6552 SAYILI ALACAKLARIN
YAPILANDIRILMASI
HAKKINDA (TORBA) KANUN
Erkan Karaarslan
www.erkankaraarslan.org
11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete
KAMU İHALE MEVZUATI
AÇISINDAN
2
1- Hizmet alımlarında asgari ihale süresi (Madde 14)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kanunu
Gelecek yıllara yaygın yüklenmeler
MADDE 28- (1) …
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında
olan işlerden sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi
üç yıl olup, işin niteliğinden veya süresinden kaynaklanan zorunlu hâllerde bu süre
gerekçesi gösterilmek şartıyla üst yöneticinin onayıyla kısaltılabilir.
Yapılan düzenleme ile tüm hizmet alımı ihalelerinde süre 3 yıldır. Bunun için ilave bir
meclis kararına da gerek bulunmamaktadır.
3
2- Hizmet alımı ihalelere ilişkin düzenlemeler
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
Mevcut
Değişiklik
Çeşitli Hükümler İdarelerce
Çeşitli Hükümler İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar
Uyulması
MADDE 62- (1) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işleri
Gereken Diğer Kurallar
için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.
MADDE 62- (1) Bu Kanun
…
kapsamındaki idarelerce mal veya
e) İdarelerin bu Kanunda tanımlanan hizmetlerden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
hizmet alımları ile yapım işleri için alımlarında aşağıda belirtilen hususlara uyması zorunludur:
ihaleye çıkılmadan önce aşağıda 1)
İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin yeterli nitelik
belirtilen hususlara uyulması
veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlere ilişkin
zorunludur:
hizmetler için ihaleye çıkılabilir. Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin
…
hizmet türlerini; idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı
içtihatları ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci
e) İdarelerce kanun, tüzük ve
fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte belirlemeye işçi,
yönetmeliklere göre istihdam
işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
edilen personelin yeterli nitelik
Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi
veya sayıda olmaması halinde, bu
üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67
Kanunda belirtilen hizmetler için
nci maddesi ile diğer kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.
ihaleye
çıkılabilir.
Ancak
2)
İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun 2 nci
danışmanlık
hizmet
alım
maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde yürütülen asıl
ihalelerinde, istihdam edilen
işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren
personelin yeterli nitelik veya
işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
sayıda olmaması şartı aranmaz.
3)
Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayıda
olmaması şartı aranmaz.
4
4734 62. madde e fıkrası
1)
2)
3)
4)
5)
İdarelerce kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre istihdam edilen personelin
yeterli nitelik veya sayıda olmaması hâlinde personel çalıştırılmasına dayalı
yardımcı işlere ilişkin hizmetler için ihaleye çıkılabilir.
Bu kapsamda ihaleye çıkılabilecek yardımcı işlere ilişkin hizmet türlerini;
idarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı, yerleşik yargı içtihatları
ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci
fıkrası dikkate alınmak suretiyle idareler itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte
belirlemeye işçi, işveren ve kamu görevlileri konfederasyonları, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Devlet Personel Başkanlığının
görüşü ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 67 nci maddesi ile diğer
kanunların hizmet alımına ilişkin özel hükümleri saklıdır.
İdarelerin teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin mevzuatı ile 4857 sayılı Kanunun
2 nci maddesinin yedinci fıkrası esas alınmak suretiyle, idareye ait bir işyerinde
yürütülen asıl işin bir bölümünde idarenin ve işin gereği ile teknolojik
nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde hizmet alımı ihalesine çıkılabilir.
Danışmanlık hizmet alım ihalelerinde istihdam edilen personelin yeterli nitelik
veya sayıda olmaması şartı aranmaz.
5
Gelecek yıllara yaygın hizmet
yüklenmeleri
Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili
organın kararı ile
• Park, bahçe, sera, refüj,
• Kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri;
• Araç kiralama, Kontrollük, Temizlik,
• Güvenlik ve yemek hizmetleri;
• Makine-teçhizat bakım ve onarım işleri;
• Bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri;
• Sağlıkla ilgili destek hizmetleri;
• Fuar, panayır ve sergi hizmetleri;
• Baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler;
• Kanal bakım ve temizleme,
• Alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı,
sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler;
• Toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri;
• Sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler,
süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek
üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir.
