9000 460 388 (8908)
Bulaşık makinesi
tr
Kullanma kılavuzu
678 9
Reset 3 sec.
h.
B
h.
min.
A
h.
Start
C
1
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2
Reset 3sec
3
4
5
tr
tr
çindekiler
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Cihaz teslim edilince . . . . . . . . . . . . . . 4
Kurma i leminde . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Günlük kullanımda . . . . . . . . . . . . . . . 4
Evde çocuk varsa . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kapak kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tu kilidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Ortaya çıkan hasarlarda . . . . . . . . . . . 5
Eski cihazların giderilmesi . . . . . . . . . . 5
Cihazı tanıma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Kumanda paneli . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Cihazın iç bölümü . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Su sertli ini giderme sistemini . . . . . . . 6
Ayarlanacak de er . . . . . . . . . . . . . . . 6
Su sertlik tablosu . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Özel tuzun doldurulması $ . . . . . . . . . . 7
Özel tuz kullanılması . . . . . . . . . . . . . . 7
Tuz bile enli deterjan . . . . . . . . . . . . . 7
Su sertli ini giderme sisteminin
kapatılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Parlatıcı % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Parlatıcı miktarının ayarlanması . . . . . . 8
Parlatıcı ilave göstergesinin kapatılması .
8
Bula ık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Uygun de il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Cam ve bula ıklarda olu an hasarlar . 9
Bula ıkların cihaza yerle tirilmesi . . . . 9
Yıkanmı bula ıkların cihazdan
bo altılması . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Fincanlar ve bardaklar . . . . . . . . . . . . 9
Tencereler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Çatal bıçak sepeti . . . . . . . . . . . . . . . 10
Katlanıp kapatılabilen teller . . . . . . . . 10
Küçük parça tutucu . . . . . . . . . . . . . . 10
Deterjan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Deterjan doldurunuz . . . . . . . . . . . . . 11
Kombine temizleme maddesi . . . . . . 12
Programlara genel bakı . . . . . . . . . . . 13
Program seçimi . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Test kurulu ları için bilgiler . . . . . . . . 13
Ek fonksiyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Zamandan tasarruf (VarioSpeed) . . . 14
Hijyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Yo un yıkama alanı . . . . . . . . . . . . . . 14
Ekstra kurutma . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bula ıkların yıkanması . . . . . . . . . . . .
Program bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . .
Aquasensör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın çalı tırılması . . . . . . . . . . . . .
Kalan zaman göstergesi . . . . . . . . . .
Zaman ön seçimi . . . . . . . . . . . . . . .
Program sonu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın kapatılması . . . . . . . . . . . . . .
Programın yarıda kesilmesi . . . . . . . .
Programın kesilmesi . . . . . . . . . . . . .
Program de i tirme . . . . . . . . . . . . .
Yo un kurutma . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bakım ve koruma . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın genel durumu . . . . . . . . . . . .
Özel tuz ve parlatıcı . . . . . . . . . . . . . .
Süzgeçler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yıkama kolları . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arızaları kendiniz giderebilirsiniz . . .
Pis su pompası . . . . . . . . . . . . . . . . .
... Cihazı açtı ınızda . . . . . . . . . . . . .
... ayar yaparken . . . . . . . . . . . . . . . .
... Cihazda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... Yıkama esnasında . . . . . . . . . . . . .
... Bula ıklarda . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yetkili servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın kurulması . . . . . . . . . . . . . . . .
Güvenlik bilgileri . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın teslim edilmesi . . . . . . . . . . .
Teknik veriler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cihazın kurulması . . . . . . . . . . . . . . .
Su çıkı ba lantısı . . . . . . . . . . . . . . .
Temiz su ba lantısını . . . . . . . . . . . . .
Elektrik ba lantısı . . . . . . . . . . . . . . .
Demontaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donmaya kar ı önlemler (Cihazın
bo altılması) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Giderme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ambalaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eski cihazlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
22
22
22
22
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
3
tr
Güvenlik bilgileri
Cihaz teslim edilince
– Derhal ambalajı ve bula ık makinesini
transport hasarları hususunda kontrol
ediniz. Hasarlı bir cihazı çalı tırmayınız
ve teslimatcı firmaya danı ınız.
– Cihazın ambalaj malzemelerini lütfen
gerekti i ekilde gideriniz.
– Ambalajı ve ambalaj parçalarını
oynamaları için çocuklara vermeyiniz.
Katlanan kartonlardan ve folyolardan
dolayı bo ulma tehlikesi söz
konusudur.
Kurma i leminde
Cihazı do ru bir ekilde kurmak ve
ba lamak için ”Kurulum” bölümüne
bakınız.
Günlük kullanımda
– Bula ık makinesini sadece evde ve
sadece bildirilmi olan kullanım
amacına uygun kullanınız: Yani evdeki
bula ıklarınızı yıkamak için.
– Bu cihaz, fiziksel, sensörik, zihinsel
veya ruhsal yetenekleri sınırlı olan veya
cihazı güvenli bir ekilde kullanabilmek
için cihaz hakkında yeterince tecrübesi
veya bilgisi olmayan çocuklar veya
ki iler tarafından kullanılmamalıdır;
bu ki ilerin cihazı kullanmasına ancak
gereken sorumlulu u üstlenen
bir ki inin denetimi altında
izin verilebilir.
– Cihazın açık kapısı üzerine oturmayınız
ve basmayınız. Aksi halde cihaz
devrilebilir.
– Solo kurulan cihazlarda, sepetler a ırı
doldurulursa, cihazın devrilebilece ini
dikkate alınız.
– Bula ık yıkama bölümüne çözücü
madde koymayınız. Patlama tehlikesi
söz konusudur.
– Program akı ı esnasında cihazın
kapısını çok dikkatli açınız. Cihazdan
dı arıya sıcak su sıçraması tehlikesi
söz konusudur.
– Temizleme maddelerinin ve parlatıcı
ürünlerin ambalajları üzerindeki
güvenlik ya da kullanma bilgi ve
uyarılarına dikkat ediniz.
4
ã=Uyarı
Bıçaklar ve keskin uçlu di er cisimler,
uçları a a ıya do ru olacak ekilde çatal
bıçak sepetine veya yatay konumda bıçak
rafına * yerle tirilmelidir.
* modele ba lı
Evde çocuk varsa
– E er evde çocuk varsa, çocuk
emniyetini kullanınız. Kapa ın arka
yüzünde detaylı açıklamayı
bulabilirsiniz.
– Çocukların cihaz ile oynamasına veya
cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
– Çocukları temizleme maddelerinden ve
parlatıcılardan uzak tutunuz. Bunlar
a ızda, bo azda ve gözlerde yanmaya
sebep olabilir ve bo ulmaya yol
açabilir.
– Çocukları açık bula ık makinesinden
uzak tutunuz. Bula ık makinesinin
yıkama alanındaki su, içme suyu
de ildir; içinde deterjan artıkları
bulunabilir.
Çocuk emniyeti (kapı/kapak
kilidi) *
Çocuk emniyetinin tarifi, arkada kapak
kısmındadır.
* modele ba lı
Çocuk emniyeti (tu kilidi)
Cihazınızı, istemeden çalı tırmaya
ve programın kesilmesi (örn. çocuklar
tarafından hatalı kullanım) kar ı
koruyabilirsiniz.
Tu kilidinin devreye sokulması:
– stedi iniz programı ba latınız.
– Sayı göstergesinde ’– belirinceye
kadar, + tu unu yakl. 4 saniye basılı
tutunuz.
Program akı ı esnasında herhangi bir tu a
basılırsa, sayı göstergesinde ’– belirir.
Programın iptal edilmesi (reset) mümkün
de ildir.
tr
Tu kilidinin devreden çıkarılması:
– Göstergede ’– sönünceye kadar, +
tu unu yakl. 4 saniye basılı tutunuz.
