T.C.
REYHANLI K AYM AKAM LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü( 154566)
Sayı : 86555309.880 / 2 - 2 - k O
Konu : Okul Öncesi Eğitim Şenliği
Toplantı Tutanağı
02/05/2014
M ÜD Ü RLÜ ĞÜ N E
R EY H AN LI
02/05/2014 tarihi saat: HıOO’da Öğretm enevinde M üstakil A naokulu, Bünyesinde
Anasınıfı bulunan Îlk-O rtaokullar ve Kız Teknik ve M eslek Lisesi M üdürleri katılım ıyla
yapılan Okul Öncesi Eğitimi Şenlik Programı konulu toplantıda alm an kararları içeren
toplantı tutanağı yazım ız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi toplantıda alınan kararlar doğrultusunda hareket edilmesini rica ederim.
M ustafa Ö ZER
M üdür a.
L
İlçe M illi Eğitim Şube M üdürü
Eki: 1 Toplantı Tutanağı
Dağıtım
Bünyesinde A nasınıfı bulunan îlk ve Ortaokul Miid.
Sevgili Öğretm enim A naokulu Miid.
75. Yıl A naokulu Müd.
Ç.Çocuklar Gülsün Diye Ş.B Anok.M üd.
Kız Teknik ve M eslek Lisesi Müd.
Reyhanlı İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Telefon
Fax
: 326 413 10 5 6 - 6 5 75
h ttp //
: reyhanli-meb.gov.tr
[email protected]
e-posta
: 326 413 37 02
İrtibat
Dahili No
E mail
Cep
: Mehmet HADIM
: 1076
:[email protected]
-.0538 3 4 0 0 8 55
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi
: 02/05/2014 saat: 14.00
Toplantı Yeri
: Öğretmenevi
Toplantıya K atılanlar : M üstakil Anaokulları, Bünyesinde Anasınıfı bulunan İlkokul-Ortaokul
M üdürleri ve K ız Teknik ve M eslek Lisesi M üdürü
Toplantı Başkanı
: M ustafa ÖZER (İlçe M illi Eğitim Şube M üdürü)
Şube M üdürü M ustafa ÖZER Okul M üdürlerine Hoş geldiniz diyerek toplantıyı açtı. Gündem
maddelerinin görüşm elerine geçildi. 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında okul öncesi şenliğin 2030/05/2014 tarihleri arasında yapılacağı. M üdürler kurulunda belirtilen 23/05/2014 tarihinde
yapılması kararlaştırıldı.
1- Komisyon, Şube M üdürü M ustafa ÖZER başkanlığında Ahmet YILGIN (M ehm et Belkız
Büyiikvelioğlu İlkokulu M üdürü), Ahm et BEZGİN (TO Kİ Şehit A bdulkadir Erkan İlkokulu
M üdürü), Tam er İZGÎ(Sevgili Öğretm enim A naokulu M üdürü), Erkan DOĞAN(75. Yıl
A naokulu M üdür Vekili), Emel CEYLAN K ız Teknik ve M eslek Lisesi M üdürü) üyelerinden
oluşturuldu.
2- Etkinliklere katılacak olan okullar kura çekimi sonunda aşağıdaki şekilde belirlendi.
a) Özel A hm et Feleknaz K araca İO,
b) M ehm et Belkız Büyükvelioğlu İO
c) 75. Yıl Anaokulu,
d) H acı-Seniha Haşan Bahadırlı İO.
e) Sevgili Öğretm enim Anaokulu
f) Fatm a M ursaloğlu Kız Teknik ve M eslek Lisesi Uygulam alı Anasınıfı,
g) Çocuklar Gülsün Diye Şafak Bay Anaokulu,
h) E şref M ursaloğlu İO,
i) TOKİ Şehit Abdulkadir Erkan İO (O kullar gösterilerini 5-8 dk olacak şekilde
belirleyeceklerdir.)
3- Köy İlkokulları kendi okullarında Okul Öncesi Eğitim Şenlik Programı düzenleyerek
yapacaklar. Tayfur Sökmen, Tayfur Sökmen Karadeniz ve Konuk H orlak İlkokulları birlikte
program düzenleyerek şenliği gerçekleştireceklerdir.
4- Şenliğin 23/05/2014 Cuma günü saat 10.00’da yapılması m üdürler kurulunda
kararlaştırılm ış olup aynı gün okul grupları 08.45’te
Sınav D ershanesi önünde hazır
bulunacaklar. Y ürüyüş Sınav Dershanesi önünde başlayıp Belediye H izm et binası Anıt
önünde bitecektir. Program Kapalı Spor Salonunda devam edecektir.
5- Şenlikte kullanılacak afiş ve broşürler K ız Teknik ve M eslek Lisesi ve İlçe M illi Eğitim
M üdürlüğünce hazırlanacak, 5 buket çiçek hazır bulunduracaklardır.(K .M .L. M üdürlüğünce)
6- Şenliğe ait davetiyeler: Sevgili Öğretmenim A naokulu tarafından basılacak. D avetiyeler Okul
M üdürlüklerince dağıtılacaktır.
7- Şenlik Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Şenlikteki tertip düzeninin sağlanm asında E şref
M ursaloğlu İO M üdürü K adir AKAR, V .U .A Ortaokulu M üdürü A bdusselam BES, H.S.H.B.
İO M üdürü İbrahim Halil BİÇER tarafından sağlanacaktır.
8- Okul Öncesi Şenliklerinde katılım cılara yapılacak ikram lar İlçe K om isyonunun bulunacakları
prom osyon sayesinde gerçekleşecektir.
9- Çocuk Şenliği duyurusu mahalli basına duyurulm ası ve Belediye hoparlörlerinden anons
edilmesi için gerekli yazışm alar İlçe M illi Eğitim M üdürlüğünce yapılacak,
1 0 -Şenlik alanında çocuk şarkıları ve oyunların bulunması C D ’ye dönüştürülm esi 75. Yıl
A naokulu tarafından sağlanacaktır. Gösteri yapacak okullar m üziklerini 22/05/2014 tarihinde
Bilgisayar ortam ında hazır bulunduracaklardır.
11-M erkezde bulunan ve Kutlam a Program ına katılm ayan Okullar, Okul Öncesi Şenliklerini
kendi O kullarında kutlayacaklardır.
Şube M üdürü M ustafa ÖZER Okul M üdürlerine Teşekkür ederek başarılar diledi.
^
M ustafa ÖZER
Şube M üdürü
~
l
Download

02.05.2014 tarihli Okul Öncesi Eğitim Şenliği Toplantı Tutanağı