6
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
GEÇİCİ MADDE 16- (1)…………
• (2) İşyerlerinin aynı yerde olup olmadığına bakılmaksızın; bir
mahallî idarenin ya da bağlı kuruluşunun kendi birimleri
arasında veya bir mahallî idare ile bağlı kuruluşu arasında
veya aynı mahallî idarenin farklı bağlı kuruluşları arasında
olmak kaydıyla,
• Mahallî idarelerde veya bağlı kuruluşlarında çalışan işçiler,
ilgili mahallî idarenin en üst amirinin onayı alınarak
• Bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen yüz yirmi gün içinde
kadroları veya geçici iş pozisyonlarıyla birlikte aynı veya
benzeri iş ya da işyeri değişikliğine tabi tutulabilir.
• Bu fıkra uyarınca aynı veya benzeri iş ya da işyeri
değişikliğine tabi tutulan işçilerin ücret ile diğer mali ve
sosyal hakları ile kıdem tazminatları ve kıdeme bağlı diğer
hususlarda, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun geçici
1 inci maddesinin durumlarına uygun hükümleri aynı şekilde
uygulanır.
7
Uygun görüş alınması ve görevlilerin sorumlulukları
EK MADDE 8- 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında personel
çalıştırılmasına dayalı hizmetler
(danışmanlık hizmet alımları hariç) için ihaleye çıkılmadan önce;
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I),
(II) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan idareler ile bunlara bağlı döner sermayeli
kuruluşların, Maliye Bakanlığından,
8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca yayımlanan Genel Yatırım ve Finansman Programı
Kararı çerçevesinde, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi
teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının Hazine Müsteşarlığından, 24/11/1994 tarihli ve
4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme
programında bulunanlardan sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait işletmeci
kuruluşların ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, uygun görüş alması
zorunludur.
Uygun görüş alınmadan bu hizmetler için ihaleye çıkılamaz. 62 nci maddenin
birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan hizmet alımlarında
niteliği gereği sözleşme süresi altı ayı aşmayan işlerde uygun görüş şartı aranmaz.
8
• 62 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca yapılan personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan
personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz
ve görevlendirilemez.
• Bu kapsamda, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesine
çıkılmaması gerektiği hâlde ihaleye çıkılması,
• Uygun görüş alınması gereken hâllerde alınmadan ihaleye çıkılması,
• İhale kapsamında çalıştırılan personelin sözleşme konusu işler dışında
çalıştırılması,
• 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık
teşkil edecek şekilde işlem ve eylemler yapılması
• nedeniyle
• idare aleyhine zarar ortaya çıkması hâlinde,
9
• Oluşan bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu
edilmek suretiyle tahsil edilir.
• Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri
saklı kalmak üzere,
• bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir
aylık net ödemelerin beş katı tutarında idari para cezası uygulanır.
• 4857 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında
öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına başvurmayan kişilere ise
her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık net
ödemelerin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır.
• Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının görüşü ve
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.
10
Bu düzenlemelerin anlamı?
• Belediyeler, Belediye Kanunu’nun 67. maddesinde
sayılan işler için 3 yıllık hizmet alımı yapacaklardır.
• 67. madde de sayılı olmayan iş ve pozisyonlar için
hizmet alımı personel alınması ya da çalıştırılması
mümkün olmayacaktır.
• Bu çerçevede ofislerde görevli hizmet alımı
personelin durumu sıkıntılıdır.
• Erkan Karaarslan
11
HİZMET ALIMI PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
AÇISINDAN
12
1. HİZMET ALIMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÜCRETLERİNİN
GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 3’üncü maddesiyle 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 36’ncı maddesinde yapılan düzenleme:
• Sadece yapım ve onarım işleri için değil, kamu
idarelerinin alt işverenlere verdiği tüm işlerde, işçi
ücretlerinin ödenmediği yolunda işçinin başvurusu
üzerine ve aylık yapılan zorunlu kontrollerde
ödenmeyen işçi ücretleri için, idare alt işverenin hak
edişinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla
yükümlü tutulmuştur. Verilen işlerin konu bakımından
sınırlaması kaldırılmakta, alt işverence verilen her türlü
işte, işçinin ücret alacağını kontrol etme ve varsa kesinti
yapma yükümlülüğü getirilmektedir. Bu şekilde ücret
alacağının korunması bakımından alt işveren yanında
çalışan işçilerin tamamı kapsama alınmaktadır.
