka9Saatders
Okutacaklan,6’nclmaddesindedebunlamekdershcretikar担lgmdahaftadakaeSaatekadar
dersokutabilecekleribelirlenmiStir.
Sdz konusu Karar’ln91uncu maddesindeise;‘く0善retmen saylSlnln yeterSiz olmasl
h品nde;
a)YuksekもgTenimliolmakko担Iuyla;
1)BuKararkapSammdakiy誼eticiveagretmenlerdl担dakires平g6revlilerileslnlf
晦retmenlerinei雌啓etlmOkulu6,7ve8incismnamda,Orta彊retmveyayglnegitim
kummlanndahaftada8saate,
2)Resmigもrcvibulunmayanlarile∴Cmeklilere,Okul誼cesi言lkもむetim,Orta6豆‘etim,
62el egitim ve yaygln egitim kurumlamda haftada30 saate,kadar ek ders gorevi
Verilebilir∴一mkmdneyerverilmiStlr.
BueereeVede,desteklemeveyetiitimekurslanndag6revalan;
1−Yもneticilerin(mtidur,mddhrbasyardlmCISIVemhdhryardmcISl),nOmalmii丘edat
kapsammdaokuttuklanderslerdedahilolmakiizerehaftadaen魚zla22saatdersokl止malan
m融n olup;bu derslerden haftaieinde okuttuklarlnln6mcelikle ayllk kaI可Lglnda
degerlendirilmeslgerekmektedir.
2−Gerlel bilgi ve meslek ders‖彊retmenlerinln,nOmal mtiをedat kapsamlnda
okuttuklarl derslerde dahil01makもzcre haftadaen fazla40saat dersokutmalan mhmkiin
olup;buderslerdenhaftaiqindeokuttuklarlnmもncelikleayllkkar担lglndade豆erlendirilmesi
gerekmekted止
3−Yるneticive護retmenlerincumartesivepaZargunleriileyanyllveyaztatillerinde
甜en okuttuklan ders gorevlerinin,ayllk karslllgl ders gorevlerinin doldumhui Olup
olmadl善InabakllmaksIZmCkdersiicretika坤ll昌mdade喜erlendirilmeslgerekmektedir・
4−YdneticilerdencumaでteSivepazaTgunlerhde yonetimgorev晶yeThegetirenbir
yoneticlye,fiilen gorev yaptlgl anllan gmlerlCin2率r saat ek dersiiCretiもdenmesi
gerekmektedir.Ancaky6neticilere,制en dersokuttuklarlS品elerha垂olmakiizereyonetim
gorevineba引101arakbumnd甲ndabukapsamdaayncaekdersncreti6denmesimもmkdn
degildh.
EmniyetMh.BogaZ,i9iSk.NoI2306500TeknikokulIarANKARA Ay…ntLLlbilgiit竜:G撮enKARABULUTVHKI
ElektronikAg:VWW.Tneb.gov.tr
e−POSta:hbogTn@meb.gov.tr
Te圧(0312)2126880
Faks:(0312)2179958
Bue\mkguvenlicrektTOn茄mza滝imzalHnm画工hし直Nemksorgu・meb・80Vkadresillderlf129−9bO9−319aヴ30a−fi29koduiteteyitcditcbll,r“
田園
5−Y6neticiveogretmenlehnbukapsamdaeall坪nagiinierindesaat18iOO・dansonra,
CumarteSivepazar g竜1ehile yanyllve yazta拙erinde珊Cn yerine getirdikkriders
gorevlerllel壷denecekekders前retiningece暗retimli9mbelirIenengostergetzerinden,bu
Stirelerin drsmda fiiLerlyehne ge副en ders gorevleriile yもnetim g6revikarSlJlgmda
ddenecek ek ders hcretleriH血iseg竜d龍Ggretinhiein bemenen gosterge tizerinden
弛emeslgerehlek記dh
Digertaraftan,bgretmenihtiyaclnmkadrolu彊remenlercekal由anmaslnmm竜mkiin
Olmadl喜Idurumlardabukapsamdaekdersncretika卑llglndag6revlendirilecekle.ehaftada
enfazla30saatekadardersgbreviverHmesimdmknnbuIunmaktadlr.
Milli略tim Bakanllgl Orgtin ve Yaygln E前imi Destekleme ve Gelistlme
Ybnergesininll/2maddesindedebelirtildi吾iiizere,kLnSlardanbeklenenverimvebamlnln
elde∴edilebihesiicinesasitibariylebukurslardabran担mdabaianllOlanveogrenciile
VeLiLeritaramdandatercihedilenkadrolue索etmeT11eringorevlendiriheleriamaClanm函r.
Ancak,il/ileemillie重帝mm融rmklerinceyapllanb皿nara担mave9al】Smalara
ragmenihtiyacm kadrolu 彊retmenler tarafhdan kar河anamamasl durumunda Hcretli
彊retmeng6revlendirilmesiyolunagidilebilecektir・Bukonudayetkivesommlulukil/ilQe
m掴egitimmiid壷l蛍1erineblrakllml担r.