Program sona erince (sayı göstergesinde
‹:‹‹), tu blokajı da devreden çıkmı olur.
Bir elektrik kesilmesi durumunda, tu
blokajı devrede kalır. Herhangi bir
programın her yeniden ba latılmasında,
tu blokajı da yeniden devreye
sokulmalıdır.
Ortaya çıkan hasarlarda
– Sadece yetkili uzman elemanlar onarım
ve benzeri müdahalelerde bulunmalıdır.
Bunun için cihaz elektrik ebekesinden
ayrılmı olmalıdır. Bunun için elektrik
fi i çekilip prizden çıkarılmalı veya
cihazın ba lıı oldu u sigorta
kapatılmalıdır. Su muslu unu kapatınız.
Eski cihazların giderilmesi
– Artık kullanılmayacak olan cihazları
derhal kullanılamayacak ekilde tahrip
ederek, sonradan herhangi bir kaza
olma ihtimalini önleyiniz.
– Cihazı çevreye uyumlu bir ekilde
gideriniz.
ã=Uyarı
Çocuklar cihazın içinde kilitli kalabilir
(havasızlıktan bo ulma tehlikesi) veya
ba ka bir ekilde kendilerini tehlikeye
sokabilirler.
Bu nedenle: Elektrik fi ini çekip prizden
çıkarınız, elektrik kablosunu kesip
cihazdan ayırınız ve imha ediniz. Kapı
kilidini, kapı artık kilitlenemeyecek ekilde
tahrip ediniz.
Cihazı tanıma
Kumanda ve kontrol panosuna ve cihazın
iç bölmelerine ait ekiller ön kısımdaki
zarfın içinde bulunmaktadır.
Bütün hususlara ili kin açıklamalar, ilgili
metinlerde bulabilirsiniz.
Kumanda paneli
(
0
8
@
H
P
X
`
h
AÇIK/KAPALI alterini
Program tu larına **
Zaman ön seçimi *
Ek fonksiyonlar **
START tu u
”Su giri i kontrolü” göstergesi
Tuz doldurma (miktar) göstergesi
Parlatıcı doldurma (miktar) göstergesi
Sayı göstergesi
* modele ba lı
** Adet, modele ba lıdır
Cihazın iç bölümü
1"
1*
12
1:
1B
1J
1R
1Z
1b
1j
Üst sepet
Üst su püskürtme kolu
Alt yıkama kolu
Süzgeçler
Özel tuz için stok kabı
Çatal bıçak sepeti
Alt bula ık sepeti
Parlatıcı stok kabı
Deterjan bölmesi
Temizleme maddesi bölmesine ait
kilitleme sürgüsü
9" Tip etiketi
* modele ba lı
5
tr
Su sertli ini giderme
sistemini
Yıkanan bula ıkların iyi temiz olması için,
bula ık makinesinin yumu ak, yani kireçsiz
suya ihtiyacı vardır. Aksi halde, bula ıkların
üzerinde ve cihazın iç kısmında beyaz
kireç tortuları birikir.
7° dH de erinden yüksek musluk suyu
(1,2 mmol/l) (•:‹‚ ayar de erinden
sonra), kireçten arındırma arttır. Bu i lem,
özel tuz (rejenere tuzu) yardımı ile, bula ık
yıkama makinesinin kireçten arındırma
sisteminde gerçekle ir.
Ayarlama ve böylelikle gerekli tuz miktarı,
musluk suyunuzun sertlik derecesine
ba lıdır (tabloya bakınız).
Ayarlanacak de er
Tuz ilave miktarı •:‹‹ ila •:‹ˆ arasında
ayarlanabilir.
Bu ayar de erinde •:‹‹ tuza gerek yoktur.
– Bunun için sular idaresine ya da yetkili
servislerimize ba vurabilirsiniz. Su
i letmeniz üzerinden bilgi alabilirsiniz.
– Ayar de eri için su sertlik tablosuna
bakınız.
– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
– Program tu unu # basılı tutunuz ve
START tu una H, sayı
göstergesinde •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
– Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi h yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar
de eri:
– Olarak ayarlanmı tır 3.
Tu a her basılmasında, ayar de eri bir
kademe yükselir; •:‹ˆ de erine
ula ılınca, gösterge yeniden •:‹‹
(kapalı) de erine atlar.
– START tu una H basınız.
Ayar de eri cihaz belle ine
kaydedilmi tir.
6
Su sertlik tablosu
Su sertlik
derecesi
°dH
Sertlik
aralığı
mmol/l
Makinedeki
ayar
değeri
0-6
yumuşak
0 -1,1
•:‹‹
7-8
yumuşak
1,2-1,4
•:‹‚
9 -10
orta
1,5-1,8
•:‹ƒ
11-12
orta
1,9-2,1
•:‹„
13-16
orta
2,2-2,9
•:‹…
17-21
sert
3,0-3,7
•:‹†
22-30
sert
3,8-5,4
•:‹‡
31-35
sert
5,5-6,2
•:‹ˆ
tr
Özel tuzun doldurulması $
Özel tuz kullanılması
Tuz ilave etme i lemi daima cihazın
devreye sokulmasından hemen önce
yapılmalıdır. Böylelikle ta an tuzlu su
hemen temizlenir ve yıkama kabında
korozyon olu maz.
– Stok kabının 1B vidalı ba lantılı
kapa ını açınız.
– Cihazı ilk kez kullanmaya ba lamadan
önce, tuz kabının içine yakla ık 1 litre
su dökünüz.
– Sonra özel tuzu doldurunuz (yemeklik
tuz veya tablet de il).
Bu e lem esnasında stok kabından su
dı arı ta ar ve akıp cihazın içine gider.
Panoda tuz ilave etme göstergesi X
yanar yanmaz, yeniden özel tuz ilave
edilmelidir.
*
Tuz ilave etme göstergesinin/
su sertli ini giderme sisteminin
kapatılması
E er tuz ilave etme göstergesine X
gerek duyulmuyorsa (örn. tuz bile eni de
olan kombine deterjan kullanılması
halinde), bu gösterge kapatılabilir.
– ”Kireçten arındırma sisteminin
ayarlanması” bölümünde tarif edilen
prosedür izlenmeli ve de er •:‹‹
olarak ayarlanmalıdır.
Böylelikle kireçten arındırma sistemi ve
tuz ilave etme göstergesi kapatılmı
olur.
ã=Uyarılar
– Özel tuz kabına kesinlikle parlatıcı
doldurmayınız. Aksi halde su sertli ini
giderme sistemi tahrip olur.
– Tuz ilave etme i lemi, korozyon
hasarlarına kar ı koruma
sebeplerinden dolayı, daima cihazın
devreye sokulmasından kısa süre önce
gerçekle tirilmelidir.
* modele ba lı
Tuz bile eni de olan deterjan
kullanılması
Tuz bile eni de olan kombine deterjan
kullanılması halinde, genel olarak 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3,7° mmol/l) su
sertlik derecesine kadar, özel tuz
kullanılmasına gerek kalmaz. Su sertlik
derecesi 21° dH de erinin üstünde
oldu u zaman, özel tuz kullanılması
burada da gereklidir.
7
tr
Parlatıcı miktarının ayarlanması
Parlatıcı %
Kumanda panelindeki parlatıcı ilave etme
göstergesi ` yandı ında, artık 1 – 2
yıkama i lemi için yetecek kadar parlatıcı
kaldı demektir. Parlatıcı ilave edilmelidir.
Parlatıcı, bula ıkların lekesiz ve bardakların
pırıl pırıl olması için gereklidir. Sadece
evde kullanılan bula ık makineleri için
uygun parlatıcı kullanınız.
Parlatıcı bile enli kombine deterjan sadece
21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7mmol/l)
su sertlik derecesine kadar kullanılabilir.
Su sertlik derecesi 21° dH de erinin
üstünde oldu u zaman, parlatıcı
kullanılması burada da gereklidir.
– Kapaktaki dili yukarı do ru bastırarak
ve kaldırarak, stok kabını 1Z açınız.
– Parlatıcıyı, doldurma deli indeki
azm. i aretine kadar dikkatlice
doldurunuz.
max
– Kapa ı, duyulur ekilde kilitleninceye
kadar kapatınız.
– Dı arı ta an parlatıcıyı gerekirse bir bez
ile siliniz ki, müteakip bula ık yıkama
i leminde a ırı köpük olu masın.
8
Parlatıcı ilave miktarı §:‹‹ ila §:‹‡
arasında ayarlanabilir. Cihaz fabrika
çıkı ında §:‹… kademesine ayarlanmı tır.
Parlatıcı miktarını sadece bula ıklar
üzerinde izler (daha dü ük bir kademe
ayarlayınız) veya su lekeleri (daha yüksek
bir kademe ayarlayınız) kalırsa de i tiriniz.
– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
– Program tu unu # basılı tutunuz ve
START tu una H, sayı
göstergesinde •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
– Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi h yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
– Program tu una #, sayı
göstergesinde h fabrika ayarında
girilmi de er §:‹… gösterilinceye
kadar basınız.
Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar
de eri:
– Program tu unu 3 basınız.
Tu a her basılmasında, ayar de eri bir
kademe yükselir; §:‹‡ de erine
ula ılınca, gösterge yeniden §:‹‹
(kapalı) de erine atlar.
– START tu una H basınız.
Ayar de eri belle e kaydedilmi tir.
Parlatıcı ilave göstergesinin
kapatılması
E er parlatıcı ilave göstergesi ` rahatsız
ediyorsa (örn. parlatıcı bile eni de olan
kombine deterjan kullanılması halinde), bu
gösterge kapatılabilir.
– ”Parlatıcı miktarının ayarlanması”
bölümünde tarif edilen prosedür
izlenmeli ve de err §:‹‹ olarak
ayarlanmalıdır.
Böylelikle parlatıcı ilave gösterges `
kapatılmı olur.
tr
Bula ık
Uygun de il
– Tamamen veya kısmen tahtadan ka ık,
çatal, bıçak.
– Hassas dekorlu bardaklar, sanat
e yaları, antika e yalar. Bu tür dekorlar
bula ık makinesinde yıkanmaya
elveri li de ildir.
– Yüksek ısıya kar ı dayanıklı olmayan
plastik parçalar.
– Bakır ve kalaydan veya kalaylı parçalar.
– Kül, balmumu, ya lama gresi veya
boya ile pislenmi bula ıklar.
Cam üzerine i lenmi süslemeler,
alüminyum ve gümü parçalar da yıkama
i leminde renk verebilir ve renkleri
solabilir. Bazı cam türleri de (örn. kristal
cam parçalar) birçok kez yıkandıktan
sonra körelebilir, yani sütsü bir bulanık
renk alabilir.
Cam ve bula ıklarda olu an
hasarlar
Sebepleri:
– Cam türü ve cam üretim yöntemi.
– Bula ık deterjanının kimyasal yapısı.
– Yıkama programındaki su sıcaklık
derecesi.
Tavsiye:
– Sadece üreticisi tarafından bula ık
makinesinde yıkanmaya elveri li
oldu u tasdik edilen cam ve porselen
kullanınız.
– Bula ıklara kar ı hassas ve koruyucu
olarak tanımlanmı deterjan kullanınız.
– Cam malzemeleri ve çatal bıçakları
program sonunda bula ık
makinesinden mümkün oldu u kadar
çabuk çıkarınız.
– Tüm kapların a ızları a a ı do ru
olmalıdır.
– Çıkıntılı veya girintili parçalar, suyun
rahat akabilmesi için cihaza dik ve
biraz e ik konumda
yerle tirilmelidir.
– 1* ve 12 numaralı su püskürtme
kollarının dönmesi
engellenmeyecek ekilde
yerle tirilmelidir.
Çok küçük parçalar bula ık makinesinde
yıkanmamalıdır, çünkü bu tür parçalar
sepetlerden kolayıkla dü ebilir.
Yıkanmı bula ıkların cihazdan
bo altılması
Üst sepetten alt sepetteki bula ıklara su
damlalarının dü mesini önlemek için,
tavsiye edilir.
Sıcak bula ıklar darbeye kar ı hassastır!
Bu nedenle, bula ıkları yıkama programı
sona erince, rahat dokunabilece iniz
kadar so uyuncaya kadar bula ık
makinesinin içinde bırakınız.
Fincanlar ve bardaklar
Üst sepet 1"
Bula ıkların cihaza yerle tirilmesi
– Kaba yemek artıklarını bula ıklardan
gideriniz. Bula ıkların musluktan akan
su altında ön temizlemeye tabi
tutulması gerekmez.
– Bula ıklar cihaza u ekilde
yerle tirilmelidir:
– Bula ıklar cihaza emin bir ekilde
duracak ve devrilmeyecek ekilde
yerle tirilmelidir.
9
tr
Tencereler
Katlanıp kapatılabilen teller *
Alt bula ık sepeti 1R
* modele ba lı
Tencerelerin, çanakların ve bardakların
daha iyi yerle tirilebilmesi için, teller
katlanıp kapatılabilir.
1
2
Küçük parça tutucu *
Yararlı bilgi
Fazla kirli tabak-çana ı (tencereler)
alt sepet içine yerle tirmeniz iyi olur. Daha
güçlü püskürtülen su huzmesi sayesinde,
daha iyi bir yıkama sonucuna
ula abilirsiniz.
Çatal bıçak sepeti
Çatal bıçaklar daima karı ık, yani türlerine
göre ayırt edilmeden, uçları a a ı do ru
olacak ekilde yerle tirilmelidir.
10
* modele ba lı
Burada örn. plastik bardak, kapak vs. gibi
hafif plastik parçalar emin bir ekilde
tutturulabilir.
tr
Deterjan
Bula ık makinesinde tablet, toz veya sıvı
deterjan kullanabilirsiniz, fakat kesinlikle
elden bula ık yıkamak için kullanılan
bula ık deterjanı kullanmayınız. Kirlilik
derecesine göre, toz veya sıvı temizleme
maddesi (deterjan) ile, dozajlama ki isel
gereksinimlere göre ayarlanabilir. Tablet
eklindeki temizleme maddeleri, tüm
temizleme ödevleri için yeterli miktarda
etken madde içerir. Modern, güçlü
temizleme maddeleri genel olarak fosfat
ve enzimler içeren, dü ük alkalik formüller
kullanır. Fosfatlar, sudaki kireci ba layıp
tutar. Enzimler, ni asta (kola) giderir
ve albümin çözer. Fosfatsız temizleme
maddeleri nadirdir. Bu tür temizleme
maddelerinin kireç ba lama ve tutma
kapasitesi dü üktür ve daha yüksek
miktarda dozajlanması gerekir. Renkli
lekelerin (örn. çay, ketçap) temizlenmesi
için, çok kez oksijen bazında a artma
maddeleri kullanılır.
Bilgi
yi bir yıkama sonucu için, temizleme
maddesinin ambalajındaki bilgi
ve uyarılara kesinlikle dikkat ediniz!
Daha ba ka sorularınız varsa, temizlik
maddesini, yani deterjanı üreten i letmenin
danı ma merkezlerine ba vurmanızı
öneriyoruz.
Deterjan doldurunuz
– E er temizleme maddesi bölmesi 1b
henüz kapalıysa, açmak için kilitleme
sürgüsünü 1j kullanınız.
Deterjanı, 1b deterjan bölmesine
doldurunuz (tableti enine yerle tiriniz,
dikine de il). Dozaj: Ambalaj üzerindeki
üretici bilgilerine bakınız.
Deterjan bölmesindeki 1b dozaj
çizgileri, do ru miktarda toz veya sıvı
deterjan doldurulmasında size yardımcı
olur.
50 ml
25 ml
15 ml
– Kilit problemsiz olarak yerine
oturuncaya kadar, deterjan bölmesinin
kapa ını yukarıya do ru iterek
kapatınız.
ã=Uyarı
Temizleme maddelerinin ve parlatıcı
ürünlerin ambalajları üzerindeki güvenlik
ya da kullanma bilgi ve uyarılarına dikkat
ediniz.
Deterjan bölmesi, programa ba lı
olarak en uygun zamanda otomatik
olarak açılır. Toz veya sıvı deterjan,
cihaz içinde da ılır ve çözülür. Tablet
cihazın içine dü er ve orada çözülür.
11
tr
Yararlı bilgi
Az kirli bula ıklarda normal olarak
bildirilmi olandan biraz daha az miktarda
deterjan yeterlidir.
Uygun temizleme ve koruma maddelerini,
internet sayfamız üzerinden çevrimiçi
(online) veya yetkili servisimiz üzerinden
satın alabilirsiniz (arka sayfaya bakınız).
Kombine temizleme maddesi
Gelenekesel temizleme maddelerinin
(Solo) yanı sıra, ek fonksiyonları olan ürün
serileri de kullanıma sunulmaktadır. Bu
ürünler, temizleme maddesinin yanı sıra,
çok kez parlatıcı, tuz yerine kullanılabilen
yedek maddeler (3in1) ve kombinasyona
göre (4in1, 5in1, vs.) ayrıca örn.
cam koruyucu veya paslanmaz çelik
parlatıcı gibi ek bile enler de içerir.
Kombine temizleme maddeleri sadece
belli bir sertlik derecesine (genelde
21°dH) çalı ır. Bu sınır a ıldı ında, tuz
ve parlatıcı ilave edilmek zorundadır.
Kombine temizleme (deterjan) ürünleri
kullanılınca, yıkama programı otomatik
olarak öyle ayarlanır ki, daima en iyi
yıkama ve kurutma sonucu elde edilsin.
12
Bilgiler
– En iyi yıkama ve kurutma sonuçları
elde etmek için, kombinasyonsuz
deterjan ve buna ek olarak ayrıca ilave
edilen parlatıcı ve tuz kullanılması
uygundur.
– Kısa programlarda, tabletler farklı
çözülme özelliklerinden dolayı tam
temizleme etkisi gösteremeyebilir
ve kısmen çözülmemi artıklar kalabilir.
Bu tip programlar için toz halindeki
temizlik malzemeleri daha uygundur.
– Kombine deterjanlar kullanıldı ında,
parlatıcı ve/veya toz ilave etme
göstergesi yansa da, yıkama programı
kusursuz çalı ır.
– Suda eriyen koruyucu kapsülü olan
temizleme maddesi kullanıldı ında:
Kapsüle sadece kuru eller ile
dokununuz ve temizleme maddesini
sadece tamamen kuru temizleme
bölmesine koyunuz, aksi halde
yapı malar olabilir.
– E er kombine deterjandan
kombinasyonsuz deterjana geçecek
olursanız, kireç giderme sisteminin ve
parlatıcı miktarı sisteminin do ru
de ere ayarlanmı olmasına dikkat
ediniz.
tr
Programlara genel bakı
Bu program listesinde, azami mümkün olan program adedi gösterilmi tir. Cihazınıza
ait olan programlar için, lütfen kumanda panosuna bakınız.
Bula ık türü
Kirlilik türü
yo un bir ekilde yanıp
tencereler, tavalar,
yapı mı veya kuruyup
hassas olmayan
yapı mı , ni asta (kola)
tabak çanaklar
veya albümin (protein)
ve çatal bıçaklar
içeren yemek artıkları
Program
Mümkün olan
ek fonksiyonlar
±/°
Yo un 70°
Á
hepsi
Oto 45° – 65°
karı ık tabak
çanaklar ve çatal
bıçaklar
hassas tabak
çanaklar ve çatal
bıçaklar, ısıya kar ı
duyarlı plastik
ve cam
malzemeler
hafif kuruyup yapı mı ,
evde kullanılan
miktarda yemek
artıkları
á/à
Eko 50°
Hassas 40°
Yo un yıkama alanı
Zamandan tasarruf
Ekstra kurutma
ñ/ð
Ekstra kurutma
é/è
az yapı mı , yeni
yemek artıkları
Hızlı 45°
tüm tabak-çanak
türleri
so uk durulama, ara
temizleme
ù/ø
yok
Program akı ı
Ön yıkama
Temizleme 70°
Ara yıkama
Durulama 65°
Kurutma
Kirlilik derecesine ba lı
olarak, sensör sistemi
yardımı ile optimize edilir.
Ön yıkama
Temizleme 50°
Ara yıkama
Durulama 65°
Kurutma
Ön yıkama
Temizleme 40°
Ara yıkama
Durulama 55°
Kurutma
Temizleme 45°
Ara yıkama
Durulama 55°
Ön yıkama
Ön yıkama
Program seçimi
Test kurulu ları için bilgiler
Bula ık türüne ve kirlilik derecesine ba lı
olarak, uygun bir program seçebilirsiniz.
Test kurulu ları, kıyaslama testi için geçerli
ko ulları müteakip E-posta adresinden
talep edebilirler:
[email protected]
Cihazın kapısında bulaca ınız tip
etiketi 9" üzerindeki cihaz numarası
(E­Nr.) ve imalat numarası (FD) gereklidir
ve bildirilmelidir.
13
tr
Ek fonksiyonlar
* modele ba lı
Tu lar üzerinden ek fonksiyonlar @
ayarlanabilir.
Ÿ Zamandan tasarruf
(VarioSpeed) *
>>Zaman tasarrufu<< fonksiyonu ile,
seçilmi yıkama programına ba lı olarak,
çalı ma süresi yakla ık %20–%50
oranında kısaltılabilir. lgili çalı ma süresi
de i ikli i sayı göstergesinde h
görüntülenir. Kısaltılmı çalı ma süresinde
çok iyi temizlik sonuçları elde edebilmek
için, su ve enerji tüketimi yükseltilir.
· Hijyen *
Temizleme i lemi esnasında sıcaklık
derecesi yükselir. Böylelikle daha iyi bir
hijyenik durum elde edilir. Bu ek fonksiyon,
örn. üzerinde malzeme kesilen veya
do ranan tablalar veya biberonlar için
idealdir.
Ï Yo
un yıkama alanı *
Bu opsiyon, farklı tipte bula ıklarınız
oldu u zamanlarda kullanım için çok
uygundur. Fazla kirli tencereleri ve tavaları
alt sepette, üst sepetteki normal kirli
bula ıklar ile birlikte yıkayabilirsiniz. Üst
sepette ise normal kirli bula ıkları
yıkayabilirsiniz.
¿ Ekstra kurutma *
Parlatma esnasında daha yüksek bir
sıcaklık derecesi ve daha uzun bir kurutma
süresi, plastik parçaların daha iyi
kurumasını sa lar. Enerji tüketimi biraz
daha yüksektir.
14
Bula ıkların yıkanması
Program bilgileri
Program verilerini (tüketim de erleri) kısa
kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz. Bu
de erler, normal ko ullar ve su sertlik
derecesi ayar de eri •:‹… için geçerlidir.
Örn. su sıcaklı ı veya hat basıncı gibi farklı
etken faktörler sapmalara neden olabilir.
Aquasensör *
* modele ba lı
Aquasensor, bula ık suyunun bulanıklı ını
ölçen bir optik ölçme tertibatıdır (ı ık
baryeri).
Aquasensör kullanılan yıkama programına
ba lı olarak devreye girer. E er
Aquasensor aktifse, ”temiz” yıkama suyu
bir sonraki yıkama i leminde kullanılabilir
ve böylelikle su tüketimi 2–4 litre
dü ürülebilir. Suyun kirlenme derecesi
yüksek ise, su bo altılmak üzere dı arı
pompalanır ve yerine temiz su alınır.