13
2. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ
İZİNLERİNİN GARANTİ ALTINA ALINMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 6’ncı maddesiyle 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 56’ncı maddesinde yapılan düzenleme:
• Kamu idarelerinde firma elemanı olarak çalışanlar,
firmaların yıllar itibariyle değişmesine bakılmadan
kamu idaresinde çalıştığı süre dikkate alınarak yıllık
ücretli izinleri kullandırılacak, asıl işverenler işçilerin hak
ettikleri izin sürelerini kullanıp kullanmadıklarını kontrol
edecekler, ilgili yıl içerisinde bu izinlerin kullanılmasını
sağlayacaklar, alt işverenler izin kayıt belgesinin bir
örneğini asıl işverene vermekle yükümlü tutulacaklardır.
Alt işverenin ayrıldığı fakat işçilerin aynı işyerinde
çalışmaya devam ettiği durumlarda işçilerin yıllık izin
açısından hak kayıpları önlenmektedir.
14
3. HİZMET ALIMI OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI
İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 8’inci maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesinde yapılan düzenleme:
• Kamu idarelerinde firma işçisi olarak çalışanların kıdem tazminatında alt işverenlerin değişip değişilmediğine
bakılmaksızın, aynı kamu idaresindeki toplam çalışma süresine göre kıdem tazminatına hak kazanacak
şekilde iş sözleşmesinin sona ermesi durumunda ilgili kamu idaresi tarafından işçinin banka hesabına kıdem
tazminatı ödenecektir. Firma işçileri aynı alt işveren tarafından farklı kamu idarelerinde çalıştırılmış ise, tüm
kamu idarelerinde geçen süre esas alınarak çalıştığı son kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı işçinin
banka hesabına ödenecektir. Firma işçisinin alt işverenle sözleşmesi devam ettiği halde kamu idaresi dışında
çalıştırılması durumunda iş sözleşmesi kıdem tazminatı alabilecek şekilde sona ermişse, işçinin talebi halinde
kamu idarelerinde geçen hizmet süresine ait kısmı asgari ücretin güncellenmesi suretiyle en son çalıştığı
kamu idaresi tarafından kıdem tazminatı işçinin banka hesabına ödenecektir.
• Kamu idareleri bu şekilde ödedikleri kıdem tazminatı tutarlarını; uygun olacak kıdem tazminatı ile ilgili
açılacak bütçe tertibinden veya hizmet alımı gider kaleminden ödeneğin yetip yetmediğine bakılmaksızın
karşılayacaklardır. Alt işveren işçilerinin en önemli sorunlarından birinin de kıdem tazminatı konusu olduğu
bilinmektedir. Alt işveren işçilerinin kıdem tazminatına hak kazanması ve hak kazandıkları bu tazminatı
alamamasının birçok nedeni bulunmaktadır. Öncelikle, alt işverenlerin her yıl değişmesi bu şirketlerde
çalışan işçilerin bir yıllık çalışma şartını sağlamalarını zorlaştırmaktadır.
• Aynı şekilde kıdem şartını yerine getirse dahi işçilerin kıdem tazminatları birçok alt işveren tarafından
ödenmemekte, herhangi bir uyuşmazlık durumunda ise alt işverene ulaşılamamakta, birlikte sorumluluk
esas alınarak ödemenin tümü asıl işverene bırakılmaktadır. Hatta son dönemde işçilerin alt işverene hiç
başvurmadan doğrudan asıl işverene dava açma yoluna başvurduğu da görülmektedir.
15
4. HİZMET ALIMI PERSONEL OLARAK ÇALIŞANLARIN SÖZLEŞME
KONUSU İŞTE ÇALIŞTIRILMASI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 11’inci maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Ek
8’inci maddesinde yapılan düzenleme:
• Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri çerçevesinde çalıştırılan
personel, ihale ve sözleşme konusu iş dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve
görevlendirilemez. Bu kapsamda, ihale kapsamında çalıştırılan personelin
sözleşme konusu işler dışında çalıştırılması, 4857 sayılı Kanunun 2’nci
maddesinin yedinci fıkrası hükmüne aykırılık teşkil edecek şekilde işlem ve
eylemler yapılması nedeniyle idare aleyhine zarar ortaya çıkması halinde, oluşan
bu zararlar, bu zarara neden olduğu tespit edilenlere rücu edilmek suretiyle
tahsil edilir.