Aynca,bu kurslarda6grencilerinihtiyae duyduklan derslerde desteklenmeleri ve
geli担rtlmeleri amaelanmaktadlr−Bu nedenle,kurs verilecek derslerin belirlenmesinde
OgrenCivevelilehnden gelentaleplerile ogrencilerindesteklemelehnegereektenihtiyae
du)ulan derslere誼celik、rerilmesininuygun olacaglde豆erlendirilmektedir.Bukonuda da
yetkivesorumlulukil/i19emillie菖itimm融iirlもklehneblrakllmlStlr.
Ote yandan,MEB Ortabgreth Kuruman Yるnetmeliginin21,incimaddesinde;
“Orta彊retimkurumlamakaydolmakiQinortaokuluveyaimam−hatiportaokulunubitim埠
Ve6豆retimyllmlnba担yacagltarihte18yaSlnlbitimemiS0ha印rtlaranlr”denilmektedir.
YineaynlYもnetmelian59・Maddeshde;“Do善rudan,yllsonubai胤mPuanlylaveyasorumlu
OIarakslnlfgeemeyenlerledevamsIZllknedeniyleba箪nSIZSayllanlarslnlftekrareder.Slnlf
tekrarlhazlrllksmlhhahe,Orta思索enimsilresinceenfazlabirdefayaplllr.0善renimsuresince
ikincidefasmlfte血mdurumunadbSenOgrenCilerindersylllSOnundaokuLtailif蒔ikesilerek
Ae止6grethLisesineveyaMeslekiA91kO亘retimLisesinekayltlarlyaPlllr:’dem山nektedir.
Yine222saylllIIk彊retimveE亘担mKanununun3’thcnmaddesiile1739saylllMilli
E帥imTemelKanununun22’ncimaddesinde;‘しMecburii鵬gretimeag16myaSgrubundaki
90Cuklarlkapsar・Buea豆90Cu豆un5yaFmbitfrdigiylllnEy職−laylSOnundaba函T,13yaSml
bitirip14ya即m girdigiyllln bgretjm yLIISOnunda biter・D denilmis ve bu hiikme gore
ZamamndabitiremeyenleIeise∴enfazla+3ylls血e tanlnml中・Ogrencinln,toplamda16
yailnakadari船種etmibitirmeslgerekmektedir・1739saylllMimE郵imTemelKanununda
dabelirtildigitizereilk彊retimini tamamlamlSher bgrenclyeilgi言stek veyeteneklerine
Ygun Ort2日5gretim亜nlanndanyararlanmahakklVerilh.Mjll†BかimBakanllglAelk
OgretimLisesiY誼etmeligi’ninILkelerba河kh6’nclmaddesindeise;“Ogrencikayltlarlnda
yaiSlnlrlaranmaZ,OgrenimshresislnlrSIZdlr.’’h潰milyeralmal葉adr_
Emniye=Vlh・BogaziqiSk.No/2306500Tcknikokullar/ANKARA Ayrm面bilgiiCfn:G諏enKARABULUTVHKI
EIck打OnikA善:胴囲.meb.gov血 Tcl:(0312)2126880
叩OSta:hhogm@meb.gov.b
F永S:(0312)2129958
BucvrakgtlYCnrieleklron紋imzaileimzalanmtitlr.h噂〟cYl・aksorgu.mcb.gov.tradresindenf129−9bO9−319a−930a一能9koduiIeLcyitcdiIcbiiir.
Buitibarla・16ya札ndank串hkolanaelkbgretimortaokulu,aelk埴etimimamhatip
O−taOkuluve20yailndankCHkaclkliseogrencile血inogrenimgard故Ieriokulttirlerive
Slmfsevlyeterinevey埜gruPlarlna gOre冊leem冊埴tfmTnhd前曲erhcebelirlenece.k
Olan orgun e書証h kurumlamda,20yaP hzerindekilerilemezm ogI℃nCilerinise yaS
SlnlrlamaslgOZetilmeksizinhalke軸imimerkezlerinceaGllanklu・SLaraallmalangerek鴫
de吾erlendirilmektedir_
Bilgilerinizivegeregmiricaede五m.
YusufBUYUK
Bakana_
MtisteiarYardlmCISl
DAGITTM:
81IlVali軽he
(ilMjlliE喜itimM湖山吋謝)
EmniyelMh.Bo aziCiSk.No/2306500TcknikokulIar/ANKARA
ElektronikAg:www.meb.goY.け
いpOS〔a:hbogm@meb.go、′.tr
Aynn血bilgiicin:GmeoKARABULUTVHKi
Tcl:(0312)2126880
Faks;(0312)2129958
Bue、TakgOverllielekhonikimzailcimzalanmI印r.http:〝cvraksorguJnCb.gov.tradresindcnH29−9bO9−319a−930a一難29koduikteyiledilebinT.
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü