ĠNTERNET SĠTESĠ SAYFASI OLUġTURMAK
ĠÇĠN:
1- Başlat-Programlar-Donatıları’ı seçin
2- Not defterini seçin
3- Oluşturduğunuz not defterini açın
4- “Dosya menüsü”nden “farklı kaydet”
seçeneğini seçin
5- Dosyanıza isim verin. Mesela merhaba.html
6- “Kayıt türü” yazan yeri “tüm dosyalar” olarak
seçin
7- Kaydedin.
Masaüstünde (örnekteki isim için) merhaba.html
diye bir internet sayfası oluşacaktır.
HTML KOMUT YAZIM
KURALLARI
1- Sayfaya kodlamaya başlarken ilk satıra
<html> komutu yazılmalıdır. Yani html
komutu açılmalıdır. Sayfanın en sonunda
ise </hmtl> yazılarak html komutu
kapatılmalıdır.
2- Bütün komutlar “<” ve “>” işaretleri
arasına yazılmalıdır.
3- Açılan her komut “/” işareti ile kapatılmak
zorundadır. Ör : <html> </html> gibi
4- Komut yazarken büyük veya küçük harfle
yazılması önemli değildir. Ancak komutlar
yazarken İngilizce karakterler
kullanılmalıdır. <TİTLE> yerine ya <title>
ya da <TITLE> yazılmalıdır.
5- Bir web sayfası 2 ana bölümden
oluşmaktadır:
A) <HEAD> : Sayfa Başlığı, Sayfayı
tasarlayan kişi burada tanımlanır.
Kullanılma zorunluluğu yoktur.
B) <BODY> : Sayfamızın içeriğini
oluşturduğumuz kısımdır. Kullanılma
zorunluluğu vardır.
1-<HEAD> </HEAD> Web sayfası ile ilgili temel
özellikler, Sayfa Başlığı, Sayfayı tasarlayan kişi
burada tanımlanır. Kullanılma zorunluluğu
yoktur. Örneğin baĢlık yazmak için yapmamız
gereken:
<TITLE> </TITLE> Sayfaya başlık
verilecek başlık belirtilir.. Tarayıcı <TITLE> ve
</TITLE> arasında yazılan metni pencere başlığı
olarak kabul eder. Bu deyimler <HEAD>
</HEAD> deyimleri arasına yeralır.
2-<BODY> </BODY> Web sayfasında yer alacak
asıl bilgiler HTML formatındaki dosyanın
<BODY> deyimi belirlenen kısma yazılır. İşlem
</BODY> deyimi ile biter. Bu iki deyim arasında
herhangi bir metin web sayfasında ekranda aynen
görülür. Ekrana yansımasını istediğimiz Her Türlü
veriyi bu alan içerisine ekleriz ya da kodlarız.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Turgut Reis İ.O</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Buraya ne yazarsak ekranda o gözükür…
</BODY>
</HTML>
2- <BR> Bir metin yazılırken bir alt satıra
geçmek için kullanılır. Bu deyim kullanılmazsa tüm
yazılanlar yan yana yazılır. Yani <BR> deyimi
Enter tuşunun görevini görür.
3- <P> Metin yazarken paragraf
oluşturmak için kullanılır. <BR> komutuna
göre satırlar arasındaki boşluk daha
fazladır.
4- <CENTER> </CENTER> Bir veya daha
fazla satırı sayfa içinde ortalamak için kullanılır.
KOMUTLAR
1- <HTML> </HTML> Bütün HTML
dosyaları <HTML> kodu ile başlar
</HTML> kodu ile biter. Yani Web sayfası ile
ilgili tüm deyimler bu iki kodun arasında kalmalıdır.
Web Sayfaları 2 bölümden oluşur:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>WebSayfam</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
Esenyalı Turgut Reis 5-Başarının
<H?> adresi.<BR>
</H?> Bu deyim Web sayfasında
<CENTER>
yazılacak olan metnin puntosunda (boyutunda)
İSTANBUL
</CENTER>
</BODY>
</HTML>
1
değişiklik yapmak için kullanılır. ? İşareti yerine 15 arası bir rakam gelir. . Sayı değeri büyüdükçe
punto küçülür.Örneğin,<H1> büyük puntolu yazı
yazmak için kullanılır</H1> ile bitirilir.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Web Sayfam</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<h1> H1 ile yazılmış yazı</h1>
<h2> H2 ile yazılmış yazı</h2>
<h5> H5 ile yazılmış yazı</h5>
</BODY>
</HTML>
6- <FONT> </FONT>: Yazdığımız yazının
font tipini, rengini ve font büyüklüğünü ayarlamak
için kullanılır. Kullanımı şu şekildedir:
<FONT SIZE=”sayı” COLOR=”renk”
FACE=”yazı tipi”> </FONT>
SIZE: Yazı büyüklüğünü (12,14 gibi)
FACE: Yazı tipini (Arial,Thoma gibi)
COLOR: Yazının Rengi (Red,Blue gibi)
<FONT SIZE=”16” COLOR=”yellow”
FACE=”arial”> </FONT>
Font komutu ile birlikte aşağıdaki
etiketleri kullanarak sayfanızdaki metinleri
biçimlendirebilirsiniz.
<b>..</b>
Kalın yazı yazdırır.
<i>..</i> İtalik(eğik) yazı yazdırır.
<u>..</u>
Altı çizili yazı yazdırır.
NOT: Bu 3 komut yanyana
kullanılabilir. Örneğin bir yazıyı
hem kalın hem de eğik yazdırmak için;
<b><i>Bilişim Teknolojileri</i></b>
italik kalın
NOT: Kodlar birbirleri içinde kullanılabilir.
Fakat son açılan kod ilk kapatılmalıdır.
Örnek(<i> italik <b> kalın </b> </i>
Not: Metin biçimlendirirken baĢladığınız
etiketi kapatmayı unutmayın. !!!
7- SAYFADA BAĞLANTI OLUġTURMA
<A> </A> : HTML'nin temeli olan bu komutlarla
bağlantı (link) yapılır. <a href="hedef bağlantı">
Bağlantı yapılacak metin </a> Biçiminde
kullanılır.
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>WebSayfam</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<a href=”http://www.google.com/”>Googleyi Aç</a>
<br>
<a href="sayfa2.html"> 2.sayfaya gitmek için
tıklayın</a>
</BODY>
</HTML>
8- KAYAN YAZI YAZMA
<marquee direction=”kayma
yönü”>Kayacak Yazı</marquee>
Direction= Yazımızın kayma yönünü belirler.
UP(yukarı), DOWN (aşağı) LEFT (sol) ve
RIGHT (sağ) olarak 4 değer alır. Örneğin;
<marquee direction=”right>BiliĢim
Teknolojilei </marquee>
SAYFAYA RESĠM EKLEME
<IMG> </IMG> : Resim eklemek için kullanılır.
Kullanım şekli şu şekildedir:
<img src="resim dosyanızın adı"
border="çerçeve kalınlığı" alt=”açıklama”>
Parametreler:
SRC: Resim dosyasının kaynağını belirtir.
Width: Resmin piksel cinsinden genişliği
Height: Resmin pikel cinsinden yüksekliği
Örneğin:
<img src="resim.jpg" width="200"
height="180">
DĠKKAT!!!: Web sayfalarınıza eklediğiniz
resimler ile kaydettiğimiz html dosyamız aynı
klasör içinde bulunmalıdır.
2
Download

HTML Etiketleri Notu