• Ayrıca, bu kişiler hakkında uygulanacak ceza ve disiplin hükümleri saklı kalmak
üzere, bu kişilere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir aylık
net ödemelerin 5 katı tutarında idari para cezası uygulanır. 4857 sayılı Kanunun 3
üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen itiraz veya diğer kanun yollarına
başvurmayan kişilere ise her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dâhil yapılan bir
aylık net ödemelerin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır. Bu düzenleme,
6552 sayılı Kanunun yayımı tarihinden (11 Eylül 2014) 4 ay sonra yürürlüğe
girecektir.
16
5. HİZMET ALIMI PERSONEL ÇALIŞANLAR İÇİN TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME
• 6552 sayılı Kanunun 13’üncü maddesiyle 4735 sayılı
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinde
yapılan düzenleme:
• Personel alımı ihalelerinde alt işveren çalıştırdığı işçiler
için yapacağı toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin
yetkilendirmesi kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki
kamu idarelerinin üyesi bulunduğu kamu işveren
sendikalarından birisi tarafından yürütülür ve
sonuçlandırılır. Bu şekilde sonuçlandırılması halinde;
belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel
artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren
sendikası tarafından yürütülmeyen ve
sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı
ödenemez, ücret farkına hükmedilemez.
17
BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN
18
KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanun’un
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan;
1. Emlak vergisi
2. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı
payı (TKVKKP)
3. Çevre temizlik vergisi (ÇTV)
4. Bunlara bağlı
a. vergi cezaları
b. gecikme faizleri
c. gecikme zamları
19
KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR
Vadesi 30/04/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce
olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu Kanun’un
yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan;
5. Belediyelerin su abonelerinden olan su kullanımından
kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) alacakları
6. Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon
idarelerinin, su ve atık su bedeli alacakları ile bu
alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
ferî (sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar
dâhil) alacakları
20
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR (ÖZET TABLO)
DÖNEM
KAPSAMA GİREN ALACAKLAR
VAZGEÇİLEN ALACAKLAR
VADESİ
30/04/2014
TARİHİNDEN
ÖNCE VE
KESİNLEŞMİŞ,
ANCAK
11/09/2014
TARİHİ
İTİBARİYLE
ÖDENMEMİŞ
EMLAK VERGİSİ
+
Yİ-ÜFE
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI
KATKI PAYI
+
Yİ-ÜFE
ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
+
Yİ-ÜFE
SU KULLANIMINDAN
KAYNAKLANAN ALACAKLAR
+
Yİ-ÜFE
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ SU VE
ATIK SU ALACAKLARI
+
Yİ-ÜFE
GECİKME FAİZİ
+
GECİKME ZAMMI
+
SÖZLEŞME
KAPSAMINDAKİ CEZA
VE ZAMLAR
+
SÖZLEŞME FAİZİ
21
KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ
ALACAKLAR
Yukarıda sayılanlar dışında
belediyelerin hiçbir alacağı (idari
para cezası, vergi, harç, katılma
payı, ücret, ecrimisil, kira vb.)
Kanun kapsamına girmemektedir.
22
2014 YILI EMLAK VERGİSİ VE
ÇTV’NİN DURUMU
 2014 yılı emlak vergisi, vadesi 30
Nisan 2014’ten sonra olduğu için
kapsama girmez.
 Konutlara ilişkin ÇTV’de ise ilişkili
olduğu faturanın son ödeme tarihi 30
Nisan
2014’ten
önce
olanlar
kapsamdadır. (Suyun tüketim tarihi değil,
faturanın son ödeme tarihi önemli)
23
Kanun’dan Yararlanma Genel Şartları
- Dava açılmaması
- Açılmış davalardan vazgeçilmesi
- Kanun yollarına başvurulmaması
- 1 Aralık 2014 tarihi mesai bitimine
kadar 6552 sayılı Kanun’dan
faydalanmak için yazılı başvuru
yapılması (GİB’in konuyla ilgili tebliğ
ekindeki EK-1/B formu kullanılacaktır.)
