SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ BAġVURU DEĞERLENDĠRME SONUCU
S.No
1
Aday No
LU14201131
Adı
RĠDVAN
Soyadı
VOGLĠ
Uyruğu
Arnavutluk
BaĢvurduğu Program
Ġslam Tarihi ve Sanatları
Program
Tezli Yüksek Lisans
Asıl / Yedek
Asıl
1
2
LU14201581
LU14201403
MESTAWOT
GÜNEL
DIRESE
MAMMADOVA
Etopya
Azerbaycan
Felsefe ve Din Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Asıl
Asıl
1
LU14200655
MOHAMMADALĠ
SOLEĠMANĠ FAR
Ġran
Felsefe ve Din Bilimleri
Doktora
Asıl
1
2
LU14200990
LU14200390
DĠRĠBA
ORHAN
AMBECHA
ġAKĠROV
Etyopya
Azerbaycan
Arkeoloji
Arkeoloji
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Asıl
Asıl
1
2
1
2
3
4
LU14200764
LU14201393
LU14200447
LU14200744
LU14201228
LU14201614
ADEM
ARAZ
EMĠN
GIZILGÜL
NAHĠD
SARMAD
SHIBU
AĞAYEV
MAMMADOV
VELĠBEYOVA
HĠDAYETLĠ
ALBAYATĠ
Etyopya
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Azerbaycan
Irak
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Tezli Yüksek Lisans
Asıl
Asıl
Yedek
Yedek
Yedek
Yedek
1
1
2
1
2
3
LU14200354
LU14200539
LU14201535
LU14200203
LU14200076
LU14200039
FARĠBA
HAMID
HASHEM
MOHAMMADREZA
SAHAR NAZ
ZOHREH
AHMADĠ
NABĠLOU
SHAHBAZĠ
ALMASĠ
GHOREYSHI
HASSANNEZHAD CHAVOUS
Ġran
Ġran
Ġran
Ġran
Ġran
Ġran
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
ĠĢletme
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Doktora
Asıl
Yedek
Yedek
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
1
LU14200494
YOUSĠF MUSA SĠDEG ABDAL
Sudan
Coğrafya
Tezli Yüksek lisans
Asıl
KESĠN KAYIT ĠÇĠN ĠSTENEN BELGELER
1. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (4 adet) vesikalık fotoğraf,
2. Öğrenim gideri ücretini yatırdıklarına dair banka dekontu.
3. Elektronik ortamda gönderilen başvuru evraklarının onaylı suretleri
Y
Download

1. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 ebadında (4 adet) vesikalık