Otomatik programlarda ek olarak sıcaklık
ve cihazın çalı ma süresi kirlilik derecesine
göre ayarlanabilir.
Cihazın çalı tırılması
– Muslu u sonuna kadar açınız.
– AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
Son olarak seçilmi olan programın
göstergesi yanıp söner. Ba ka bir
program tu una 0 basılmazsa, bu
program seçilmi olarak kalır. Sayı
göstergesinde h muhtemel program
süresi yanıp söner.
– START tu una H basınız.
Program akı ı ba lar.
Kalan zaman göstergesi
Program seçildi inde, Kalan zaman süresi
sayı göstergesinde h görüntülenir.
Çalı ma süresi, program esnasında su
sıcaklı ı, bula ık miktarı ve kirlilik derecesi
üzerinden belirlenir ve (seçilmi programa
ba lı olarak) de i ebilir.
tr
Zaman ön seçimi *
Programın yarıda kesilmesi
* modele ba lı
Programın çalı maya ba lama zamanını
azami 24 saat kaydırabilirsiniz.
– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
– + tu una 8, sayı göstergesi h
de i ip œ:‹‚ oluncaya kadar basınız.
– + veya – tu una 8, gösterilen zaman
istedi iniz zamana uygun oluncaya
kadar basınız.
– Zaman ön seçimi aktif oluncaya kadar,
START tu una H basınız.
– Zaman ön seçimini silmek için + veya –
tu una 8, sayı göstergesinde h
gösterilinceye kadar basınız œ:‹‹.
Programı çalı tırana kadar yapmı
oldu unuz program eçimini
de i tirmeniz mümkündür.
– AÇIK/KAPALI alterini ( basıp,
cihazı kapatınız.
I ıklı göstergeler söner. Program
hafızada kayıtlı kalır.
Sıcak su ba lantısında veya ısınmı
makinede cihazın kapa ı açıldıysa,
kapa ı önce birkaç dakika tamamen
kapatmadan yaslayıp bekletiniz ve
ardından kapatınız. Aksi halde
genle meden (yüksek basınç) dolayı
cihazın kapa ı aniden açılabilir veya
cihazdan sı çıkabilir.
– Programı devam ettirmek için, AÇIK/
KAPALI alterini ( yeniden açınız.
Program sonu
Gösterge panelinde h gösterilen de er
‹:‹‹ oldu u zaman, program sona
ermi tir.
Cihazın kapatılması
Programın sona ermesinden birkaç dakika
sonra:
– AÇIK/KAPALI alterini ( basıp,
cihazı kapatınız.
– Su muslu unu kapatınız (Aqua-Stop
tertibatı olan cihazlarda gerekmez).
– Bula ıkları so uduktan sonra
bo altınız.
Programın kesilmesi (Reset)
– START tu una H yakl. 3 saniye
basınız.
Sayı göstergesinde h görünür ‹:‹‚.
– Program süresi yaka ık 1 dakikadır.
Sayı göstergesinde h görüntülenir
‹:‹‹.
– AÇIK/KAPALI alterini ( basıp,
cihazı kapatınız.
Program de i tirme
START tu una H bastıktan sonra,
herhangi bir program de i ikli i mümkün
de ildir.
Bir program de i ikli i ancak program
iptal (Reset) üzerinden mümkündür.
ã=Uyarı
Lütfen bula ıkları bo altmak için cihazın
kapa ını program sonunda tamamen
açınız ve az açık ekilde cihaza dayanır
durumda bırakmayınız. Cihazdan
muhtemelen çıkmaya devam eden buhar,
hassas mutfak tezgahlarında zarar yol
açabilir.
15
tr
Yo un kurutma
Parlatma i leminde daha yüksek bir
sıcaklık ile çalı ılır ve böylelikle daha iyi bir
kurutma sonucu elde edilir. Bu durumda
çalı ma süresi biraz uzayabilir. (Hassas
bula ıklarda dikkat!)
– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI alterini ( açınız.
– Program tu unu # basılı tutunuz ve
START tu una H, sayı
göstergesinde h •:‹... gösterilinceye
kadar basınız.
– Tu ların her ikisini de bırakınız.
Tu un # ı ık göstergesi h yanıp
söner ve sayı göstergesinde fabrika
ayarında girilmi olan de er
yanar •:‹….
– Program tu una #, sayı
göstergesinde h fabrika ayarında
girilmi de er š:‹‹ gösterilinceye
kadar basınız.
Cihazın üretimi sırasında sertlik ayar
de eri:
– Tu a 3 basarak, yo un kurutma
fonksiyonunu açabilir š:‹‚ veya
kapatabilirsiniz š:‹‹.
– START tu una H basınız.
Ayar de eri belle e kaydedilmi tir.
Bakım ve koruma
Cihazınızın muntazam kontrolü ve bakımı,
muhtemel hataların önlenmesinde yardımcı
olur. Bu ekilde zaman kazanır ve
problemleri önlemi olursunuz.
Cihazın genel durumu
– Yıkama alanında ya ve kireç artıkları
toplanıp toplanmadı ını kontrol ediniz.
Bu tür birikintiler varsa:
– Bula ık deterjanı haznesine bula ık
deterjanı doldurunuz. Cihaza bula ık
koymadan, en yüksek yıkama sıcaklık
derecesine sahip yıkama programını
çalı tırınız.
Cihazı temizlemek için sadece, özellikle
bula ık makineleri için elveri li olan
temizleme maddeleri/bula ık makinelerini
temizleme maddeleri kullanınız.
– Kapak contasını muntazam aralıklar ile
nemli bir bez kullanarak siliniz.
Bula ık makinenizi temizlemek için
kesinlikle buharlı temizleme cihazları
kullanmayınız. Aksi halde, muhtemel
hasarlar için üretici herhangi bir
sorumluluk kabul etmez.
Cihazın ön yüzünü ve kumanda panosunu
muntazam aralıklarla hafif nemli bir bez ile
siliniz; su ve biraz bula ık deterjanı
yeterlidir. Kaba yüzeyli sünger ve ovalama
gerektiren temizleme maddeleri
kullanmayınız, çünkü bu malzemeler cihaz
yüzeyinin çizilmesine neden olabilir.
Paslanmaz çelik cihazlarda: Sünger bez
kullanmayınız veya ilk kez kullanmadan
önce, korozyonu önlemek için birkaç kez
iyice yıkayınız.
ã=Uyarı
Kesinlikle ba ka klor içeren, evde
kullanılan normal temizleme maddeleri
kullanmayınız! Sa lık açısından tehlikelidir!
Özel tuz ve parlatıcı
– X ve ` ilave etme göstergelerini
kontrol ediniz. Gerekirse tuz ve/veya
parlatıcı ilave ediniz.
16
tr
Süzgeçler
Yıkama kolları
Süzgeçler 1: su içerisinde bulunan kaba
pisliklerin pompaya gitmesini engeller.
Kaba pislikler süzgeçlerde tıkanmalara yol
açabilir.
Süzgeç sistemi bir kaba süzgeçten, bir
yassı ince süzgeçten ve bir mikro
süzgeçten ibarettir.
– Her yıkama i leminden sonra
süzgeçlerde kaba pislik toplanıp
toplanmadı ını kontrol ediniz.
– Süzgeç silindirini resimde gösterildi i
gibi çevirip çözünüz ve süzgeç
sistemini dı arı çıkarınız.
Bula ık suyundaki kireç ve pislikler,
1* ve 12 püskürtme kollarının
memelerini ve yataklarını bloke edebilir.
– Püskürtme kollarının su çıkı
memelerinde tıkanıklık olup olmadı ını
kontrol ediniz.
– Üst püskürtme kolunu 1* sökünüz.
– Gerekirse alt püskirtne kolunu 12
yukarıya do ru çekip çıkarınız.
– Püskürtme kollarını musluktan akan su
altında temizleyiniz.