24
Kapsama Giren
Alacak
Asgari Ödeme
Şartı ve Zamanı
•VADESİ GELDİĞİ HALDE
TAMAMEN VEYA KISMEN Alacak aslının tamamı ile
ÖDENMEMİŞ ALACAKLAR, 11/09/2014 tarihine kadar
Yİ-ÜFE aylık değişim oranı
•KESİNLEŞMİŞ ANCAK
esas alınarak
ÖDEME SÜRESİ HENÜZ
hesaplanacak tutar
GEÇMEMİŞ ALACAKLAR
Aralık-2014’den başlamak
•ASILLLARI TAMAMEN
üzere 2’şer aylık
VEYA KISMEN ÖDENMİŞ
dönemlerde azami 18 eşit
FER’İ ALACAKLAR
taksitte ödeme yapılması
(6,9,12 yada 18 taksit)
•BUNLARA BAĞLI VERGİ
CEZALARI
Tahsilinden
Vazgeçilen Kısım
-
-
-
Alacak aslına bağlı
faiz
Gecikme zammı,
gecikme faizi gibi
fer’i alacaklar
Asla bağlı vergi
cezaları
Vergi cezalarına
uygulanan gecikme
zammı
Sözleşmeden
kaynaklı her türlü
ceza ve zam
25
YAPILANDIRILACAK ALACAĞIN HESAPLANMASI
Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların; 01
Aralık 2014 tarihi mesai sonuna kadar belediyeye başvuruda
bulunmaları gerekmektedir.
Kanun kapsamında hesaplanan toplam tutarın başvuru süresinde
tamamen veya ilk taksiti Aralık-2014’ten başlamak üzere 2’şer aylık
dönemler halinde azami 18 eşit taksitte (36 ayda) ödenmesi gerekir.
26
DİĞER ESASLAR
 Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın; ilk taksit ödeme
süresi içinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu Kanun’un
yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için
herhangi bir faiz uygulanmaz.
 Bu kanun kapsamında yapılandırılan ve süresinde ödenen
alacaklara, maddede yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla
Kanun’un yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme
zammı, gecikme faizi gibi ferî amme alacağı hesaplanmaz.
 Bu maddeye göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden
teminatlar iade edilir.
 Bu kanun kapsamında yapılandırılan alacaklar, 6183 sayılı
Kanun’un 41’nci maddesine göre kredi kartı vasıtasıyla ödenebilir.
27
SÜRESİNDE ÖDEME YAPILMAMASI
Ödenmesi gereken taksitlerin bir takvim yılında en fazla iki defa
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen bu tutarların
son taksiti izleyen ayın sonuna kadar her ay ve kesri için gecikme zammı
oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi halinde,
kanun hükümlerinden yararlanmanın devamı sağlanmaktadır.
Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de
ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu hüküm taksitlendirilen alacaklar için
ayrı ayrı uygulanacaktır.
Kanun kapsamına giren alacakların belirtilen şekilde tamamen
ödenmemiş olması hâlinde, borçlular ödedikleri tutarlar kadar Kanun
hükümlerinden yararlanırlar.
28
Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi (Tablo)
TAKSİTLERİN ZAMANINDA ÖDENMEMESİ (MADDE 19/1-A)
a. İki veya daha az
ödenmeyen veya gecikilen her ay ve kesri için
Bu kanuna göre
taksitin, süresinde
eksik ödenen taksit geç ödeme zammı** ile
ödenmesi gereken
ödenmemesi veya
tutarlarının son
birlikte ödenmesi şartıyla
taksitlerden*;
b. İki veya daha az
taksiti izleyen ayın bu kanun hükümlerinden
taksitin eksik
bir takvim yılında
sonuna kadar
yararlanılacaktır.
ödenmesi
Süresinde
ödenmeyen veya
eksik ödenen
taksitlerin
a. Belirtilen şekilde de
ödenmemesi veya
b. Bir takvim yılında
ikiden fazla taksitin
süresinde
ödenmemesi veya
c. Bir takvim yılında
ikiden fazla taksidin
eksik ödenmesi
halinde
bu kanun hükümlerinden
yararlanma hakkı kaybedilir.
* Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı
uygulanacaktır.
** 6183 sayılı Kanun’un 51’inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranındadır.
29
TECİL EDİLMİŞ OLAN ALACAKLARIN DURUMU
• 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre 11 Eylül 2014 tarihi
itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak
üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, 11 Eylül 2014
tarihinden önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca
tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte
olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep
etmeleri
hâlinde
bu
madde
hükümlerinden
yararlanabilirler.
• Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit
tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde
ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi
arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz
uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş
alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu madde
hükümleri uygulanır.
30
BELEDİYENİN GENEL BÜTÇEYE OLAN KENDİ BORÇLARININ
YAPILANDIRILMASI HALİNDE
6552gereğince ödenecek borçlar;
- İl özel idareleri,
- Belediyeler ve
- Bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz
kuruluşlarca
2’şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte (72 ayda)
ödenebilir.
Taksitle yapılacak ödemelerde Kanun maddesine göre hesaplanan tutar;
1) 48 ay ( 24 taksit) için…..…1,20
2) 60 ay (30 taksit) için…..….1,25
3) 72 ay (36 taksit) için….…..1,30
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer
aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır.
31
DİĞER ÖNEMLİ DÜZENLEMELER
32
1- Ticari şekilde kullanılan kültür ve tabiat varlıklarından
Emlak Vergisi ile ÇTV alınması (Madde 98)
(3)
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Mevcut
Değişiklik
İstisnalar Ve Muafiyetler
İstisnalar Ve Muafiyetler
MADDE 21- (1)…
MADDE 21- (1)…
…
…
Tapu kütüğüne "korunması gerekli (3) Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı
taşınmaz kültür varlığıdır" kaydı
konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve
konulmuş olan ve I inci ve II nci
doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma
yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller
grup
olarak
gruplandırılmış
her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Ancak, büyükşehir
bulunan taşınmaz kültür varlıkları
belediyesi sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen
ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit
taşınmazlardan basit usulde vergilendirilenlerin dışında ticari
alanı olmaları nedeniyle üzerlerine
faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı ve çevre
kesin yapılanma yasağı getirilmiş
temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmü
taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
uygulanmaz.
olan parseller her türlü vergi, resim
(4)
Getirilen kesin yapılanma yasağına aykırı olarak tesis edilen yapılar,
ve harçtan muaftır.
bu yapıların yapıldığı parseller ve kanunlara aykırı eklentileri
bulunan taşınmaz kültür varlıkları hakkında bu yapılar yıkılıncaya
veya aykırılıklar giderilinceye kadar yukarıdaki fıkradaki muafiyet
hükmü uygulanmaz. 18/11/1983 tarih ve 2960 sayılı Boğaziçi
Kanununa göre Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde
konut veya işyeri olarak kullanılan taşınmaz kültür varlıkları
yukarıdaki fıkradaki muafiyetten yararlanamazlar.
33
2- Belediyelerin öğrenci yurdu yapabilmesi (Madde 120)
5393 sayılı Belediye Kanunu
Belediyenin görev ve sorumlulukları
Madde 14- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;
a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve
çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik;
defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım,
gençlik ve spor; orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları (Bu Kanunun 75 inci maddesinin son fıkrası,
belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları
Sayıştay denetimine tabi şirketler tarafından, orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile Devlete ait
her derecedeki okul binalarının yapım, bakım ve onarımı ile tefrişinde uygulanmaz.) sosyal hizmet
ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini
yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve
çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet
önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. …
34
3- Belediyelerin arsa tahsisi yetkisinin genişletilmesi ve
belediye mallarının haczi (Madde 120, 121, 123)
5393 sayılı Belediye Kanunu
Mevcut
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları
şunlardır: …
(5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri,
belediye ve mücavir alan sınırları içinde il
belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler,
meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret
yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su,
kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt
yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri
ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya
yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak
olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi
geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile
ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
Değişiklik
MADDE 15- (1) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:
…
(5) İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan
sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 10.000'i geçen belediyeler, meclis
kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının
su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı
çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak
yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir;
sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri
Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında
kullanılmamak kaydıyla taşınmaz tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler,
meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve
kullanma suyu verebilirler.
…
(9) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter
miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir
kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.
ve haciz işlemi sadece gösterilen bu mal üzerine uygulanır. On gün içinde
Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak
indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve miktarını aşacak veya kamu hizmetlerini aksatacak şekilde yapılamaz.
kullanma suyu verebilirler.
…
GEÇİCİ MADDE 8- 15 inci maddenin son fıkrası hükümleri, devam eden her
türlü icra takipleri hakkında da uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihinden
önce yapılmış icra takipleri gereğince konulan tüm hacizler, söz konusu fıkra
hükümleri dikkate alınarak kaldırılır.
35
Download

Bilgilendirme sunumu için tıklayınız.