– Püskürtme kollarını yine yerlerine
takınız veya vidalayınız.
– Muhtemel artıkları gideriniz ve süzgeci
musluktan akan su altında temizleyiniz.
– Süzgeç sistemini, sökme i leminin tersi
yönünde yeniden takınız ve kapattıktan
sonra ok i aretlerinin kar ı kar ıya
olmasına dikkat ediniz.
17
tr
Arızaları kendiniz
giderebilirsiniz
Edindi imiz tecrübeye göre, günlük
kullanımda ortaya çıkan birçok hatayı
kendiniz giderebilirsiniz. Bu sayede
masraftan tasarruf edebilirsiniz ve
makineniz de çabucak yine kullanıma hazır
olur. Müteakip genel bakı ta, i lev hataları
için olası sebepleri ve yararlı hata giderme
bilgilerini bulacaksınız.
Bilgi
E er cihaz bula ık yıkama i lemi
esnasında belli olmayan sebeplerden
dolayı duracak olursa, önce Program iptal
(Reset) i levini uygulayınız.
(Bula ık yıkama bölümüne bakınız)
Pis su pompası
Bula ık suyunda bulunan ve süzgeçler
tarafından tutulmamı olan kaba yemek
artıkları pompayı bloke edebilir. Bu
durumda bula ık suyu dı arı
pompalanmaz ve süzgeçten daha yüksek
bir seviyede olur.
Böyle bir durumda:
– nce genel olarak cihazı elektrik
ebekesinden ayırınız.
– Süzgeçler 1: sökülüp çıkarılmalıdır.
– Suyu bo altınız; gerekirse bir sünger
kullanınız.
– Pompa kapa ından cıvataları çözünüz
(Torx T 20) ve yukarı do ru çekip
çıkarınız.
ã=Uyarı
Sayı göstergesinde h bir hata kodu
(“:‹‚ – “:„‹) gösterilirse, cihaz genel
olarak önce elektrik ebekesinden
ayrılmalıdır.
Belli hataları (müteakip hata tarifine
bakınız) kendiniz giderebilirsiniz; di er tüm
hatalar için lütfen yetkili servisi ça ırınız ve
göstergede gösterilen hata mesajını “:XX
bildiriniz.
ã=Uyarı
Lütfen unutmayın: Onarım çalı maları
sadece yetkili uzman elemanlar tarafından
yapılmalıdır. Cihazın bir parçasının
de i tirilmesi gerekirse, sadece orijinal
yedek parça kullanılmasına dikkat
edilmelidir. Gerekti i ekilde yapılmayan
onarımlardan veya orijinal olmayan
parçaların kullanılmasından dolayı, önemli
hasarlar olu abilir ve cihazı kullanan ki iler
için ciddi tehlikeler söz konusu olabilir.
18
–
ç kısmı kontrol ediniz ve yabancı cismi
çıkarınız.
– Pompa kapa ını ilk konumuna alınız,
a a ı bastırınız ve sıkıca vidalayınız.
– Süzgeçleri monte ediniz.
tr
... Cihazı açtı ınızda
Cihaz çalı mıyor
– Evin sigortasında bir arıza var.
– Cihazın fi i prize takılı de il.
– Cihazın kapa ı iyi kapatılmamı .
– Cihazı kapatınız ve fi i prizden
çekiniz.
– Su muslu unu kapatınız.
– Su giri (besleme) hortumundaki
süzgeci temizleyiniz.
... ayar yaparken
Bir ayarın de i tirilmesi olmuyor, bir
program çalı maya ba lıyor.
– Yanlı program tu una basıldı.
Programı durdurunuz (bakınız bölüm
”Programın iptal edilmesi (Reset)”) ve
yeni ba tan ba layınız.
– Programın sona ermesi beklenmedi.
... Cihazda
Alt su püskürtme kolu zor dönüyor.
– Püskürtme kolunda blokaj söz konusu.
Kapak zor açılabiliyor. *
– Çocuk emniyeti aktifle tirilmi . Nasıl
deaktifle tirilece i hususunda,
kılavuzun arkada kapak kısmına
bakınız.
* modele ba lı
Kapak kapatılamıyor.
– Kapak kilidinin konumu de i ti. Reset
etmek veya eski konuma geçmek için,
kapa ın daha fazla güç uygulanarak
kapatılması gerekir.
Bula ık deterjanı haznesinin kapa ı
kapanmıyor.
– Deterjan bölmesi a ırı dolu veya bu
bölmenin mekanizması yapı mı
deterjan artıklarından dolayı bloke
olmu .
Yıkama i leminden sonra deterjan
bölmesinde deterjan artıkları yapı ıp
kalıyor.
– Bula ıklar makineye yerle tirilirken,
yani yıkamaya ba lamadan önce,
deterjan bölmesi ıslaktı. Deterjan
koyaca ınız zaman, deterjan bölmesi
kuru olmalıdır.
”Su giri kontrolü” P göstergesi yanar.
– Su muslu u kapalı.
– Su giri inde kesiklik var.
– Su giri hortumu katlanmı .
– Su giri indeki süzgeç tıkanmı .
– Elektrik akımı beslemesini yeniden
sa layınız.
– Su muslu unu açınız.
– Cihazı açınız.
– Program sona erdikten sonra cihazın
içinde su kalıyor.
– (“:ƒ…) Pis su bo altma hortumu
tıkalı veya katlanmı .
Süzgeçler tıkanmı .
– (“:ƒ†) Atık (pis) su pompasında
blokaj söz konusu, atık su
pompasının kapa ı yerine
oturmamı
(bakınız Atık su pompası).
– Süzgeçler tıkanmı .
– Yıkama programı henüz sona
ermemi . Program sonunu
bekleyiniz (sayı göstergesinde ‹:‹‹
görünüyor) veya ”Reset”
fonksiyonunu uygulayınız.
Hata kodu “:ƒƒ
– Süzgeçler 1: pislenmi veya
tıkanmı .
Tuz X ve/veya parlatıcı ` ilave etme
göstergesi yanmıyor.
– lave etme göstergesi/leri kapalı.
– Yeterince tuz/parlatıcı mevcut.
Özel tuz X ilave etme göstergesi
yanıyor.
– Tuz eksik.
Özel tuz ilave ediniz.
– Sensör, tuz tabletlerini tanımıyor.
Ba ka bir özel tuz kullanınız.
19
tr
... Yıkama esnasında
Normalden fazla köpük olu uyor
– Parlatıcı bölmesine, elden bula ık
yıkamak için kullanılan deterjandan
doldurulmu .
Kenarlara dökülen veya ta ırılan
parlatıcı, a ırı köpük olu masına neden
olur; bu nedenle lütfen bir bez ile silip
temizleyiniz.
Cihaz yıkama esnasında duruyor.
– Cereyanda kesiklik var.
– Su giri inde kesiklik var.
Doldurma ventillerinden çarpma/vurma
sesleri geliyor
– Bu durum, su hortumunun (hattının)
dö enmesinden dolayı olu an bir ses
olup, cihazın i levi açısından önemli
de ildir. Bu konuda bir i lem yapmak
mümkün de ildir.
Yıkama esnasında çarpma, tıkırdama
sesleri duyuluyor.
– Su püskürtme kolu bula ıklara
çarpıyor.
– Bula ıklar cihaza do ru
yerle tirilmemi .
... Bula ıklarda
Bula ıklarda yemek artıkları var.
– Bula ıklar birbirine çok yakın
yerle tirilmi , bula ık sepeti fazla
doldurulmu .
– Çok az temizleme maddesi kullanılmı .
– Yeterince güçlü bir yıkama programı
seçilmemi .
– Bir bula ık, püskürtme kolunun
dönmesine engel oluyor.
– Su püskürtme kollarındaki memeler
tıkanmı .
– Süzgeçler tıkanmı .
– Süzgeçler yanlı takılmı .
– Su bo altma pompası bloke olmu .
Çay veya ruj lekeleri tam olarak
temizlenmemi .
– Deterjanın a artma etkisi çok dü ük.
– Ayarlanan yıkama sıcaklı ı çok dü ük.
– Çok az miktarda/uygun olmayan
deterjan kullanılmı .
20
Bula ıkların üzerlerinde kısmen beyaz
lekeler kalıyor, bardaklar bulanık (süt
gibi) bir renk alıyor.
Fosfor ihtiva etmeyen bula ık deterjanı
kullanıldı ında, kullanılan musluk suyu sert
ise, bula ıkların ve kapların üzerinde beyaz
tortular olu abilir.
– Çok az miktarda/uygun olmayan
deterjan kullanılmı .
– Çok zayıf bir program seçilmi .
– Parlatıcı yok/miktarı çok az.
– Özel tuz yok/miktarı çok az.
– Su yumu atma sistemi yanlı de ere
ayarlanmı .
– Tuz kabının kapa ı kapatılıp sıkılmamı .
Özellikle u durumlarda deterjan
üreticisine ba vurunuz:
– Bula ıklar yıkama programı sona
erdikten sonra çok ıslak ise.
– Kireçli tortular olu uyorsa.
Bardaklar köreliyor ve renkleri de i iyor,
üzerlerindeki lekeler silinmiyor.
– Kullanılan deterjan uygun de il.
– Yıkanılan bardaklar bula ık
makinesinde yıkanmaya uygun de il.
Cam bardaklar ve çatal bıçaklar üzerinde
izler var, cam bardaklar metalik
görünüyor.
– Çok fazla parlatıcı kullanılmı .
Plastik parçalarda renk de i iklikleri söz
konusu.
– Çok az miktarda/uygun olmayan
deterjan kullanılmı .
– Çok zayıf bir program seçilmi .
Çatal bıçak üzerinde pas lekeleri var.
– Kullanılan ka ık, çatal veya bıçaklar
paslanmaz metalden de il.
– Tuz kabının kapa ı sıkıca kapatılmadı ı
için veya tuz ilave edilirken kenarlara
tuz ta ırıldı ı veya döküldü ü için,
yıkama suyundaki tuz oranı çok
yüksek.
tr
Bula ıklar kuru de il.
– Cihazın kapısı çok erken açıldı ve
bula ıklar cihazdan çok erken
bo altıldı.
– Kurutmasız bir program seçilmi .
– Çok az miktarda/uygun olmayan
parlatıcı.
– Yo un kurutmayı aktifle tiriniz.
– Kullanılan kombine temizleyicinin
kuruma ve kurutma özellikleri iyi de il.
Parlatıcı kullanınız (ayarlar için bakınız
bölüm Parlatıcı).
Yetkili servis
Hatayı veya arızayı gidermeyi
ba aramazsanız, lütfen yetkili servisinize
ba vurunuz. Size en yakın yetkili servise ait
ileti im bilgilerini, bu kullanma kılavuzunun
arka sayfasında veya ekteki yekili servis
listesinde bulabilirsiniz. Yetkili servisimizi
telefon ile aradı ınızda, lütfen cihaz
numarasını (E­Nr. = 1) ve FD numarasını
(FD = 2) bildiriniz; bu bilgileri, cihazın
kapısındaki tip 9" levhasında
bulabilirsiniz.
1
FD
2
Üreticinin yetkisine güveniniz. Bize
ba vurunuz. Böylelikle gerekli onarım
çalı malarının, cihazınızın orijinal yedek
parçalarına sahip, e itilmi servis
teknisyenleri tarafından yapıldı ından emin
olabilirsiniz.
21
tr
Cihazın kurulması
Bula ık makinesinin sorunsuz
çalı abilmesi için, standartlara uygun
ekilde ba lantıların yapılması gerekir. Su
giri ve çıkı bilgileri ve ayrıca elektrik
ba lantı de erleri, müteakip bölümlerde
veya montaj talimatında talep edilen
kriterlere uygun olmalıdır.
Cihazın montajının a a ıda belirtilen sıraya
göre yapılması gerekir:
– Cihazı teslim alındı ında, kontrol
edilmesi.
– Cihazı yerine yerle tiriniz.
– Su çıkı ba lantısı.
– Temiz su ba lantısını.
– Elektrik ba lantısını sa layınız.
Güvenlik bilgileri
– Kurma ve ba lantı i lemlerini kurma
ve montaj talimatlarına göre yapınız.
– Kurma i leminde, bula ık makinesinin
elektrik ba lantısı elektrik
ebekesinden ayrılmı olmalıdır.
– Evinizin koruyucu hat kurulumunun
uzmanca yapılmı olmasını sa layınız.
– Elektrik ba lantı ko ul ve olanakları,
bula ık makinesinin tip etiketi 9"
üzerindeki bilgiler ile aynı olmalıdır.
– E er bu cihazın elektrik ba lantı
kablosu zarar görürse, özel bir ba lantı
kablosu ile de i tirilmesi gerekir.
Bu kablo, tehlikeli bir durum
olu masının önlenmesi için, sadece
yetkili servis tarafından de i tirilmelidir.
– Bula ık makinesi bir yüksek dolap içine
kurulacaksa, muntazam sabitlenmesine
dikkat edilmelidir.
– Cihazı ısı kaynaklarının (yo un ısı
üreten kalorifer, ısı akümülatörü, soba
veya ba ka cihazlar) yakınına
kurmayınız ve bir oca ın pi irme alanı
altına sadece öngörülmü güvenlik
mesafelerini dikkate alarak monte
ediniz.
– Cihaz kurulduktan sonra, elektrik fi ine
rahatlıkla ula ılabilmelidir.
22
– Bazı modellerde:
Su ba lantısındaki plastik gövdede bir
elektrikli valf vardır ve ba lantı hatları
su giri hortumunun içindedir.
Bu hortumu kesip koparmayınız
ve plastik gövdeyi suya sokmayınız.
Cihazın teslim edilmesi
Bula ık makineniz fabrikada titiz bir ekilde
fonksiyonu açısından kontrol edilmi tir. Bu
kontrolden dolayı küçük su lekeleri
kalmı tır. Bu lekeler ilk yıkama i leminde
kaybolur.
Teknik veriler
A ırlık:
azm. 27 kg
Gerilim:
220–240 V, 50 Hz veya 60 Hz
Ba lantı de eri:
1,9–2,3 kW
Sigorta:
10 A/16 A
Su basıncı:
asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa
(10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa:
Musluk ve cihaz arasına basınç dü ürme
valfi takılmalıdır.
Su giri miktarı:
asgari 10 litre/dakika
Su sıcaklık:
so uk su; sıcak su kullanılırsa,
azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.
tr
Cihazın kurulması
Elektrik ba lantısı
Gerekli kurma ölçüleri için montaj
talimatına bakınız. Cihazı terazili yatay
konumda yerle tiriniz. Sa lam durmasına
dikkat ediniz.
– Cihaz rahatlıkla tahta veya plastik
duvarlar arasına, bir hazır mutfak
takımına (ankastre cihaz olarak) monte
edilebilir. E er montajdan sonra fi e
rahat ula mak mümkün de ilse, geçerli
güvenlik yönetmeliklerinin yerine
getirilebilmesi için, cihazın kurulaca ı
yerde asgari 3 mm kontak bo lu u
olan, çok kutuplu bir ayırma tertibatı
mevcut olmalıdır.
– Cihazı sadece kurallara uygun bir
ekilde monte edilmi , 220 V – 240 V
ve 50 Hz veya 60 Hz sunan alternatif
akıma sahip bir prize ba layınız. Prizin
ba lı oldu u sigortanın kaç amper
olması gerekti ini görmek için tip
etiketine 9" veya levhasına bakınız.
– Priz cihazın yakınında ve montajdan
sonra da rahat ula ılabilir olmalıdır.
– Sadece yetkili uzman elemanlar
ba lantıda de i iklik yapmalıdır.
– Elektrik ebekesi kablosu için bir
uzatma parçası sadece yetkili servis
üzerinden alınabilir.
– Bir yanlı akıma kar ı koruma alteri
kullanılması durumunda, sadece ‚
i aretine sahip bir alter tipi
kullanılmalıdır. Sadece bu sayede
geçerli yönetmeliklere uyulması
sa lanmı olur.
– Cihaz bir su güvenlik sistemi ile
donatılmı tır. Bu sistemin sadece
elektrik beslemesi ba lı olması halinde
çalı tı ını lütfen dikkate alınız.
Su çıkı ba lantısı
– Yapılması gereken i lemler için montaj
kılavuzuna bakınız. Gerekirse tahliye
ucuna sahip bir sifon takınız.
– Su çıkı hortumunu ekteki ilgili
parçaların yardımı ile sifonun tahliye
ucuna ba layınız.
Su çıkı hortumunun katlanmamı ,
sıkı tırılmamı veya kendi içinde
dolanmamı olmasına ve çıkı
kısmında herhangi bir kapatma veya
kaplama kapa ının suyun akı ını
engellememesine dikkat ediniz!
Temiz su ba lantısını
– Temiz su ba lantısını montaj talimatına
göre, ekteki ilgili parçaların yardımı ile
su muslu una veya vanasına
ba layınız.
Temiz su ba lantı hortumunun
katlanmamasına, sıkı tırılmamasına
veya dolanmamasına dikkat ediniz.
– Cihaz de i tirildi inde, daima yeni bir
su giri hortumu kullanılmalıdır.
Su basıncı:
asgari 0,05 MPa (0,5 bar), azami 1 MPa
(10 bar). Su basıncı daha yüksek olursa:
Musluk ve cihaz arasına basınç dü ürme
valfi takılmalıdır.
Su giri miktarı:
Asgari 10 litre/dakika
Su sıcaklık:
So uk su tercih edilmelidir; sıcak su
kullanılırsa, azm. sıcaklık 60 °C olmalıdır.
Demontaj
Burada da i lemleri sırasına göre
uygulayınız.
– Cihazı elektrik ebekesinden ayırınız.
– Su beslemesini kapatınız.
– Atık su ve temiz su ba lantısını
çözünüz.
– Cihazı çekip mutfak tezgahının altından
öne çıkarınız; bu esnada hortumu cihaz
ile birlikte çok dikkatli çekiniz.
23
tr
Transport
Bula ık makinesini bo altınız. Gev ek
parçaları sabitleyiniz.
Cihazın içindeki suyun bo altılması için,
a a ıdaki i lemleri uygulayınız:
– Su muslu unu açınız.
– Cihazın kapısını kapatınız.
– AÇIK/KAPALI alterini ( açınız. Son
olarak seçilmi olan programın
göstergeleri yanar.
– En yüksek sıcaklık derecesine sahip
programı seçiniz.
Sayı göstergesinde h muhtemel
program süresi belirir.
– START tu una H basınız.
Program akı ı ba lar.
– Yakla ık 4 dakika sonra START tu una
H, sayı göstergesine ‹:‹‚
gösterilinceye kadar basınız.
Yakla ık 1 Min. dakika sonra sayı
göstergesinde ‹:‹‹ görünür.
– Cihazı kapatınız ( ve su muslu unu
kapatınız.
Cihazı daima dik konumda sevk ediniz.
(E er makine dik olarak ta ınmazsa,
makinenin içinde kalan su artıkları
kumanda ünitelerinin bulundu u bölüme
akabilir ve bu da programların hatalı
çalı masına sebebiyet verir.)
Donmaya kar ı önlemler
E er cihaz donma ihtimali olan bir yerde
(örne in yazlık evinizde) duruyorsa, içinde
kalan suyun tamamen bo altılması gerekir
(bkz. Transport).
– Su muslu unu kapatınız, su giri
hortumunu musluktan çıkarınız ve
içindeki suyun bo almasını sa layınız.
Giderme
Hem yeni cihazın ambalajı, hem de eski
cihaz de erli hammaddeler ve yeniden
de erlendirilebilecek malzemeler içerir.
Lütfen münferit parçaları türlerine göre
ayırarak gideriniz.
Güncel giderme yol ve yöntemleri
hakkında bilgi edinmek için, lütfen yetkili
satıcınıza veya ba lı oldu unuz belediye
ya da ehir yönetimine ba vurunuz.
Ambalaj
Cihazın tüm plastik parçaları uluslararası
standartlarda kabul edilen kısaltma
i aretleri ile i aretlenmi tir (örn. >PS<
Polistirol). Böylelikle cihaz giderildi inde
türlerine göre plastik atıkların ayırt edilmesi
mümkündür.
Lütfen ”Teslim edildi inde” bölümündeki
güvenlik bilgilerine dikkat ediniz.
Eski cihazlar
Lütfen ”Giderme” bölümündeki güvenlik
bilgilerine dikkat ediniz.
)
Bu cihaz, ömrünü doldurmu
elektrikli ve elektronik cihazlar ile
ilgili Avrupa yönetmeli i 2002/
EG’ye (waste electrical and
electronic equipment – WEEE)
uygun ekilde i aretlenmi tir. Bu
yönetmelik, eski cihazların geri
alımı ve de erlendirilmesi ile ilgili,
AB çapındaki uygulamaların
çerçevesini belirtmektedir.
Değişiklikler olabilir.
24
Çocuk emniyeti (kapı/kapak kilidi)*
Kapıyı açmak için, kolu sağa doğru
kaydırınız vekapı tutamağını çekiniz.
Cihazın yanından ayrıldığınızda, kapısını daima tamamen kapatınız.
Ancak busayede çocuklarınızı olası tehlikelere karşı koruyabilirsiniz.
AQUA-STOP garanti kapsamı
tr
(Aqua-Stopu olmayan cihazlar bu garanti kapsamına dahil değildir)
Satın alma anlaşmasından kaynaklanan ve satıcıya karşı geçerli olan garanti
haklarına ek olarakve cihaz için verdiğimiz garantiye ek olarak, aşağıdaki
koşullarda garanti hakkından yararlanma olanağı sunuyoruz:
1. Aqua-Stop mekanizmasındaki bir hatadan dolayı herhangi bir su basması yada
benzeri bir durum yaşanırsa, kullanıcının oluşan zararını karşılamayı taahhüt ederiz.
Su güvenliğinin sağlanabilmesi için, cihazın elektrik şebekesine bağlanmış
olması şarttır.
2. Bu belirtilen bu garanti kapsamı cihaz kullanıldığı sürece geçerlidir.
3. Cihaz sadece doğru ve konunun uzmanlarının belirttiği şekilde monte edildiği
takdirde garanti, kapsamına alınır. Aqua-Stop uzatma kablosunun (orijinal aksesuar)
uzmanca monte edilmesi de bu koşula dahildir. Muslukda Aqua-Stop bağlantısına
kadar olan hasarlı, arızalı su boru hattı ya da armatürler bu garanti kapsamına
dahil değildir.
4. Aqua-Stop donanımlı cihazları çalışma esnasında denetlemenize ya da çalışma
sona erince su musluğunu kapatmanıza genel olarak gerek yoktur.
Eğer evde bulunmayacaksanız, yada bir kaç haftalığına tatile gidecekseniz,
cihazın su musluğunun kapatılması gerekir.
Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Arızalarda onarım siparişi ve danışma
TR
444 6333
Tüm ülkelerin iletişim bilgileri için, ekteki yetkili
servis listesine bakınız.
Internet: www.bosch-home.com
Kullanım ömrü :10 yıldır (Ürünün fonksiyonunu yerine
getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)
EEE Yönetmeliğine Uygundur
9000 460 388 tr (8908)
550MA
Download

Ankastre bulaşık makinesi - Klima Servisi